سنتز ترکیبات هتروسیکل با استفاده از واکنش آلکیل برمیدها وترکیبات کم الکترون درمجاورت نوکلئوفیل های نیتروژن دار

دانلود پایان نامه سنتز ترکیبات هتروسیکل با استفاده از واکنشN-متیل ایمیدازول ومشتقات بنزیل آمین در شرایط بدون حلال

تعداد صفحات ۶۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده ۲-پیریدون ترکیب آلی است که در نقاط مختلف مولکول میتواند استخلاف دار شود.این کریستالهای بی رنگ در سنتز پپتیدها بسیار مورد استفاده قرار میگیردو در ساختار DNAوRNA  نیز دیده ...

دانلود پایان نامه سنتز ترکیبات هتروسیکل با استفاده از واکنش مشتقات آلکیل برمید و ترکیبات کم الکترون در شرایط بدون حلال

تعداد صفحات ۳۶ صفحه قیمت ۱۶۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده سنتز اکسازول‌ها با استفاده از ترکیبات گوناگون و تحت شرایط مختلفی مانند استفاده از کاتالیزورهای مختلف و.. بررسی شده است. در این پایان نامه، واکنش بین فناسیل برمید ویا ...

دانلود پایان نامه سنتز ترکیبات هتروسیکل با استفاده از واکنش آلکیل برمیدها وترکیبات کم الکترون درمجاورت نوکلئوفیل های نیتروژن دار

تعداد صفحات ۴۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده واکنش‌های چند جزئی، عموما به وسیله شیمیدان‌های سنتزی به عنوان ابزار اساسی برای تولید انواع مولکولها از واکنش دهنده‌های دو عاملی به روش درون مولکولی استفاده می‌شوند. واکنش ایزوکینولین(۱) و ...