گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

بایگانی‌ها بررسی تطبیقی کیفیت ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی در شرق استان مازندران از دیدگاه مراجعان * رهاپروژه


رهاپروژه

مطالب

برچسب : بررسی تطبیقی کیفیت ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی در شرق استان مازندران از دیدگاه مراجعان
دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی کیفیت ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی در شرق استان مازندران از دیدگاه مراجعان

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی کیفیت ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی در شرق استان مازندران از دیدگاه مراجعان


تعداد صفحات ۷۳ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   چکیده:  ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ و در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮی و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت، در واﻗﻊ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر واﻗﻌﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻮردﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑه مطالعه تطبیقی کیفیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 499   نویسنده : خانم شاکری
دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی کیفیت ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی در شرق استان مازندران از دیدگاه مراجعان

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی کیفیت ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی در شرق استان مازندران از دیدگاه مراجعان


تعداد صفحات ۷۳ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده:  ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ و در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮی و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت، در واﻗﻊ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر واﻗﻌﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻮردﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑه مطالعه تطبیقی کیفیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 466   نویسنده : خانم شاکری