بررسی اثر عوامل محیطی و مدیریتی بر عملکرد پرورش جوجه های گوشتی در شهرستان ساری

دانلود پایان نامه بررسی اثر عوامل محیطی و مدیریتی بر عملکرد پرورش جوجه های گوشتی

تعداد صفحات ۵۳ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده این تحقیق به منظور بررسی اثر عوامل محیطی و مدیریتی بر عملکرد پرورش فارم‌های جوجه گوشتی شهرستان جویبار انجام شد. ابتدا مشخصات فارم‌های پرورش از معاونت امور دام شهرستان ...

دانلود پایان نامه بررسی اثر عوامل محیطی و مدیریتی بر عملکرد پرورش جوجه های گوشتی

تعداد صفحات۴۴ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   چکیده این تحقیق به منظور بررسی اثر عوامل محیطی و مدیریتی بر عملکرد پرورش فارم های جوجه گوشتی شهرستان جویبار انجام شد. ابتدا مشخصات فارم های پرورش از معاونت امور دام ...

دانلود پایان نامه بررسی اثر عوامل محیطی و مدیریتی بر عملکرد پرورش جوجه های گوشتی در شهرستان ساری

تعداد صفحات ۵۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده این تحقیق به بررسی اثر عوامل محیطی و مدیریتی بر عملکرد پرورش جوجه های گوشتی در شهرستان ساری انجام شد. وضعیت ۱۱ واحد پرورش جوجه گوشتی با استفاده از ...