پروژه صنایع

دانلود پروژه ارزیابی کار و زمان

تعداد صفحات ۸۹ صفحه قیمت ۱۶۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید فهرست فهرست مطالب فاز اول..................................................................................................... ۵ ۱-۱-معرفی کارخانه...................................................................................... ۵ ۱-۱-۱-  تاریخچه........................................................................... ۵ ۱-۱-۲- محصولات تولیدی شرکت.............. Error! Bookmark not defined. ۱-۱-۳- نمودار سازمانی شرکت.................. Error! Bookmark not defined. ۱-۱-۴- جانمایی شرکت.................................................................... ۵ ۱-۲ شرح منتخب محصول.............................................................................. ۷ ۱-۲-۱- ...

دانلود پروژه کارسنجی شرکت سیم و کابل مازندران

تعداد صفحات ۲۳ صفحه قیمت ۸۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید پیش گفتار ........................................................................................................................................................۳ خلاصه مدیریتی  ...............................................................................................................................................۴ تقدیر و تشکر  ..................................................................................................................................................۵ فصل اول – کلیات. ۱-۱مقدمه ......................................................................................................................................................۷ ۱-۲اهداف تحقیق .......................................................................................................................................۷ ۱-۳-۱- اهداف اصلی........................................................................................................................................۷ ۱-۳-۲-اهداف فرعی........................................................................................................................................۸ ۱-۴ روش انجام کار و تحقیق ................................................................................................................... ۸ ۱-۵ محدودیت های پروژه ...............................................................................................................................۹ ۱-۶ تعریف ...

دانلود پروژه ارگونومی ارتعاش

تعداد صفحات ۳۰ صفحه قیمت ۱۲۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید     ارتعاش یک حرکت نوسانی حول نقطه تعادل است . نظریه ارتعاش حرکت نوسانی اجسام ، نیروهای مربوط و اثرات ناشی از انتقال آن را به بدن انسان بررسی می ...