پایان نامه ریاضی

دانلود پروژه قضایای نقطه ثابت برای نگاشت های انقباضی ضعیف تعمیم یافته

تعداد صفحات : ۶۶ قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود لینک زیر را کلیک کنید چکیده در این پایان نامه قصد داریم تا با بیان تعاریفی چون اصل انقباض باناخ ،تابع تغییر فاصله، نگاشت انقباضی ضعیف و نگاشت انقباضی ضعیف تعمیم یافته، قضیه نقطه ...

دانلود پایان نامه قضیه نقطه ثابت مشترک برای نگاشت های با سازگاری ضعیف در فضای متریک فازی

تعداد صفحات ۶۳ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده : نظریه مجموعه های فازی یک قالب جدید ریاضی و تعمیم طبیعی نظریه مجموعه های معمولی است که با زبان روزمره انسان ها مطابقت دارد. در این پایان نامه ابتدا ...

دانلود پایان نامه نقاط ثابت دوتایی روی فضاهای G – متریک با رابطه جزیی مرتب

تعداد صفحات ۵۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: هدف در این پایان نامه توسعه برخی از قضایای نقطه ثابت دوتایی در فضای G-متریک مرتب جزیی، به روش های طبیعی می‌باشد.   کلمات کلیدی:نقاط ثابت دوتایی،  فضای G-متریک مرتب جزیی. ...

دانلود پایان نامه قضایای نقطه ثابت مشترک برای چهار نگاشت در فضاهای ‌ متریک d*

تعداد صفحات ۶۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   چکیده :      قضایای «نقطه ثابت» علاوه بر اینکه در ریاضیات محض وکاربردی اهمیت واستفاده فراوان دارند از زیبایی خاصی نیز برخوردارند. تئوری نقاط ثابت را از حیث کارایی که ...

دانلود پایان نامه بررسی شرایط تعداد نامتناهی جواب برای یک رده از مساله مقدار ویژه غیرخطی درفضای ارلیس سوبولف

تعداد صفحات ۸۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   فهرست مطالب   عنوان                                                                                                            صفحه  چکیده  ..............................................................................................................................................۱ فصل اول : کلیات ۱-۱ مقدمه ........................................................................................................................................ ۳  ۱-۲ بیان مسئله ..................................................................................................................................۳ ۱-۳ اهداف تحقیق ..........................................................................................................................  ۳   ۱-۴ فرضیه ها ....................................................................................................................................۳  ۱-۵ تعریف اصطلاحات و متغیر ها ...

دانلود پایان نامه بررسی قضایای نقطه ثابت مشترک برای نگاشت های ناسازگار در فضای متریک فازی

تعداد صفحات ۶۲ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده : نظریه مجموعه فازی در سال ۱۹۶۵ توسط پرفسور لطفی عسگر زادهدانشمند ایرانی تبار عرضه شد.این نظریه از زمان ارائه تا کنون ، گسترش زیادی یافته و کاربرد گوناگونی ...

دانلود پایان نامه تعمیم اصل نگاشت انقباضی باناخ در فضای *d -متریک

تعداد صفحات ۴۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   فهرست مطالب عنوان                                                                                             صفحه چکیده.......................................................................................................................... ۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱٫ مقدمه................................................................................................................... ۳ ۱-۲٫ بیان مسئله............................................................................................................ ۴ ۱-۳٫ هدف تحقیق......................................................................................................... ۴ ۱-۴٫ سؤال تحقیق......................................................................................................... ۴ ۱-۵٫ فرضیه.................................................................................................................. ۴ ۱-۶٫ تعریف اصطلاحات و متغیرها................................................................................. ۵ فصل دوم: ادبیات ...

دانلود پایان نامه پایداری معادلات دیفرانسیل خطی از مرتبه ۲و۳

تعداد صفحات ۵۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   فهرست مطالب   عنوان صفحه چکیده......................................................................................................................................................... فصل اول : کلیات                                                                                                   ۱         ۱-۱ مقدمه ......................................................................................................................................... ۳       ۱-۲ بیان مسأله .................................................................................................................................. ۳       ۱-۳ اهداف تحقیق ............................................................................................................................. ۴       ۱-۴ فرضیه ها ................................................................................................................................... ۴       ۱-۵ تعریف اصطلاحات و متغیرها ..................................................................................................... ۴ فصل دوم ...

دانلود پایان نامه رابطه بین چند جمله ای گراف و اندیس وینر

تعداد صفحات ۶۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده در این پایان نامه ابتدا به تعریف دو چندجمله­ای بر پایه- درجه گراف خواهیم پرداخت و سپس رابطه­شان با اندیس وینر و فاصله درجات (اندیس شولتز) را ارائه می­دهیم ...

دانلود پایان نامه حاصل ضرب مستقیم گروه‌ها و حلقه‌های فازی

تعداد صفحات ۸۰ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده در این پایان‌نامه حاصل ضرب مستقیم گروه‌ها و حلقه‌های فازی با استفاده از تعریف عمل دوتایی فازی یوان و لی تعریف می‌شود. با توجه به ساختار گروه‌ فازی مشاهده ...

دانلود پایان نامه برخی خواص فضاهای فرامتریک تعمیم یافته

تعداد صفحات ۵۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده در این پایان نامه مفهوم فضاهای فرامتریک را تعمیم میدهیم. که آن را فضای - متریک می نامند      و برخی خواص آن را ارائه می دهیم. همچنین،قضیّۀ نقطۀ ثابت ...

دانلود پایان نامه قضایای زوج نقطه ثابت برای نگاشتهای انقباضی تعمیم یافته در فضای G-متریک مرتب جزئی

تعداد صفحات ۷۹ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف فضاهای متریک پرداخته و اصل یکنوای درهم را بیان کرده سپس تعدادی قضایای زوج نقطه انطباق و زوج نقطه ثابت رایج برای نگاشت‌های ...

دانلود پایان نامه قضایای نقطه ثابت مشترک برای شش نگاشت سازگار ضعیف در فضای* D-متریک

تعداد صفحات ۵۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید فهرست مطالب صفحه عنوان ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ چکیده فصل اول:کلیات ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫             مقدمه۱-۱ ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   بیان مسئله  ۲-۱ ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳ هدف تحقیق-۱ ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴ سوال تحقیق-۱ ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫         ۵ فرضیه-۱ ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶ تعریف اصطلاحات و متغیر ها-۱ فصل دوم : ادبیات و ...

دانلود پایان نامه قضیه نقطه ثابت مشترک در فضاهای متریک فازی کامل

تعداد صفحات ۵۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: نظریه مجموعه های فازی برای اولین بار در سال ۱۹۶۵ توسط پروفسور لطفعلی زاده تعریف شده است. در حال حاضر این نظریه گسترش زیادی یافته و کاربرد های زیادی ...

دانلود پایا نامه برخی نتایج نقطه ثابت دریک فضای متریک بایک گراف

تعداد صفحات ۶۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده:  ترکیب چند شاخه در رشته‌های مختلف علوم به‌خصوص در علم ریاضیات، یک فعالیت معمول است.به طور طبیعی نظریه نقطه ثابت مهم و قابل توجه است. در چند سال  گذشته ...

دانلود پایان نامه بعضی قضایای نقطه ثابت در فضای T-متریک

تعداد صفحات ۵۳ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید فهرست مطالب عنوان                                                                                           صفحه چکیده.................................................................................................................................... ۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱ـ۱ مقدمه.............................................................................................................................. ۳ ۱ـ ۲ بیان مسئله....................................................................................................................... ۳ ۱ـ ۳ هدف تحقیق................................................................................................................... ۴ ۱ـ ۴ سؤال تحقیق.................................................................................................................... ۴ ۱ـ ۵ فرضیه............................................................................................................................ ۴ ۱ـ ۶ تعریف اصطلاحات و ...

دانلود پایان نامه فضاهای متریک فازی فاصله مقدار

تعداد صفحات ۸۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده : در این پایان نامه ایده های t-نرم(پیوسته )و اعداد فاصله ایی، مفهوم t-نرم فاصله مقدار(پیوسته)را مطرح می کنیم. بر اساس مجموعه فازی فاصله مقدارو t-نرم فاصله مقدار پیوسته، ...

دانلود پایان نامه پل‌های بین هندسه و نظریه گراف

تعداد صفحات ۷۱ قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   چکیده نظریه گراف مرهون بسیاری از ایده‌ها و ساخت و سازهای کارآمد هندسی است. چند دسته شناخته شده از گراف‌ها به عنوان گرافهای مقطعی از برخی از اشیاء هندسی معین بوجود ...

دانلود پایان نامه قضیه نقطه ثابت برای نگاشت های مجموعه مقداری صادق در رابطه ضمنی روی فضاهای متریک

تعداد صفحات ۵۶ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید     چکیده اهمیت قضیه‌ی نقطه ثابت بر کسی پوشیده نیست. از آنجایی که این قضیه، تکنیکی مناسب برای حل مسائل گوناگون کاربردی، در علم ریاضیات و مهندسی فراهم می‌کند، لذا در ...

دانلود پایان نامه تعمیم اصل نگاشت انقباضی باناخ در فضای *D- متریک

تعداد صفحات ۴۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   فهرست مطالب عنوان                                                                                             صفحه چکیده.......................................................................................................................... ۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱٫ مقدمه................................................................................................................... ۳ ۱-۲٫ بیان مسئله............................................................................................................ ۴ ۱-۳٫ هدف تحقیق......................................................................................................... ۴ ۱-۴٫ سؤال تحقیق......................................................................................................... ۴ ۱-۵٫ فرضیه.................................................................................................................. ۴ ۱-۶٫ تعریف اصطلاحات و متغیرها................................................................................. ۵ فصل دوم: ادبیات ...

دانلود پایان نامه یک کلاس بندی کامل از نمودارهای انشعابی یک رده از مسأله دیریکله چند پارامتری با تابع غیرخطی تحدب و تقعر

تعداد صفحات ۹۴ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید فهرست مطالب عنوان                                                                                                             صفحه   چکیده ................................................................................................................................... ۱ فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه ............................................................................................................................. ۳ بیان مسأله تحقیق ............................................................................................................. ۳ اهداف تحقیق .................................................................................................................. ۳ فرضیه های تحقیق ........................................................................................................... ۴ تعریف اصطلاحات و ...

دانلود پایان نامه دوتختی بودن جبرهای نیم مشبکه ای

تعداد صفحات ۶۶ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده در این پایان­نامه نشان داده می­شود که جبر پیچشی نیم­مشبکه دوتختی است اگر و تنها اگر نیم­گروه بطور یکنواخت موضعاً متناهی باشد. تکنیک اثبات این مسأله بررسی این مطلب است که ...

دانلود پایان نامه قضیه نقطه ثابت مشترک برای نگاشت های با سازگاری ضعیف در فضای متریک فازی

تعداد صفحات ۵۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید     چکیده : نظریه مجموعه‌های فازی یک قالب جدید ریاضی و تعمیم طبیعی نظریه مجموعه‌های معمولی است که با زبان روزمره انسان ها مطابقت دارد. در این پایان نامه ابتدا مفاهیم اولیه ...

دانلود پایان نامه μ-زیرگروه ها

تعداد صفحات ۵۶ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید فهرست مطالب عنوان                                                                                                      صفحه چکیده.......................................................................................................................... فصل اول کلیات................................................................................................................... ۱ ۱-۱ مقدمه.................................................................................................................... ۲ ۱-۲ بیان مسئله............................................................................................................. ۲ ۱-۳ اهداف تحقیق........................................................................................................ ۲ ۱-۴ سوال تحقیق.......................................................................................................... ۲ ۱-۵ فرضیه................................................................................................................... ۲ ۱-۶ تعاریف اصطلاحات و متغیرها................................................................................. ۳ فصل دوم ادبیات تحقیق......................................................................................................... ۸ ۲-۱ پیشینه تحقیق......................................................................................................... ...

دانلود پایان نامه زیر گروه های فازی شهودی بازه ای مقدار وابسته به گراف های فازی

تعداد صفحات ۵۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده :   در این پایان نامه نشان می دهیم که چگونه یک گروه فازی می تواند با یک گراف فازی به طور طبیعی وابسته شود. در واقع به یک گراف ...

دانلود پایان نامه مطالعه وجود سه جواب برای مساله مقدار مرزی از مرتبه چهار با مقدار ویژه مضاعف

تعداد صفحات ۵۸ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   فهرست مطالب   عنوان صفحه فصل اول : کلیات تحقیق                                                                                                          ۱-۱ مقدمه ......................................................................................................................................... ۲       ۱-۲ بیان مسأله .................................................................................................................................. ۲       ۱-۳ اهداف تحقیق ............................................................................................................................. ۳       ۱-۴ فرضیه ها ................................................................................................................................... ۳       ۱-۵ تعریف اصطلاحات و متغیرها ..................................................................................................... ۳ فصل ...

دانلود پایان نامه پایداری معادلات دیفرانسیل خطی از مرتبه ۲و۳

تعداد صفحات ۵۷ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   فهرست مطالب   عنوان صفحه چکیده......................................................................................................................................................... فصل اول : کلیات                                                                                                   ۱         ۱-۱ مقدمه ......................................................................................................................................... ۳       ۱-۲ بیان مسأله .................................................................................................................................. ۳       ۱-۳ اهداف تحقیق ............................................................................................................................. ۴       ۱-۴ فرضیه ها ................................................................................................................................... ۴       ۱-۵ تعریف اصطلاحات و متغیرها ..................................................................................................... ۵ فصل دوم ...

دانلود پایان نامه قضایای نقطه‏ی ثابت مشترک برای دو نگاشت در فضای D*- متریک

تعداد صفحات ۹۵ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده شواهدی از مسئله‏ی نقطه‏‏ی ثابت در فضا‏ی D*- متریک وجود دارد. قضایای جدید و تعمیم های دقیق‏تر مسئله‏ی نقطه‏ی ثابت، قابل طرح و ارتباط میان مفاهیم جاری نقطه‏ی ثابت ...

دانلود پایان نامه نقاط ثابت دوتایی روی فضاهای G – متریک با رابطه جزیی مرتب

تعداد صفحات ۶۸ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید   چکیده: در این پایان نامه، ابتدا فضای متریک را یادآور می شویم، سپس فضای G-متریک جزیی مرتب را مطرح می کنیم، تا بتوانیم ارتباط آنها را با هم، و توسعه ...

دانلود پایان نامه حرکت گروه های جایگشتی غیرانتقالی از درجه ماکزیمم

تعداد صفحات ۵۳ صفحه قیمت ۲۰۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید فهرست   چکیده ..........................................................................................................................................۱ فصل اول :کلیات تحقیق   ۱٫۱بیان مساله ...........................................................................................................۴ ۲٫۱هدف تحقیق ......................................................................................................۴ ۳٫۱سوال تحقیق .....................................................................................................۴ ۴٫۱فرضیه ...................................................................................................................۴ ۵٫۱تعریف اصطلاحات و متغیرها........................................................................۵ فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق ۱٫۲مقدمه ................................................................................................................۱۳ ۲٫۲حرکت در گروه های جایگشتی .................................................................۱۳ فصل ...