گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

پایان نامه حسابداری مطالعهی رابطهی بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با سطح افشاء در شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

پایان نامه حسابداری مطالعهی رابطهی بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با سطح افشاء در شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۵
1052 بازدید
گزارش نسخه جدید

پایان نامه حسابداری مطالعهی رابطهی بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با سطح افشاء در شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران


تعداد صفحات ۹۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

در این پژوهش تلاش شده است با توجه به اهمیت نقش ساختارهای راهبری شرکتی در بهبود کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه‌های نمایندگی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و همچنین تاثیر آن بر کیفیت افشاء اطلاعات شرکت‌ها، به عنوان جنبه کیفی سطح افشاء آنها، به بررسی رابطه بین یک مکانیزم بیرونی کیفیت افشاء که برای اندازگیری آن از معیار بموقع بودن و قابلیت اتکاء اطلاعات استفاده گردیده است و دو مکانیزم درونی، ویژگی هیات‌مدیره که شامل (نسبت مدیران غیرموظف هیات‌مدیره و اندازه هیات‌مدیره) و وجود کمیته حسابرسی که متغیرهای مستقل این تحقیق می‌باشد؛ پرداخته شود. تعداد ۷۳ شرکت از بین جامعه‌آماری انتخاب گردیده که اطلاعات موردنیاز برای دوره سه ساله (۱۳۹۱ – ۱۳۸۹) و با استفاده از تکنیک‌های آماری رگرسیون چند متغیره با داده‌های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که بین اندازه هیات‌مدیره و وجود کمیته حسابرسی با کیفیت افشای اطلاعات رابطه معناداری وجود دارد. در حالیکه بین نسبت مدیران غیرموظف در هیات‌مدیره و کیفیت افشای اطلاعات رابطه معناداری مشاهده نشده است.

 

واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، سطح افشاء، ویژگی های هئیت مدیره

 

فهرست                                                                                                                    صفحه

 

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-  مقدمه        ۳

۱-۲- تعریف و بیان موضوع تحقیق            ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق              ۶

۱-۴- اهداف تحقیق          ۷

۱- ۵-سوالات تحقیق   ۷

۱- ۶-فرضیه‌های تحقیق.. ۸

۱- ۷-مدل تحقیق   ۸

۱- ۸-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق   ۸

۱-۸-۱- تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق.. ۹

۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۱۰

۱- ۹-روش تحقیق.. ۱۱

۱- ۱۰-جامعه و نمونه آماری.. ۱۲

۱- ۱۱-روش گردآوری داده‌ها ۱۳

۱- ۱۲-روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳

۱- ۱۳-ساختار کلی تحقیق.. ۱۳

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲- ۱-مقدمه  ۱۵

۲-۲- مبانی نظری حاکمیت شرکتی              ۱۷

۲- ۲- ۱-تعریف حاکمیت شرکتی.. ۱۷

۲- ۲- ۲-الگوهای حاکمیت شرکتی.. ۱۸

۲- ۲- ۲-۱-الگوی مبتنی بر بازار. ۱۹

۲- ۲- ۲-۲-الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط.. ۲۰

۲- ۲- ۲-۳-الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار. ۲۰

۲- ۲- ۲-۴-الگوی نوظهور. ۲۱

۲- ۲- ۳-انواع سیستم‌های حاکمیت شرکتی.. ۲۱

۲- ۲- ۳-۱-سیستم‌های درون‌سازمانی.. ۲۲

۲- ۲- ۳-۲-سیستم‌های برون‌سازمانی.. ۲۲

۲- ۲- ۴-تئوری های مربوط به حاکمیت شرکتی.. ۲۳

۲- ۲- ۴-۱-نظریه‌ی وابستگی منابع. ۲۳

۲- ۲- ۴-۲ -نظریه نهادی. ۲۴

۲- ۲- ۴-۳ -نظریه انتخاب راهبردی. ۲۵

۲– ۲- ۴-۴ -نظریه‌ی هزینه معاملات.. ۲۶

۲- ۲- ۴-۵ –   نظریه ذینفعان. ۲۷

۲- ۳-مبانی نظری افشاء. ۲۸

۲- ۳- ۱-افشاء. ۲۸

۲- ۳- ۲- بعد افشاء. ۲۸

۲- ۳- ۳-افشای اجباری و داوطلبانه. ۳۰

۲- ۳- ۴-افشای اجباری اطلاعات.. ۳۰

۲- ۳- ۵-افشاء داوطلبانه (اختیاری) ۳۱

۲- ۳- ۶-سطوح افشاء (کیفیت گزارشگری مالی) ۳۲

۲- ۳- ۷-هدف از ارائه اطلاعات و افشای اطلاعات مالی.. ۳۳

۲- ۳- ۸-افشاء اطلاعات برای اشخاص…. ۳۴

۲- ۳- ۹-میزان لازم افشاء اطلاعات.. ۳۵

۲- ۳- ۱۰-اطلاعات مورد افشاء. ۳۷

۲- ۳- ۱۱-چگونگی افشاء اطلاعات مالی.. ۳۸

۲- ۳- ۱۲-زمان افشاء اطلاعات.. ۳۸

۲- ۳- ۱۳-   محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت… ۳۹

۲- ۳- ۱۴-انگیزه‌های افشای داوطلبانه. ۴۰

۲- ۳- ۱۴-۱-نظریه علامت‌دهی.. ۴۰

۲- ۳- ۱۴-۲-فرضیه‌ی هزینه دعاوی حقوقی.. ۴۱

۲- ۳- ۱۴-۳-هزینه مالکیت… ۴۲۲

۲- ۳- ۱۵-اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه. ۴۳

۲- ۳- ۱۶-مزایای افشای داوطلبانه. ۴۳

۲- ۳- ۱۷-مسائل اصلی در افشای داوطلبانه. ۴۴

۲- ۳- ۱۸-فرایند گزارشگری مالی در ایران. ۴۵

۲- ۴-متغیرهای تحقیق   ۴۶

۲- ۴- ۱-مدیران غیرموظف (غیراجرایی) ۴۶

۲- ۴- ۲-     هیات مدیره ۴۷

۲- ۴- ۳-کمیته حسابرسی.. ۴۸

۲- ۵-پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی   ۴۹

۲- ۵- ۱-تحقیقات داخلی.. ۴۹

۲- ۵- ۲-تحقیقات خارجی.. ۵۲

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳- ۱ –     مقدمه. ۵۶

۳- ۲ -روش شناسی پژوهش    ۵۶

۳-۳- اهداف تحقیق            ۵۷

۳-۴- فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه                  ۵۷

۳-۵- متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن ها                  ۵۸

۳- ۶ -جامعه و نمونه آماری.. ۶۱

۳- ۷ -روش گردآوری داده‌ها ۶۱

۳- ۸ -روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۲

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴- ۱ -مقدمه. ۶۵

۴- ۲ -آمار توصیفی.. ۶۵

۴- ۳ -بررسی ناهمسانی واریانس    ۶۶

۴- ۴ -آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت    ۶۶

۴-۵- آزمون فرضیه اول            ۶۷

۴-۶- آزمون فرضیه دوم            ۶۹

۴-۷- آزمون فرضیه سوم              ۷۰

۴-۸- آزمون فرضیه چهارم              ۷۲

۴-۹- آزمون فرضیه پنجم              ۷۳

۴-۱۰- آزمون فرضیه ششم              ۷۴

۴- ۱۱ -خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۷۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵- ۱ -مقدمه. ۷۸

۵- ۲ -خلاصه تحقیق.. ۷۸

۵- ۳ -مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های انجام شده قبلی   ۷۹

۵- ۳ – ۱-فرضیه اول. ۷۹

۵- ۳ – ۲-فرضیه دوم. ۷۹

۵- ۳ – ۳-فرضیه سوم. ۷۹

۵- ۳ – ۴-فرضیه چهارم. ۷۹

۵- ۳ – ۵-فرضیه پنجم. ۸۰

۵- ۳ – ۶-فرضیه ششم. ۸۰

۵- ۴ -پیشنهادات.. ۸۰

۵- ۴ – ۱-پیشنهادات کاربردی (پیشنهادات برخاسته از تحقیق) ۸۰

۵- ۴ – ۲-پیشنهادهایی برای پژوهش‌گران آتی.. ۸۱

۵- ۵ -محدودیت های تحقیق.. ۸۱

منابع و مآخذ. ۸۳

ضمائم و پیوست ها ۸۹

چکیده لاتین.. ۹۹

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


    دیدگاه ها


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *