گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پروژه بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پروژه بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی
۱۳۹۶-۱۲-۰۳
401 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پروژه بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی


تعداد صفحات ۱۴۶
قیمت ۲۰۰۰۰تومان
برای دانلود لینک زیر را کلیک کنید


چکیده
پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ی میان ابعاداعتمادکارکنان و مولفه‎ها‎ی تعهد سازمانی انجام شده است. جهت بررسی (تعهد سازمانی( از مدل آلن و می یر و برای بررسی ( اعتماد سازمانی) از مدل محقق ساخته استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارspss و برای توصیف دقیق جامعه آماری مورد بررسی از آمار توصیفی و برای تعیین نرمال بودن از آزمون کولموگروف اسمیرنف و برای بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. روش این تحقیق پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است که در مورد تعهد سازمانی از پرسشنامه استاندارد (آلن ومی یر) و در مورد اعتماد سازمانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است ، حجم نمونه۲۶۴ نفر از بین جامعه آماری کلیه کارکنان رسمی سازمان تامین اجتماعی استان مازندران درسال ۱۳۹۰ به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. این پژوهش از یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی تشکیل شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن بود که فرضیه اصلی تائید شده و بین ابعاد اعتماد کارکنان و مولفه‎ها‎ی تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۵
۱-۳- اهمیت ضرورت ۷
۱-۴- اهداف تحقیق ۹
۱-۴-۱-هدف اصلی ۱۱
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۱۱
۱-۵- فرضیه ها ۱۱
۱-۵-۱-فرضیه اصلی ۱۱
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی ۱۲
۱-۶- سوالات تحقیق ۱۲
۱-۶-۱- سوال اصلی ۱۲
۱-۶-۲- سوال های فرعی ۱۲
۱-۷- متغیرهای پژوهش ۱۳
۱-۸- تعاریف واژه ها واصطلاحات ۱۳
۱-۹-تعریف نظری ۱۳
۱-۹-۱- اعتمادسازمانی ۱۳
۱-۹-۲- تعهدسازمانی ۱۴
۱-۱۰-تعاریف عملیاتی متغییرها ۱۵
۱-۱۰-۱- اعتماد ۱۵
۱-۱۰-۲- تعهد ۱۶
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مبانی نظری تحقیق مربوط به اعتمادسازمانی ۱۸
۲-۱-۱- مقدمه ۱۸
۲-۱-۲- تعاریف اعتماد ۱۹
۲-۱-۳- انواع نارسایی درادبیات اعتماد ۲۴
۲-۱-۴- ساخت یک چارچوب نوع شناسی ازاعتماد ۲۷
۲-۱-۵- نوع شناسی سازه مرتبط بااعتماد ۳۰
۲-۱-۶- تعاریف مفهومی ازسازه های اعتماد ۳۴
۲-۱-۶-۱- تمایل به اعتماد ۳۴
۲-۱-۶-۲- اعتمادمبتنی برسازمان ۳۵
۲-۱-۶-۳- عقایداعتمادی ۳۶
۲-۱-۶-۴- نیات اعتمادی ۳۶
۲-۱-۷-تعاریف مفهومی زیرسازه های اعتماد ۳۷
۲-۱-۷-۱- ایمان به انسانیت ۳۷
۲-۱-۷-۲- حالت اعتماد ۳۷
۲-۱-۷-۳- ضمانت ساختاری ۳۸
۲-۱-۷-۴- هنجارموقعیتی ۳۸
۲-۱-۷-۵- اعتقادبه توانایی ۳۹
۲-۱-۷-۶- اعتقادبه خیرخواهی ۳۹
۲-۱-۷-۷- اعتقادبه درستی ۴۰
۲-۱-۷-۸- اعتقادبه قابلیت پیش بینی ۴۱
۲-۱-۸- ابعاداعتماد ۴۲
۲-۱-۹- اهمیت تمایزبین اعتمادوبی اعتمادی ۴۳
۲-۱-۱۰-رفتارهایی که باعث افزایش وکاهش اعتمادمی شود ۴۴
۲-۱-۱۱- فرآینداعتماد ۴۵
۲-۱-۱۲- سطوح اعتماد ۴۸
۲-۱-۱۳- اعتمادسازی ۴۹
۲-۱-۱۴- پیامدهای اعتمادباسطوح بالا ۵۲
۲-۱-۱۵- شاخص ها شناسایی شده که درایجاداعتمادبین کارکنان ومدیران موثرند ۵۳
۲-۱-۱۶- اعتمادونظریه پردازان سازمانی ۵۴
۲-۱-۱۷- اعتمادومشاوران مدیریتی ۵۶
۲-۱-۱۸- رابطه بین اعتمادوکنترل ۵۷
۲-۱-۱۹- انواع نگرشها به اعتماد ۵۸
۲-۱-۲۰- ایجاداعتمادسازمانی ۶۰
۲-۱-۲۱- نقش واسطه ای اعتماد سازمانی ۶۲
۲-۱-۲۲- توسعه اعتماد درسازمان ها ۶۳
۲-۱-۲۳- گالفوردودرایپوسه نوع اعتماددرسازمان راشناسایی کرده اند ۶۴
۲-۲-مبانی نظری تحقیق مربوط به تعهد سازمانی ۶۴
۲-۲-۱- مقدمه ۶۴
۲-۲-۲- مدیریت رفتارسازمانی ۶۵
۲-۲-۳- رضایت شغلی ۶۷
۲-۲-۴- تعهدسازمانی ورضایت شغلی ۶۸
۲-۲-۵- مفاهیم وتعاریف تعهدسازمانی ۶۸
۲-۲-۶- انواع تعهد ۷۰
۲-۲-۷- شاخص های تعهد ۷۲
۲-۲-۸- عوامل موثربرتعهدسازمانی ۷۳
۲-۲-۹- دودیدگاه درموردتعهدسازمانی ۷۶
۲-۲-۱۰- دیدگاههایی درموردکانون های تعهدسازمانی ۷۹
۲-۲-۱۱- تعهدسازمانی مفهومی یک بعدی یاچندبعدی ۸۰
۲-۲-۱۳- هسته تعهد ۸۶
۲-۲-۱۴- رابطه تعهدسازمانی ووجدان کاری ۹۸
۲-۲-۱۵- تعهدسازمانی وتغییرسازمانی ۹۹
۲-۲-۱۶- تعهدسازمانی ورضایت شغلی وکیفیت زندگی کاری ۱۰۱
۲-۲-۱۷- تعهدسازمانی وغیبت وترک کارکنان ۱۰۲
۲-۲-۱۸- چرامدیران درکسب تعهدکارکنانشان بادردسرمواجه می شوند ۱۰۴
۲-۲-۱۹- ضرورت سیستم مدیریت تعهدگرا ۱۰۴
۲-۳-پیشینه پژوهش ۱۰۵
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱-مقدمه ۱۱۸
۳-۲- روش تحقیق ۱۱۸
۳-۳- روش گردآوری اطلاعات ۱۱۹
۳-۴- ابزار گردآوری اطلاعات ۱۱۹
۳-۵- جامعه آماری ۱۲۰
۳-۶- نمونه آماری ۱۲۰
۳-۷- حجم نمونه ۱۲۱
۳-۸- متغییرهای تحقیق ۱۲۱
۳-۹- اعتبارابزارسنجش ۱۲۱
۳-۱۰- روایی ۱۲۱
۳-۱۱- پایایی ۱۲۲
۳-۱۲- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ۱۲۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه ۱۲۴
۴-۲- تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها ۱۲۴
۴-۳- آزمون فرضیات تحقیق ۱۲۸
۴-۳-۱- فرضیه اصلی ۱۲۹
۴-۳-۲- فرضیه فرعی ۱۳۰
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ۱۳۷
۵-۲-خلاصه تحقیق ۱۳۷
۵-۳-نتایج حاصل ازیافته های پژوهش ۱۳۸
۵-۴- بحث وبررسی ۱۳۹
۵-۵- نتیجه گیری ۱۴۱
۵-۶- محدودیت های تحقیق ۱۴۱
۵-۷- پیشنهادهای برخواسته ازتحقیق ۱۴۳
۵-۸-توصیه هایی برای محققین آینده ۱۴۵


منابع و مآخذ ۱۴۶ads

درباره نویسنده

admin 162 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *