گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه همسوسازی نسبی اهداف فردی و سازمانی در شهرداری


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه همسوسازی نسبی اهداف فردی و سازمانی در شهرداری
2017-11-07
403 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه همسوسازی نسبی اهداف فردی و سازمانی در شهرداری


تعداد صفحات ۷۳  صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”619″]

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر در همسویی اهداف فردی و سازمانی در شهرداری بابلسر بوده است. جامعه آماری این پژوهش عبارتند از کلیه کارکنان شهرداری بابلسر که جمعا ۳۱۷ نفر می‌باشند. در تحقیق حاضر براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد ۱۷۵ نفر به عنوان نمونه برای انجام پژوهش انتخاب شده اند. پس از توزیع تعداد ۱۶۰ پرسشنامه تکمیل شده بازگشت داده شده که مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته انجام شده است. با مطالعه متون و پیشینه‌ها، ۲۱ سؤال در هفت بخش مدیریت بر مبنای ارزش، معنویت در محیط کاری، شفافیت، نظام انگیزشی پرداخت، نظارت و کنترل، عدم اطمینان محیطی و مدیریت مشارکتی (برای هر متغیر سه سئوال) با طیف ۵ گزینه ای لیکرت در نظر گرفته شد.

نتایج نشان داد که شاخص‌های مدیریت بر مبنای مشارکت، معنویت در محیط کاری، شفافیت، نظام انگیزشی پرداخت، نظارت و کنترل، عدم اطمینان و مدیریت مشارکتی نقش موثری بر همسوسازی اهداف فردی و سازمانی داشته و رابطه مثبت و معناداری بین اجرای آن‌ها و همسوسازی اهداف فردی و سازمانی وجود دارد.

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲ بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………….. ۵

۱-۴ اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵ فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۶ تعاریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………… ۷

۱-۶-۱ تعاریف نظری……………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷ متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………….. ۸

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۲ مدیریت بر مبنای هدف……………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۳ اهداف فردی ………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۴ اهداف سازمانی………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۵ همسویی اهداف فردی و سازمانی………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۵-۱ مدیریت بر مبنای ارزش………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۵-۲ معنویت در محیط کاری ………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۵-۳ شفافیت……………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۵-۴ نظام انگیزشی پرداخت…………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۵-۵ نظارت و کنترل در راستای اعتمادسازی…………………………………………………………….. ۲۴

۲-۵-۶ عدم اطمینان محیطی و ائتلاف افراد و گروه ها……………………………………………………. ۲۶

۲-۵-۷ مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۶ مروری بر مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۶-۱ مطالعات انجام شده در ایران …………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۶-۲ مطالعات انجام شده در خارج از ایران ……………………………………………………………… ۳۰

۲-۸ جمع بندی……………………………………………………………………………………………………. ۳۰

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۳-۲ نوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۳-۳ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۳-۴ حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………….. ۳۳

۳-۵ روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………… ۳۳

۳-۶ روایی و پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۷ روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………. ۳۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۴-۲ تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………………………. ۳۸

۴-۲-۱ بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………. ۳۸

۴-۲-۲ تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر همسوسازی اهداف فردی و سازمانی………………………… ۴۲

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ خلاصه………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۵-۲ یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۵۷

۵-۳ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۶۴

۵-۳-۱ محدودیت های در اختیار و کنترل محقق………………………………………………………….. ۶۴

۵-۳-۲ محدودیت های خارج از اختیار و کنترل محقق…………………………………………………… ۶۴

۵-۴ پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۵-۴-۱ پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق……………………………………………………………………. ۶۵

۵-۴-۲ پیشنهادهای مبتنی بر مطالعات و تجارب محقق…………………………………………………… ۶۷

۵-۴-۳ پیشنهادها برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………….. ۶۷

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

پیوست………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *