گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه نوع شناسی سبک رهبری در بانک رفاه استان مازندران و ارائه پیشنهادات مبتنی بر شناسایی سبک با استفاده از از مدل رنسیس لیکرت


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه نوع شناسی سبک رهبری در بانک رفاه استان مازندران و ارائه پیشنهادات مبتنی بر شناسایی سبک با استفاده از از مدل رنسیس لیکرت
2017-09-07
496 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه نوع شناسی سبک رهبری در بانک رفاه استان مازندران و ارائه پیشنهادات مبتنی بر شناسایی سبک با استفاده از از مدل رنسیس لیکرت


تعداد صفحات ۱۰۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”345″]

چکیده:

تحقیق حاضر در راستای بررسی نوع شناسی سبک رهبری در بانک رفاه استان مازندران و ارائه پیشنهادات مبتنی بر شناسایی سبک با استفاده از از مدل رنسیس لیکرت پرداخته است . تحقیق حاضر تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طورعملی مورد استفاده قرار گیرد، یک تحقیق پژوهشی کاربردی نیز می باشد. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل” مدیران و کارکنان بانک رفاه در استان مازندران ” می باشد که تعداد کل این افراد ،  ۲۴۰ نفر بوده است . نمونه آماری تحقیق حاضر ۱۴۸ نفر از کارکنان و مدیران می باشد که این تعداد با مراجعه به جدول جرسی و مورگان تعیین گردیده است. ضمنا نمونه مورد نظر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. روایی این آزمون با نظرخواهی از استاد راهنما، استاد مشاور و مدیران و کارشناسان بانک رفاه در استان مازندران مورد تأیید قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید. نتایج نشان می دهد آلفای خروجی از نرم افزار SPSS برای تحقیق حاضر برابر ۰٫۷۱۹ می باشد، بنابراین آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است. در این پژوهش از روش های موجود در آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون)؛ برای خلاصه و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین سیستم رهبری استبدادی و سیستم رهبری استبدادی خیر خواهانه با عملکرد کارکنان بانک رفاه در استان مازندران ارتباط وجود ندارد ولی بین سیستم رهبری مشورتی و سیستم رهبری مشارکتی با عملکرد کارکنان بانک رفاه در استان مازندران ارتباط وجود دارد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته­ها، موارد مذکور جمع­بندی شده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با آن برای مدیران و کارشناسان و نیز ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

واژه های کلیدی: رهبری استبدادی، رهبری استبدادی خیر خواهانه، رهبری مشورتی، رهبری مشارکتی، بانک رفاه.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

 

فصل اول : کلیات

 

۱-۱ ) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲ ) بیان مساله…………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳ ) اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴ ) مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………… … ۷

۱-۵ ) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۶ ) سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷ ) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۸ ) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۹ ) تعریف واژه ها……………………………………………………………………………………………. ۹

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۱ ) تاریخچه بانک رفاه…………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۲ ) رهبری……………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۳ ) نقش و وظایف رهبری……………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۴ ) وظایف رهبری……………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۵ ) خصوصیات یک رهبر موفق…………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱-۶ ) تعریف سبک رهبری……………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱-۷ ) نوع شناسی تئوریهای رهبری………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۱-۸ ) مدلهای رهبری مراوده ای و تحول گرا…………………………………………………….. ۳۰

۲-۱-۹ ) مطالعاتی در مورد رفتار رهبری……………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱-۱۰ ) سبک‌های رهبری………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱-۱۱ ) مقایسه رهبری خدمتگزار و رهبری تحول‌گرا………………………………………….. ۴۰

۲-۱-۱۲ ) مدل مفهومی تحقیق (سبکهای رهبری لیکرت)………………………………………. ۴۵

۲-۲-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۲-۲) بازنگری پیشینه های تحقیق……………………………………………………………………… ۵۹

۲-۲-۳ ) خلاصه بخش دوم…………………………………………………………………………………… ۷۰

۲-۲-۴ ) خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………………… ۷۳


 

فصل سوم : روش تحقیق

 

۳-۱ ) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۳-۲ ) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۳-۳ ) جامعه آماری………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۳-۴ ) نمونه آماری……………………………………………………………………………………………. … ۷۵

۳-۵ ) ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………… ۷۶

۳-۶ ) اعتبار و دقت ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………. ۷۷

۳-۷ ) روش های آماری………………………………………………………………………………………… ۷۸

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

۴-۱ ) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۲ ) مطالعات جمعیت شناختی نمونه تحقیق……………………………………………………….. ۸۱

۴-۳ ) تحلیل نتایج آزمون های آماری (آمار استنباطی)…………………………………………… ۸۶

 

فصل پنجم : نتیجه گیری

 

۵-۱ ) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

۵-۲ ) یافته ها………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

۵-۳ ) مقایسه با ادبیات…………………………………………………………………………………………. ۹۵

۵-۴ ) پیشنهادات برمبنای یافته های تحقیق…………………………………………………………………… ۹۶

۵-۵ ) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۵-۶ ) توصیه به دیگر پژوهشگران…………………………………………………………………………. ۱۰۰

 

منابع و مآخذ

 

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..    ۱۰۱

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *