گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه نقش سیستم های اطلاعات مدیریت در پشتیبانی عملکرد سازمان آموزش و پرورش * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه نقش سیستم های اطلاعات مدیریت در پشتیبانی عملکرد سازمان آموزش و پرورش
۱۳۹۶-۰۸-۲۹
363 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه نقش سیستم های اطلاعات مدیریت در پشتیبانی عملکرد سازمان آموزش و پرورش


تعداد صفحات ۱۱۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده :

از آن جایی که تمامی عملیات سازمان و مدیریت از طریق تصمیم گیری انجام می‌شود، برای اتخاذ تصمیمی عقلایی، اطلاعات مناسب لازم است؛ که از طریق یک روش منطقی و کاملا ساختاریافته، جمع آوری اطلاعات، پردازش و انتشار آن به تصمیم گیرنده‌ها حاصل می‌شود؛ معمولا چنین روشی در زمینه ی مدیریت به سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت(MIS) معروف است. در این تحقیق به بررسی نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت، در پشتیبانی عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان مازندران پرداخته شده که در قالب این فرضیه اصلی، سه فرضیه فرعی مشتمل بر بررسی نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت در جمع آوری اطلاعات، ذخیره سازی اطلاعات و پردازش اطلاعات برای پشتیبانی عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان مازندران بوده است.روش جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیات تحقیق، میدانی و کتابخانه ای، ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است؛ که بین ۱۴۶نفر از مدیران و کارشناسان و معاونین در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران توزیع گردید. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد؛ که نتیجه ی تحقیق این بوده است:  سیستم‌های اطلاعات مدیریت از طریق جمع آوری اطلاعات، ذخیره سازی اطلاعات و پردازش اطلاعات در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران نقش پشتیبان عملکرد سازمان را ایفاء نموده است؛ و به طور کلی سیستم‌های اطلاعات مدیریت در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران نقش پشتیبان عملکرد سازمان را ایفاء نموده است.

 

کلید واژه‌ها: سیستم‌های اطلاعات مدیریت، جمع‌آوری اطلاعات، ذخیره‌سازی اطلاعات، پردازش اطلاعات، پشتیبانی عملکرد.

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲)بیان مسأله   ………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳)اهمیت و ضرورت تحقیق   …………………………………………………………………………….. ۵

۱-۴) مدل مفهومی   ……………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۵)  اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶)سؤالات تحقیق   ……………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶-۱)سؤالات اصلی   …………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶ -۲)سؤالات فرعی   ………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷)فرضیه های تحقیق   ……………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۷-۱) فرضیه های اصلی   …………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷-۲)فرضیه های فرعی   …………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۸)قلمرو تحقیق   ……………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۸-۱) قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۸-۲) قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۸-۳)قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۹)تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………….. ۹

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: مبانی نظری……………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲) سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۳)انواع سیستم های اطلاعاتی ………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۴)تاریخچه ای از سیستم های اطلاعات مدیریت    ……………………………………………………. ۱۷

۲-۵)سیستم های اطلاعات مدیریت   ………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۶)ویژگی های سیستم های اطلاعات مدیریت   ………………………………………………………… ۲۰

۲-۷)تعاریف متعددی ازMIS …………………………………………………………………………………. 21

۲-۸)اجزای MIS ………………………………………………………………………………………………… 24

۲-۸-۱)پایگاه اطلاعات و اجزای آن ………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۸-۲)سیستم پردازش ………………………………………………………………………………………….. ۲۵               

۲-۸-۳)اطلاعات…………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۸-۴)مدیریت …………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۹)اهمیت و نقش MIS   ……………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۱۰)لزوم و اهمیت سیستم های اطلاعاتی مدیریت………………………………………………………. ۲۸

۲-۱۱)نقش سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان ………………………………………………………….. ۲۹

۲-۱۱-۱)نقش پشتیبان عملکرد…………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۱۱-۲)نقش پشتیبان تصمیم گیری ………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۱۱-۳)نقش پشتیبان استراتژیک……………………………………………………………………………… ۳۱

بخش دوم: سازمان آموزش و پرورش………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۱۲)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱۳)اهمیت آموزش و پرورش……………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۴)تاریخچه آموزش و پرورش ……………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱۵)سیستم های اطلاعاتی مدیریت در آموزش و پرورش……………………………………………… ۳۴

۲-۱۶)نظام انفورماتیکی در آموزش و پرورش………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱۶-۱)سیستم پرسنل ………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱۶-۲)سیستم حقوق و دستمزد……………………………………………………………………………… ۳۶             

۲-۱۶-۳)سیستم حسابداری   …………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۱۶-۴)سیستم بایگانی و دبیرخانه……………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱۶-۵)سیستم آمار………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۱۶-۶)سیستم بودجه ………………………………………………………………………………………….. ۳۹

بخش سوم :پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۱۷)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۱۸)تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۱۹)تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۲۰)جمع بندی پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۲۱)نتیجه گیری فصل………………………………………………………………………………………….. ۴۸

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۲)روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۳)جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۴)نمونه آماری و روش نمونه گیری  ……………………………………………………………………… ۵۳               

۳-۵)روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………… ۵۳

۳-۵-۱)روش کتابخانه ای ………………………………………………………………………………………. ۵۳               

۳-۵-۲)روش میدانی………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۶)ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۷)پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۸)روایی و پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۸-۱)اعتبار یا روایی تحقیق…………………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۸-۲)پایایی تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۹)نحوه اجرای پرسشنامه……………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۱۰)متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۱۰-۱)متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۱۰-۲)متغیر وابسته یا تابع …………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۱۱)روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۱۱-۱)آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۱۱-۲)آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………. ۶۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۴-۲)توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۴-۳)توصیف جعیت شناختی نمونه ها ……………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۳-۱)توزیع جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۳-۲) توزیع تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………….. ۶۴

۴-۳-۳) توزیع سابقه خدمت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………….. ۶۵

۴-۳-۴) توزیع پست سازمانی پاسخ دهندگان ………………………………………………………………. ۶۶               

۴-۴)توصیف هر یک از سؤالات پرسشنامه…………………………………………………………………… ۶۷

۴-۵)توصیف هر یک از فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………… ۸۷

۴-۵-۱)فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۴-۵-۲)فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۵-۳)فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۵-۴)فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………. ۹۰

۴-۶)بررسی نرمال بودن توزیع داده ها………………………………………………………………………… ۹۱               

۴-۷)آمار استنباطی آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………… ۹۲

۴-۷-۱)آزمون فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۷-۲) آزمون فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………. ۹۴

۴-۷-۳) آزمون فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………… ۹۶

۴-۷-۴) آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………… ۹۸

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۵-۲)نگاهی اجمالی به سیر تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۰۱

۵-۳)نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………. ۱۰۳

۵-۴)پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق …………………………………………………………………. ۱۰۶

۵-۴-۱)پیشنهادات حاصل از نتایج فرضیه های تحقیق …………………………………………………… ۱۰۶

۵-۴-۲)توصیه هایی به دانشجویان……………………………………………………………………………… ۱۰۸

۵-۵)محدودیت های تحقیق   ………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۵-۵-۱)محدودیت های در اختیار محقق……………………………………………………………………… ۱۰۹

۵-۵-۲)محدودیت های خارج از اختیار محقق……………………………………………………………… ۱۰۹

منابع ومأخذ………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

پیوست……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *