گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه نقش بازار آب در برآورد ارزش اقتصادی آب کشاورزی با رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) (مطالعه ی موردی اراضی حـوضه آبریزتجن با تاکید بر سد شهیدرجایی ساری (سلیمان تنگه)


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه نقش بازار آب در برآورد ارزش اقتصادی آب کشاورزی با رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) (مطالعه ی موردی اراضی حـوضه آبریزتجن با تاکید بر سد شهیدرجایی ساری (سلیمان تنگه)
2017-09-07
512 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه نقش بازار آب در برآورد ارزش اقتصادی آب کشاورزی با رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) (مطالعه ی موردی اراضی حـوضه آبریزتجن با تاکید بر سد شهیدرجایی ساری (سلیمان تنگه)


تعداد صفحات ۱۳۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”349″]

 

چکیده :

در دو دهه اخیر و به ویژه در سالهای پایانی قرن بیستم، آب و مدیریت آن به یک دغدغه بزرگ بین المللی تبدیل شده است. کشور ما نیز از جمله مناطقی است که با کمبود آب مواجه است. میانگین بارندگی سالانه کشور  ایران کمتر از یک سوم متوسط بارندگی در سطح دنیاست. با وجود کمبودهای اشاره شده، کشاورزی ایران به شدت به آب آبیاری وابسته است، بطوریکه آب به عنوان مهمترین و محدودکننده ترین نهاده تولید کشاورزی در ایران به شمار می رود.در این شرایط مدیریت تقاضای آب به عنوان رویکرد جدیدی است که توجه برنامه ریزان را معطوف خود کرده است .یکی از راه کار های دستیابی به اهداف مدیریت تقاضای آب، تعین ارزش اقتصادی آب و توجه به تشکیل بازارآب می باشد که منجر به تخصیص بهینه آب بین متقاضیان و ایجاد انگیزه صرفه جویی در آنها می شود. لذا در این مطالعه به بررسی بازار آب و تحلیل اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیستی آن در استان مازندران،شهرستان ساری، حوضه آبریز سد شهید رجایی پرداخته شده است.

در مطالعه حاضر الگوی کشت بهینه تعیین و قیمتهای سایه ای برآورد گردیده با استفاده از روش برنامه ریزی اثباتی (PMP  )، معادله تقاضای آب برآورد شده، از تلاقی عرضه و معادله تقاضای کل آب، قیمت تعادلی نهاده آب بدست آمده و نوع مشارکت کشاورزان در بازار فرضی آب نیز از مقایسه میزان پرداخت مورد انتظار و قیمت تعادلی بازار برحسب خریدار و فروشنده آب مشخص شده و حجم مبادلات و ارزش مبادلات مورد انتظار در قیمت تعادلی بازار آب نیز محاسبه گردیده است.سپس به بررسی جایگاه قانونی و محدودیت های بازار آب پرداخته شده است ، ونشان داده شد که ایجاد بازار آب باعث افزایش رفاه کشاورزان مناطق مختلف اراضی حوضه آبریز سد شهید رجایی خواهد گردید ولی افزایش قیمت آب بدون ایجاد بازار آب باعث کاهش درآمد کشاورزان و افزایش مصرف نهاده های تولید در در سطوح بالای قیمت می گردد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر نیز از بسته های  نر م افزاری LINGO و GAMSوExcel بر اساس اطلاعات   پرسشنامه ای سال زراعی ۱۳۹۰-۱۳۸۹استفاده گردیده است.

 

واژه های کلیدی: مدیریت تقاضای آب، عرضه آب، بازار آب، ارزش اقتصادی آب کشاورزی، سد شهید رجایی ساری


فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

                              

چکیده   …….……….……………………………………………………………………. ۱

þفصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………….. ۲

  • مقدمه ……………………………………………………………………………….. ۳
  • تعریف مسأله و بیان سئوالات اصلی تحقیق………………………۶
  • اهداف تحقیق ……………………………………………………………………..۸
  • ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………… ۸
  • فرضیات تحقیق……………………………………………………………………..۹
  • روش انجام تحقیق……………………………………………………………..۱۰
  • مشخصات منطقه مورد مطالعه……………………………………………۱۰

۱-۷-۱-  هواشناسی و اقلیم منطقه ای …………………………………..۱۳

۱-۷-۲- مطالعات خاکشناسی منطقه…………………………………………….۱۴

۱-۷-۳- منابع آب منطقه ………………………………………………………….۱۵

۱-۸ -بهره برداری از منابع آب قبل و بعد از احداث سد……۱۶

۱-۸-۱-تأثیر احداث سد بر آبهای سطحی …………………………………۱۷

۱-۸-۲- تأثیر سد شهید رجائی بر آب زیرزمینی…………………….۱۸

۱-۹ – جامعه آماری و روش نمونه گیری………………………………….۱۹

 

þ فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق………………………………………. ۲۰

 

بخش اول :ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………….۲۱

۲-۲- تعریف بازار آب……………………………………………………………..۲۱

۲-۳٫ مباحث قانونی بازار آب در ایران……………………………….۲۳

۲-۳-۱٫ محدودیتهای قانونی مبادله آب…………………………………۲۳

۲-۳-۲٫ جایگاه قانونی مبادله آب………………………………………..۲۴

۲-۴٫ انواع بازارهای آب……………………………………………………..۲۶

۲-۴-۱٫ بازارهای رسمی آب……………………………………………………۲۶

۲-۴-۲٫ بازارهای غیر رسمی آب……………………………………………۲۶

۲-۵٫ بازارهای غیر رسمی آب در ایران……………………………..۲۷

۲-۵-۱٫ خرید و فروش آب قنوات…………………………………………..۲۷

۲-۵-۲٫ خرید و فروش آب چاهها…………………………………………..۲۸

۲-۵-۳٫ خرید و فروش آب طرحهای تامین و انتقال آب بخش عمومی…………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۵-۴٫ خرید و فروش آب و تامین و انتقال آب بخش خصوصی         و تعاونی………………………………………………………………………………۲۹

۲-۵-۵٫ خرید و فروش آب سطحی تنظیم ………………………………۳۰

۲-۶٫ ایجاد، تقویت و توسعه بازارهای آب………………………۳۰

۲-۶-۱٫ شرایط لازم برای تشکیل بازار آب………………………..۳۱

۲-۶-۲٫ مزایای تقویت بازار آب……………………………………….۳۳

۲-۶-۳٫ نگرانی هادر زمینه تقویت بازار آب………………….۳۴

بخش دوم: پیشینه تحقیق.

۲-۷٫ مقدمه…………………………………………………………………………۳۷

۲-۸٫ بررسی پژوهش های مرتبط با بازار آب  ……………….۳۷

þ فصل سوم: روش  تحقیق…………………………………………………….. ۷۳

۳-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………..۷۴

۳-۲٫ انواع تقاضای آب…………………………………………………….۷۴

۳-۲-۱-تقاضای آب شهری …………………………………………………..۷۴

۳-۲-۲-تقاضای آب صنعتی …………………………………………………۷۴

۳-۲-۳-تقاضای آب کشاورزی …………………………………………….۷۵

۳-۲-۴-تقاضای تفریحی و زیست محیطی …………………………..۷۶

۳-۳٫ مقادیر و انواع عرضه آب………………………………………۷۷

۳-۳-۱-آب های جاری یا آب سطحی ………………………………….۷۷

۳-۳-۲-آب های زیر زمینی ……………………………………………..۷۸

۳-۳-۳-پسابهای شهری و آب های غیر متعارف…………………۷۸

۳-۴٫ بازارهای آب…………………………………………………………..۷۸

۳-۴-۱-تعادل جزئی …………………………………………………………۷۹

۳-۴-۲-مکانیزم مبادله در بازار آب کشاورزی…………….۸۱

۳-۴-۳-توابع عرضه و تقاضا در بازار آب ……………….. ۸۵

۳-۵٫ مدل های برنامه ریزی ریاضی (MP)……………………. 89

۳-۵-۱-مدل های برنامه ریزی ریاضی هنجاری (NMP) ….. 90

۳-۵-۲-مدل های برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) ……91

۳-۶ . تدوین مدل ………………………………………………………….۹۵

þ  فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها……………………….. ۱۰۳

۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………۱۰۴

۴-۲ اطلاعات توصیفی بهره برداران منطقه………………….۱۰۴

۴-۳٫ نتایج مدل اولیه با توجه به شرایط و الگوی کشت فعلی…………………………………………………………………………………۱۱۴

۴-۴٫ نتایج مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی……………..۱۱۵

۴-۴-۱٫ نتایج الگوی کشت در مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی…………………………………………………………………………….۱۱۶

۴-۴-۲- نتایج برآورد توابع تقاضای نهاده آب در مدل برنامه ریزی اثباتی……………………………………………………………………۱۱۷

۴-۴-۳٫ نتایج شبیه سازی بازاب…………………………………..۱۲۰

۴-۴-۳-۱- نتایج قیمت تعادلی بازار آب…………………….۱۲۱

۴-۴-۳-۲٫ نتایج حجم و ارزش مبادلات بازار آب…………۱۲۲

۴-۴-۳-۳٫ نتایج اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ایجاد بازار آب………………………………………………………………………..۱۲۳

þ  فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها…………….. ١۲۷

۵-۱-مقدمه………………………………………………………………….. ۱۲۸

۵-۲-نتیجه گیری …………………………………………………………۱۲۹

۵-۳-پیشنهادها……………………………………………………………..۱۳۵

þ منابع و ماخذ …………………………………………………………۱۳۸

 

 

 

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *