گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه مهمانی و میزبانی در شاهنامۀ فردوسی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مهمانی و میزبانی در شاهنامۀ فردوسی
۱۳۹۶-۰۸-۰۶
561 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه مهمانی و میزبانی در شاهنامۀ فردوسی


تعداد صفحات ۱۳۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

یکی از آیین‌های کهن مردم سرزمین ایران، مهمانی و میزبانی است که نشانه‌ای آشکار از هویت ملی و فرهنگی ایرانیان به شمار می‌رود. حکیم ابوالقاسم فردوسی در اثر جاودانۀ خویش، شاهنامه، که پیشینۀ فرهنگی ملّت ایران محسوب می‌شود، به زیبایی این آیین کهن را در بسیاری از داستان‌ها همراه با آداب و رسوم مربوط به آن به تصویر کشیده است و بسیاری از وظایف مهمانان و میزبانان را بر اساس الگوهای دینی و اسلامی مطرح کرده است.

برگزارکنندگان مهمانی‌ها در شاهنامه، شاهان و شاهزادگان، پهلوانان و مردم عادی جامعه می‌باشند. در مهمانی‌های مردم عادی، آداب و رسوم خاصی حاکم نبود‌اما در مهمانی‌هایی که میزبانان آن شاهان یا شاهزادگان بودند آداب دقیق و سختی حاکم بود. مناسبت‌های مختلفی چون: دیدار عاشق و معشوق، جشن ازدواج و تولد فرزند، انگیزه‌ای برای برگزاری مهمانی‌ها در شاهنامه می‌باشد. در شاهنامه میزبانانی که نهایت پذیرایی را از مهمانان می‌کنند، پاداش‌های قابل توجه‌ای از طرف مهمانان دریافت می‌کنند و  نیز میزبانانی که پذیرایی ناشایستی از مهمانان می‌کنند مایۀ دردسر را برای خود فراهم می‌آورند. از میان پادشاهان، بهرام گور پادشاه سلسلۀ ساسانی توجۀ بسیاری به مهمانی و آداب آن دارد، همچنین ایرانیان مهمانی‌های بیشتری نسبت به تورانیان برگزار می‌کنند.

این پژوهش که در راستای معرفی آیین‌ کهن مهمانی و میزبانی در شاهنامۀ فردوسی می‌باشد در پنج فصل نگارش یافته است. در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته‌ام. در فصل دوم ادبیات و پیشینۀتحقیق مورد بررسی قرار گرفته است که در بخش ادبیات تحقیق به مواردی چون: زندگی فردوسی و شاهنامۀ او، تفاوت مجلس بزم با مجلس مهمانی، مهمان‌نوازی در اسلام، مهمان‌نوازی در ایران پرداخته‌ام. فصل سوم که  روش تحقیق می‌باشد، بیان داشته‌ام  که در نوشتن این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده‌ام. فصل چهارم تحقیق که تجزیه و تحلیل اطلاعات است و در حقیقت شالودۀ اصلی تحقیق می‌باشد، آداب حضور در مجالس مهمانی، وظایف مهمان و میزبان، انگیزه‌های برگزاری مهمانی‌ها، ثمرات مهمان‌نوازی، خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های مجالس مهمانی و… را مورد بررسی قرارداده‌ام و در فصل پنجم، نتیجه گیری نموده‌ام.

کلمات کلیدی: مهمانی، میزبانی، مهمان‌نوازی، فردوسی، شاهنامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- بیان مسئله و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………….. ۵

۱-۳- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۵- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………. ۶

فصل دوم : ادبیات و پیشینۀ تحقیق

۲-۱- زندگی فردوسی و شاهنامۀ او…………………………………………………………………….. ۸

۲-۱-۱- ریشه شناسی واژه های میزبان و مهمان…………………………………………………….. ۱۲

۲-۱-۲- تفاوت مجلس بزم با مجلس مهمانی………………………………………………………… ۱۴

۲-۱-۳- مهمان نوازی در اسلام………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۴- مهمان نوازی در ایران…………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۵- مهمان نوازی در متون کهن…………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۶- ضرب المثل هایی دربارۀ مهمان………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲- پیشینۀ تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۲۶

 

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- نوع روش تحقیق……………………………………………………………………………………. ۲۹

۳-۲- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………. ۲۹

۳-۳- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………… ۲۹

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………….. ۳۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- آداب حضور در مجالس مهمانی…………………………………………………………………. ۳۲

۴-۱-۱- وظایف مهمان و میزبان………………………………………………………………………… ۳۲

۴-۱-۱-۱- رعایت مدت مهمانی………………………………………………………………………… ۳۳

۴-۱-۱-۲- اجازه گرفتن هنگام ورود به خانۀ میزبان………………………………………………… ۳۴

۴-۱-۱-۳- خوش رویی با مهمان……………………………………………………………………….. ۳۶

۴-۱-۱-۴- صرف غذا به همراه مهمان…………………………………………………………………. ۳۷

۴-۱-۱-۵- پرهیز از تعارف دروغ………………………………………………………………………. ۳۹

۴-۱-۱-۶- خیانت نکردنِ مهمان و میزبان به یکدیگر………………………………………………. ۴۱

۴-۱-۱-۷- دفاع کردن از مهمان هنگامِ خطر………………………………………………………….. ۴۲

۴-۱-۱-۸-احترام گذاشتن به خواستۀ مهمان…………………………………………………………… ۴۳

۴-۱-۱-۹- پرهیز از به کار گرفتن مهمان………………………………………………………………. ۴۴

۴-۱-۱-۱۰- دعوا نکردن جلوی مهمان………………………………………………………………… ۴۵

۴-۱-۱-۱۱- کوشش در پذیرایی………………………………………………………………………… ۴۶

۴-۱-۱-۱۲- استقبال و بدرقه کردنِ مهمان…………………………………………………………….. ۴۸

۴-۱-۱-۱۳- خدمت کردن به مهمان……………………………………………………………………. ۵۰

۴-۱-۲-آداب حضور در مهمانی های شاهانه…………………………………………………………. ۵۱

۴-۱-۲-۱-پرهیز از پُرخواری و شکم پرستی…………………………………………………………. ۵۱

۴-۱-۲-۲- سکوت و زمزمه کردن………………………………………………………………………. ۵۲

۴-۱-۲-۳- ترتیب نشستن در مجلس………………………………………………………………….. ۵۴

۴-۱-۲-۴- ملاطفت شاه با مهمانان……………………………………………………………………… ۵۶

۴-۲- انگیزه های برگزاری مهمانی………………………………………………………………………. ۵۸

۴-۲-۱- مهمانی به مناسبت دیدارعاشق ومعشوق……………………………………………………. ۵۸

۴-۲-۱-۱- برگزاری مهمانی به میزبانی رودابه……………………………………………………….. ۵۸

۴-۲-۱-۲- برگزاری مهمانی به میزبانی منیژه………………………………………………………….. ۶۱

۴-۲-۲- مهمانی به مناسبت فریب دشمن……………………………………………………………… ۶۳

۴-۲-۲-۱- برگزاری مهمانی به قصد فریب کاوس………………………………………………….. ۶۴

۴-۲-۲-۲- برگزاری مهمانی به قصد فریب ارجاسپ………………………………………………. ۶۵

۴-۲-۲-۳- برگزاری مهمانی به قصد فریب طایرغسّانی……………………………………………. ۶۶

۴-۲-۲-۴- برگزاری مهمانی به قصد فریب رستم……………………………………………………. ۶۷

۴-۲-۲-۵- برگزاری مهمانی به قصد فریب نگهبانان کرم هفتواد…………………………………. ۶۸

۴-۲-۳- مهمانی به مناسبت تولّد فرزند………………………………………………………………… ۶۹

۴-۲-۴- مهمانی به مناسبت جشن ازدواج…………………………………………………………….. ۷۲

۴-۲-۵- مهمانی به مناسبت به تاج گذاری…………………………………………………………….. ۷۴

۴-۲-۶- دعوت به مهمانی برای آشتی کردن………………………………………………………….. ۷۷

۴-۲-۶-۱- دعوت فرود از توس به مهمانی…………………………………………………………… ۷۷

۴-۲-۶-۲- دعوت خسرو پرویز از بهرام چوبینه به مهمانی……………………………………….. ۷۹

۴-۳- ثمرات مهمان نوازی در شاهنامه………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۳-۱- صاحب روستایی خرّم شدن…………………………………………………………………… ۸۰

۴-۳-۲- صاحب بیشه ای خرّم شدن……………………………………………………………………. ۸۱

۴-۳-۳- به دست آوردن ثروت بسیار………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۳-۴- صاحب حقوق ماهیانه شدن……………………………………………………………………. ۸۲

۴-۳-۵- شناختن فرزند……………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۴- ثمرات مهمان شدن در شاهنامه…………………………………………………………………… ۸۴

۴-۴-۱- ازدواج بهرام گور با دختران برزین دهقان………………………………………………….. ۸۵

۴-۴-۲- ازدواج بهرام گور با دختر ماهیار دهقان…………………………………………………….. ۸۶

۴-۴-۳- ازدواج قباد با دختر دهقان…………………………………………………………………….. ۸۷

۴-۴-۴- ازدواج رستم با تهمینه و پیدا شدن اسب رستم……………………………………………. ۸۸

۴-۴-۵- نصیحت شنوی…………………………………………………………………………………… ۹۱

۴-۵- عوارض مهمان نواز نبودن در شاهنامه…………………………………………………………… ۹۳

۴-۵-۱- از دست دادن ثروت و دارایی………………………………………………………………… ۹۳

۴-۵-۱-۱- از دست رفتن دارایی های فرشیدورد……………………………………………………. ۹۳

۴-۵-۱-۲- از دست رفتن دارایی های بَراهام جهود………………………………………………… ۹۶

۴-۵-۲- ویران شدن روستایی خرّم……………………………………………………………………… ۹۷

۴-۵-۳- شروع جنگ بین دو کشور…………………………………………………………………….. ۹۸

۴-۶- رفتار های میزبانان با مهمانان……………………………………………………………………… ۹۸

۴-۶-۱- پذیرایی ایثارگونه از مهمان…………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۶-۱-۱- پذیرایی لنبک آبکش از بهرام گور………………………………………………………… ۹۹

۴-۶-۱-۲- پذیرایی زن روستایی از بهرام گور……………………………………………………….. ۱۰۱

۴-۶-۱-۳- پذیرایی شاگرد بازرگان از بهرام گور…………………………………………………….. ۱۰۱

۴-۶-۲- بی حرمتی به مهمان…………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۴-۶-۲-۱- به قتل رساندن مهمان……………………………………………………………………….. ۱۰۲

۴-۶-۲-۲- بی حرمتی قیصر روم به شاپور ذوالاکتاف………………………………………………. ۱۰۲

۴-۶-۲-۳ – بی حرمتی براهام جهود به بهرام گور…………………………………………………… ۱۰۳

۴-۶-۲-۴- بی حرمتی فرشید ورد به بهرام گور……………………………………………………… ۱۰۳

۴-۷- برگزار کنندگان مهمانی ها…………………………………………………………………………. ۱۰۳

۴-۷-۱- شاهان و شاهزادگان…………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۴-۷-۲- پهلوانان…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۴-۷-۳- مردم عادی………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۴-۸- خدمتگزاران مهمانی ها…………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۴-۸-۱- ساقیان……………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۴-۸-۲- نوازندگان………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۸-۳- غلامان و پرستاران………………………………………………………………………………. ۱۱۱

۴-۸-۴- خوالیگران…………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

۴-۹- خوردنی ها و نوشیدنی ها در مجالس مهمانی………………………………………………… ۱۱۳

۴-۹-۱- مَی………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۴-۹-۲- فُقاع………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

۴-۹-۳- کباب ها……………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۴-۹-۳-۱- کبابِ برّه……………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۴-۹-۳-۲- کبابِ گور……………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۴-۹-۳-۳- کبابِ گاو………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

۴-۹-۴- مرغ بریان………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۴-۹-۵- خورش ها…………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۴-۹-۶- انواع آش………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

۴-۹-۶-۱-کالوشِه…………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۴-۹-۶-۲- شیربا……………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

۴-۹-۶-۳- زیربا…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۴-۹-۶-۴-هَریسه……………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۴-۹-۷- انواع نان……………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۴-۹-۷-۱- نان کشک………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

۴-۹-۷-۲- فَطیر…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

۴-۱۰- مکان برگزاری مهمانی ها و آراستنِ آن……………………………………………………….. ۱۲۶

فصل پنجم : نتیجه گیری

۵-۱- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… ۱۳۰

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *