گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه مقایسه ی انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متوسطه شهرستان بابل با معلمان بر حسب وضعیت تدریس خلاقانه در سال تحصیلی ۹۳ – ۱۳۹۲


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه مقایسه ی انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متوسطه شهرستان بابل با معلمان بر حسب وضعیت تدریس خلاقانه در سال تحصیلی ۹۳ – ۱۳۹۲
2017-10-08
449 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه مقایسه ی انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متوسطه شهرستان بابل با معلمان بر حسب وضعیت تدریس خلاقانه در سال تحصیلی ۹۳ – ۱۳۹۲


تعداد صفحات ۱۳۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”442″]

چکیده

در عصر حاضر، فرایند یاددهی – یادگیری با روش ها و رویکرد های متفاوتی صورت می پذیرد و یا بهتر بگویم تدریس با روش های مختلفی صورت می گیرد. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪفمقایسه انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان با معلمان بر حسب وضعیت تدریس خلاقانه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

روش تحقیق، توصیفی از نوع علی –  مقایسه ای است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه ی دانش آموزان و معلمان دوره متوسطه شهرستان بابل در سال تحصیلی۹۳-۹۲ می باشند. در این پژوهش، نمونه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند؛ بدین ترتیبکهابتدا بابل به سه خوشه (شمالی، مرکزی و جنوبی) تقسیم بندی شد. سپس از هر خوشه به طور تصادفی دو دبیرستان (یک دبیرستان پسرانه و یک دبیرستان دخترانه)، انتخاب شده و پرسشنامه به طور تصادفی به ۱۰۰ معلم (از هر دبیرستان تقریباً ۱۷ معلم) و ۳۶۰ دانش آموز مربوط به همان معلمان (۳۰ معلم خلاق و ۳۰ معلم غیر خلاق) داده شد. ابزار گردآوری اطلاعات برای سنجشتدریس خلاقانه در این پژوهش، پرسشنامه تدریس خلاقانه معلمان می باشد که توسط جمعی از اساتید دانشگاه تایوان (چاو هانگ و همکاران) در سال ۲۰۰۳ ساخته شده است. برای سنجش انگیزش پیشرفت دانش آموزان، از آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده شد و برای تعیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، از نمرات پایانی آن ها در دروسی که معلمان پرسشنامه تدریس خلاقانه را تکمیل کردند و به عنوان معلمان خلاق و غیر خلاق شناسایی شدند، استفاده شد.

ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمالیتی، آزمون t گروه های مستقل و آزمون من ویتنی توسط نرم افزار SPSSانجام شده است. ﻧﺘﺎﻳﺞ تحقیق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ تدریس خلاقانه معلمان ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰش پیشرفت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دانش آموزان ﺷﺪه است و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان روﺷـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ مدارس توسط معلمان و دست اندرکاران ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارگیرد.

کلید واژه ها: تدریس خلاقانه،انگیزش پیشرفت،پیشرفت تحصیلی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………… ۳

بیانمسأله……………………………………………………………………………………………………… ۶

اهمیتوضرورتپژوهش:…………………………………………………………………………………… ۱۰

اهدافپژوهش……………………………………………………………………………………………… ۱۴

اهداف کلی………………………………………………………………………………………………… ۱۴

اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………… ۱۴

سؤالهایپژوهشی…………………………………………………………………………………………… ۱۵

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۱۵

تعاریفنظریوعملیاتیمتغیرها………………………………………………………………………………. ۱۵

* تعاریف نظری (مفهومی)……………………………………………………………………………. ۱۵

* تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………. ۱۹

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۲۱

روش‌های تدریس و خلاقیت در آن…………………………………………………………………. ۲۱

ویژگی‌های معلم در قرن ۲۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۵

تدریس خلاقانه معلم و عوامل مؤثر بر آن …………………………………………………………. ۴۱

طبقه بندی انگیزه ها…………………………………………………………………………………….. ۴۷

عناصر اساسی انگیزه…………………………………………………………………………………….. ۴۸

انگیزه روانی ……………………………………………………………………………………………… ۴۹

تعریف ا نگیزش………………………………………………………………………………………….. ۵۳

تعریف و ماهیت انگیزه پیشرفت……………………………………………………………………… ۵۵

انگیزش پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………….. ۵۸

انگیزه پیشرفت و فرایند اجتماعی شدن ……………………………………………………………. ۶۳

منشأ انگیزه پیشرفت…………………………………………………………………………………….. ۶۴

نظریه های نیاز به پیشرفت ……………………………………………………………………………. ۶۸

انگیزه پیشرفت و ویژگی‌های شخصیتی همبسته با آن……………………………………………. ۷۷

آموزش انگیزه پیشرفت…………………………………………………………………………………. ۸۴

روش های اندازه گیری انگیزه پیشرفت ……………………………………………………………. ۸۶

راه کارهای ایجاد انگیزش در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی……………….. ۸۸

تعریف یادگیری………………………………………………………………………………………….. ۹۱

رابطه بین انگیزش و یادگیری…………………………………………………………………………. ۹۲

راههای مقابله با مشکل کمبود انگیزش در یادگیری:……………………………………………… ۹۴

فنون ایجاد علاقه و انگیزش در یادگیرندگان………………………………………………………. ۹۴

پیشرفت تحصیلی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟…………………………………….. ۹۵

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

الف- مطالعات داخل کشور………………………………………………………………………….. ۱۰۱

ب- مطالعات خارج ازکشور…………………………………………………………………………. ۱۰۵

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………… ۱۱۱

روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………. ۱۱۱

 ابزار جمع‌آوری اطلاعات……………………………………………………………………………. ۱۱۲

 تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………. ۱۱۴

توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

تجزیه و تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………… ۱۱۵

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

توصیف داده های جمعیت شناختی…………………………………………………………………. ۱۱۸

گروه معلمان :…………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

گروه دانش آموزان:………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

جنسیت:ا……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

میزان تحصیلات پدر:………………………………………………………………………………… ۱۲۲

میزان تحصیلات مادر:………………………………………………………………………………… ۱۲۳

محل زندگی:…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق………………………………………………………………….. ۱۲۵

تحلیل استنباطی داده ها …………………………………………………………………………….. ۱۲۶

آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف- اﺳﻤﻴﺮﻧوﻒ (ﺗﺴﺖ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﺮازش)……………………………………… ۱۲۶

تحلیل استنباطی داده ها با توجه به فرضیه ها…………………………………………………….. ۱۲۷

فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………………………. ۱۲۸

سهم تدریس خلاق در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان……………………………………………….۱۲۹

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. ۱۳۳

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………… ۱۳۸

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *