گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه مقایسه واکنش بذرهای ذرت و سورگوم به تیمارهای مختلف پرایمینگ * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مقایسه واکنش بذرهای ذرت و سورگوم به تیمارهای مختلف پرایمینگ
۱۳۹۶-۰۸-۰۸
320 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه مقایسه واکنش بذرهای ذرت و سورگوم به تیمارهای مختلف پرایمینگ


تعداد صفحات ۷۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تیمارهای مختلف پرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی بذور گیاه ذرت و سورگوم دو آزمایش مجزا به صورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۹۱ در آزمایشگاه اصلاح نباتات و زراعت دانشکده علوم زراعی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل اسموپرایمینگ (پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ (PEG6000) با ۳ غلظت ۵ ، ۱۰ و ۱۵ درصد، نیترات پتاسیم (KNO3) با سه غلظت ۱، ۲ و ۳درصد، کلرید پتاسیم(KCL) با سه غلظت ۱ ، ۲ و ۴ درصد) هیدروپرایمینگ(آب مقطر) در طی زمانهای مختلف با مدت تیمار(۱۲ و ۲۴ ساعت) و بذور رقم ۴۰۲۳ ذرت و سورگوم اسپیدفید بودند. نتایج نشان داد که در گیاه سورگوم و ذرت مهم ترین عامل تاثیر گذار بر صفات شاخص میزان جوانه زنی، درصد جوانه عادی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، طول گیاهچه، وزن تر ساقه چه، تیمار H2o در مدت زمان ۱۲ ساعت بوده است همچنین نتایج مقایسه میانگین داده ها حاکی از آن بود که تیمارهای اسموپرایمینگ بیشترین اثر را در کاهش صفات سرعت جوانه زنی، شاخص میزان جوانه زنی، درصد جوانه عادی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، طول گیاهچه ذرت و سورگوم داشته است که این اثر با افزایش غلظت اثر کاهشی بیشتری را نشان داد.

واژه کلیدی: اسموپرایمینگ، جوانه زنی، ذرت، سورگوم، هیدروپرایمینگ.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

 

 

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول : مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….

۱- ۱- ذرت……………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۱-۱- تاریخچه ذرت ………………………………………………………………………………………………………………

۱-۱-۲- اهمیت ذرت …………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱-۳-میزان تولید ذرت در دنیا وایران ومازندران…………………………………………………………………………

۱-۱-۴- گیاهشناسی ذرت ………………………………………………………………………………….

۱-۱-۵- ترکیبات شیمیایی بذر ذرت………………………………………………………………………….

۱-۱-۶- تناوب ذرت ………………………………………………………………………………………………

۱-۱-۷- محیط مناسب برای رشد ذرت…………………………………………………………………………………………….

۱-۲- سورگوم ………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۱-  تاریخچه سورگوم …………………………………………………………………………………………………..

۱-۲-۲- اهمیت سورگوم ………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۳- سطح زیر کشت در دنیا  و ایران و مازندران …………………………………………………………………..

۱-۲-۴- گیاهشناسی سورگوم …………………………………………………………………………………………..

۱-۲-۵- ترکیب شیمیایی بذر سورگوم ………………………………………………………………………………………

۱-۲-۶- تناوب سورگوم………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۷- محیط مناسب برای رشد سورگوم ………………………………………………………………………………

۱-۳- جوانه زنی ……………………………………………………………………………………………………………………

۱-۳-۱- تعریف جوانه زنی…………………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۲- اهمیت بنیه بذر و جوانه زنی ……………………………………………………………………………………….

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

 

۱-۳-۳- عوامل محدود کننده جوانه زنی و چگونگی مقاومت گیاه …………………………………………

۱-۳-۴- اهمیت استقرار گیاهچه و سرعت جوانه زنی …………………………………………………………………….

۱-۳-۵- مشکلات عمده جهت دستیابی به عملکرد …………………………………………………………………….

۱-۴- پرایمینگ …………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۴-۱- معرفی پرایمینگ …………………………………………………………………………………………………….

۱-۴-۲- فواید پرایمینگ …………………………………………………………………………………………………..

۱-۴-۳- انواع روش های پرایمینگ ……………………………………………………………………………………

۱-۴-۳-۱- اسموپرایمینگ……………………………………………………………………………………………………………

۱-۴-۳-۲ هیدروپرایمینگ…………………………………………………………………………………………………………..

۱-۴-۳-۳- اهداف پرایمینگ بذر………………………………………………………………………………………………….

۱-۵- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم : بررسی منابع ………………………………………………………………………………………………….

۲-۱- پرایمینگ  …………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۲- عوامل موثر بر پرایمینگ بذر …………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱- هوادهی با اکسیژن و نیتروژن ……………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۲- نور ……………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۳- دما …………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۴ مدت زمان پرایمینگ  ………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۵- پتانسیل اسمزی ……………………………………………………………………………………………………….

۲-۳- آثار و نتایج پرایمینگ ……………………………………………………………………………………………………………

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

۲-۳-۱- افزایش سرعت جوانه زنی و یکنواختی آن……………………………………………………………………………

۲-۳-۲- رشد و نمو گیاهچه  ………………………………………………………………………………………………………

۲-۳-۳- میزان عملکرد و کیفیت ………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۴- مقاومت در برابر بیماریها و آفات ………………………………………………………………………………………

۲-۳-۵- افزایش مقاومت در برابر شرایط نا مساعد محیطی ………………………………………………………………..

۲-۴- پرایمینگ سورگوم وذرت  …………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم : مواد و روش ها ……………………………………………………………………………………………….

۳-۱- محل اجرای آزمایش  …………………………………………………………………………………………………..

۳-۲- مواد گیاهی  ………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۳- طرح آزمایشی و مواد مورد استفاده  ……………………………………………………………………………….

۳-۴- مدت زمان پرایمینگ …………………………………………………………………………………………………….

۳-۵- آزمون جوانه زنی …………………………………………………………………………………………………………

۳-۶- روش اجرای آزمایش …………………………………………………………………………………………………….

۳-۷- صفات اندازه گیری شده…………………………………………………………………………………………………

۳-۷-۱تعریف سرعت جوانه زنی ( Speed of Germination) ……………………………………………………

۳-۷-۲- میزان جوانه زنی ((Germination Rate ………………………………………………………………………

۳-۷- ۳- میانگین مدت جوانه زنی MTG)) ………………………………………………………………………………….

۳-۸- محاسبات آماری…………………………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم : نتایج و بحث ……………………………………………………………………………………………..

۴-۱- نتایج و بحث ذرت……………………………………………………………………………………………………….

۴-۱- ۱-سرعت جوانه زنی ……………………………………………………………………………………………………….

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

 

۴-۱-۲-شاخص میزان جوانه زنی …………………………………………………………………………………………..

۴-۱-۳- متوسط زمان جوانه زنی…………………………………………………………………………………..

۴-۱- ۴-درصد جوانه زنی…………………………………………………………………………………………………….

۴-۱- ۵- درصد جوانه عادی ………………………………………………………………………………………

۴-۱- ۶- طول ریشه چه …………………………………………………………………………………………………………….

۴-۱- ۷- طول ساقه چه …………………………………………………………………………………………….

۴-۱- ۸- طول گیاهچه ………………………………………………………………………………………………………….

۴-۱-۹- نسبت طولی ریشه چه به ساقه چه()  ……………………………………………………………………….

۴-۱-۱۰- وزن تر ریشه چه ……………………………………………………………………………………………………..

۴-۱-۱۱- وزن تر ساقه چه …………………………………………………………………………………………………

۴-۱-۱۲- وزن تر گیاه چه ……………………………………………………………………………………………….

۴-۱-۱۳- نسبت وزن تر ریشه چه به ساقه چه()…………………………………………………………………….

۴-۱-۱۴- وزن خشک ریشه چه …………………………………………………………………………………………………….

۴-۱-۱۵- وزن خشک ساقه چه ……………………………………………………………………………………………………

۴-۱- ۱۶- وزن خشک گیاهچه ………………………………………………………………………………………………………

۴-۱-۱۷- نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه ()…………………………………………………………………..

۴-۲- تایج وبحث سورگوم…………………………………………………………………………………………………………….

۴-۲- ۱-سرعت جوانه زنی ……………………………………………………………………………………….

۴-۲-۲-شاخص میزان جوانه زنی …………………………………………………………………………………………..

۴-۲-۳- متوسط زمان جوانه زنی……………………………………………………………………………………….

۴-۲- ۴- درصد جوانه زنی …………………………………………………………………………………………….

۴-۲- ۵- درصد جوانه عادی ………………………………………………………………………………………

۴-۲- ۶- طول ریشه چه ……………………………………………………………………………………………………….

۴-۲- ۷- طول ساقه چه …………………………………………………………………………………………….

۴-۲- ۸- طول گیاهچه ………………………………………………………………………………………………………….

۴-۲-۹- نسبت طولی ریشه چه به ساقه چه()  ……………………………………….

۴-۲-۱۰- وزن تر ریشه چه ……………………………………………………………………………..

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

۴-۲-۱۱- وزن تر ساقه چه …………………………………………………………………………………………………

۴-۲-۱۲- وزن تر گیاه چه ……………………………………………………………………………………………….

۴-۲-۱۳- نسبت وزن تر ریشه چه به ساقه چه(R/S  )…………………………………………………………..

۴-۲-۱۴- وزن خشک ریشه چه …………………………………………………………………………………………………….

۴-۲-۱۵- وزن خشک ساقه چه ……………………………………………………………………………………………………

۴-۲- ۱۶- وزن خشک گیاهچه ………………………………………………………………………………………………………

۴-۲-۱۷- نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه ()……………………………………………………………………

فصل پنجم : نتیجه گیری، پیشنهادات،  منابع و مراجع، چکیده انگلیسی ………………………….

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………..

منابع و مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *