گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه مقایسه صفات عملکردی هیبریدهای تجاری جوجه‏ی گوشتی


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه مقایسه صفات عملکردی هیبریدهای تجاری جوجه‏ی گوشتی
2017-09-25
3582 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه مقایسه صفات عملکردی هیبریدهای تجاری جوجه‏ی گوشتی


تعداد صفحات ۱۱۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”364″]

چکیده :

به منظور ارزیابی توان تولیدی چهار هیبرید تجاری جوجه‏ گوشتی (آپلاس، آرین، راس ۳۰۸ و کاب ۵۰۰) آزمایشی با دو فاکتور هیبرید (چهار سطح) و جیره (دو سطح برای هر هیبرید)، (هشت تیمار)، با ۴ تکرار (۳۲ مشاهده) و ۱۳ جوجه گوشتی در هر تکرار، بمدت ۴۲ روز (۶هفته) انجام شد. همچنین ۹۴۵ مشاهده میدانی از عملکرد واحدهای طیور گوشتی استان‏های مازندران، گیلان، گلستان، تهران و اصفهان که توسط مرکز بهبود مدیریت طیور وابسته به معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری شده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. صفات افزایش وزن (برای مشاهدات آرمایش)، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، شاخص تولید (برای مشاهدات آزمایش و میدانی) و درصد تلفات در کل دوره (برای مشاهدات میدانی)، با در نظر گرفتن درصد جوجه‏های نر هر پن تجزیه و تحلیل شد. اختلاف افزایش وزن در کل دوره بین هیبریدها معنی‏دار نبود (۰۵/۰˃p). اما در هفته‏های۱، ۲، ۳، ۴ و ۶ تفاوت افزایش وزن بین هیبریدها معنی‏دار بود (۰۵/۰≥p). تفاوت معنی‏داری بین خوراک مصرفی و ضریب‏تبدیل غذایی هیبریدها در کل دوره دیده نشد (۰۵/۰˃p). اما در هفته‏های دوم و سوم تفاوت خوراک ‏مصرفی بین هیبریدها معنی دار بود و در هفته های دوم و ششم ضریب تبدیل غذایی هیبرید آپلاس بطور معنی‏داری با سایر هیبریدها تفاوت داشت (۰۵/۰≥p). شاخص تولید کل بین هیبریدها معنی دار بود (۰۵/۰≥p). اما در هفته‏های اول تا ششم تفاوت معنی‏داری دیده نشد (۰۵/۰˃p). در نتایج حاصل از داده‏های میدانی اختلاف میانگین وزن پایان دوره، ضریب تبدیل غذایی کل، شاخص تولید و درصد تلفات هفته‏های اول، دوم و کل بین هیبریدها معنی دار نبود (۰۵/۰˃p). اما خوراک مصرفی هیبرید کاب بطور معنی‏داری بیشتر از سایر هیبریدها بود (۰۵/۰≥p).  تاثیر نوع جیره بر صفات افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و شاخص تولید معنی‏دار بود(۰۵/۰≥p). اما اختلاف معنی‏داری بین خوراک‏مصرفی جیره‏ها دیده نشد (۰۵/۰˃p). تاثیر معنی‏داری از درصد جوجه‏های نر در هر پن بر صفات افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی دیده نشد (۰۵/۰˃p). اما نسبت جنسی بر شاخص تولید معنی‏دار بود (۰۵/۰≥p).

کلید واژه : جوجه‏های گوشتی، هیبریدهای تجاری، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، شاخص تولید

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات… ۲۲

۱-۱ مقدمه. ۲۲

۱-۲ اهمییت پروتئین حیوانی در مقایسه با پروتئین گیاهی.. ۲۲

۱-۳ عملکرد تولید کشور. ۲۳

۱-۴  تاریخچه صنعت طیور. ۲۷

۱-۵ آینده صنعت طیور. ۲۷

۱-۶ عوامل موثر بر پیشرفت صنعت طیور. ۲۸

۱-۶-۱ ارزش غذایی طیور. ۲۸

۱-۶-۲ سلامتی گوشت طیور. ۲۹

۱-۶-۳ شرایط جغرافیایی.. ۲۹

۱-۶-۴ بازدهی بالا گوشت طیور. ۲۹

۱-۷ بیان مسئله. ۳۱

۱-۸ اهداف تحقیق.. ۳۱

۱-۹ سوالات تحقیق.. ۳۱

۱-۱۰  فرضیات… ۳۲

فصل دوم : مرور منابع. ۳۴

۲-۱ تاریخچه اصلاح نژاد طیور. ۳۴

۲-۲ تاریخچه تولید جوجه‏های گوشتی صنعتی.. ۳۵

۲-۳ چگونگی تولید جوجه‏های گوشتی.. ۳۸

۲-۴ چگونگی تولید جوجه‏های گوشتی مورد مطالعه. ۴۰

۲-۵ مرغ لاین در ایران. ۴۲

۲-۵-۱ لاین زیاران. ۴۲

۲-۵-۲  لاین بابلکنار. ۴۳

۲-۶ بررسی وضعیت تولید هیبریدهای گوشتی در جهان. ۴۳

۲-۷ بررسی صفات مورد مطالعه. ۵۱

فصل سوم : مواد و روش‏ها ۶۱

۳-۱ مکان و زمان اجرای آزمایش… ۶۱

۳- ۲  مشخصات آزمایشی.. ۶۱

۳- ۲-۱ معرفی تیمارها ۶۱

۳- ۳ طرح آزمایش… ۶۲

۳ – ۴ مشخصات سالن محل آزمایش… ۶۲

۳-۵ نحوه آماده سازی سالن.. ۶۳

۳-۶ مدیریت پرورش… ۶۳

۳-۷ واکسیناسیون. ۶۴

۳-۸  نحوه توزیع جوجه‏ها در واحد‏های آزمایشی.. ۶۵

۳-۹ جیره‏های غذایی.. ۶۵

۳-۱۰ : نحوه اندازه گیری متغیرها و انجام تصحیحات لازم. ۶۹

۳-۱۰-۱ : اندازه گیری خوراک مصرفی.. ۶۹

۳-۱۰-۲) تعداد روز جوجه. ۶۹

۳-۱۰-۳) اندازه گیری افزایش وزن. ۷۰

۳-۱۰-۴) اندازه گیری ضریب تبدیل غذایی.. ۷۱

۳-۱۰-۵)شاخص تولید. ۷۲

۳-۱۰-۶)تلفات… ۷۲

۳-۱۱ طرح آماری مورد استفاده: ۷۳

۳-۱۱-۱ داده‏های میدانی (جهاد) ۷۳

۳-۱۱-۲ مدل آماری.. ۷۴

۳-۱۱-۲-۱ مدل آماری مربوط به داده‏های حاصل از آزمایش… ۷۴

۳-۱۱-۲-۲ مدل آماری مربوط به داده‏های میدانی.. ۷۵

۳-۱۱-۳ تجزیه آماری طرح.. ۷۵

فصل چهار : نتایج.. ۷۷

۴-۱ : مقایسه هیبریدهای راس ، کاب ، آپلاس و آرین.. ۷۷

۴-۱-۱ : خوراک مصرفی تجمعی.. ۷۷

۴-۱-۱-۱ : اثر هیبرید بر خوراک مصرفی تجمعی.. ۷۷

۴-۱-۱-۲ : اثر نوع جیره بر میزان مصرف خوراک بصورت تجمعی.. ۷۷

۴-۱-۱-۳ : اثر سن (هفته) بر میزان مصرف خوراک بصورت تجمعی.. ۷۷

۴-۱-۱-۴ : اثر هیبرید برمیزان مصرف خوراک بصورت تجمعی در هفته‏های ۱-۶ (اثر متقابل سن و هیبرید) ۷۸

۴-۱-۱-۵ : اثر نوع جیره بر خوراک مصرفی تجمعی هفته‏های ۱-۶ ( اثر متقابل سن و جیره) ۷۹

۴-۱-۱-۶ : اثر جنس بر میزان مصرف خوراک بصورت تجمعی.. ۸۰

۴-۱-۲ : افزایش وزن تجمعی.. ۸۰

۴-۱-۲-۱ : اثر هیبرید بر افزایش وزن تجمعی.. ۸۰

۴-۱-۲-۲ : اثر نوع جیره بر روی میزان افزایش وزن بصورت تجمعی.. ۸۰

۴-۱-۲-۳ : اثر سن (هفته) بر میزان افزایش وزن بصورت تجمعی.. ۸۰

۴-۱-۲-۴ : اثر هیبرید بر میزان افزایش وزن تجمعی هفته‏های ۱-۶ (اثر متقابل سن و هیبرید) ۸۱

۴-۱-۲-۵ : اثر نوع جیره بر میزان افزایش وزن بصورت تجمعی هفته‏های ۱-۶ ( اثر متقابل سن و جیره) ۸۲

۴-۱-۲-۶ : اثر جنس بر افزایش وزن تجمعی.. ۸۳

۴-۱-۳ : خوراک مصرفی.. ۸۳

۴-۱-۳-۱ : اثر هیبرید بر میزان خوراک مصرفی.. ۸۳

۴-۱-۳-۲ : اثر نوع جیره بر میزان خوراک مصرفی.. ۸۳

۴-۱-۳-۳ : اثرسن (هفته) بر میزان خوراک مصرفی.. ۸۴

۴-۱-۳-۴ : اثر هیبرید بر میزان مصرف خوراک در هفته‏های ۱-۶ ( اثر متقابل سن و هیبرید) ۸۴

۴-۱-۳-۵ : اثر نوع جیره بر میزان مصرف خوراک در هفته‏های ۱-۶ (اثر متقابل سن و جیره) ۸۵

۴-۱-۳-۶ : اثر جنس بر روی میزان خوراک مصرفی.. ۸۶

۴-۱-۴ : افزایش وزن. ۸۶

۴-۱-۴-۱ : اثر هیبرید برافزایش وزن. ۸۶

۴-۱-۴-۲ : اثر نوع جیره بر افزایش وزن. ۸۶

۴-۱-۴-۳ : اثر سن(هفته) بر افزایش وزن. ۸۶

۴-۱-۴-۴ : اثر هیبرید بر افزایش وزن هفته‏های ۱-۶ ( اثر متقابل سن و هیبرید). ۸۷

۴-۱-۴-۵ : اثر نوع جیره بر میزان افزایش وزن هفته‏های ۱-۶ ( اثر متقابل سن و جیره) ۸۸

۴-۱-۴-۶ : اثر جنس بر افزایش وزن. ۸۸

۴-۱-۵ : ضریب تبدیل غذایی.. ۸۸

۴-۱-۵-۱ : اثر هیبرید بر ضریب تبدیل غذایی.. ۸۸

۴ -۱-۵-۲ : اثر نوع جیره بر ضریب تبدیل غذایی.. ۸۹

۴-۱-۵-۳ : اثر سن (هفته) بر ضریب تبدیل غذایی.. ۸۹

۴-۱-۵-۴ : اثر هیبرید بر ضریب تبدیل غذایی هفته‏های ۱-۶ ( اثر متقابل سن و هیبرید. ۹۰

۴-۱-۵-۵ : اثر نوع جیره بر ضریب تبدیل غذایی در هفته‏های ۱-۶ ( اثر متقابل سن و جیره) ۹۱

۴-۱-۵-۶ : اثر جنس بر ضریب تبدیل غذایی.. ۹۲

۴-۱-۶ : شاخص تولید تجمعی.. ۹۲

۴-۱-۶-۱ : اثر هیبرید بر شاخص تولید تجمعی.. ۹۲

۴-۱-۶-۲ : اثر نوع جیره بر شاخص تولید تجمعی.. ۹۳

۴-۱-۶-۳ : اثر سن (هقته) بر شاخص تولید تجمعی.. ۹۳

۴-۱-۶-۴ : اثر هیبرید بر شاخص تولید تجمعی در هفته‏های ۱-۶ ( اثر متقابل سن و هیبرید). ۹۳

۴-۱-۶-۵ : اثر جیره بر شاخص تولید تجمعی در هفته‏های ۱-۶ ( اثر متقابل سن و جیره). ۹۴

۴-۱-۶-۶ : اثر جنس بر شاخص تولید تجمعی.. ۹۵

۴-۱-۷ : شاخص تولید کل.. ۹۶

۴-۱-۷-۱ : اثر هیبرید بر شاخص تولید کل.. ۹۶

۴-۱-۷-۲ : اثر نوع جیره بر شاخص تولید کل.. ۹۶

۴-۱-۷-۳ : اثر جنس بر روی شاخص تولید کل.. ۹۶

۴-۱-۸ : ضریب تبدیل تجمعی.. ۹۶

۴-۱-۸-۱ : اثر هیبرید بر ضریب تبدیل تجمعی.. ۹۷

۴-۱-۸-۲ : اثر نوع جیره بر ضریب تبدیل تجمعی.. ۹۷

۴-۱-۸-۳ : اثر سن(هفته) بر ضریب تبدیل تجمعی.. ۹۷

۴-۱-۸-۴ :  اثر هیبرید بر ضریب تبدیل تجمعی در هفته‏های ۱-۶ ( اثر متقابل سن و هیبرید) ۹۸

۴-۱-۸-۵ :  اثر نوع جیره بر ضریب تبدیل تجمعی در هفته‏های ۱-۶ ( اثر متقابل سن و جیره) ۹۸

۴-۱-۸-۶ : اثر جنس بر ضریب تبدیل تجمعی.. ۹۹

۴-۲  : مقایسه هیبرید‏های راس ، کاب و آپلاس… ۱۰۰

۴-۲-۱ : شاخص تولید. ۱۰۰

۴-۲-۱-۱ : اثر هیبرید بر شاخص تولید. ۱۰۰

۴-۲-۱-۲ : اثر استان بر شاخص تولید. ۱۰۰

۴-۲-۱-۳ : اثر گله‏های مادر بر شاخص تولید. ۱۰۱

۴-۲-۱-۴ : اثر سن کشتار (مدت زمان پرورش) بر شاخص تولید. ۱۰۱

۴-۲-۱-۵ : اثر سال بر شاخص تولید. ۱۰۱

۴-۲-۲ : میانگین وزن پایانی.. ۱۰۱

۴-۲-۲-۱ : اثر هیبرید بر میانگین وزن پایانی.. ۱۰۱

۴-۲-۲-۲ : اثر استان بر میانگین وزن پایانی.. ۱۰۲

۴-۲-۲-۳ : اثر گله‏های مادر بر میانگین وزن پایانی.. ۱۰۲

۴-۲-۲-۴ : اثر سن کشتار ( مدت زمان پرورش ) بر میانگین وزن پایانی.. ۱۰۲

۴-۲-۳ : خوراک مصرفی.. ۱۰۲

۴-۲-۳-۱ : اثر هیبرید برخوراک مصرفی.. ۱۰۲

۴-۲-۳-۲ : اثر استان بر خوراک مصرفی.. ۱۰۳

۴-۲-۳-۳ : اثر گله‏های مادر بر خوراک مصرفی.. ۱۰۳

۴-۲-۳-۴ : اثر سن کشتار( مدت زمان پرورش ) بر خوراک مصرفی.. ۱۰۳

۴-۲-۳-۵ : اثر واحدهای جوجه‏کشی بر خوراک مصرفی.. ۱۰۳

۴-۲-۳-۶ : اثر تعداد اولیه جوجه ریزی بر خوراک مصرفی.. ۱۰۳

۴-۲-۴ : ضریب تبدیل.. ۱۰۴

۴-۲-۴-۱ : اثر هیبرید برضریب تبدیل.. ۱۰۴

۴-۲-۴-۲ : اثر استان بر ضریب تبدیل.. ۱۰۴

۴-۲-۴-۳ : اثر گله‏های مادر بر ضریب تبدیل.. ۱۰۴

۴-۲-۴-۴ : اثر سن کشتار(مدت زمان پرورش) بر ضریب تبدیل.. ۱۰۴

۴-۲-۵ : درصد تلفات هفته اول. ۱۰۴

۴-۲-۵-۱ : اثر هیبرید بر درصد تلفات هفته اول. ۱۰۴

۴-۲-۵-۲ : اثر استان بر درصد تلفات هفته اول. ۱۰۵

۴-۲-۵-۳ : اثر گله‏های مادر بر درصد تلفات هفته اول. ۱۰۵

۴-۲-۵-۴ : اثر واحدهای جوجه کشی بر درصد تلفات هفته اول. ۱۰۵

۴-۲-۶ : درصد تلفات هفته دوم. ۱۰۵

۴-۲-۶-۱ : اثر هیبرید بر درصد تلفات هفته دوم. ۱۰۵

۴-۲-۶-۲ : اثر استان بر درصد تلفات هفته دوم. ۱۰۶

۴-۲-۶-۳ : اثر گله‏های مادر بر درصد تلفات هفته دوم. ۱۰۶

۴-۲-۶-۴ : اثر جوجه کشی بر درصد تلفات هفته دوم. ۱۰۶

۴-۲-۷ : درصد تلفات کل.. ۱۰۶

۴-۲-۷-۱ : اثر هیبرید بر درصد تلفات کل.. ۱۰۶

۴-۲-۷-۲ : اثر استان بر درصد تلفات کل.. ۱۰۷

۴-۲-۷-۳ : اثر گله‏های مادر بر درصد تلفات کل.. ۱۰۷

۴-۲-۷-۴ : اثر جوجه کشی بر درصد تلفات  کل.. ۱۰۷

۴-۲-۷-۵ : اثر سن کشتار(مدت زمان پرورش) بر درصد تلفات کل.. ۱۰۷

فصل پنج : بحث… ۱۰۹

۵-۱ افزایش وزن. ۱۰۹

۵-۲ خوراک مصرفی.. ۱۱۰

۵-۳ ضریب تبدیل.. ۱۱۲

۵-۴ شاخص تولید. ۱۱۳

۵-۵ تلفات… ۱۱۴

نتیجه گیری کلی: ۱۱۵

پیشنهادها: ۱۱۶

ضمایم:………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *