گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه مقایسه ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مختلف رطوبتی


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مقایسه ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مختلف رطوبتی
2017-09-28
444 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه مقایسه ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مختلف رطوبتی


تعداد صفحات ۴۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”396″]

چکیده

حبوبات یکی از مهم­ترین منابع پروتئینی در رژیم غذایی بسیاری از مردم کشورهای در حال توسعه است. لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)، یک محصول مهم غذایی است که به خاطر توانایی آن در تثبیت نیتروژن در خاک در تناوب زراعی نقش مهمی دارد. به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر روی برخی خصوصیات فیزیولوژیک چهار رقم لوبیا قرمز (اختر، درخشان، ناز و صیاد)، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تنش خشکی از مرحله گلدهی بر اساس منحنی رطوبتی خاک اعمال شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام از نظر صفات سرعت فتوسنتز، غلظت Co2 زیر روزنه­ای، هدایت مزوفیلی و محتوای نسبی آب تفاوت معنی­داری با هم داشتند. همچنین ارقامی که از سرعت فتوسنتز، شدت تعرق، هدایت مزوفیلی و محتوای نسبی آب بالاتر و غلظت Co2 زیر روزنه­ای پایین­تری در شرایط تنش خشکی برخوردار بودند، عملکرد دانه بالاتری از خود نشان دادند. رقم صیاد از لحاظ سرعت فتوسنتز، سرعت تعرق، هدایت مزوفیلی و محتوای نسبی آب نسبت به ارقام دیگر علائم بهتری در شرایط تنش نشان داد. ارقام ناز و درخشان آسیب پذیری بیشتری را در شرایط تنش از لحاظ صفات فوق از خود نشان دادند. همچنین رقم ناز دارای کمترین افزایش غلظت Co2 زیر روزنه­ای در شرایط تنش در بین ارقام بود. عملکرد دانه با صفات سرعت فتوسنتز، سرعت تعرق، هدایت مزوفیلی و محتوای نسبی آب همبستگی مثبت و معنی­دار و با غلظت Co2 زیر روزنه همبستگی منفی و غیر معنی­دار از خود نشان داد.

کلمات کلیدی: تنش خشکی، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، لوبیا قرمز.

 

 

فهرست مطالب

عنوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌                                                                                                                                           صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲ هدف……………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳ تاریخچه……………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۴ اهمیت اقتصادی و تغذیه­ای حبوبات…………………………………………………………………….. ۵

۱-۵ نیازهای اکولوژیکی لوبیا قرمز……………………………………………………………………………… ۵

۱-۶ گیاهشناسی لوبیا قرمز ……………………………………………………………………………………… ۶

۱-۶-۱ ریشه………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۶-۲ ساقه…………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۶-۳ برگ…………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۶-۴ گل…………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۶-۵ دانه………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶-۶ تیپ بوته……………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶-۷ مراحل رشدی و خصوصیات گیاهشناسی ارقام……………………………………………………. ۸

۱-۷ تنش خشکی………………………………………………………………………………………………….. ۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ بررسی منابع…………………………………………………………………………………………………. ۱۶

 

فصل سوم: روش­ تحقیق

۳-۱ وضعیت اقلیم محل اجرای آزمایش……………………………………………………………………. ۲۰

۳-۲ مشخصات ارقام مورد استفاده…………………………………………………………………………… ۲۰

۳-۳ عملیات کاشت……………………………………………………………………………………………… ۲۱

۳-۴ تیمار تنش و طرح آزمایشی……………………………………………………………………………… ۲۱

۳-۵ مراحل داشت……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۳-۶ روش نمونه­برداری و نمونه­برداری­ها…………………………………………………………………… ۲۲

۳-۷ صفات مورد اندازه­گیری………………………………………………………………………………….. ۲۳

۳-۷-۱ تبادلات گازی…………………………………………………………………………………………… ۲۳

۳-۷-۲ محتوای نسبی آب………………………………………………………………………………………. ۲۳

۳-۷-۳ شاخص سطح برگ (LAI)…………………………………………………………………………… 24

۳-۷-۴ اندازه­گیری میزان کلروفیل a و b……………………………………………………………………. 24

۳-۷-۵ پایداری غشاء سلولی………………………………………………………………………………….. ۲۵

۳-۷-۶ عملکرد و اجزای عملکرد…………………………………………………………………………….. ۲۶

۳-۷-۷ تعداد دانه در غلاف……………………………………………………………………………………. ۲۷

۳-۷-۸ تعداد غلاف در بوته……………………………………………………………………………………. ۲۷

۳-۷-۹ وزن صد دانه…………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۳-۷-۱۰ شاخص برداشت……………………………………………………………………………………… ۲۷

۳-۸ تخصیص مواد فتوسنتزی…………………………………………………………………………………. ۲۷

۳-۹ تجزیه­های آماری…………………………………………………………………………………………… ۲۸

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ عملکرد دانه…………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۴-۲ تبادلات گازی………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۴-۳ سرعت تعرق………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۴-۴ غلظت CO2 زیر روزنه­ای………………………………………………………………………………… ۳۶

۴-۵ هدایت مزوفیلی…………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۴-۶ محتوای نسبی آب………………………………………………………………………………………….. ۳۷

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱ نتیجه­گیری کلی…………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۵-۲ پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………. ۴۱

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *