گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه مقایسه میزان خلاقیت دانش‌آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه شهری * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مقایسه میزان خلاقیت دانش‌آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه شهری
۱۳۹۶-۰۸-۲۰
210 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه مقایسه میزان خلاقیت دانش‌آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه شهری


تعداد صفحات ۱۳۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی  مقایسه خلاقیت دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی مقطع متوسطه شهری ناحیه دوشهرستان ساری می باشد. خلاقیت دراغلب سازمانها به عنوان یکی ازکلیدی ترین مباحث مطرح می باشد وتاثیر آن بر کلیه اموروبخصوص در مدارس می تواند منشا حرکت و ایجاد تحول اساسی گردد. بنابراین خلاقیت در درجه نخست به عنوان اصلی مطرح می شود که همواره سعی در بهبود وضع موجود دارد.جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مدارس شهری هوشمند و عادی مقطع متوسطه ناحیه دو شهرستان ساری تشکیل می دهند . پژوهش حاضر از نوع توصیفی  بوده که با روش پیماشی انجام شده است. حجم نمونه پژوهش حاضر تعداد ۸۵ نفر بوده که این افراد به صورت تصادفی با استفاده از جدول اعداد تصادفی انتخاب شده و به پرسشنامه استاندارد سیت(CIT) پاسخ دادند. بنابراین روایی ابزار گرد آوری اطلاعات به لحاظ محتوایی تثبیت شده می باشد. همچنین برای تعیین پایایی یا قابلیت اعتماداز آلفای کرانباخ به منظور تعیین هماهنگی درونی بین سوالات پرسشنامه استفاده شده است.پاسخهای دانش آموزان پس از جمع آوری به وسیله آمارتوصیفی واستنباطی درسطح معنی داری   ۵%  موردبررسی قرارگرفت. اطلاعات حاصل از پرسشنامه در سطح آمار توصیفی( جدول توزیع فراوانی ها و نمودارها) وآماراستنباطی(آزمون T) با استفاده ازنرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج پژوهش نشان می دهد که ۱-بین خلاقیت فردی دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. ۲-بین خلاقیت اجتمایی دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. ۳-بین انگیزش دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی تفاوت معنی داری وجود ندارد.۴-بین پژوهش محوردانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی تفاوت معنی داری وجود دارد .

کلید واژه : مدرسه هوشمند، انگیزش، خلاقیت، فناوری اطلاعات و ارتباطات.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه           

چکیده  ………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- بیان مساله …………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳- اهمیت وضرورت پژوهش ………………………………………………………………………. ۷

۱-۴-اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………… ۹

۱-۴-۱- اهداف کلی ……………………………………………………………………………………… ۹

۱-۴-۲- اهداف ویژه ……………………………………………………………………………………… ۹

۱-۵- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۵-۱- سوال اصلی پژوهش…………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۵-۲- سوالات ویژه پژوهش ………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۶- تعاریف متغییر ها …………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۶-۱- تعاریف نظری …………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………. ۱۲

فصل دوم : ادبیات وپیشینه پژوهش

۲-۱-مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۲-۱- تعاریف خلاقیت ………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۲-۲-تعاریف نو آوری ……………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۲-۳-تفاوت خلاقیت ونوآوری ……………………………………………………………………. ۱۷

۲-۲-۴- تصورات غلط وقدیمی در مورد خلاقیت …………………………………………………۱۷

۲-۲-۵- ضرورت و اهمیت خلاقیت ………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۵-۱- نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه فردی ……………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۵-۲-نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه سازمانی ……………………………………………… ۱۸

۲-۲-۶- عوامل موثر برخلاقیت  ………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۶-۱- عوامل محیطی یا بیرونی  ………………………………………………………………… ۱۸

۲-۲-۶-۲- عوامل فردی  یا  درونی …………………………………………………………………. ۱۹

۲-۲-۷- مهارتهای لازم برای تفکر خلاق و اثر بخش ……………………………………………. ۱۹

۲-۲-۷-۱- تفکر جانبی برای یافتن فرضیا ت ……………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۷-۲- استقبال از شانس و اقبال ناخوانده ……………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۷-۳-گوش فرا دادن به ندای درون ……………………………………………………………. ۲۰

۲-۲-۷-۴-تعلیق داوری  ……………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۷-۵- گامهای مقایسه  …………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۷-۶- تحمل ابهام  ………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۷-۷- بانکداری ایده ها …………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۸- ویژگی های افراد خلاق …………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۹- تاثیر خلاقیت فردی روی سازمان …………………………………………………………. ۲۱

۲-۲-۱۰- خلاقیت گروهی …………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۱۱- ایده پردازی گروهی ………………………………………………………………………….۲۲

۲-۲-۱۲- نکات لازم برای ایجاد خلاقیت و نوآوری گروهی ………………………………….. ۲۲

۲-۲-۱۲-۱- انتخاب افراد خلاق ……………………………………………………………………… ۲۲

۲-۲-۱۲-۲- تشویق و هم افزایی ( سینرژی ) خلاق گروهی …………………………………… ۲۳

۲-۲-۱۲-۳- آموزش تیم…………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۲-۱۲-۴- اطلاع رسانی در زمینه های نوآوری…………………………………………………… ۲۳

۲-۲-۱۳- موانع تفکر وخلاقیت گروهی در سازمان ………………………………………………. ۲۳

۲-۲-۱۳-۱- فقدان انگیزه و عدم اعتماد …………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۱۳-۲- عدم پذیرش انتقاد و عدم تحمل تضاد درسیستم…………………………………… ۲۳

۲-۲-۱۳-۳- محافظه کاری و مدیریت مستبدانه  ………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۱۴- نقش مدیر در پرورش خلاقیت ………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲-۱۵-خلاقیت در سازمان ………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲-۱۶- ویزگی های سازمان خلاق ………………………………………………………………… ۲۵

۲-۲-۱۷- محیط سازمان نوآور ………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۲-۱۸- موانع خلاقیت ……………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۱۹- فلسفه آموزش و تدریس ………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۲-۲۰- الزامات تحول بنیادی در آموزش و پرورش …………………………………………… ۳۰

۲-۲-۲۱- وضعیت نابرابر آموزش و پرورش در ایران …………………………………………… ۳۳

۲-۲-۲۲- نظام  آموزشی و رشد خلاقیت در دانش‌آموزان ………………………………………. ۳۷

۲-۲-۲۳- موانع آموزشی رشد خلاقیت در دانش آموزان ………………………………………… ۳۸

۲-۲-۲۳-۱- نظام آموزشی ……………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۲-۲۳-۲- برنامه‌ریزان  ……………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۲-۲۳-۳- محتوای آموزشی …………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۲-۲۳-۴- مدارس …………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۲-۲۳-۵- معلمان ……………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۲-۲۳-۶- والدین ……………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۲-۲۴- تعاریف تکنولوژی آموزشی از دیدگاههای مختلف ………………………………….. ۴۰

۲-۲-۲۵- تکنولوژی آموزشی زیر بنای تحول در نظام آموزشی ………………………………… ۴۲

۲-۲-۲۶- مفهوم فناوری اطلاعات و دیدگاههای موجود ………………………………………… ۴۴

۲-۲-۲۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن درآموزش و پرورش ……………………. ۴۵

۲-۲-۲۸- عملکرد متفاوت فناوری اطلاعات در عرصه ی آموزش ……………………………. ۴۶

۲-۲-۲۹- نقش فناوری اطلاعات در پژوهش ……………………………………………………… ۴۷

۲-۲-۳۰- شاهراه های اطلاعاتی و امر آموزش …………………………………………………….. ۴۸

۲-۲-۳۱- مدرسه هوشمند چیست ……………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۳۲- تاریخچه مدارس هوشمند …………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۳۳- طرح مدرسه ی هوشمند در ایران ………………………………………………………… ۵۱

۲-۲-۳۴- ویژگی مدرسه هوشمند …………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۲-۳۵- زیرساختهای مفهومی مدارس هوشمند ………………………………………………….. ۵۵

۲-۲-۳۶- تفاوت اهداف در مدارس هوشمند و سنتی ……………………………………………. ۵۶

۲-۲-۳۷- اصول یادگیری در مدارس هوشمند ……………………………………………………… ۵۷

۲-۲-۳۷-۱- مدرسه به عنوان سازمان یادگیری …………………………………………………….. ۵۷

۲-۲-۳۷-۲- ارزشیابی یادگیری محور ……………………………………………………………….. ۵۷

۲-۲-۳۷-۳- دانش زاییشی …………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۲-۳۷-۴- تاکید بردرک وشناخت اهداف ………………………………………………………… ۵۷

۲-۲-۳۷-۵- تاکید برهوش اکتسابی ………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۲-۳۷-۶- تاکید برتدریس مهارت وانتقال ……………………………………………………….. ۵۸

۲-۲-۳۷-۷- یادگیری محصول تفکراست …………………………………………………………… ۵۸

۲-۲-۳۷-۸- شمول همگانی ……………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۲-۳۸- وضعیت مدارس هوشمند در ایران ………………………………………………………. ۵۸

۲-۲-۳۹- مأموریت و چشم انداز مدارس هوشمند ………………………………………………… ۵۹

۲-۲-۴۰- مشکلات توسعه مدارس هوشمند در ایران …………………………………………….. ۶۰

۲-۲-۴۱- ویژگی های دانش آموزان مدارس هوشمند ……………………………………………. ۶۲

۲-۲-۴۲- کلاس هوشمند  ……………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۲-۴۳- از مدرسه تیزهوشان تا مدرسه هوشمند …………………………………………………. ۶۴

۲-۲-۴۴- نقش فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند ……………………………………………. ۶۵

۲-۲-۴۵- مدیریت مدارس هوشمند ………………………………………………………………….. ۶۶

۲-۲-۴۶- مراحل هوشمند سازی مدارس ……………………………………………………………. ۶۷

۲-۲-۴۷- پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………….. ۶۸

۲-۲-۴۷-۱- پیشینه پژوهش در ایران…………………………………………………………………. ۶۸

۲-۲-۴۷-۲- پیشینه پژوهش در جهان………………………………………………………………… ۷۱

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

۳-۱-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۳-۲- جامعه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………. ۷۴

۳-۴- ابزار سنجش و روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………… ۷۶

۳-۵- اعتبار و پایایی مقیاس مورد مطالعه …………………………………………………………… ۷۷

۳-۶- اعتبار…………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۳-۷- پایایی ……………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۳-۸- روش اجرایی پژوهش  ………………………………………………………………………….. ۷۹

۳-۹- روشهای تجزیه و تحلیل آماری ……………………………………………………………….. ۸۱

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۲- یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۲-۱- بررسی توصیفی متغیر پایه تحصیلی در پرسشنامه  …………………………………….. ۸۴

۴-۲-۲-  بررسی توصیفی متغیر رشته تحصیلی در پرسشنامه …………………………………… ۸۵

۴-۲-۳-  بررسی توصیفی متغیر نوع مدرسه در پرسشنامه  ……………………………………… ۸۶

۴-۲-۴-  بررسی توصیفی متغیر استفاده از رویه خاص در حل مسایل………………………… ۸۷

۴-۲-۵-  بررسی توصیفی متغیر زمان صرف شده درباره قضاوت دیگران نسبت به خودم… ۸۷

۴-۲-۶-  بررسی توصیفی متغیر اتلاف وقت درباره امیدوار نبودن به جواب سوال…………. ۸۸

۴-۲-۷- بررسی توصیفی متغیر فراموشی دلبستگی های شخصی در صورت لازم………….. ۸۹

۴-۲-۸- بررسی توصیفی متغیر اتلاف وقت درباره امیدوار نبودن به جواب سوال…………… ۸۹

۴-۲-۹- بررسی توصیفی متغیر انتخاب حرفه فیزیکدانی در برابرپزوهشگری ………………. ۹۰

۴-۲-۱۰- بررسی توصیفی متغیر پرهیز از موفقیتهایی که باعث خواری خودم می شوند ….. ۹۱

۴-۲-۱۱- بررسی توصیفی متغیر قرار دادن هر چیز جای خودش ……………………………… ۹۱

۴-۲-۱۲- بررسی توصیفی متغیر تمرکز کارروی مسائلی که قادر به درک آن نیستم ……….. ۹۲

۴-۲-۱۳- بررسی توصیفی متغیر تمایل به حفظ نکردن نامهای مختلف ………………………. ۹۳

۴-۲-۱۴- بررسی توصیفی متغیر دانستن چگونگی حفظ محرکهای درونی خود …………… ۹۳

۴-۲-۱۵- بررسی توصیفی متغیر رنج بردن از کارهای غیر قابل پیش بینی …………………… ۹۴

۴-۲-۱۶- بررسی توصیفی متغیر فدا کردن دستاوردهای شخصی برای اهداف شخصی ….. ۹۵

۴-۲-۱۷- بررسی توصیفی متغیر مجذوب بودن به آیین دینی خود ……………………………. ۹۵

۴-۲-۱۸- بررسی توصیفی متغیر صرف کردن تفکر در مورد نظر دیگران نسبت به خودم .. ۹۶

۴-۲-۱۹- بررسی توصیفی متغیر محترم نبودن افرادی که مشکوک بنظر می رسند…………… ۹۷

۴-۲-۲۰- بررسی توصیفی متغیر سهل گیری باافراد جامعه و همکلاسیها……………………… ۹۷

۴-۲-۲۱- بررسی توصیفی متغیر منفعت بردن از مطرح شدن ایده های جدید……………….. ۹۸

۴-۲-۲۲- بررسی توصیفی متغیر دوست داشتن افرادی که از قانون تبعیت می کنند………… ۹۹

۴-۲-۲۳- بررسی توصیفی متغیر با اهمیت بودن افرادی که برای خودش احترام قائل است..۹۹

۴-۲-۲۴- بررسی توصیفی متغیر عاقل نبودن کسانی که برای کمال کوشش نمی کنند…….. ۱۰۰

۴-۲-۲۵- بررسی توصیفی متغیر دوست داشتن کار برای نفوذ در دیگران…………………… ۱۰۱

۴-۲-۲۶- بررسی توصیفی متغیر دوست نداشتن پرسش برای پنهان ماندن جهالتش………. ۱۰۱

۴-۲-۲۷- بررسی توصیفی متغیر احساس لذت از زبر دستی و هنرمندی یک کلاهبردار….. ۱۰۲

۴-۲-۲۸- بررسی توصیفی متغیر اهمیت داشتن معروفیت بعنوان یک عضو یک تیم خوب. ۱۰۳

۴-۲-۲۹- بررسی توصیفی متغیر ترجیح دادن به شرکت در کار تیمی بجای فردگرایی……. ۱۰۳

۴-۲-۳۰- بررسی توصیفی متغیر به دردسر افتادن برای کارها را بیش از حد جدی می گیرند..         ۱۰۴

۴-۲-۳۱- بررسی توصیفی متغیر اظهار عقاید زمانی که نظر افراد مورد استقبال نمی شود……..         ۱۰۵

۴-۲-۳۲- بررسی توصیفی متغیر مقابله با مشکلات در بلند مدت …………………………….. ۱۰۵

۴-۲-۳۳- بررسی توصیفی متغیر طرح ایده های بهتر وقتی که هیچ کاری انجام نمی دهم . ۱۰۶

۴-۲-۳۴- بررسی توصیفی متغیر احساسات شهودی قوی در درک درست یا غلط بودن…. ۱۰۷

۴-۲-۳۵- بررسی توصیفی متغیر داشتن ذوق وسلیقه زیبا شناسی……………………………… ۱۰۷

۴-۲-۳۶- بررسی توصیفی متغیر لذت بردن از وقت خود روی ایده های جدید ………….. ۱۰۸

۴-۲-۳۷- بررسی توصیفی متغیر توانایی به ایجاد تغییر در منافع شخصی برای اهداف شغلی..         ۱۰۹

۴-۲-۳۸- بررسی توصیفی متغیر ارمغان اتلاف وقت در تجزیه وتحلیل شکستها برای افراد ۱۱۰

۴-۲-۳۹- بررسی توصیفی متغیر روی آوردن تنها متفکرین بی هدف به استعاره وقیاس…. ۱۱۰

۴-۲-۴۰- بررسی توصیفی متغیر احساس موفقیت  با سختکوشی در کارها…………………. ۱۱۱

۴-۲-۴۱- بررسی توصیفی متغیر داشتن شخصیت قابل اعتماد ومسئولیت پذیر…………….. ۱۱۲

۴-۲-۴۲- بررسی توصیفی متغیر تدریس دروس غیر تئوریک بجای دروس تئوریکی…….. ۱۱۲

۴-۲-۴۳- بررسی توصیفی متغیر احساس بهتر بودن شیوه گام به گام برای حل مساله…….. ۱۱۳

۴-۲-۴۴- بررسی توصیفی متغیر با اهمیت بودن باور شخصی نسبت به نظر دیگران………. ۱۱۴

۴-۲-۴۵- بررسی توصیفی متغیر آهسته عمل کردن در ترکیب وسریع بودن درتحلیل…….. ۱۱۵

۴-۲-۴۶- بررسی توصیفی متغیر دوست داشتن مواردی که با جمع آوری سروکار دارند… ۱۱۶

۴-۲-۴۷- بررسی توصیفی متغیر کاستن اعتبار برای احساس شهودی قوی در حل مسائل.. ۱۱۶

۴-۲-۴۸- بررسی توصیفی متغیر با اهمیت بودن منبع اطلاعات نسبت به محتوادرارزیابی ها ۱۱۷

۴-۲-۴۹- بررسی توصیفی متغیر عملگرا نبودن افرادی که تمایل به ایده های غیرمعمول دارند ۱۱۸

۴-۲-۵۰- بررسی توصیفی متغیر تغییرجهت فکردر کارسازنبودن یک شیوه برای حل مساله ۱۱۸

۴-۲-۵۱- بررسی توصیفی متغیر عدم توانایی در حل مساله ناشی از برداشت اشتباه از مساله ۱۱۹

۴-۲-۵۲- بررسی توصیفی متغیر توانایی پیش بینی راه حل مسائل خودم…………………….. ۱۱۹

۴-۲-۵۳- بررسی توصیفی متغیر تلاش زیاد برای حل مشکلات شخصی……………………. ۱۲۰

۴-۳- یافته های استنباطی پژوهش …………………………………………………………………… ۱۲۱

 

فصل پنجم : بحث،نتیجه گیری وپیشنهادها

۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۵-۲- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………… ۱۳۱

۵-۳- سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………. ۱۳۱

۵-۴- نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

۵-۵- محدودیتهای پژوهش …………………………………………………………………………… ۱۳۴

۵-۵-۱- محدودیتهای در کنترل پژوهشگر …………………………………………………………. ۱۳۴

۵-۵-۲- محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر …………………………………………………. ۱۳۴

۵-۶- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

۵-۶-۱- پیشنهادها مبتنی بر نتایج پژوهش …………………………………………………………. ۱۳۵

۵-۶-۲-  پیشنهادهای مورد استفاده پژوهشگران آینده……………………………………………. ۱۳۷

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………… ۱۳۸

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *