گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه مقایسه جایگاه زن در اشعار سیمین بهبهانی و طاهره صفارزاده * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مقایسه جایگاه زن در اشعار سیمین بهبهانی و طاهره صفارزاده
۱۳۹۶-۰۶-۰۴
409 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه مقایسه جایگاه زن در اشعار سیمین بهبهانی و طاهره صفارزاده


تعداد صفحات ۱۳۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

 

زن در ادبیات ما به چهره های گوناگونی نمایان شده است و گاهی موثرترین دغدغه های اهل دل بوده است. سهم زنان در ادبیات اگر چه کم اما محونشدنی است. زن در شعر کلاسیک فارسی چهره چندان روشنی ندارد و این نا روشنایی تصویر منعکس شده فرهنگ مردسالار جامعه بوده است.

بی شک حیات نوین اجتماعی- فرهنگی ولاجرم ادبی زن ایرانی با نهضت مشروطه آغاز می شود. بنابراین بروز تحولات مهم سیاسی-اجتماعی عصر مشروطه، که با تجددطلبی و هویت خواهی زن ایرانی همراه بود، سرفصل تازه ای در شعر و ادبیات ایران گشود.

این پژوهش به بررسی مقایسه ای جایگاه زن در شعر سیمین بهبهانی و طاهره صفارزاده می پردازد که نمود آشکار و جلوه ی خاصی در نگاه هر دو شاعر دارد. هدف از این تحقیق نشان دادن نگاه مذهبی و سنتی طاهره صفارزاده در مورد زن  و مقایسه ی آن با نگاه ایرانی و مدرن سیمین بهبهانی است که بازتاب نگاه هر یک از این شاعران، در نشان دادن موقعیت زن ایرانی موثر خواهد بود. طاهره صفارزاده شاعری نوپرداز و آئینی است که شعرش از آموزه های وحیانی سرچشمه می گیرد. نگاهش مذهبی و در عین حال سنتی است که طبیعتاً خواسته هایی که از زن دارد مطابق اندیشه های سنتی اوست. از منظر او رسالت زن تصویری است که دین اسلام و قرآن آن را ترسیم کرده است.

اما اندیشه‌های سیمین بهبهانی با گرایش فمنیستی، امروزی و مدرن است او زن را دارای حقوق و سهمی مساوی با مردان می بیند و از آزادی و برابری های اجتماعی سخن می گوید.

کلید واژه: شعر فارسی، جایگاه زن، سیمین بهبهانی، طاهره صفارزاده

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲- بیان مساله و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳-۱ پرسش اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳-۲ پرسش فرعی……………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۳-۳ فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………… ۵

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲ـ۱ ادبیات زنانه  ………………………………………………………………………………………………… ۷

۲ـ۲ جایگاه زن در ادبیات …………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۲-۱ نقش زن به عنوان موضوع و درونمایه ادبیات …………………………………………………….. ۸

۲ـ۲ـ۲ نقش زن به عنوان خالق و آفریننده شعر …………………………………………………………….. ۹

۲ـ۳ مشروطه  …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲ـ۳ـ۱ نگاهی گذرا به شاعران زن عصر مشروطه ………………………………………………………….. ۱۲

 

۲ـ۴ نگاهی گذرا به شاعران زن عصر پهلوی …………………………………………………………….. ۱۴

۲ـ ۵ شعر زنان پس از انقلاب ۱۳۵۷  ………………………………………………………………………. ۱۶

۲ـ ۶ زندگی‌نامه طاهره صفارزاده  ………………………………………………………………………….. ۱۸

۲ـ۶ـ۱ صفارزاده شاعری جهانی ……………………………………………………………………………….. ۲۰

۲ـ۶ـ۲ وقایع دوران میانسالی صفارزاده  …………………………………………………………………….. ۲۰

۲ـ ۶ـ۳ جوایز و نشان‌ها  ……………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲ـ۶ـ۴ « شعر طنین »  ……………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲ـ۶ـ۵ حرکت آفرینی و نظریه پردازی  ……………………………………………………………………… ۲۴

۲ـ۶-۶ آثار طاهره صفارزاده  …………………………………………………………………………………… ۲۵

۲ـ۶-۷ گزیده شعر…………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲ـ۶-۸ اصول ترجمه های صفارزاده در داخل و خارج از کشور  ……………………………………… ۲۸

۲ـ۷ زندگی‌نامه سیمین بهبهانی  ……………………………………………………………………………… ۳۲

۲ـ ۷-۱  آثار سیمین بهبهانی  ………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲ـ۷ـ ۲ گزیده اشعار ……………………………………………………………………………………………… ۳۸

۲ـ۷ ـ ۳ ترجمه ……………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲ـ۷-۴ آثار منثور سیمین بهبهانی ………………………………………………………………………………. ۳۸

۲ـ۷-۵ مصاحبه‌ها و نقد …………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲ـ۷-۶ ترجمه‌های سیمین بهبهانی در خارج از کشور …………………………………………………….. ۴۰

۲ـ۷-۷ مهمترین رخدادهای دوران زندگی سیمین بهبهانی ………………………………………………. ۴۰

۲ـ۷-۷-۱ رخدادهای ملی  ……………………………………………………………………………………… ۴۰

۲ـ۷-۷-۲ رخدادهای زندگی شخصی سیمین بهبهانی  ……………………………………………………. ۴۱

۲ـ۷-۸ جوایز و نشان ها  ……………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲ـ۷-۹  پیشینه تحقیق طاهره صفارزاده و سیمین بهبهانی  ………………………………………………. ۴۲

 

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۲ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۳- ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۴- روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………. ۴۶

 

 فصل چهارم : تجزیه- تحلیل دادهها

۴ـ۱ سیمین بهبهانی ………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۴ـ۱ـ۱  اندیشه‌های فمینیستی …………………………………………………………………………………… ۵۱

۴ـ۱ـ۲ زن و اجتماع ……………………………………………………………………………………………… ۵۲

۴ـ۱ـ۲ـ۱ احقاق حقوق اجتماعی و فرهنگی زن ……………………………………………………………. ۵۴

۴ـ۱ـ۲ـ۲ ستیز با جهل و نادانی (علم و دانش آموختن) ………………………………………………….. ۵۶

۴ـ۱ـ۲ـ۳ ظلم به زن (طلاق ـ بی‌عدالتی)……………………………………………………………………… ۵۸

۴ـ۱ـ۲ـ۴ استفاده‌ی ابزاری از زن ………………………………………………………………………………. ۶۳

۴ـ۱ـ۲ـ۵ سکوت زن در اجتماع و اسارت زن ……………………………………………………………… ۶۵

۴ـ۱ـ۳ نقش زن در خانواده …………………………………………………………………………………….. ۶۹

۴ـ۱ـ۳ـ۱ زن به عنوان مادر ……………………………………………………………………………………… ۶۹

۴ـ۱ـ۳ـ۲ فقر و مادران با تقوا ………………………………………………………………………………….. ۷۳

۴ـ۱ـ۳ـ۳ زن به عنوان همسر ……………………………………………………………………………………. ۷۵

۴ـ۱ـ۳ـ۴ زن به عنوان همراه همیشگی مرد ………………………………………………………………….. ۷۶

۴ـ۱ـ۴ زن و دین اسلام …………………………………………………………………………………………. ۷۸

۴ـ۱ـ۴ـ۱  نگاه زنانه سیمین بهبهانی  به باورهای مذهبی …………………………………………………. ۷۹

۴ـ۱ـ۵ زن و دفاع مقدس ……………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴ـ۱ـ۵ـ۱ مادران شهید ……………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴ـ۱ـ۵ـ۲  همسران شهید ………………………………………………………………………………………… ۸۳

۴ـ۱ـ۵ـ۳ نگاه زنانه بهبهانی به پدیده جنگ ………………………………………………………………….. ۸۴

۴ـ۱ـ۶ خصوصیات زن …………………………………………………………………………………………… ۸۵

۴ـ۱ـ۶ـ۱ زن و صفات نیک …………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴ـ۱ـ۶ـ۲ زن و صفات ناپسند ………………………………………………………………………………….. ۸۷

۴ـ۱ـ۷ زن و اسطوره………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۴-۲ طاهره صفارزاده……………………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۲-۱ نقش زن در اجتماع……………………………………………………………………………………… ۹۶

۴-۲-۱-۱ اعتراض به جایگاه زن……………………………………………………………………………….. ۹۸

۴-۲-۱-۲ ظلم به زن ( طلاق و بی عدالتی)…………………………………………………………………. ۹۹

۴-۲-۱-۳ استفاده ابزاری از زن…………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۴-۲-۲ نقش زن در خانواده……………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۴-۲-۲-۱ زن به عنوان مادر……………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۴-۲-۲-۱-۱ زن ( مادران) سنتی……………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴-۲-۲-۱-۲ مادران امروزی ( زن مدرن)…………………………………………………………………….. ۱۰۴

۴-۲-۳ جایگاه زن در اسلام…………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۴-۲-۳-۱ ننگ دانستن دختر در تفکر جاهلی………………………………………………………………. ۱۰۵

۴-۲-۳-۲ زن و مبارزه اسلام با افکار جاهلی……………………………………………………………….. ۱۰۸

۴-۲-۴ خصوصیات زن…………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۴-۲-۴-۱ زن و صفات نیک…………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۲-۴-۲ زن و صفات ناپسند………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

۴-۲-۴-۳ زن و بدسگالی………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

۴-۲-۴-۴ زنان بدکُنش……………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

۴-۲-۵ زن و دفاع مقدس……………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

۴-۲-۵-۱ نگاه صفارزاده به پدیده ی جنگ………………………………………………………………….. ۱۱۳

۴-۲-۶ زنان مذهبی در شعر صفارزاده ( حضرت فاطمه)…………………………………………………. ۱۱۴

۴-۲-۷ جایگاه زن اسطوره ای …………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۴-۲-۸ مقایسه دیدگاه بهبهانی و صفارزاده…………………………………………………………………… ۱۱۹

 

فصل پنجم:نتیجه گیری

۵-۱ بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد ها ……………………………………………………………………… ۱۲۹

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………… ۱۳۵

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *