گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه نگرش دینی مدیران با کارآمدی در ایفای نقش های مدیریتی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه نگرش دینی مدیران با کارآمدی در ایفای نقش های مدیریتی
۱۳۹۶-۰۸-۰۴
210 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه نگرش دینی مدیران با کارآمدی در ایفای نقش های مدیریتی


تعداد صفحات ۱۰۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

پژوهش پیش رو رابطه نگرش دینی(درونی و بیرونی) با کارآمدی در ایفای نقش‌های مدیریتی در مدیران بخش عمومی استان مازندران را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه مدیران بخش عمومی استان مازندران به تعداد ۱۳۷ نفر می‌باشد که جهت انتخاب حجم نمونه به جدول مورگان مراجعه شده است، بر این اساس تعداد نمونه برابر ۱۰۳ نفر بدست آمد. همچنین برای انتخاب آزمودنی‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. با استفاده از مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه کارآمدی ایفای نقش‌های مدیریتی، اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری گردید. روایی محتوایی با استفاده از نظر استادان صاحب نظر و همچنین اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفت. برای اطمینان از پایایی پرسشنامه‌ها، از طریق محاسبه آلفای کرونباخ مقدار پایایی برای پرسشنامه نگرش مذهبی برابر ۸۹/۰ و برای پرسشنامه نقش‌های مدیریتی، برابر ۹۳/۰ بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد: همبستگی معنی دار مثبتی بین نگرش دینی درونی و کارآمدی ایفای نقش‌های مدیریتی وجود دارد، همچنین بین نگرش دینی درونی و کارآمدی ایفای نقش مدیریت نیروی انسانی، نقش مدیریت فعالیت‌ها، نقش مدیریت منابع، نقش مدیریت اطلاعات، نقش مراوده ای(رابطه ای)، نقش رهبری، نقش تصمیم‌گیری، نقش شبکه ساز همبستگی معنا دار مثبت وجود دارد. از طرفی بین نگرش دینی بیرونی و کارآمدی ایفای نقش‌های مدیریتی همبستگی وجود ندارد. همچنین بین نقش مدیریت فعالیت‌ها، نقش مدیریت منابع، نقش مدیریت اطلاعات، نقش مراوده‌ای (رابطه‌ای)، نقش رهبری، نقش تصمیم‌گیری و نقش شبکه ساز همبستگی معنا داری وجود ندارد. البته بین نگرش دینی بیرونی و کارآمدی ایفای نقش‌های مدیریت نیروی انسانی همبستگی منفی وجود دارد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………. ۵

۱-۴ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۵ سؤال های تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶ مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۷ تعاریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………… ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۱ نگرش………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۲ تعاریف نگرش……………………………………………………………………………………………… ۱۳

اجزای نگرش…………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۳ جزء شناختی………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۴ جزء احساسی………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۵ جزء آمادگی برای عمل ………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۶ مشخصات اجزای تشکیل دهنده ی نگرش ………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۷ والانس(شدت و جهت)………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۸ درجه پیچیدگی(تکثر)…………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۹ ارتباط با خود……………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۱۰ فهم از خود………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۱۱ اعتماد به نفس…………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱-۱۲ باور منفی درباره ی خویش……………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱-۱۳ باور مثبت درباره ی خویش……………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲ دین……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۱ تعریف دین از نظر دانشمندان اسلامی………………………………………………………………… ۲۵

۲-۲-۲ تعاریف جامعه شناختی دین…………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۲-۳ تعاریف نظری دین………………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۲-۴ تعاریف شهودی دین……………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۲-۵ تعریف روان شناختی دین……………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۲-۶ مقایسه ایمان مسلمین و جهت گیری دینی آلپورت………………………………………………… ۳۴

۲-۳ نقش های مدیریتی…………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۳- نقش…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۳-۲ویژگی های نقش……………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۳-۳ تعریف نقش ها…………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۳-۴ اهمیت تئوری نقش در تحلیل فعالیت های مدیریتی……………………………………………….. ۳۹

۲-۳-۵ معرفی نقش های مدیریتی……………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۴  سازمان………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۴-۱ نظریه های سازمان دولتی………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۴-۲ مدیریت گرایی در سازمان های دولتی ایران…………………………………………………………. ۴۶

قسمت دوم: پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۵ پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران …………………………………………………………………. ۴۷

۲-۶ پیشینه پژوهش های انجام شده در جهان…………………………………………………………………. ۴۹

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۲ روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۳ جامعه آماری  ………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۴ حجم نمونه و روش نمونه گیری  …………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۵ روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۶ ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۷ روایی و پایایی…………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۸ روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۹ قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۵۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۴-۲  مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه………………………………………………………… ۶۱

۴-۳  تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از آمار توصیفی ………………………………………………… ۶۴

۴-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از آمار استنباطی …………………………………………………. ۶۶

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱ خلاصه…………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

۵-۲ یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ۸۳

۵-۳ بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… ۸۵

۵-۴ محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………………………. ۹۳

۵-۵ پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۹۳

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *