گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه مطالعه اثر منبع و روش مصرف کود پتاسیم بر عملکرد دانه و اجزای وابسته به آن در دو ژنوتیپ پابلند و پاکوتاه برنج * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مطالعه اثر منبع و روش مصرف کود پتاسیم بر عملکرد دانه و اجزای وابسته به آن در دو ژنوتیپ پابلند و پاکوتاه برنج
۱۳۹۶-۰۷-۲۶
176 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه مطالعه اثر منبع و روش مصرف کود پتاسیم بر عملکرد دانه و اجزای وابسته به آن در دو ژنوتیپ پابلند و پاکوتاه برنج


تعداد صفحات ۷۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

به منظور مطالعه اثر منبع و روش مصرف کود پتاسیم بر عملکرد دانه و اجزای وابسته به آن در دو ژنوتیپ پابلند و پاکوتاه برنج، آزمایشی به صورت کرت‌های‌ خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال ۱۳۹۰ در مزرعه‌ای واقع در شهرستان ساری اجرا شد. دو ژنوتیپ پابلند طارم دیلمانی و پاکوتاه فجر به عنوان عامل اصلی و دو منبع کودی سولفات و کلرور پتاسیم به عنوان عامل فرعی و سه روش مصرف در مراحل ابتدای کاشت (پایه) و ۳۰ روز بعد از نشاءکاری به عنوان عامل فرعی فرعی بودند. نتایج نشان داد ارتفاع رقم طارم دیلمانی به علت افزایش طول ساقه بیشتر از رقم فجر بود، ولی طول خوشه رقم فجر بیشتر از رقم طارم دیلمانی بود. حرکت خمش میانگره ۴ رقم طارم دیلمانی به علت افزایش طول میانگره ۴، طول ساقه و ارتفاع گیاه، معادل ۸۳/۳۹% بیشتر از رقم فجر بود. با مصرف سولفات پتاسیم تعداد کل پنجه و تعداد پنجه بارور افزایش یافتند. همچنین بیشترین تعداد پنجه و پنجه بارور در سطح دوم تقسیط به دست آمد و کمترین تعداد آنها در سطوح اول و سوم تقسیط حاصل شد. عملکرد دانه رقم فجر به علت افزایش طول خوشه، تعداد کل خوشه چه و همچنین افزایش تعداد کل خوشه چه بیشتر از رقم طارم دیلمانی بود. حداکثر عملکرد دانه برای منبع کودی کلرور پتاسیم تولید شد و کمترین عملکرد دانه برای منبع کودی سولفات پتاسیم تولید شد. حداقل عملکرد دانه در سطح اول تقسیط و حداکثر عملکرد دانه در سطوح دوم و سوم تقسیط تولید شد. حداکثر عملکرد دانه تحت اثر متقابل سه گانه رقم فجر × منبع کودی کلرور پتاسیم × سطح سوم تقسیط و اثر متقابل رقم فجر × منبع کودی سولفات پتاسیم × سطح دوم تقسیط تولید شد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده رقم فجر به علت خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی پاسخ بهتری به منبع کودی کلرور پتاسیم در سطح دوم و سوم تقسیط نشان داد.

واژه‌های کلیدی: برنج، پتاسیم، حرکت خمش، ژنوتیپ، عملکرد دانه.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه  

 

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱                                                                                  

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱٫  مبدا و تاریخچه برنج …………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲٫ اهمیت برنج  ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴   

۱-۳٫ سطح زیر کشت و تولید برنج در جهان  …………………………………………………………………………… ۵                                                       

۱-۴٫ سطح زیر کشت و تولید برنج در ایران………………………………………………………………………………. ۶                              

۱-۵٫ مصرف سرانه برنج در ایران و جهان …………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶٫ طبقه بندی برنج  ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴   

۱-۶-۱٫ طبقه بندی از لحاظ خواص ظاهری …………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶-۲٫ طبقه بندی بر اساس تقسیم فائو  …………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۶-۳٫ طبقه بندی توسط موسسه بین المللی برنج ……………………………………………………………………………….. ۱۰                                               

۱-۶-۴٫ طبقه بندی برنج ایرانی بر اساس خواص ظاهری………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۷٫ اکوسیستم های برنج……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۸٫ خصوصیات اکولوژیکی برنج  …………………………………………………………………………………………….. ۱۲   

۱-۹٫ فتوسنتز گیاه برنج  ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳                                                     

۱-۱۰٫ گیاه شناسی گیاه برنج…………………………………………………………………………………………………………. ۱۳                           

۱-۱۱٫ مراحل نمو و رشد گیاه برنج ……………………………………………………………………………………………. ۱۷

۱-۱۲٫ ساختمان و ترکیبات بذر برنج  ………………………………………………………………………………………… ۱۹ 

۱-۱۳٫ تاریخچه و پراکندگی بیماری بلاست……………………………………………………………………………….. ۲۰                           

۱-۱۴٫ عوامل تشدید کننده بیماری بلاست …………………………………………………………………………………. ۲۰

۱-۱۵٫ اهداف تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱ 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱٫ اهمیت و ویژگی عنصر پتاسیم…………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲٫ اثرات پتاسیم در گیاه…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۳٫ علائم کمبود پتاسیم در برنج………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۴٫ عکس العمل گیاهان به پتاسیم……………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۵٫ منابع کود پتاسیم……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۶٫ زمان مناسب مصرف پتاسیم…………………………………………………………………………………………………. ۳۰

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱٫ زمان و محل اجرای آزمایش ………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۳-۲٫ مشخصات خاک محل آزمایش……………………………………………………………………………………………. ۳۲

۳-۳٫ خصوصیات آب و هوائی منطقه………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۳-۴٫ مشخصات طرح و تیمارهای طرح……………………………………………………………………………………… ۳۳

۳- ۵٫ آماده سازی زمین…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۳-۶٫ روش نمونه برداری………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۳- ۷٫ روش تجزیه آماری……………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱٫ خصوصیات مورفولوژیکی وابسته به ورس ………………………………………………………………………. ۳۶

۴-۱-۱٫ طول ساقه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۴-۱-۲٫ طول خوشه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۴-۱-۳٫ ارتفاع گیاه…………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۴-۱-۴٫ طول برگ پرچم……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۴-۱-۵٫ طول میانگره ۴ …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۴-۱-۶٫ حرکت خمش میانگره ۴………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۴-۲٫ اجزای عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۴-۲-۱٫ تعداد کل پنجه در کپه……………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۴-۲-۲٫ تعداد پنجه بارور در کپه………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۴-۲-۳٫ تعداد پنجه غیربارور در کپه…………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۴-۲-۴٫ تعداد خوشه در متر مربع ……………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۴-۲-۵٫ تعداد کل خوشه‌چه در خوشه…………………………………………………………………………………………. ۴۶

۴-۲-۶٫ درصد خوشه‌چه پر در خوشه ………………………………………………………………………………………… ۴۷

۴-۲-۷٫ تعداد خوشه‌چه پوک در خوشه………………………………………………………………………………………. ۴۷

۴-۲-۸٫ وزن هزار دانه…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۴-۴٫ عملکرد کمی و شاخص برداشت ……………………………………………………………………………………… ۵۱

۴-۴-۱٫ عملکرد دانه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۴-۴-۲٫ عملکرد کاه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

۴-۴-۳٫ عملکرد بیولوژیک……………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۴-۴٫ شاخص برداشت………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه‌گیری نهائی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

پیشنهادات  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲                                              

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *