گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه مدیریت بهینه الگوی مصرف آب مجازی در بخش کشاورزی ایران با تاکید بر محصولات استراتژیک و اقتصادی استان مازندران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مدیریت بهینه الگوی مصرف آب مجازی در بخش کشاورزی ایران با تاکید بر محصولات استراتژیک و اقتصادی استان مازندران
۱۳۹۶-۰۶-۰۴
401 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه مدیریت بهینه الگوی مصرف آب مجازی در بخش کشاورزی ایران با تاکید بر محصولات استراتژیک و اقتصادی استان مازندران


تعداد صفحات ۹۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

به مقدارآب مصرفی درفرایند تولید محصولات کشاورزی، “آب مجازی” گفته می شود. به عبارت دیگر، آب مجازی مقدار آب “موجود”درهر محصول کشاورزی است که در واقع برای تولید آن مصرف شده است.اما از آنجا که بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب است،به صورت عمده،آب مصرفی در محصولات کشاورزی ذخیره و با تجارت آنها مبادله میشود. باتوجه به شرایط ایران از نظر فقدان بارش سالانه قابل توجه و منابع آب در دسترس ،همچنین شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران، مفهوم آب مجازی و تبادل آن به یک استراتژی مهم در بهره برداری بهینه از منابع آب تبدیل شده است و لذا آب مجازی مفهوم برجسته در مدیریت پایدار اقتصادی و زیست محیطی ایران است.خالص واردات آب مجازی ایران اخیراً به میزان ۱۵ تا ۲۰ میلیون مترمکعب در سال رسیده که ایران را در زمره ۱۰ کشور اول وارد کننده آب مجازی در جهان قرار می دهد که این امر خود حاکی ازاهمیت این موضوع در مدیریت آب مجازی درایران است.دراین پایان نامه مفهوم آب مجازی مورد بررسی قرار گرفته و مقدارآب مجازی مصرفی برای  برخی محصولات مهم ایران از جمله محصولات تولیدی استان مازندران محاسبه شده است. سپس با توجه به عواملی نظیر ضریب سود تعریف شده برای محصولات و قابلیت کشت آنها ، محصولات عمده و استراتژیک استان مازندران انتخاب و الگوی کشت آنها در استان بررسی‌ شد و نهایتاً این الگوی کشت از دیدگاه آب مجازی مورد مطالعه قرار گرفته و توسط الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب (۲۰۰۷Matlab-) بهینه سازی گردید و نهایتا”الگوی کشت بهینه بر اساس تجارت آب مجازی معرفی شد.

این تحقیق و نتایج آن مؤید قابلیت  کاربرد روش معرفی شده برای تحلیل های پیچیده تر با در نظر گرفتن پارامترهای دخیل و موثر بیشتر از زمینه مدیریت کشاورزی با عنایت به مفاهیم دید اقتصادی و زیست محیطی است. به عنوان مثال الگوی کشت بهینه کاهش ۷% در تولید گندم و افزایش حدود ۶% در تولید برنج را پیشنهاد می دهد. اگر چه بهره‌وری برنج از دیدگاه آب مجازی کمتر از گندم است اما این مساله با توجه به ارزش افزود برنج نسبت به گندم توجیه گر علت ترجیح الگوریتم به تولید بیشتر برنج و کاهش تولید گندم در استان مازندران است.

نتایج نهایی همچنین نشان دهنده این است که از بین محصولات انتخاب شده کدام محصول و به چه شکل مو جب ارتقاء بهره برداری بهینه منابع آب می شوند و همچنین نقش آب مجازی درتوسعه اقتصاد استانی و ملی را مورد تحقیق و تا کید قرار می دهد.

کلمات کلیدی: آب مجازی، تولید کشاورزی، الگوریتم ژنتیک، رشد اقتصادی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱ـ۲ منابع آب در دنیا……………………………………………………………………………………….. ۶

۱ـ۳ منابع آب در ایران……………………………………………………………………………………… ۸

۱- ۴ جغرافیای هیدرولوژی ایران (بررسی حوضه های اصلی منطقه ای ایران)………………… ۱۲

۱-۴-۱ بررسی کلی حوضه‌های منطقه‌ای ایران………………………………………………………… ۱۲

۱-۴-۲ بررسی بارش های جوی و منابع آب های سطحی

در حوضه ی منطقه ای شماره ۱ ایران (حوضه ی دریای مازندران)……………………………… ۱۵

۱-۵ بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………… ۲۰

۱-۶ فرضیات ……………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۱-۷  سؤال اصلی …………………………………………………………………………………………… ۲۱

۱-۸ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۲۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱  مروری بر مدیریت اقتصادی کشاورزی ایران ٬ چالش ها و فرصت های پیش رو……. ۲۴

۲-۲ مفهوم آب مجازی ……………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۲-۱ اهمیت آب مجازی و مزایای آن ………………………………………………………………. ۲۸

۲-۲-۲ مفاهیم تجارت آب مجازی………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۲-۳ شاخص خودکفایی آب …………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۲-۴ مبادلات جهانی آب مجازی ……………………………………………………………………. ۳۲

۲-۲-۴-۱ میزان صرفه جویی در مصرف منابع آبی ناشی از مبادلات جهانی آب مجازی ….. ۳۳

۲-۲-۴-۲ آب مجازی و امنیت غذایی …………………………………………………………………. ۳۴

۲-۲-۴-۳ آب مجازی و بحران کم آبی ……………………………………………………………….. ۳۶

۲-۲-۴-۴ جنگ بر سر آب ………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۲-۵ آب مجازی در ایران ……………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۳ مفهوم بهینه سازی……………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۳-۱  تاریخچه بهینه سازی…………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۳-۲ شاخه های اصلی بهینه سازی……………………………………………………………………. ۴۱

۲-۳-۲-۱ بهینه‌سازی تک بعدی و بهینه‌سازی چند بعدی…………………………………………… ۴۴

۲-۳-۲-۲  بهینه‌سازی پویا و بهینه‌سازی ایستا…………………………………………………………. ۴۴

۲-۳-۲-۳ بهینه‌سازی مقید و نا مقید…………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۳-۲-۴ بهینه‌سازی پیوسته و بهینه‌سازی گسسته ………………………………………………….. ۴۴

۲-۳-۲-۵ بهینه‌سازی تک معیاره و چند معیاره ………………………………………………………. ۴۴

۲-۳-۲-۶ مسئله بهینه سازی ……………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۳-۲-۷ قضیه وجود نقطه بحرانی…………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۳-۲-۸ روش های بهینه سازی تکاملی……………………………………………………………… ۴۵

۲-۴ مبانی بهینه سازی در الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………… ۴۶

۲-۴-۱ اصول کار و تعاریف اولیه………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۴-۲ مزایای الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۴-۳ مراحل الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۴-۴  همگرایی الگوریتم ژنتیک ………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۴-۵ معیار توقف محاسبات الگوریتم ژنتیک ………………………………………………………. ۵۵

۲-۴-۶ کاربردهای  عمومی الگوریتم ژنتیک ………………………………………………………….. ۵۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۲ مفاهیم کاربردی آب مجازی ……………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۲-۱  آب مجازی آبی و سبز………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۲-۲  تقاضای آب ویژه ………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۲-۳  جریان آب مجازی و تراز آب مجازی ملی ………………………………………………… ۶۳

۳-۲-۴  شاخص آبرانه …………………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۲-۵  شاخص کمبود آب در کشور…………………………………………………………………… ۶۴

۳-۲-۶  شاخص وابستگی آبی…………………………………………………………………………… ۶۴

۳-۳ روش کار……………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۳-۱  انتخاب محصولات کشاورزی………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۴ مروری بر تحقیقات مرتبط با آب مجازی در ایران و جهان………………………………………….۶۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۴-۲ بهینه سازی (تابع هدف و قیدها) …………………………………………………………………. ۶۸

۴-۳ پروسه بهینه سازی…………………………………………………………………………………………………..۷۵

فصل پنجم  : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱  نتایج حاصل از بهینه سازی………………………………………………………………………… ۷۷

۵-۲ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… ۸۱

۵-۳ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………. ۸۲

منابع……………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

پیوست…………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

 

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *