گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه عوامل مؤثر بر عدم پذیرش کشت ارقام برنج پر محصول در بین برنجکاران شهرستان نور


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه عوامل مؤثر بر عدم پذیرش کشت ارقام برنج پر محصول در بین برنجکاران شهرستان نور
2017-09-02
391 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه عوامل مؤثر بر عدم پذیرش کشت ارقام برنج پر محصول در بین برنجکاران شهرستان نور


تعداد صفحات ۹۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”305″]

چکیده:

هدف نهایی این پژوهش بررسی و شناخت عواملی است که منجر به عدم پذیرش کشت ارقام پر محصول برنج در میان برنج کاران شهرستان نور در سال ۱۳۹۲ گردیده است. این پژوهش از نظر هدف پژوهشی، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است ، جامعه آماری این پژوهش عبارتند از «کلیه برنج‌کاران مرد شهرستان نور که جمعاً ۱۳۸ N= نفر می‌باشند» که به منظور برآورد حجم نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی ساده استفاده گردیده است. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه طرح شده توسط محقق جمع آوری شده است. برای بدست آوردن روایی پرسشنامه در این پژوهش با بهره گیری از نظرات و راهنمایی‌های اساتید راهنما و مشاور، سؤالات آزمون مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نظر برخی از صاحب نظران در مورد پرسشنامه مورد توجه قرار گرفت و ابهامات آن برطرف گردید، که این امر بیانگر روایی محتوایی قابل قبول آزمون می­باشد. برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بدین نحو که قبل از اجرای نهایی، ۲۰ نفر از نمونه تحقیق به طور تصادفی انتخاب گردیدند، سپس پرسشنامه های مذکور در اختیار آن‌ها قرار گرفت و بعد از جمع آوری پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار spss برای آنان محاسبه گردید که برای این پرسشنامه ۷۴۷/۰ بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آزمون T تک نمونه ای برای هر یک از عوامل و فریدمن برای رتبه بندی عوامل و نیز تحلیل رگرسیون لجستیک استفاده گردید. نتایج نشان داد که عوامل پشتیبانی، عوامل تولیدی، عوامل توزیع و فروش برنج پر محصول، به صورت نیروهای بازدارنده عمل می‌کنند که بیشترین رتبه به عوامل تولید و کمترین رتبه به عامل پشتیبانی اختصاص داده شده است همچنین یافته های به دست آمده از تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که بین تعداد قطعات زراعی و تأهل با پذیرش کشت ارقام پرمحصول برنج در بین برنج کاران شهرستان نور رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی: عدم پذیرش کشت برنج، برنج، ارقام پرمحصول، شهرستان نور

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده۱
فصل اول: کلیات تحقیق۲
مقدمه۳
۱-۱ بیان مسئله۳
۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش۶
۱-۳ اهداف پژوهش۷
۱-۳-۱ اهداف کاربردی۸
۱-۴ سوالات پژوهش۸
۱-۴-۱ سوالات اصلی۸
۱-۴-۲ سوالات فرعی۸
۱-۵ فرضیات پژوهش۸
۱-۶ متغیرهای پژوهش۹
۱-۷ روش پژوهش۱۰
۱-۷-۱ نوع پژوهش۱۰
۱-۷-۲ روش گرد آوری اطلاعات۱۰
۱-۷-۳ ابزار گرد آوری اطلاعات۱۰
۱-۷-۴ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۱۰
۱-۸ قلمرو پژوهش۱۰
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی۱۰
۱-۸-۲ قلمرو مکانی۱۰
۱-۸-۳ قلمرو زمانی۱۱
۱-۹ مزایای  پژوهش۱۱
فصل دوم: ادبیات و نظریه تحقیق۱۲
مقدمه۱۳
۲-۱ بخش اول: ادبیات تحقیق۱۳
۲-۱-۱ تاریخچه مبدا و انتشار برنج در جهان۱۳
۲-۱-۱-۱ تاریخچه زراعت برنج در ایران۱۵
۲-۱-۲ گیاه شناسی برنج۱۶
۲-۱-۳ کاشت، داشت، برداشت۱۸
۲-۱-۴ شناخت انواع برنج ایرانی

۲-۱-۴-۱ طبقه بندی ارقام مختلف برنج

۲-۱-۴-۲ طبقه‌بندی واریته‌های برنج ایران

۲-۱-۴-۳ طبقه بندی واریته‌های برنج در مازندران و سایر استان‌های کشور

۲-۱-۴-۳-۱ شناخت انواع برنج کیفی و مرغوب (بومی و محلی) و پر محصول

۲۸

۲۸

۲۹

۳۱

۳۲

۲-۱-۵ جنبه های اقتصادی برنج

۲-۱-۵-۱ تولید برنج در ایران و جهان

۲-۱-۵-۲ مصرف برنج در ایران و جهان

۲-۱-۵-۳ هزینه تولید برنج در ایران

۲-۱-۵-۴ قیمت برنج در ایران

۲-۱-۵-۵ بازار برنج در ایران

۴۲

۴۰

۴۱

۴۳

۴۳

۴۵

۲-۲ بخش دوم: مروری بر پژوهش های انجام گرفته

۲-۲-۱ پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور

۲-۲-۲ پژوهش های انجام گرفته در خارج کشور

۴۷

۴۷

۵۱

فصل سوم: روش شناسی تحقیق۵۴
مقدمه۵۵
۳- ۱ روش تحقیق۵۵

۳-۲ روش نمونه گیری و حجم نمونه

۵۶
۳-۳ روش‌های گردآوری اطلاعات۵۷
۳-۳-۱ معرفی ابزار تحقیق(پرسشنامه)۵۸
۳-۳-۲ روایی۶۰
۳-۳-۳ پایایی۶۱
۳-۴ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها۶۲
۳-۴-۱ روش تحلیل توصیفی داده ها۶۳
۳-۴-۲ روش تحلیل استنباطی داده های پژوهش۶۳
فصل چهار: تجزیه و تحلیل داده ها۶۷
مقدمه۶۸
۴-۱  مشخصات محل مورد مطالعه

۴-۲ نتایج ضریب آلفای کرونباخ

۶۸

۶۹

۴-۳ شرح توصیفی نتایج۷۰
۴-۳-۱ تحلیل  توصیفی داده ها بر مبنای ویژگی های دموگرافیک۷۰
۴-۴ تحلیل استنباطی داده ها۷۷
۴-۴-۱ آزمون T تک نمونه ای۷۷
۴-۴-۲ آزمون فریدمن: اولویت بندی عامل ها بر حسب میزان تاثیر گذاری۸۴
۴-۴-۳ آزمون لجستیک: عوامل تبیین کننده رفتار پذیرش

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۸۵

۸۷

مقدمه (مرور کلی بر انجام تحقیق)۸۸
۵-۱ ارائه یافته های تحقیق از فصل چهارم۸۸
۵-۱-۱ یافته ها و نتایج مربوط به ویژگی های دموگرافیک۸۸
۵-۱-۲ نتیجه کلی۸۹
۵-۱-۳ بحث و تفسیر۹۰
۵-۲ محدودیت های تحقیق۹۱
۵-۲-۱ محدودیت های قابل کنترل۹۱
۵-۲-۲ محدودیت های خارج از کنترل برای محقق۹۱
۵-۳ پیشنهاد های پژوهش۹۱
۵-۳-۱ پیشنهاد های مبتنی بر نتایج پژوهش۹۱
۵-۳-۲ پیشنهاد های اجرایی برای کارشناسان، مسئولین و برنامه ریزان۹۲
۵-۳-۳ توصیه به محققان آینده۹۳
منابع۹۴
پیوست۹۸

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *