گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه ظلم‌ستیزی و عدالت گستری در شاهنامه فردوسی


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه ظلم‌ستیزی و عدالت گستری در شاهنامه فردوسی
2017-11-11
398 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ظلم‌ستیزی و عدالت گستری در شاهنامه فردوسی


تعداد صفحات ۹۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”641″]

چکیده

از جمله آثار فرهنگی به یادگار مانده از پیشینیان­، شاهنامه فردوسی است. شاهنامه در میان آثار کلاسیک زبان و ادبیّات فارسی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در واقع شاهنامه را باید سنگ بنای ادب فارسی دانست و فردوسی را اول مرد فرهنگ ایران. از جمله ویژگی­های شاهنامه جدای از درونمایه حماسی آن، پرداختن به مسائل فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی است که این ویژگی، شاهنامه را در میان دیگر آثار حماسی ارج و منزلتی خاص بخشیده است. از جمله درونمایه­های اخلاقی که در شاهنامه بسیار به آن اشاره شده ظلم‌ستیزی وعدالت­خواهی است. از رهگذر بررسی جلوه­های دادخواهی فردوسی در شاهنامه در می­یابیم که عدالت­خواهی و ظلم­ستیزی در باور فردوسی از دو جنبه انسانی و دینی او سرچشمه می­گیرد و مهمترین جلوه­های انسانیت اوست.

در این تحقیق ابتدا مفاهیم ظلم­ستیزی و عدالت­گستری با توجه به منابع مختلف، شرح و بسط داده شد و آنگاه به استخراج ابیاتی که در آن به موضوع ظلم­ستیزی و عدالت­گستری اشاره گردیده پرداخته شد. موضوعات و مضامین گوناگونی در راستای موضوع تحقیق از این اشعار استخراج و با مراجعه به منابع و مأخذ معتبر توضیح داده شده­اند و در ذیل هر مضمون شواهد و نمونه­های شعری با ذکر منبع بیان گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که فردوسی همه شاهان دادگستری را که هدفشان رفاه، آسایش و خوشی زیر دستان است، مورد تمجید و ستایش قرار می‌دهد و بر عکس، تمام شاهان مستبد و بیدادگر را محکوم می‌کند. فردوسی در میان شهریارانی که بیدادگر نیستند، منش دادگسترانه و بخشنده فریدون را به همه رجحان داده و آن را به عنوان یک الگوی اخلاقی به همه ابنای بشر توصیه می‌کند. به طور کلی در شاهنامه جمعا ۵۰ شاه بر تخت می­نشینند که در این میان از ۱۸ نفر کم و بیش به خوبی یاد شده و مابقی به تصریح بیدادگرند و یا متمایل به بیداد.

واژهای کلیدی: شاهنامه ، فردوسی ، عدالت و ظلم ستیزی ،  امنیت ، آبادانی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول: کلیّات تحقیق

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………….۴

۱-۴-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۵-پرسش اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۵

فصل دوم ادبیّات تحقیق

۲-۱-زندگینامه­ی فردوسی………………………………………………………………………………………………………۷

۲-۱-۱-اعتقاد و مذهب………………………………………………………………………………………………………….۷

۲-۱-۲-عصر فردوسی…………………………………………………………………………………………………………..۸

۲-۱-۳-جهان­بینی فردوسی…………………………………………………………………………………………………….۹

۲-۱-۴-فردوسی و سلطان محمود غزنوی………………………………………………………………………………۱۰

۲-۱-۵-مرگ فردوسی…………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۲-شاهنامه………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۲-۱- ماخذ شاهنامه…………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۲-۲-موضوع شاهنامه……………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۲-۳-ابیات شاهنامه………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۲-۴-شاهنامه و هویت ملی……………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۲-۵- نفوذ شاهنامه در ادبیات فارسی…………………………………………………………………………………۱۴

۲-۳-معانی لغوی و اصطلاحی واژه­ی «عدل»…………………………………………………………………………..۱۶

۲-۳-۱-عدالت در اندیشه سیاسی ایران باستان………………………………………………………………………..۱۷

-۳-۲- عدالت ‌در قرآن کریم…………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۳-۳-اهمیت عدالت در اسلام……………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۳-۴- عدالت از منظر پیامبر اعظم………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۳-۵- عدالت از دیدگاه امام علی ………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۴-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۵-بیان خلاصه حل مساله………………………………………………………………………………………………..۲۱

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱-نوع روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۲۳

۳-۲-محدوده تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۳-۳-روش گردآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………۲۴

۳-۴-ابزار های گردآوری داده های تحقیق………………………………………………………………………………۲۴

۳-۵-روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق……………………………………………………………………………۲۴

 

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۴-۲-داد در شاهنامه…………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۴-۲-۱-داد و دین……………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۴-۲-۲-داد و نظام هستى……………………………………………………………………………………………………..۲۷

۴-۲- ۳-داد و خرد……………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۴-۲-۴-داد و نظام سیاسی……………………………………………………………………………………………………۳۰

۴-۳-مولفه‌های داد………………………………………………………………………………………………………………۳۴

۴-۳-۱-داد؛  قرار گرفتن هر چیز در جای خود……………………………………………………………………….۳۵

۴-۳-۲-داد؛میانه روی است………………………………………………………………………………………………….۳۶

۴-۳-۳- داد ؛ بخشش یا دهش………………………………………………………………………………………………۳۷

۴-۳-۴-داد ؛  مدارا با مردم…………………………………………………………………………………………………..۳۷

۴- ۳-۵-داد؛ مسئولیت شاه در قبال رعیت……………………………………………………………………………..۳۸

۴-۳-۶-داد ؛ امنیت……………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۴-۳-۷-داد ؛ آبادانی و آبادگری…………………………………………………………………………………………… ۳۴

۴-۴-رابطه داد و خرد گرایی…………………………………………………………………………………………………۴۲

۴-۵-رابطه داد، شهریاری……………………………………………………………………………………………………..۴۴

۴-۶- دین ،شهریاری……………………………………………………………………………………………………………۴۸

۴-۷-شهریار بیدادگر در شاهنامه……………………………………………………………………………………………۴۹

۴-۸-شهریاری در شاهنامه……………………………………………………………………………………………………۵۱

۴-۹-خودگامگی مایه تباهی………………………………………………………………………………………………….۵۶

۴-۱۰-جنگ های داد و بیداد………………………………………………………………………………………………..۵۸

۴-۱۱-فرّه ایزدی…………………………………………………………………………………………………………………۶۲

۴-۱۲-شاهان داد خواه درشاهنامه………………………………………………………………………………………….۶۹

۴-۱۲-۱-هوشنگ……………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۴-۱۲-۲-تهمورث……………………………………………………………………………………………………………….۷۱

۴-۱۲-۳-منوچهر…………………………………………………………………………………………………………………۷۲

۴-۱۲-۴-کیقباد……………………………………………………………………………………………………………………۷۲

۴-۱۲-۵- سیاوش……………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۱۲-۶-کیخسرو……………………………………………………………………………………………………………….۷۴

۴-۱۲-۷-بهرام گور……………………………………………………………………………………………………………..۷۶

۴-۱۲-۸-فریدون………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۴-۱۲-۹-اردشیر بابکان………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۴-۱۲-۱۰-انوشیروان…………………………………………………………………………………………………………..۷۹

۴-۱۲-۱۱-بهرام چوبین………………………………………………………………………………………………………..۸۲

۴-۱۲-۱۲-نوذر…………………………………………………………………………………………………………………..۸۴

۴-۱۲-۱۳-بهرامِ بهرام…………………………………………………………………………………………………………..۸۴

۴-۱۲-۱۴-بهرامِ بهرامیان……………………………………………………………………………………………………….۸۴

۴-۱۲-۱۵-یزدگرد……………………………………………………………………………………………………………….۸۴

۴-۱۳-پهلوانان عدالت خواه در شاهنامه…………………………………………………………………………………..۸۵

۴-۱۲-۱-کاوه………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۴-۱۲-۲-رستم……………………………………………………………………………………………………………………..۸۶

۴-۱۲-۳-پیران ویسه………………………………………………………………………………………………………………۸۷

۴-۱۲-۴-گودرز…………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۱۲-۵-بیژن………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۱۲-۶-گیو………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

فصل پنجم  نتیجه گیری و پیشنهاد ها

نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………..۹۱

فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………….. ۹۵ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *