گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه¬بندی عوامل موثر در انتخاب محل خدمت و ماندگاری پزشکان و پیراپزشکان با تاکید بر تامین رضایت شغلی آنان در بیمارستان علوم پزشکی استان مازندران


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه¬بندی عوامل موثر در انتخاب محل خدمت و ماندگاری پزشکان و پیراپزشکان با تاکید بر تامین رضایت شغلی آنان در بیمارستان علوم پزشکی استان مازندران
2017-09-25
241 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه¬بندی عوامل موثر در انتخاب محل خدمت و ماندگاری پزشکان و پیراپزشکان با تاکید بر تامین رضایت شغلی آنان در بیمارستان علوم پزشکی استان مازندران


تعداد صفحات ۱۲۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”359″]

چکیده

این تحقیق در جهت شناسایی و رتبه بندی مؤلفه­های موثر بر انتخاب محل و ماندگاری پزشکان و پیرا پزشکان طرح نیروی انسانی ( قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ) در انتخاب محل خدمت، ماندگاری و تأثیر بر عملکرد شغلی آنان در بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران متمرکز بوده است.

طرح تمایل به تداوم خدمت در حرفه پزشکی یا پیراپزشکی را در مرکز مورد مطالعه سنجش گروه و از طرفی انگیزه برای تلاش و همکاری آنان را بیشتر تقویت نماید. در این راستا ۱۲۲ نفر از پزشکان و پیراپزشکان مشمول طرح به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب گردیده و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته نظرات آنان به منظور شناسایی و رتبه­بندی مؤلفه­های طرح نیروی انسانی جمع­آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، روش توصیفی ـ پیمایشی بوده است که پرسشنامه­های دارای روایی و پایایی مناسب در بین مشمولین طرح توزیع و اطلاعات اولیه توسط آمار توصیفی (نمودار، جدول و… ) و آمار استنباطی به کمک نرم­افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که عوامل ماندگاری مشمولین طرح به ترتیب اولویت شامل:۱٫عوامل اجتماعی –اعتقادی۲٫ عوامل شغلی، ۳٫عوامل اقتصادی ۴٫عوامل اقلیمی ۵٫عوامل سیاسی-امنیتی ۶٫عوامل بهداشتی       ۷٫عوامل رفاهی۸٫ عوامل فرهنگی
بوده و به همین ترتیب رتبه­بندی شده­اند. و بر مبنای نتایج تحقیق پیشنهاد گردیده است که به منظور افزایش تمایل علاقه­مندی مشمول طرح نیروی انسانی براساس اولویت­بندی حاصله زمینه­های تشویقی و رغبت­آمیز مالی، سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژه­ها: ماندگاری، عوامل شغلی، عوامل اقلیمی، عوامل اجتماعی و عوامل بهداشتی،عوامل اقتصادی،عوامل فرهنگی،عوامل رفاهی،عوامل اجتماعی-اعتقادی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۳

بیان مساله………………………………………………………………………………………………………….. ۵

مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………….. ۶

ضرورت مسئله تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۷

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۸

فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۸

متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۹

تعاریف ،واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………… ۱۰

قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۱۴

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

بخش اول : ادبیات نظری –تحلیل تحقیق………………………………………………………………….. ۱۷

مدیریت منابع انسانی …………………………………………………………………………………………… ۱۷

فلسفه مدیریت کارکنان ………………………………………………………………………………………… ۱۹

تاریخچه مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………………………….. ۱۹

مفهوم مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………………………… ۲۰

تاریخچه مدیریت منابع انسانی در ایران   …………………………………………………………………. ۲۲

رویکرد مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………………………. ۲۲

عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………………. ۲۳

فرایند مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………………………………….. ۲۸

اهداف مدیریت منابع انسانی………………………………………………………………………………….. ۲۸

اصول مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………………………………. ۲۸

وظایف مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………………………. ۲۹

عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………………. ۳۰

انگیزش ها ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

مدیریت منابع انسانی و ایجاد انگیزش در ایران…………………………………………………………… ۳۲

مفهوم شغل………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

تعریف رضایت شغلی………………………………………………………………………………………….. ۳۵

عوامل انتخاب شغل……………………………………………………………………………………………… ۳۶

عوامل رضایت شغلی ………………………………………………………………………………………….. ۳۷

اثار وجود رضایت شغلی………………………………………………………………………………………. ۴۰

روش های ارزیابی رضایت شغلی…………………………………………………………………………… ۴۳

نظریه های رضایت شغلی…………………………………………………………………………………….. ۴۳

انگیزش ها و ماندگاری…………………………………………………………………………………………. ۴۸

پیدایش و تکامل انگیزش…………………………………………………………………………………….. ۵۰

شناخت انگیزش…………………………………………………………………………………………………. ۵۱

انگیزاننده ها………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

تحولات تاریخی انگیزش……………………………………………………………………………………… ۶۲

نظریه های انگیزش……………………………………………………………………………………………… ۶۵

بکارگیری نظریات انگیزش…………………………………………………………………………………… ۷۶

کاربرد نظریه های انگیزش در سازمانها……………………………………………………………………… ۷۸

ویژگی های پاداش مادی و پول……………………………………………………………………………… ۸۰

هدف گذاری های ماندگاری………………………………………………………………………………… ۸۱

اشتراک مساعی در ماندگاری بین فرد و سازمان……………………………………………………….. ۸۱

تبیین توان نظریات انگیزشی…………………………………………………………………………………… ۸۲

جمع بندی نظریات انگیزش…………………………………………………………………………………… ۸۲

بخش دوم : پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………… ۸۴

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………. ۸۷

جامعه و نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………. ۸۸

ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها………………………………………………………………………. ۸۸

روایی ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………. ۸۹

پایایی ابزار جمع اوری اطلاعات…………………………………………………………………………….. ۸۹

روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات …………………………………………………………………. ۸۹

آزمون t  تک نمونه ای ………………………………………………………………………………………… ۹۰

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده…………………………………………………….. ۹۳

مطالعات جمعیت شناختی نمونه ها ………………………………………………………………………… ۹۴

آزمون نرمالیته نظریات…………………………………………………………………………………………. ۹۹

تجزیه و تحلیل فرضیه ها……………………………………………………………………………………… ۱۰۳

فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

فرضیه هشتم……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

فرضیه نهم………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

­فصل پنجم: نتیجه­گیری، تفسیر و پیشنهادها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

پیشنهاد به محقق آینده…………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *