گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه شناسایی وبررسی موانع ترفیع کارکنان خلاق در بانک اقتصاد نوین استان مازندران


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه شناسایی وبررسی موانع ترفیع کارکنان خلاق در بانک اقتصاد نوین استان مازندران
2017-09-03
554 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه شناسایی وبررسی موانع ترفیع کارکنان خلاق در بانک اقتصاد نوین استان مازندران


تعداد صفحات ۱۱۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”328″]

چکیده

تحقیق حاضر، موانع ارتقاء کارکنان خلاق در بانک اقتصاد نوین استان مازندران و اولویت بندی این عوامل را مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری، کارکنان بانک اقتصاد نوین استان مازندران است که تعداد انان ۹۸ نفر می­باشد و تعداد اعضاء نمونه در تحقیق حاضر ۸۰ نفراست که با مراجعه به جدول جرسی و مورگان و به صورت تصادفی ساده از میان جامعه آماری انتخاب شده است.

دراین تحقیق جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته که دارای۷۰ گزاره سؤال بوده است استفاده شده است. به منظورتعیین پایایی آزمون از روش الفای کرونباخ استفاده گردیده است.نتایج نشان می‌دهد آلفای خروجی از نرم افزارspss برای تحقیق حاضر۸۶% می‌باشد. بنابراین آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است.

به منظور توصیف آﻣﺎری داده‌ها از ﺟﺪاول ﻓﺮاواﻧـﯽ، ﻧﻤﻮدارﻫـﺎی ستونی و شاخصهای حد مرکزی مانند میانگین، واریانس و انحراف معیار استفاده شده اﺳـﺖ. اﺑﺘﺪا برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﻮروف اﺳـﻤﯿﺮﻧﻮف وجهت ﺗﺠﺰﯾـﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ داده‌ها و ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی پژوهش از ازمون t تک متغیره، انالیز واریانس واز ازمون توکی برای بررسی معنا دار بودن فرضیه ها، با استفاده از  ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ‪ spss و ‪ excel انجام ﺷﺪه اﺳﺖ.

نتایج تحقیق نشان داد که موانع فردی، گروهی، زمینه ای، مدیریتی، سازمانی در ترفیع کارکنان خلاق بانک اقتصاد نوین استان مازندران مؤثر است و باید اثرات بازدارنده این موانع برطرف شود یا به حداقل ممکن خود کاهش یابد.

 

کلید واژه­ها­: ارتقا، کارکنان، خلاقیت

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

چکیده  ………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳-ضرورت و اهمیت مسئله……………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۵-سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۶- فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۷- متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۸-تعاریف نظری متغیرها……………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۹-تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۱۰-قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۱۵

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲ -۲- مفهوم ترفیع………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۳-  تحلیل مدل موانع خلاقیت مدل تحلیل…………………………………………………………………. ۲۶

۲-۴- نقش سیستم ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۵-عدالت سازمانی……………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۶-عوامل فردی……………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۷- عوامل زمینه ای……………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۸-تاثیر خلاقیت فردی روی سازمان…………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۹-خلاقیت گروهی ……………………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۱۰-ایده پردازی گروهی ……………………………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۱۱-مدیریت تیم های خلاق……………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۱۲-نقش مدیر در پرورش خلاقیت………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱۳- خلاقیت در سازمان………………………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۱۴- ضرورت و اهمیت خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………… ۵۵

۲-۱۵-اقدامات عملی برای سلامت سیستم نوآوری………………………………………………………….. ۵۸

۲-۱۶-کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۱۷-موانع ارتقای کارکنان خلاق درسازمان………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۱۸- الگوی ژاپنی خلاقیت در میان کارکنان………………………………………………………………… ۶۸

۲-۱۹- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۲-۲۰-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… ۷۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۳-۲- جامعه و نمونه آماری تحقیق………………………………………………………………………………. ۷۸

۳-۳- روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………. ۷۹

۳-۴-  ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………. ۸۰

۳-۵-  روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………. ۸۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۲- توصیف جمعیت شناختی نمونه ها……………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۳ آزمون نرمالیته…………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۴-۳-۱-فرضیه اول………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۳-۲-فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۴-۳-۳-فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………. ۹۳

۴-۳-۴-فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۳-۵-فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………… ۹۷

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه( مروری کلی بر تحقیق) …………………………………………………………………………… ۱۰۲

۵-۲-بحث و بررسی………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۵-۳- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۰۵

۵-۴- پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

۵-۵- توصیه‌های برای محققین آینده…………………………………………………………………………….. ۱۰۷

منابع ومأخذ…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

پیوست‌ها ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *