گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه شناسایی موانع و راهکارهای توسعه سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه شناسایی موانع و راهکارهای توسعه سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک
2017-11-07
239 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه شناسایی موانع و راهکارهای توسعه سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک


تعداد صفحات ۱۲۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”616″]

چکیده:

امروزه سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی شناخته شده و لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی، داشتن رشد اقتصادی مناسب، مداوم و مستمر است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری و بالا بودن نرخ بیکاری در جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مهمی در توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام شده است.استان گلستان به عنوان یکی از استانهای دارای ظرفیتهای فراوان توسعه ای نیازمند برنامه ریزی مناسب جهت جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.جامعه آماری این تحقیق شامل نخبگان، سرمایه گذاران که تعداد ۴۰ نفر از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری در استان نموده و همچنین ۱۰ نفر از متولیان امر سرمایه گذاری در دستگاه‌های اجرایی استان می‌باشد. در این تحقیق سعی گردیدضمن توجه به مطالعات انجام شده در ایران با استفاده از آمار و اطلاعات رسمی و با تجربیات الگوی مناسب موانع و راهکارهای توسعه سرمایه گذاری در استان گلستان پیشنهاد گردد.برای این امر از مدل برنامه ریزی استرات‍ژیک فرد آر دیوید استفاده گردید. که در آن ضمن تحلیل محیط داخلی جامعه مورد مطالعه به ارزیابی محیط خارجی، فرصتها و تهدیدات موجود پرداخته  شد.  نتـایج تـحقیق مبـین آن اسـت که توسعه سرمایه گذاری درصـنایع غذایی تبدیلی و همچـنین سرمایه گذاری در فرآوری مواد اولیه معدنی از مهمترین استراتژیهای توسعه سرمایه گذاری استان گلستان است.

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- بیان مسئله و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………… ۳

۱-۳- ضرورت انجام  تحقیق…………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۵- سئوالات اساسی تحقیق…………………………………………………………………………………… ۶

۱-۶- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶-۱- قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی……………………………………………………………….. ۷

۱-۶-۲- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………… ۷

۱-۶-۳-  از نظر زمانی قلمرو زمانی…………………………………………………………………………… ۷

۱-۷-  مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۸- فرآیند اجرایی پژوهش…………………………………………………………………………………… ۸

۱-۹- پرسشنامه تحقیق:…………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۱۰- تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات:………………………………………………………………………… ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- سیمای اقتصادی اجتماعی  استان گلستان با تاکید برپتانسیلهای سرمایه گذاری………………. ۱۳

۲-۱-۱-وضعیت اقتصادی اجتماعی استان……………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۱-۱-موقعیت جغرافیایی، تاریخی و اجتماعی استان………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۱-۲-جمعیت، نیروی انسانی و اشتغال…………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۱-۳-شهرکها و نواحی  صنعتی………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۲-قابلیت‌های بخشهای اقتصادی استان………………………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۲-۱-قابلیتهای  بخش کشاورزی………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۲-۲- قابلیتها ی بخش صنعت و معدن و صنایع تبدیلی…………………………………………… ۱۹

۲-۱-۲-۳- قابلیتهای بخش گردشگری……………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۲-۴-  قابلیتهای بخش بازرگانی و خدمات…………………………………………………………… ۲۲

۲-۲-ادبیات سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۲-۱ :تعریف سرمایه گذاری:…………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲-۲-ماهیت سرمایه گذاری :………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۲-۳-تعریف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)…………………………………………………….. 26

۲-۲-۴-عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خارجی……………………………………………………………….. ۲۷

۲-۳- تحقیقات در راستای سرمایه گذاری (پیشینه علمی):……………………………………………….. ۲۷

۲-۴- کلیات و اصول برنامه‌ریزی  استراتژیک:………………………………………………………………. ۴۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق:……………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۲-ابزار گردآوری اطلاعات:………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۳- جامعه آماری:……………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۴- روش نمونه گیری:…………………………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۵- حجم نمونه:…………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات:…………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۷- سنجش روایی و پایه ای تحقیق:……………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۸- نوع پرسشنامه:………………………………………………………………………………………………. ۵۶

۹-۳-روش تجزیه تحلیل اطلاعات:……………………………………………………………………………. ۵۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱-ماتریس  ارزیابی عوامل داخلی  و خارجی…………………………………………………………… ۵۸

۴-۲- ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها ((swot…………………………………………… 66

۴-۲-۱-انواع استراتژیها…………………………………………………………………………………………… ۶۷

۴-۲-۲-متدولژی تهیه ماتریس SWOT))…………………………………………………………………….. 68

۴-۲-۴-ماتریس نقاط قوت و ضعف، فرصتها وتهدیدها SWOT مدیریت کلان توسعه…………… ۶۹

۴-۳ استرات‍ژی‌های  چهارچوب  SWOT…………………………………………………………………….. 72

۴-۳-۱-استرات‍ژی‌های  مربوط به قسمت SO (نقاط قوت، فرصتها)……………………………………. ۷۲

۴-۳-۲-استرات‍ژی‌های  مربوط به قسمت ST (نقاط قوت، تهدیدها)……………………………………. ۷۳

۴-۳-۳-استرات‍ژی‌های  مربوط به قسمت WO (نقاط ضعف، فرصتها)………………………………… ۷۴

۴-۳-۴-استرات‍ژی‌های  مربوط به قسمت WT (نقاط  ضعف، تهدیدها)……………………………….. ۷۵

۴-۴-جایگاه  استان  گلستان درماتریس داخلی خارجی چهار خانه ای……………………………….. ۷۵

۴-۴-۱ متدولژی ماتریس چهارخانه ای……………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۴-۲-جایگاه استان  گلستان در ماتریس داخلی و خارجی چهار خانه ای…………………………. ۸۲

۴-۴-۳- منطقه انتخاب استراتژیها………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۴-۴-استراتژیهای انتخابی از چهارچوب SWOT:………………………………………………………. 84

۴-۵ تصمیم گیری  و انتخاب راهبردها  با ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM)……….. 85

۴-۵-۱-استراتژیهای انتخابی از چهارچوب  , SWOT  و ضرورت اولویت بندی آنها:…………….. ۸۵

۲-۵-۴-تشکیل ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) توسعه سرمایه گذاری ……………. ۸۶

۴-۵-۳-اولویت بندی استراتژیهای هفتگانه…………………………………………………………………… ۱۰۴

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- یافته‌های تحقیق:……………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۵-۲- مقایسه نتایج تحقیق  با تحقیقات مشابه انجام شده:………………………………………………… ۱۰۷

۵-۳-یافته‌های تحقیق و استراتژیهای اولویت دار و برنامه‌های اجرائی مرتبط………………………… ۱۰۸

۵-۳-۱-برنامه‌های اجرائی مرتبط با استراتژی اولویت دار اول…………………………………………… ۱۰۸

۵-۳-۲ برنامه‌های اجرائی مرتبط با استراتژی اولویت دار دوم…………………………………………… ۱۰۹

۵-۳-۳-برنامه‌های اجرائی مرتبط با استراتژی اولویت دار سوم………………………………………….. ۱۰۹

۵-۳-۴-برنامه‌های اجرائی مرتبط با استراتژی اولویت دار چهارم……………………………………….. ۱۰۹

۵-۴- نتیجه گیری تحقیق:………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۵-۵- پیشنهادات اجرایی سرمایه گذاری……………………………………………………………………… ۱۱۱

۵-۵-۱- طرح‌ها و پروژه‌های مناسب در بخش کشاورزی……………………………………………….. ۱۱۲

۵-۵-۲- طرح‌ها و پروژه‌های مناسب در بخش صنعت و معدن…………………………………………. ۱۱۲

۵-۵-۳- پروژه‌های مناسب سرمایه گذاری در بخش گردشگری………………………………………… ۱۱۴

۵-۵-۴- طرح‌ها و پروژه‌های مناسب در بخش بازرگانی و خدمات……………………………………. ۱۱۵

۵-۶-پیشنهادات پ‍ژوهشی:……………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۵-۷- محدودیتهای تحقیق:………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

پیوست………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *