گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه شناسایی موانع ارتقای شغلی کارکنان در بانک ملی


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه شناسایی موانع ارتقای شغلی کارکنان در بانک ملی
2017-11-15
194 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه شناسایی موانع ارتقای شغلی کارکنان در بانک ملی


تعداد صفحات ۹۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”665″]

چکیده:

تحقیق حاضر با این هدف صورت پذیرفته است، که در راستای مبانی تئوریک مبحث رضایت شغلی به موضوع شناسائی موانع ارتقای شغلی کارکنان در بانک ملی استان گیلان بپردازد. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می‌تواند به طورعملی مورد استفاده قرار گیرد، یک تحقیق پژوهشی کاربردی نیز می‌باشد. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل” مدیران و کارشناسان و کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان” می‌باشد که تعداد کل این افراد، ۶۵۰ نفر بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر ۲۴۲ نفر از مدیران و کارشناسان و کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان می‌باشد که این تعداد با مراجعه به جدول جرسی و مورگان تعیین گردیده است. ضمنا نمونه مورد نظر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. روایی این آزمون با نظرخواهی از استاد راهنما، استاد مشاور و کارشناسان بانک ملی استان گیلان مورد مطالعه مورد تأیید قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیه شامل ۳۵ پرسشنامه پیش آزمون گردید. نتایج نشان می‌دهد آلفای خروجی از نرم افزار SPSS برای تحقیق حاضر برابر ۰٫ ۸۹۹ می‌باشد، بنابراین آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است. در این پژوهش از روش‌های موجود در آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار واریانس و درصد) و آمار استنباطی (آزمون دو جمله‌ای)؛ برای خلاصه و تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش استفاده گردید. از آزمون دوجمله­ای برای تأیید یا رد فرضیات تحقیق استفاده شد و در ادامه آزمون فریدمن میزان اهمیت و تأثیر هر یک از موانع را نشان داد. بر اساس نتایج بدست آمده از بین موانع داخلی، شاخص ساختار سازمانی و از بین موانع محیطی، شاخص محیط اداری و از بین موانع رفتاری، شاخص فرهنگ سازمانی بیشترین نقش بازدارندگی را بر ارتقای شغلی کارکنان در بانک ملی استان گیلان داشته­اند. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته­ها، موارد مذکور جمع­بندی شده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با آن برای مدیران و نیز ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

 

واژه‌های ‌کلیدی: موانع فردی، موانع داخلی، موانع محیطی، ارتقای شغلی، بانک ملی استان گیلان.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   &  صفحه

چکیده—————————————————————– ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱)مقدمه————————————————————– ۳

۱-۲) بیان مساله———————————————————- ۳

۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق——————————————- ۵

۱-۴) اهداف تحقیق——————————————————– ۷

۱-۵)فرضیات تحقیق——————————————————- ۷

۱-۶)قلمرو تحقیق——————————————————— ۷

۱-۷)تعریف واژه ها و اصطلاحات——————————————— ۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- ادبیات تحقیق——————————————————- ۱۲

۲-۱-۱) مقدمه———————————————————– ۱۲

۲-۱-۲) ارتقای شغلی—————————————————– ۱۲

۲-۱-۳) عدالت سازمانی—————————————————- ۱۳

۲-۱-۳-۱) اهمیت رعایت عدالت در سازمان————————————- ۱۳

۲-۱-۳-۲) عدالت توزیعی————————————————– ۱۴

۲-۱-۳-۳) عدالت رویه‌ای————————————————– ۱۴

۲-۱-۳-۴) عدالت مراوده‌ای————————————————- ۱۶

۲-۱-۴) تعهد سازمانی—————————————————– ۱۶

۲-۱-۴-۱) اهمیت تعهد سازمانی———————————————- ۱۸

۲-۱-۴-۲) عوامل موثر بر تعهد سازمانی—————————————– ۱۹

۲-۱-۴-۳) فرایند ایجاد تعهد سازمانی—————————————— ۲۱

۲-۱-۴-۴) دو رویکرد در مورد تعهد سازمانی———————————— ۲۲

۲-۱-۴-۵) تمایل باطنی به تعهد سازمانی—————————————- ۲۲

۲-۱-۴-۶) مدل سه بخش تعهد سازمانی (مدل آلن و می‌یر)————————– ۲۵

۲-۱-۵) توانمندسازی کارکنان———————————————— ۲۷

۲-۱-۵-۱) دیدگاههای توانمند سازی——————————————- ۲۸

۲-۱-۵-۲) مدلهای توانمندسازی———————————————- ۳۴

۲-۱-۵-۳) برنامه‌های توانمندسازی کارکنان————————————— ۴۱

۲-۱-۶) مدل مفهومی تحقیق————————————————- ۴۶

۲-۲- پیشینه تحقیق——————————————————- ۵۰

۲-۲-۱) مقدمه———————————————————– ۵۰

۲-۲-۲) پیشینه تحقیق—————————————————— ۵۰

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱) مقدمه————————————————————- ۶۱

۳-۲) روش تحقیق——————————————————– ۶۱

۳-۳)جامعه آماری ——————————————————– ۶۱

۳-۴) نمونه آماری و روش نمونه گیری —————————————– ۶۲

۳-۵) روش گرد آوری اطلاعات———————————————- ۶۲

۳-۶) روایی و پایایی داده های جمع آوری شده———————————– ۶۳

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها——————————————– ۶۴

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱)مقدمه————————————————————– ۶۶

۴-۲) مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه——————————— ۶۷

۴-۲-۱) مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت————————- ۶۷

۴-۲-۲) مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به وضعیت تأهل آنها———————- ۶۸

۴-۲-۳) مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به سن——————————– ۶۹

۴-۲-۴) مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات——————- ۷۰

۴-۲-۵) مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تجربه کاری———————- ۷۱

۴-۳) تحلیل نتایج آزمون های آماری (آمار استنباطی)——————————– ۷۲

۴-۳-۱) آزمون مربوط به فرضیه اول——————————————- ۷۲

۴-۳-۲) آزمون مربوط به فرضیه دوم——————————————- ۷۴

۴-۳-۳) آزمون مربوط به فرضیه سوم——————————————- ۷۶

۴-۳-۴) آزمون فریدمن—————————————————– ۷۸

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

۵-۱)مقدمه————————————————————– ۸۲

۵-۲) نتایج و یافته های تحقیق———————————————– ۸۲

۵-۳) بحث و مقایسه—————————————————— ۸۶

۵-۴) محدودیتهای تحقیق————————————————— ۸۷

۵-۵) پیشنهادهای کاربردی مدیریتی——————————————– ۸۷

۵-۶) پیشنهادها برای  تحقیقات آتی——————————————- ۹۳

منابع و مآخذ———————————————————— ۹۴

ضمائم—————————————————————– ۹۷

 



ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *