گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه شناسایی عوامل زمینه ای موثر در پیاده سازی مدیریت دانش دربانک صادرات ایران(مطالعه موردی بانک صادرات مازندران)


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه شناسایی عوامل زمینه ای موثر در پیاده سازی مدیریت دانش دربانک صادرات ایران(مطالعه موردی بانک صادرات مازندران)
2017-09-07
487 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه شناسایی عوامل زمینه ای موثر در پیاده سازی مدیریت دانش دربانک صادرات ایران(مطالعه موردی بانک صادرات مازندران)


تعداد صفحات ۱۵۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”348″]

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل زمینه ای موثر در پیاده سازی مدیریت دانش دربانک صادرات ایران می باشد.

جامعه آماری در این پژوهش کلیه همکاران زن و مرد شاغل در واحد های تحقیق و توسعه ،فناوری اطلاعات ،آموزش و برنامه ریزی بانک صادرات مازندران می باشد که با استعلام از معاونت اداری،تعداد آنها برابر ۱۱۳۰ نفر برآورد گردید که از بین جامعه آماری بر اساس جدول کرجسی مورگان ۳۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. جهت انتخاب نمونه آماری از نمونه­گیری تصادفی ساده استفاده گردید. روش تحقیق در پژوهش حاضر روش توصیفی-پیمایشی می­باشد. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید.جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از  آزمون های کولموگروف اسمیرنف، آزمونT  تک نمونه  ای و فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با وجود نظام های انتقال دانش ،مدیریت فناوری اطلاعات،نظام تسهیم دانش،نظام پردازش دانش،فرآیندهای کسب اطلاعات در سازمان مورد مطالعه از دیدگاه پاسخ گویان در وضعیت مناسبی قرار دارد و این زمینه ها شرایط لازم را برای استقرار مدیریت دانش در سازمان  مذکور را  فراهم آورده اند ولی نظام سیستم های اطلاعاتی ،حس تعلق سازمانی ،مشارکت در تصمیم گیری و حمایت مدیریت در شرایط مطلوبی قرار ندارد و این متغیرها با توجه به وضع موجود ،شرایط لازم را برای استقرار مدیریت دانش فراهم نمی آورند.

 

واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،فناوری اطلاعات،،فرآیندهای دانش ،فرهنگ سازمانی

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                      صفحه                                                                                              

  چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۱-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۳-هدف های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۳-۱ -هدف اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۳-۲- اهداف فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۴-مدل مورد استفاده در تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵-سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۵-۱-سؤالات اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۵-۲ سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۶-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۶-۱-فرضیات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۶-۲-فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۱-۷-تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱-۱- تاریخچه مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۲ دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۱-۳- مفهوم داده، اطلاعات و دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۳-۱- اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۳-۲-دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱-۴-دانش سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۱-۵-دانش شخصی در مقابل دانش سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱-۶- سیر مراحل تبدیل داده به دانش و خرد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۱-۷- سلسله مراتب کارکردی دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱-۸- جریان دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۱-۹- فرآیند دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۱-۹-۱- در اختیار گرفتن دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۱-۹-۲- ذخیره سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۱-۹-۳- پردازش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۱-۹-۴- انتقال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۱۰۰- خصوصیات دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱-۱۱- طبقه بندی انواع دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۱-۱۱-۱- انواع دانش از نظر نوناکا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۱-۱۱-۲ -انواع دانش از نظر نوناکا و تاکه اوچی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۱-۱۱-۳- انواع دانش از نظر وارنک و دیگران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱-۱۱-۴- طبقه بندی انواع دانش از نظر فایر استون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۱-۱۱-۵- انواع دانش از نظر جورنا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۱-۱۱-۶- انواع دانش از نظر بلاکلر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۱-۱۱-۷- انواع دانش از نظر لیدنر و علوی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۱-۱۲- منابع دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۱-۱۳- مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۱-۱۴- مفهوم مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

۲-۱-۱۵- هدف های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۱-۱۶- موانع مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۱-۱۷- اهمیت و ضرورت مدیریت دانش در سازمان های دولتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۱-۱۸- عناصر و ابعاد مدیریت دانش در سازمان های دولتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۱-۱۸-۱- مردم و فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۱-۱۸-۲- فرآیند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۱-۱۸-۳- فناوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۱-۱۹- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۲-۱-۲۰- چارچوب مفهومی استقرار سیستم یکپارچه مدیریت دانش (CKMS)…………………………………………………………………………………………………………………………. 61

۲-۱-۲۰-۱- سنجش آمادگی سازمان جهت پذیرش مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۱-۲۰-۲- ایجاد زیرساخت های موردنیاز مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۱-۲۰-۳- هدف گذاری در سطح کسب و کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۲-۱-۲۰-۴- مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۲-۱-۲۰-۵- اقدامات مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۲-۱-۲۰-۶- ارزیابی اقدامات مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۲-۱-۲۱ -تئوری های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۱-۲۱-۱- تئوری مدیریت دانش جامع (CKMT) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

۲-۱-۲۱-۲-تئوری مدیریت دانش تیمی (TKMT) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

۲-۲-۲۱-۳-تئوری مدیریت دانش جامعه گرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۲-۱-۲۲- مدلهای مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۲-۱-۲۲-۱- مدل عمومی دانش در سازمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۲-۱-۲۲-۲- مدل بویسوت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۲-۱-۲۲-۳- مدل نوناکا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۲-۱-۲۲-۴- مدل نوناکا و تاکه اوچی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۲-۱-۲۲-۵- مدل فلاین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۲-۱-۲۲-۶- مدل چو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۲-۱-۲۲-۷- مدل استیوهالس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۲-۱-۲۲-۸- مدل پیتر گوتشاک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۲-۱-۲۲-۹- مدل لیانج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۲-۱-۲۳- روش های دانش آفرینی در سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۱-۲۳-۱- کسب دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۱-۲۳-۲ اجاره دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۲-۱-۲۳-۳- منابع متعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۲-۱-۲۳-۴ –همجوشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۱-۲۳-۵- تطابق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۲-۱-۲۴- بکارگیری دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۱-۲۵- چرخه مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

۲-۱-۲۵-۱- نیاز به دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۲-۱-۲۵-۲-توسعه و بهبود دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

۲-۱-۲۵-۳- توزیع و نشر دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۲-۱-۲۵-۴- بهره برداری از دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۲-۱-۲۵-۵- حفظ و ذخیره دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

۲-۱-۲۵-۶- ارزیابی دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۲-۲- کلیاتی در مورد بانک صادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۲-۲-۱- شروع کار اولین شعبه بانک صادرات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۲-۲-۲-فعالیتهای بانک صادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

۲-۳-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۲-۳-۱-پژوهش های داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۲-۳-۲-پژوهش های خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۲-۴-جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

فصل سوم :روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۳-۱-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۳-۲-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۳-۳-حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۳-۴-روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۳-۵-قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۳-۶- قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۳-۷-روش ها و ابزار های جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۳-۸- ابزارهای جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۳-۸-۱-پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۳-۹- روایی و پایایی ابزار های جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۳-۱۰-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۴-۱- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۴-۲- تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

۵-۱-خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

۵-۲- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۵-۳-بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

۵-۴-مقایسه نتایج پژوهش با مطالعات پیشین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹

۵-۵-پیشنهادهای منتج از فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰

۵-۶-پیشنهادات برای تحقیقات بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲

۵-۷- محدودیت­ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲

۵-۷-۱- محدودیت­های در اختیار پژوهشگر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲

۵-۷-۲- محدودیت­های خارج از کنترل پژوهشگر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

ضمائم و پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۲

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *