گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه شناسائی و تعیین ابعاد شخصیت مدیران تشخیص مالیاتی غرب استان مازندران براساس آزمون کتل وتاثیرآن برموفقیت شغلی آن


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه شناسائی و تعیین ابعاد شخصیت مدیران تشخیص مالیاتی غرب استان مازندران براساس آزمون کتل وتاثیرآن برموفقیت شغلی آن
2017-11-07
4276 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه شناسائی و تعیین ابعاد شخصیت مدیران تشخیص مالیاتی غرب استان مازندران براساس آزمون کتل وتاثیرآن برموفقیت شغلی آن


تعداد صفحات ۱۵۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”612″]

چکیده

ویژگی‌های شخصیتی و توانایی‌های شناختی از عوامل اصلی پیش بینی موفقیت شغلی به حساب می‌آید باتوجه به اینکه شخصیت از مهم‌ترین عوامل پیش بینی کننده موفقیت و عملکرد آتی شغلی است لذا به منظور بررسی این رابطه جامعه مورد مطالعه از مدیران ارشد تشخیص مالیاتی  غرب استان مازندران انتخاب شده است. جامعه موردنظر تعداد ۱۲۶ مدیر ارشد داشته است که حوزه‌های تشخیص مالیاتی غرب مازندران را عهده‌دار هستند. نمونه مورد بررسی ۸۰ نفر یعنی نزدیک به ۶۰% از جامعه مورد مطالعه بوده است. به منظور سنجش ویژگی‌های شخصیتی از آزمون ۱۶ عاملی کتل استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می‌دهد که مدیران تشخیص مالیاتی غرب استان مازندران که شامل سرپرستان و ممیزان مالیاتی هستند در مراحل و مراتب آزمون نشان دادند که آنهایی از موفقیت شغلی برخوردارند دارای صفات شخصیتی مطمئن و معنی‌دار با شاخص های مدیریت تشخیصی هستند که در مقایسه با مدیران تشخیص مالیاتی ناموفق‌تر از برجستگی در کار، تصمیم، مدیریت بحران و تصمیم‌گیری برخوردارند.

کلید واژه:  مدیران تشخیص مالیاتی – شخصیت – کتل – موفقیت شغلی

فصل اول.. ۰

۱-۱ مقدمه. ۱

۱-۲ بیان مسئله. ۳

۱-۳ ضرورت واهمیت موضوع: ۵

۱-۴ اهداف تحقیق: ۷

۱-۴-۱ اهداف اصلی : ۷

۱-۴-۲ اهداف جزئی: ۷

۱-۵ سئوال اصلی: ۷

۱-۶ فرضیه ها ۷

۱-۷   قلمرو تحقیق: ۸

۱-۷-۱ قلمرو زمان: ۸

۱-۷-۲ قلمرو مکانی : ۸

۱-۷-۳ قلمرو موضوعی تحقیق: ۸

۱-۸ تعریف واژه ها واصطلاحات: ۸

۱-۸-۱ شخصیت: ۸

۱-۸-۲ انواع شخصیت در ارتباطات: ۱۰

۱-۸-۳ ابعاد شخصیت: ۱۲

پژوهشگران پنج بعد اساسی برای شخصیت هرانسان درنظر می گیرند۰ ۱۲

۱-۸-۴ نوع شناسی: ۱۴

۱-۸-۵ تعریف نظری وجدان. ۱۴

۱-۸-۶ تعاریف نظری عملکرد شغلی ( رفتار سازمانی حرفه ای ) ۱۴

۱-۸-۸ تعریف نظر ی عملکرد وظیفه ای ( شرح وظایف ) ۱۵

۱-۸-۹ تعریف نظری عملکرد زمینه ای.. ۱۵

۱-۱۰  رفتار: ۱۵

۱-۱۰-۱ انواع رفتار: ۱۵

 

 

فصل دوم. ۰

ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۰

۲-۱ مقدمه. ۱۷

چشم انداز اول: ۱۸

۲-۲ شخصیت چیست؟ ۱۸

۲-۲-۱ عوامل تعیین کننده شخصیت.. ۱۸

وراثت. ۱۸

محیط. ۱۹

موقعیت. ۱۹

۲-۲-۲ ویژگی های عمده شخصیتی که بر رفتار سازمانی اثر می گذارند. ۱۹

کانون کنترل. ۲۰

ماکیاول گرایی. ۲۰

مناعت طبع یا عزت نفس.. ۲۱

سازگاری با موقعیت. ۲۲

۲-۲-۳ نظریه های شخصیت؛ ۲۳

۲-۲-۳-۱-  یونگ؛‌ کارکردهای روان شناختی.. ۲۳

۲-۲-۳-۲ یونگ ؛ سیستم های شخصیت.. ۲۴

۲-۲-۳-۳ نظریه های شخصیت؛یونگ… ۲۴

۲-۲-۳-۴ نظریه های شخصیت؛ارزیابی نظریه فروید. ۲۵

۲-۲-۳-۵ وجوه اشتراک و افتراق نظریه‌های شخصیت.. ۲۶

۲-۲-۳-۶ نظریه رسمی در برابر نظریه‌های شخصی.. ۲۷

۲-۲-۴ شخصیت و شیوه‌های بررسی و مطالعه آن از گذشته تاکنون. ۲۸

۲-۲-۵  روش‌های مختلف مطالعه شخصیت با دیدگاه‌های مختلف.. ۳۰

۲-۲-۶ سبک مطالعه شخصیت از دیدگاه روانکاوی(فرویدیئسم) ۳۰

۲-۲-۷ سبک مطالعه شخصیت از دیدگاه روانکاوی جدید. ۳۱

۲-۲-۸ سبک مطالعه انسانگرایی شخصیت.. ۳۱

۲-۲-۹ سبک مطالعه شخصیت با رویکرد شناختی.. ۳۲

۲-۲-۱۰ سبک مطالعه شخصیت با رویکرد رفتارگرایی.. ۳۲

۲-۲-۱۱ سبک مطالعه شخصیتی از دیدگاه یادگیری اجتماعی.. ۳۳

۲-۲-۱۲ سبک‌شناسی شخصیتی کارل یانگ… ۳۳

۲-۳ انواع شخصیت.. ۳۵

۲-۳-۱ شخصیت وظیفه شناس… ۳۵

۲-۳-۲ شخصیت وابسته. ۳۵

۲-۳-۳ شخصیت دارای اعتماد به نفس بالا. ۳۶

ویژگی های مهم شخصیت دارای اعتمادبه نفس.. ۳۶

۲-۳-۴ شخصیت وسواسی.. ۳۷

۲-۳-۵ شخصیت مِهر طلب.. ۳۸

۲-۳-۶ شخصیت نمایشی.. ۳۹

۲-۳-۷ شخصیت مراقب.. ۴۰

۲-۳-۸ ویژگی های شخصیت حساس… ۴۰

۲-۳-۹ شخصیت فارغ البال. ۴۱

۲-۳-۱۰ شخصیت ماجراجو. ۴۲

۲-۳-۱۱ شخصیت پرشور ۴۲

۲-۳-۱۲شخصیت متلون. ۴۳

۲-۳-۱۳ شخصیت جدی.. ۴۳

۲-۳-۱۴ شخصیت با خصیصه های فردی.. ۴۴

۲-۴- عوامل موثر بر شخصیت.. ۴۵

۲-۴-۱ تاثیر فرهنگ بر شخصیت.. ۴۵

۲-۴- ۲  تاثیر شغل بر شخصیت.. ۴۸

۲-۴-۳ تاثیر وراثت بر شخصیت.. ۴۹

پژوهش در زمینه تاثیر وراثت بر شخصیت. ۴۹

شیوه‌های مطالعه تاثیر وراثت بر شخصیت : ۵۰

مطالعه‌های مقایسه‌ای روی دوقلوهای یک تخمکی و دو تخمکی : ۵۰

شیوه کنترل دوقلوها : ۵۰

نتیجه تحقیقات در مورد تاثیر وراثت بر شخصیت : ۵۱

شیوه عمل وراثت بر شخصیت : ۵۱

۲-۴-۴ تاثیر محیط و جامعه بر شخصیت.. ۵۲

انواع محیطهای موثر بر شخصیت. ۵۲

محیط طبیعی یا فیزیکی موثر بر شخصیت. ۵۳

محیط اجتماعی. ۵۳

۲-۵-۳-۲ نقش شخصیت: ۵۴

۲-۵-۴ تاریخچه ظهور تیپ‌شناسی در رفتار سازمانی.. ۵۷

۲-۵-۵  تئوری‌ها ۵۹

۲-۵- ۵-۱ نظریه X (اجبار) مگ گریگور ۵۹

۲-۵-۵-۲ نظریه بزرگمرد. ۵۹

۲-۵-۵-۳ مدل مایر ۶۰

۲-۵-۵-۴ مدل مورچ ولانس… ۶۱

۲-۵-۵-۵  نتایج تیپ‌شناسی کتل.. ۶۲

۲-۵-۵-۶  مدل جان هالند. ۶۲

چشم انداز دوم. ۶۳

۲-۶ آنچه را که مدیران انجام می دهند. ۶۳

۲-۶-۱ وظایف مدیران. ۶۳

۲-۶-۲ نقش مدیر. ۶۵

۲-۶-۲-۱ نقش ارتباطی (ایجاد ارتباط بین افراد) ۶۵

۲-۶-۲-۲ نقش اطلاعاتی.. ۶۶

۲-۶-۲-۳ نقش تصمیم گیری.. ۶۶

۲-۶-۳ مهارتهای مدیران. ۶۷

۲-۶-۳-۱ مهارت فنی.. ۶۷

۲-۶-۳-۲ مهارتهای انسانی.. ۶۸

۲-۶-۳-۳ مهارتهای نظری یا تحلیلی.. ۶۸

۲-۶-۴ مدیر خوب چه کسی است.. ۶۸

۲-۶-۵ چهار سبک متداول مدیریت.. ۷۰

۲-۷ تعریف مالیات.. ۷۱

۲-۷-۱ انواع مالیات.. ۷۱

۱- مالیاتهای مستقیم. ۷۱

مالیات در سایر کشورها ۷۴

۲-۷-۲ ویژگی های نظام مالیاتی کشور ۷۴

عدالت مالیاتی. ۷۴

۲-۸ درجات ممیزین مالیات.. ۷۵

‌۲-۸-۱ وظایف و اختیارات ممیزان مالیات.. ۷۶

چشم‌انداز سوم. ۷۷

بخش دوم: مبانی تجربی. ۷۷

۲-۱۰ پیشینیه تحقیق.. ۷۷

۲-۱۰-۱ تحقیقات خارجی.. ۷۷

۲-۱۰-۱-۱ تحقیقان ویت و کاسمر. ۷۷

۲-۱۰-۱-۲ بررسی رابطه همبستگی بین وجدان و توانایی با عملکرد شغلی.. ۷۹

۲-۱۰-۱-۳ فراتحلیل بریک و مونت در آمریکا (۱۹۹۱) ۸۰

۲-۱۰-۱-۴ فراتحلیل واندروالت، مرینگ، روتمن و بریک در آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۲٫ ۸۱

۲-۱۰-۱-۵ مدل پنج عاملی شخصیت و مطالعات فراتحلیلی در اروپا ۸۲

۲-۱۰-۱-۶ بازنگری در پنج مؤلفه شخصیت در ارتباط با عملکرد شغلی در سال ۲۰۰۰٫ ۸۳

۲-۱۰-۱-۷ نتیجه تحقیقات امروزین.. ۸۴

۲-۱۰-۲ تحقیقات داخلی.. ۸۵

۲-۱۰-۲-۱- بررسی وجوه آسیب شناسی شخصیت بر اساس عامل ها و مولفه های مدل پنج عاملی شخصیت.. ۸۵

۲-۱۰-۲-۲  الگو پذیری از شخصیت حضرت زهرا(س) ۸۶

۲-۱۰-۲-۳تحقیقات شناخت شخصیت مدیران در رفتار سازمانی(دانشگاه علوم پزشکی قم) ۸۷

۲-۱۰-۲-۴ رابطه بین تیپ‌شناسی شخصیتی کارکنان و عملکرد شغلی در شهرستان رفسنجان. ۸۹

فصل سوم. ۰

روش تحقیق.. ۰

فصل سوم. ۰

۳-۱مقدمه. ۱۰۶

۳-۲ جامعه آماری.. ۱۰۶

۳-۳ نمونه آماری.. ۱۰۶

۳-۴ ابزار سنجش… ۱۰۶

۳-۵ ابزار و شیوه تجزیه و تحلیل.. ۱۰۷

فصل چهارم. ۰

تجزیه و تحلیل داده‌ها ۰

فصل چهارم. ۰

۴-۱ مقدمه. ۱۰۹

ـ توصیف جمعیت شناختی عمومها ۱۰۹

ـ شاخصیابی و تحلیل آزمون موفقیت شغلی حوزههای مدیران و ممیزان مالیاتی. ۱۰۹

ـ برآورد شاخصهای آزمون موفقیت شغلی حوزههای مدیران و ممیزان مالیاتی. ۱۰۹

۴-۲ توصیف جمعیت شناختی نمونهها ۱۱۰

۴-۲-۱ شاخص سن.. ۱۱۰

۴-۲-۲ شاخص تحصیلی.. ۱۱۲

۴-۲-۴ شاخص نوع شغل نمونهها ۱۱۵

۴-۳ مقیاس سنجش موفقیت شغلی مدیران و ممیزان حوزههای تشخیص مالیاتی.. ۱۱۵

۴-۴ اعتباریابی و تحلیل مواد آزمون موفقیت شغلی مدیران و ممیزان تشخیص مالیاتی.. ۱۱۷

۴-۵ رواییسازی آزمون. ۱۲۱

۴-۶ برآورد شاخصهای روایی آزمون موفقیت شغلی.. ۱۲۴

۴-۷ تجزیه و تحلیل فرضیه ها ۱۲۵

۴-۷-۱ فرضیه اول: رابطه موفقیت شغلی و عوامل مرتبه اول آزمون کتل.. ۱۲۵

۴-۷-۲ فرضیه دوم: رابطه موفقیت شغلی و درونگرایی ـ برونگرایی شخصیت.. ۱۲۷

۴-۷-۳ فرضیه سوم: رابطه موفقیت شغلی و عامل اضطراب شخصیت.. ۱۲۸

۴-۷-۴ فرضیه چهارم: رابطه موفقیت شغلی با انعطافپذیری شخصیت.. ۱۲۹

۴-۷-۵ فرضیه پنجم: رابطه موفقیت شغلی و وابستگی شخصیت.. ۱۳۰

۴-۷-۶ فرضیه ششم: رابطه موفقیت شغلی و عامل توان کنترل خود(خود کنترلی) ۱۳۱

۴-۷-۷ نتایج فرضیات ۲ تا ۶ با استفاده از آزمون T. 132

۴-۷-۸ فرضیه هفتم: عوامل شخصیتی و خرده مقیاسهای موفقیت شغلی.. ۱۳۳

۴-۸ رابطه نمره کلی موفقیت شغلی و زیرمقیاسهای آزمون سنجش موفقیت.. ۱۳۶

۴-۹ تحلیل تأثیر میزان متغیرهای تعدیل بر موفقیت شغلی.. ۱۳۷

فصل پنجم. ۰

نتیجهگیری، تفسیر و پیشنهادها ۰

فصل پنجم. ۰

۵-۱ مقدمه (روش انجام کار تحقیق) ۱۳۸

۵-۲ تحلیل نتایج مبتنی بر فرضیهها ۱۴۱

۵-۳ مقایسه یافتههای پژوهش با تحقیقات انجام شده ۱۴۹

۵-۴ محدودیتهای تحقیق.. ۱۵۰

الف) محدودیتهای خارج از کنترل. ۱۵۰

ب) محدودیتهای قابل کنترل. ۱۵۰

۵-۵ پیشنهادها ۱۵۲

۵-۶ توصیه ها به پژوهشگران. ۱۵۳

منابع فارسی و لاتین   ۱۵۴ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *