گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه شناخت علل و عوامل عدم تمکین دستگاه¬های دولتی از قوانین و مقررات مالی کشور * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه شناخت علل و عوامل عدم تمکین دستگاه¬های دولتی از قوانین و مقررات مالی کشور
۱۳۹۶-۰۸-۰۲
156 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه شناخت علل و عوامل عدم تمکین دستگاه¬های دولتی از قوانین و مقررات مالی کشور


تعداد صفحات ۱۱۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

امروزه در اکثر کشورهای جهان و از جمله ایران پیوسته مواردی از عدم تمکین به قوانین و مقررات مالی(فساد مالی)، کشف و گزارش می شود. گسترش بیش از پیش این پدیده باعث شده است که دستگاه های نظارتی و قضایی، به کنترل و نظارت بیشتر بر رفتار کارکنان دولت وادار شوند. از سوی دیگر، افزایش کنترل و نظارت باعث می شود تا آزادی های فردی محدود شود. این وضعیت ما را فرا می خواند درصدد شناسایی ریشه ها و عوامل مختلف این پدیده باشیم و با کنترل عوامل شناخته شده، از رشد بیشتر فساد مالی جلو گیری نماییم.

از آنجا که دیوان محاسبات کشور بعنوان بازوی نظارتی قوه مقننه بر عملکرد دستگاههای دولتی نظارت مستمر دارد در این تحقیق بعنوان سازمان مورد مطالعه انتخاب گردید.و از آنجا که نیاز به نظر خبرگان مطلع از قوانین و مقررات دولتی بوده است، مستشاران،حسابرسان کل و سرپرستان گروههای حسابرسی بعنوان جامعه آماری انتخاب گردیدند.

در علوم انسانی و رفتاری بیشتر تحقیقات بر اساس پرسشنامه انجام می شود. در این تحقیق جمع آوری اطلاعات بصورت میدانی و بر اساس ابزار پرسشنامه صورت گرفته است و از پرسشنامه به روش دلفی و فرآیند تحلیل رتبه ای استفاده گردید. در پرسشنامه تحقیق سؤالی را ارائه نمودیم با این مضمون که نظر خود را در خصوص دلایل عدم تمکین دستگاههای دولتی از قوانین و مقررات مالی کشور را بیان نمایند و پاسخ دهندگان تنها نظرات خود را ارائه نمودند.

برای تحلیل نظرات خبرگان دیوان محاسبات (۱۲ نفر در مرحله اول) از روش دلفی استفاده شد زیرا اساس و پایه روش یا تکنیک دلفی بر این است که نظر متخصصان هر حوزه علمی صائب‌ترین نظراست. بنابراین برخلاف روشهای تحقیق پیمایشی، اعتبار روش دلفی نه به تعداد شرکت کنندگان در تحقیق که به اعتبار علمی متخصصان شرکت کننده در پژوهش بستگی دارد. پاسخهای اخذ شده در ۶  گروه اصلی شامل: عوامل فردی، عوامل مالی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی و حکومتی، عوامل نظارتی و عوامل مدیریتی تقسیم شده و در بین حسابرسان کل و سرپرستان دیوان محاسبات توزیع و نتایج با استفاده از نرم افزار    AHPمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که با انجام این تحلیل ها عوامل فردی مهم ترین عامل عدم تمکین قوانین و مقررات مالی شناخته شد .

فهرست مطالب

 

فصل اول/ کلیات تحقیق.. ۱

۱ـ۱ـ مقدمه. ۲

۱ـ۱ـ مقدمه. ۳

۱ـ۲ـ تعریف موضوع. ۴

۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵

۱ـ۴ـ مدل تحلیلی تحقیق.. ۵

۱ـ۵ـ اهداف تحقیق.. ۵

۱ـ۶ـ سؤال تحقیق.. ۶

۱ـ۷ـ متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق.. ۶

فصل دوم/  ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۸

بخش اول:مبانی نظری تحقیق:

۲ـ۱ـ مقدمه. ۹

۲ـ۲ـ فساد مالی(عدم رعایت قوانین و مقررات مالی) ۱۰

۲ـ۲ـ۱ـ فساد مالی و اداری.. ۱۱

۲ـ۲ـ۲ـ گونه‌های فساد مالی.. ۱۶

۲ـ۲ـ۳ـ ابزارهای فساد مالی و اقتصادی.. ۱۸

۲ـ۲ـ۴ـ مهم‌ترین عوامل بروز فساد اقتصادی.. ۲۱

۲ـ۲ـ۵ـ راه‌کارهایی برای کاهش و از بین بردن فساد اقتصادی.. ۲۲

۲ـ۲ـ۶ـ بزرگ‌ترین مفسده‌ی مالی و اقتصادی کشور. ۲۳

۲ـ۲ـ۷ـ مشکلات نظام اداری و مالی در ایران. ۲۷

۲ـ۳ـ دستگاه‌های دولتی.. ۲۹

۲ـ۳ـ۱ـ رابطه حسابداری دولتی و بودجه. ۳۰

۲ـ۳ـ۲ـ راه کارهایی برای حسن اجرای قوانین و مقررات در دستگاه های دولتی.. ۳۱

۲ـ۴ـ روش دلفی.. ۳۵

۲ـ۴ـ۱ـ تاریخچه روش دلفی.. ۳۶

۲ـ۴ـ۲ـ موارد استفاده روش دلفی.. ۳۶

۲ـ۴ـ۳ـ فواید و نقاط قوت روش دلفی.. ۳۶

۲ـ۴ـ۴ـ در چه شرایطی بکارگیری روش دلفی مناسب‌تر است؟. ۳۷

۲ـ۵ـ فرآیند تحلیل رتبه ای.. ۳۷

بخش دوم:پیشینه تحقیق:

۲ـ۶ـ تحقیقات انجام شده داخلی ۳۸

۲ـ۷ـ تحقیقات انجام شده خارجی ۴۰

جمع بندی پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

 

 

فصل سوم/ روش تحقیق.. ۴۳

۳ـ۱ـ مقدمه. ۴۴

۳ـ۲ـ روش تحقیق.. ۴۵

۳ـ۳ـ جامعه آماری.. ۴۵

۳ـ۳ـ۱ـ نمونه آماری.. ۴۵

۳ـ۴ـ  روش های گردآوری اطلاعات… ۴۶

۳ـ۴ـ۱ـ روش دلفی.. ۴۷

۳ـ۴ـ۲ـ مراحل انجام روش دلفی.. ۴۸

۳ـ۵ـ روش فرآیند تحلیل رتبه‌ای(AHP) 49

الف- مقایسه زوجی گزینه‌ها براساس معیارها ۵۱

ب- مقایسه زوجی معیارها براساس هدف… ۵۲

ج: محاسبه اولویت‌ها ۵۳

فصل چهارم/ تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۵۴

۴ـ۱ـ مقدمه. ۵۵

۴ـ۲ـ تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 55

۴ـ۳ـ تعیین ساختار سلسله مراتبی.. ۵۶

۴ـ۱ـ تحلیل پرسشنامه ها ۵۸

۴ـ۲ـ تحلیل پرسشنامه اول. ۵۸

۴ـ۳ـ تحلیل پرسشنامه دوم. ۶۲

۴ـ۴ـ تحلیل پرسشنامه سوم. ۶۶

۴ـ۵ـ تحلیل پرسشنامه چهارم. ۶۹

۴ـ۶ـ تحلیل پرسشنامه پنجم. ۷۴

۴ـ۷ـ تحلیل پرسشنامه ششم. ۷۹

۴ـ۸ـ تحلیل پرسشنامه هفتم. ۸۲

۴ـ۹ـ تحلیل پرسشنامه هشتم. ۸۶

۴ـ۱۰ـ تحلیل پرسشنامه نهم. ۹۰

۴ـ۱۱ـ تحلیل پرسشنامه دهم. ۹۳

۴ـ۱۲ـ رتبه بندی نهایی معیارهای اصلی.. ۹۷

۴ـ۱۳ـ رتبه بندی نهایی زیر معیارهای عامل مدیریتی.. ۹۸

۴ـ۱۴ـ رتبه بندی نهایی زیر معیارهای عامل فردی.. ۹۹

۴ـ۱۵ـ رتبه بندی نهایی زیر معیارهای عامل نظارتی.. ۱۰۰

۴ـ۱۶ـ رتبه بندی نهایی زیر معیارهای عامل سازمانی.. ۱۰۱

۴ـ۱۷- رتبه بندی نهایی زیر معیارهای قوانین مالی.. ۱۰۲

فصل پنجمنتیجه‌گیری.. ۱۰۵

۵ـ۱ـ یافته های تحقیق.. ۱۰۶

۵ـ۲ـ محدودیت های تحقیق.. ۱۰۷

۵ـ۳ـ بحث و نتیجه‌گیری.. ۱۰۷

۵ـ۴ـ  پیشنهادها ۱۰۸

۵ـ۵ـ پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. ۱۰۹

منابع و مآخذ. ۱۱۰

منابع فارسی.. ۱۱۰

منابع انگلیسی.. ۱۱۲

پیوستها ۱۱۴

پرسشنامه. ۱۱۵

پرسشنامه دوم. ۱۱۶

دستورالعمل پاسخگویی به سؤالات… ۱۱۸ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *