گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه سیمای کودک در شاهنامۀ فردوسی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه سیمای کودک در شاهنامۀ فردوسی
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
194 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه سیمای کودک در شاهنامۀ فردوسی


تعداد صفحات ۱۵۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

موضوع خانواده و کودک و تربیت او و دستیابی به آداب و رسوم مربوط به تولّد کودک، از ضروریات خانواده پژوهی و مسائل مربوط به خانواده است. پژوهش های تاریخی نشان می دهد که ایرانیان از دیرباز به آداب و رسوم مربوط به تولد کودک و مسئله ی تربیت فرزند توجه خاص داشته اند و در حفظ سلامت بنیان خانواده سخت می کوشیدند.

بدیهی است یکی از مهم ترین و معتبرترین مآخذ برای دستیابی به دیدگاهها و آداب و رسوم مربوط به تولد کودک و تعلیم و تربیت آنها، متون ادبی کهن است. قطعاً یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین این آثار، شاهنامۀ فردوسی است. شاهنامه صرف نظر از برتری ها و مزایای شعری و جنبه های کلامی و بلاغی، گنجینه ای است گرانبها از آگاهی های سیاسی، اجتماعی، تاریخی و هم چنین سندی است معتبر برای شناخت فرهنگ و تمدن ایران باستان و گزارشی است موثّق از آداب و رسوم سنن ایرانیان که شناخت و دستیابی به بعضی از آن ها جز از طریق مطالعه ی شاهنامه مقدور و ممکن نیست.

خانواده در شاهنامه از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. اولین بار ساختار خانواده در داستان متولد شدن فریدون نشان داده که در آن هم نام پدر آبتین وهم نام مادر فرانک و هم نام فرزند ، فریدون ، ذکر شده است . کودکان در شاهنامه از ارزش والایی برخوردارند. در توصیف کودکان شاهنامه از لحاظ ویژگی های جسمی و بدنی، این کودکان بیشتر شباهت به پدر یا اجداد پدری دارند. در شاهنامه کودکانی هستند که به دنیا آمدن آنها از قبل پیش بینی شده است؛ نظیر، فریدون و کیخسرو. در شاهنامه از طریق خواب و اختربینی از تقدیر کودکان آگاهی پیدا می کرده اند . آداب و رسوم مربوط به تولد کودک در شاهنامه آمده است وبه نظر می رسد که فردوسی در توصیف کودکان بیشتر به توصیف کودکان ایرانی پرداخته است.در این پژوهش که در راستای سیمای کودک در شاهنامۀ فردوسی است ، سعی شده است تا با مراجعه به داستان های شاهنامه مسائلی ؛ نظیر،  ژنتیک، پیش بینی در به دنیا آمدن کودک، نحوۀ به دنیا آمدن، آداب و رسوم مربوط به تولد کودک و نام گذاری کودکان، رشد ونمو غیر طبیعی کودکان، پرورش و آموختن آداب رزم و بزم و فرهنگ، استخراج و به گونه ای علمی طبقه بندی و مدوّن گردد . در نوشتن این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است .

کلید واژه : فردوسی، شاهنامه، کودک، پرورش .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه           

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

 فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۲-بیان مسئله و ضرورت تحقیق

۱-۳-اهداف تحقیق

۱-۴-فرضیه های تحقیق

۱-۵ سؤال تحقیق

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینۀ تحقیق

۲-۱  ادبیات تحقیق

۲-۱-۱ حکیم ابوالقاسم فردوسی

۲-۱-۱-۱اعتقاد و مذهب فردوسی

۲-۱-۱-۲ اهمیت و شناخت فردوسی

۲-۱-۱-۳ فردوسی و سلطان محمود۱

۲-۱-۲- تاریخ شروع شاهنامه

۲-۱-۳-مآخذشاهنامه

۲-۱-۴ شاهنامه………………………………………………………………………………۱۴

۲-۱-۵ خانواده…………………………………………………………………………………۱۷

۲-۱-۶ کودک در روان شناسی…………………………………………………………………۱۹

۲-۱-۶-۱ اهمیت رشد کودکان………………………………………………………………..۲۰

۲-۱-۶-۲ مراحل تشکیل شخصیت در کودک…………………………………………………۲۰

۲-۱-۶-۳ تفاوت های خلقی در کودکان………………………………………………………۲۱

۲-۱-۶-۴ خانواده و تأثیر آن در رفتار کودک………………………………………………….۲۲

۲-۱-۷ اهمّیّت فرزند در نزد ایرانیان…………………………………………………………..۲۳

۲-۱-۸ تربیت از منظر اسلام…………………………………………………………………..۲۳

۲-۲-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………..۲۴

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱-نوع روش تحقیق…………………………………………………………………………۲۷

۳-۲ روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………۲۷

۳-۳- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………۲۷

۳-۴-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………….۲۷

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ خانواده و اهمیت آن در شاهنامه………………………………………………………….۲۹

۴-۲ کودک و اهمیّت آن در شاهنامه…………………………………………………………..۳۰

۴-۲-۱ سیمای روتوش شده کودکان در شاهنامه………………………………………………۳۴

۴-۳- توصیف فردوسی از کودکان شاهنامه……………………………………………………۳۴

۴-۳-۱ توصیف فردوسی از امیران و پهلوانان از لحاظ روحیات و قدرت بدنی………………۳۵

۴-۳-۲ توصیف کودکان شاهنامه از لحاظ داشتن شباهت ظاهری به پدر یا اجداد…………..۳۶

۴-۳-۳ خشونت در کودکان شاهنامه…………………………………………………………..۳۸

۴-۴راههای آگاهی از تقدیر کودکان……………………………………………………………۳۹

۴-۴-۱ اختربینی………………………………………………………………………………..۳۹

۴-۴-۱-۱ طالع بینی خوب کودکان شاهنامه…………………………………………………..۴۰

۴-۴-۱-۲طالع بینی شوم و نامبارک کودکان شاهنامه…………………………………………..۴۲

۴-۴-۱-۳ پیش بینی طالع فرزندان فریدون از روی وضع ستارگان……………………………۴۴

۴-۴-۲ خواب و رویا…………………………………………………………………………..۴۴

۴-۴-۲-۱ پیش بینی آینده ی کودکان از طریق خواب…………………………………………۴۵

۴-۴-۲-۲ نقش خواب در به دنیا آمدن کودک…………………………………………………۴۷

۴-۴-۳ پیش بینی در به دنیا آمدن کودک………………………………………………………۴۸

۴-۴-۴ گریز ناپذیری تقدیر در آینده ی کودک………………………………………………..۵۰

۴-۵ نگهداری از مادران قبل از به دنیا آمدن فرزند…………………………………………….۵۱

۴-۶ به دنیا آمدن غیرطبیعی کودک (عمل رستمی/ عمل سزارین) …………………………….۵۲

۴-۷ آداب و رسوم مربوط به تولد کودک………………………………………………………۵۴

۴-۷-۱ هدیه دادن به مادر هنگام زایمان……………………………………………………….۵۴

۴-۷-۲ برپایی جشن زایمان و کمک به تهیدستان……………………………………………..۵۵

۴-۷-۳ مژده دادن به فرزند…………………………………………………………………….۵۸

۴-۷-۴ نام گذاری کودکان شاهنامه…………………………………………………………….۵۹

۴-۷-۵ نثار بر نوزاد…………………………………………………………………………….۶۱

۴-۸ سقط جنین در شاهنامه……………………………………………………………………۶۲

۴-۹بستن مهره و بازوبند به نشانه بر بازوی طفل………………………………………………۶۲

۴-۱۰ عوامل ماوراءِ الطبیعی موثر بر تقدیر کودک……………………………………………..۶۳

۴-۱۰-۱فرّه…………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۱۰-۱-۱ فرّه در کودکان شاهنامه……………………………………………………………۶۴

۴-۱۰-۲سروش………………………………………………………………………………..۶۶

۴-۱۰-۲-۱ نقش سروش در کودکان شاهنامه………………………………………………….۶۶

۴-۱۱ پرورش یافتن کودک در خارج از دامان مادر……………………………………………۶۷

۴-۱۱-۱ پرورش کودکان به دست حیوانات( جانوران) ……………………………………….۶۷

۴-۱۱-۱-۱ سیمرغ…………………………………………………………………………….۶۷

۴-۱۱-۱-۲ گاو برمایه………………………………………………………………………….۶۹

۴-۱۱-۲ پرورش یافتن کودک به دست انسان ها (دایگان) ……………………………………۶۹

۴-۱۱-۲-۱ پرورش فریدون به دست مرد پرهیزگار…………………………………………..۶۹

۴-۱۱-۲-۲ پرورش کیخسرو به دست شبانان کوهستان……………………………………….۷۰

۴-۱۱-۲-۳ پرورش یافتن داراب به دست دایه و زن گازر…………………………………….۷۱

۴-۱۲ پدر پرسی کودکان شاهنامه از مادران خویش……………………………………………۷۱

۴-۱۳ بازشناسی کودکان شاهنامه………………………………………………………………۷۳

۴-۱۳-۱ بازشناسی به میانجیگری مهره………………………………………………………..۷۳

۴-۱۳-۲ بازشناسی به میانجیگری غریزه……………………………………………………….۷۳

۴-۱۳-۳بازشناسی به میانجیگری خوی و سیما………………………………………………..۷۴

۴-۱۴ کودکان یتیم در شاهنامه…………………………………………………………………۷۵

۴-۱۵ رشد و نمو غیر طبیعی کودکان شاهنامه………………………………………………..۷۸

۴-۱۶ تربیت در شاهنامه……………………………………………………………………….۷۹

۴-۱۶-۱ منشور پرورشی……………………………………………………………………….۷۹

۴-۱۶-۲انواع تربیت در شاهنامه………………………………………………………………. ۸۱

۴-۱۶-۲-۱ تربیت علمی و اخلاقی……………………………………………………………۸۱

۴-۱۶-۲-۲تربیت پهلوانی………………………………………………………………………۸۴

۴-۱۶-۳عوامل تربیت……………………………………………………………………………….۸۷

۴-۱۶-۳-۱ پرورش دهندگان………………………………………………………………….۸۷

۴-۱۶-۳-۱-۱خانواده………………………………………………………………………….۸۸

۴-۱۶-۳-۱-۱-۱ پدر………………………………………………………………………….۸۸

۴-۱۶-۳-۱-۲-۱مادر…………………………………………………………………………..۸۹

۴-۱۶-۳-۱۲- پدر بزرگ………………………………………………………………………۹۰

۴-۱۶-۳-۱-۳ شاهان…………………………………………………………………………..۹۲

۴-۱۶-۳-۱-۴فرهنگیان………………………………………………………………………..۹۳

۴-۱۶-۳-۱-۴-۱ شیوه ی تربیتی فرهنگیان…………………………………………………..۹۳

۴-۱۶-۳-۱-۵دایگان…………………………………………………………………………..۹۶

۴-۱۶-۳-۱-۶ موبدان………………………………………………………………………….۹۸

۴-۱۶-۴ پرورش یافتگان………………………………………………………………………۹۹

۴-۱۶-۵ تربیت مکانی………………………………………………………………………..۱۰۰

۴-۱۶-۵-۱ تربیت فرزندان در خارج از ایران………………………………………………..۱۰۰

۴-۱۶-۵-۲ تربیت در داخل ایران…………………………………………………………….۱۰۴

۴-۱۶-۵-۳ پرورش کودکان شاهنامه در کوهستان……………………………………………۱۰۴

۴-۱۶-۶ تربیت خاص پسر یا دختر………………………………………………………….۱۰۶

۴-۱۷ کودکان جوانمرگ شاهنامه…………………………………………………………….۱۰۷

۴ – ۱۸ کودکان دوره اساطیری……………………………………………………………….۱۱۰

۴ – ۱۸ -۱-سیامک ………………………………………………………………………….۱۱۰

۴ – ۱۸ – ۲هوشنگ………………………………………………………………………….۱۱۰

۴ – ۱۸ – ۳ تهمورث…………………………………………………………………………۱۱۲

۴ – ۱۹کودکان دوره پهلوانی شاهنامه…………………………………………………………۱۱۲

۴ – ۱۹ – ۱ فریدون………………………………………………………………………….۱۱۲

۴ – ۱۹ – ۱ – ۱مقایسه فریدون با دیگر داستان ها  ……………………………………….  ۱۱۷

۴-۱۹-۲ دختر ایرج…………………………………………………………………………..۱۱۹

۴-۱۹-۳ منوچهر……………………………………………………………………………..۱۲۰

۴ –۱۹ – ۴ زال ………………………………………………………………………………۱۲۲

۴ – ۱۹ – ۴ -۱ شباهت داستان زال با دیگر داستانها…………………………………………۱۲۴

۴-۱۹-۵ رستم……………………………………………………………………………….۱۲۵

۴ – ۱۹ – ۵ – ۱ شباهت داستان هراکلس  و رستم………………………………………….۱۲۸

۴ –۱۹ – ۶ سهراب…………………………………………………………………………. ۱۲۸

۴ – ۱۹– ۷ سیاوش…………………………………………………………………………..۱۲۹

۴ – ۱۹ – ۸  فرود………………………………………………………………………….. ۱۳۱

۴ – ۱۹– ۹  کیخسرو………………………………………………………………………..۱۳۳

۴ –۱۹– ۹ – ۱   شباهت داستان کیخسرو  با داستان فریدون……………………………….۱۳۴

۴ – ۱۹– ۱۰   شغاد………………………………………………………………………….۱۳۵

۴ – ۲۰     کودکان دوره تاریخی شاهنامه………………………………………………….. ۱۳۶

۴ – ۲۰ – ۱   بهمن پسر اسفندیار……………………………………………………………۱۳۷

۴ – ۲۰ – ۲ همای…………………………………………………………………………. ۱۳۷

۴ – ۲۰ – ۳ ساسان دوم فرزند ساسان پسر بهمن …………………………………………  ۱۳۷

۴-۲۰-۴ داراب……………………………………………………………………………………………………۱۳۸

۴ – ۲۰ – ۴ – ۱ شباهت داراب با زندگی حضرت موسی…………………………………..۱۳۹

۴ – ۲۰ – ۵ اسکندر……………………………………………………………………….. ۱۳۹

۴- ۲۰ – ۶  دارا………………………………………………………………………………۱۴۰

۴ – ۲۰– ۷  اردشیر…………………………………………………………………………..۱۴۱

۴ – ۲۰ – ۸  شاپور ………………………………………………………………………….۱۴۲

۴ – ۲۰ – ۹  اورمزد………………………………………………………………………….۱۴۳

۴ – ۲۰ – ۱۰  شاپور ذوالاکتاف……………………………………………………………. ۱۴۴

۴ – ۲۰ – ۱۱ مالکه …………………………………………………………………………۱۴۵

۴-۲۰-۱۲ بهرام پسر یزد گرد بزه گر…………………………………………………………۱۴۶

۴-۲۰-۱۳ کسری ( انوشیروان) ……………………………………………………………..۱۴۷

۴-۲۰-۱۴ نوشزاد…………………………………………………………………………….۱۴۸

۴-۲۰-۱۵ هرمزد……………………………………………………………………………..۱۴۸

۴-۲۰-۱۶ قباد (شیرویه) پسر خسرو پرویز…………………………………………………..۱۴۹

۴-۲۰- ۱۷گو فرزند جمهور……………………………………………………………………………………۱۵۰

۴-۲۰-۱۸ طلخند فرزند مای…………………………………………………………………………………..۱۵۱

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..۱۵۴

۵-۲ پیشنهادها………………………………………………………………………………..۱۵۶

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………۱۵۷

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *