گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه سیمای مرگ در غزلیات شمس تبریزی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه سیمای مرگ در غزلیات شمس تبریزی
۱۳۹۶-۰۸-۱۷
310 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه سیمای مرگ در غزلیات شمس تبریزی


تعداد صفحات ۱۵۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

 

جلال الدین محمد بلخی ، شاعر و عارف شهیر قرن هفتم هجری ، از معدود شخصیت های ادبیات فارسی است که مجموعه ی آثارش را می توان دایره المعارف عرفان عاشقانه ی اسلامی – ایرانی نامید .

مولانا ، دنیا را افسونگری می داند که سعی در اغوای دوستان خود دارد ؛ و معتقد است که عالم جسمانیات از هرگونه اعتباری عاری است ؛ و بایسته و شایسته آن است که انسان در برابر این سایه های موهوم ، با تمسک به آموزه های معرفتی ، به جهان جان ، که مبدا و معاد نفوس بشری است ، بیندیشد ؛ عارفان راستین با چنین رویکردی ، همواره رویگردان ازعالم شش جهت ، و متوجه وجه لامکان و لازمان الله ، در پی اعدام نیستی هست نمای خود در هستی نیست نمای اویند . مرگ ، سرآغاز رهایی از تعینات و تقیدات ، و پیوستن به وجود واحد است ؛ بنابراین هراس از مرگ ، تنها زاییده ی توهمات و خیالات بی اساس دنیایی است .

غزلیات شمس ، حاوی چنین دیدگاهی به زندگی و مرگ است ؛ دنیا ، سراسر ، زندگی با موهومات ؛ و مرگ ، پیام آور حیاتی سرمد است . آرزوی دستیابی به چنین ابدیتی ، عارف را به پیشواز مرگ می برد ؛ تا جایی که او را تنگ تنگ در آغوش گرفته ، و در ازای دلقی ناچیز ، عمری جاودان از او می ستاند .

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات بنیادی – نظری و روش تحقیق آن توصیفی – تحلیلی است ، که به پنج فصل تقسیم شده است ؛ در فصل چهارم سعی شده است دیدگاه مولانا در پیرامون مساله ی مرگ ، مورد بررسی قرار گیرد .

 

فهرست مطالب

 

      عنوان                                                                                صفحه

 

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱ . مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲ . بیان مساله ی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۳ . اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴ . فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۱ . ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۱٫ شرح احوال ، آثار و زندگانی مولانا …………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۱-۱-۱ . حیات مولانا ………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۱-۱-۲ . شخصیت شمس تبریزی ……………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱-۱-۳ . دیدار مولانا و شمس ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۱-۱-۴ . طریقه ی عرفانی مولانا ………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۱-۵ . آثار مولانا ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۱-۵-۱ . آثار منثور مولانا …………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۱-۵-۲ . آثار منظوم مولانا …………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۱-۶ . دیوان کبیر ( غزلیات شمس تبریزی ) ………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲ . تعریف اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۱ . عرفان ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۱-۱ : عرفان نظری ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۲-۱-۲ . عرفان عملی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۲-۲ . عشق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۲-۳ . جهاد با نفس …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۴ . وحدت وجود …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۵ . انسان کامل …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۶ . فقر و فنا ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲-۷ . عدم …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۲-۸ . تناسخ ملکوتی …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

ه

۲-۲-۹ . مرگ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۹-۱ . مرگ اجباری ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۲-۹-۲ . مرگ اختیاری ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۲-۹-۳ . هراس از مرگ ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۲-۱۰ . حیات پس از مرگ ………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۲-۱۱ . بقا …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۳ . پیشینه ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۳-۱ . بیان خلاصه و چگونگی حل مساله ی پژوهش ……………………………………………………………… ۳۵

فصل سوم : روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۳-۱ . مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۲ . نوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۳-۳ . محدوده ی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۳-۴ . روش و ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………… ۳۷

۳-۴-۱ . روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۳-۴-۲ . ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۳-۵ . روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. ۳۸

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….. ۳۹

بخش اول : دنیا ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۴-۱ . مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۴-۱-۱ . ویژگی های دنیا ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۴-۱-۱-۱ . دنیا ؛ همچون زندان …………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۴-۱-۱-۲ . زهر بودن دنیا …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۴-۱-۱-۳ . مردار بودن دنیا ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۴-۱-۱-۴ . دنیا : سرای غفلت ……………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۴-۱-۱-۵ . دنیا : سرای زینت های دروغین ………………………………………………………………………………… ۴۴

۴-۱-۱-۶ . دنیا : سرای حرص و اندوه …………………………………………………………………………………………. ۴۵

۴-۱-۱-۷ . دنیا : سرای لذت های ناپایدار …………………………………………………………………………………… ۴۶

۴-۱-۱-۸ . دنیا : سرای گریز از آخرت ………………………………………………………………………………………… ۴۷

۴-۱-۱-۹ . بی وفا بودن دنیا ………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۴-۱-۱-۱۰ . فریبکار بودن دنیا ……………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۱-۱-۱۱ . وارونه نمایی دنیا …………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۱-۱-۱۲ . دنیا : سرای عاریتی ………………………………………………………………………………………………… ۵۱

و

۴-۱-۱-۱۳ . فانی بودن دنیا …………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۴-۱-۲ . دنیا طلبی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۱-۲-۱ . سیمای دنیا دوستان ………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۴-۱-۲-۲ . سیمای منکران مرگ …………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۴-۱-۲-۳ . سیمای منکران معاد ………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۴-۱-۳ . اغتنام فرصت عرفانی ………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۴-۱-۴ . ناسازگاری جسم و جان ………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۱-۴-۱ . حجاب جسم ………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

۴-۱-۴-۲ . بی ارزش بودن جسم …………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۴-۱-۴-۳ . جسم لاغر و جان فربه ……………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۴-۱-۴-۴ . جسم ؛ همچون قفس ………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۱-۴-۵ . جسم ؛ همچون گور …………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۴-۱-۴-۶ . تناسب جسم با خاک و روح با آسمان ……………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۱-۲ . هستی و نیستی ( بقا و فنا ) ………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۱-۲-۱ .  زایش هستی راستین از عدم ……………………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۱-۲-۲ .  هستی به مثابه جنایت ……………………………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۱-۲-۳ .  مولانا در آن سوی نیستی و فنا ………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۱-۳ .  حقیقت زندگی و مرگ ………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۴-۱-۳-۱ .  حقیقت زندگی و مرگ از نظر مولانا ………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۱-۳-۲ . تعلق معنای مرگ و زندگی به درک حضور حق ……………………………………………………….. ۷۹

بخش دوم : مرگ …………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۲ .  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۲-۱ . هراس از مرگ …………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۲-۱-۱ . عوامل هراس از مرگ …………………………………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۲-۱-۱-۱ . جهل و نادانی ………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۲-۱-۱-۲ . خودبینی و خودمحوری …………………………………………………………………………………………. ۸۷

۴-۲-۱-۱-۳ . تعلقات دنیایی ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۲-۱-۱-۴ . ماده گرایی …………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۲-۱-۱-۵ . عدم ایمان ……………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

۴-۲-۱-۲ . عاقلان از مرگ می ترسند …………………………………………………………………………………………. ۹۲

۴-۲-۱-۳ . عاشقان از مرگ نمی ترسند ………………………………………………………………………………………. ۹۳

۴-۲-۲ . گریز از مرگ …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

ز

۴-۲-۲-۱ . عوامل گریز از مرگ ……………………………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۲-۲-۱-۱ . جهل و نادانی ………………………………………………………………………………………………………… ۹۵

۴-۲-۲-۱-۲ . دنیادوستی …………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۴-۲-۲-۱-۳ . ظاهربینی ………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶

۴-۲-۲-۱-۴ . انکار واقعیت و حقیقت ………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۴-۲-۳ . قانون مرگ ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۴-۲-۳-۱ . حتمی بودن مرگ ………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۴-۲-۳-۲ . همگانی بودن مرگ …………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۴-۲-۳-۳ . نزدیک بودن مرگ …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۴-۲-۳-۴ . عدم ناگهانی بودن مرگ ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴-۲-۳-۵ . تغییرناپذیری زمان مرگ …………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

۴-۲-۴ . حکمت مرگ ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

۴-۲-۴-۱ . مرگ ؛ همچون حجامت ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۴-۲-۴-۲ . مرگ ؛ همچون تراش دادن چوب …………………………………………………………………………… ۱۰۷

۴-۲-۴-۳ . مرگ : آغاز بیداری و هوشیاری ………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۴-۲-۴-۴ . مرگ : آیه ی رحمت خداوندی ………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۴-۲-۴-۵ . مرگ : نفس رحمانی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۲-۴-۶ . مرگ : افزاینده ی حیات …………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۴-۲-۴-۷ . مرگ : راهی به وحدت ……………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

بخش سوم : مرگ اختیاری …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۴-۳ . مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۴-۳-۱ . استقبال از مرگ …………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۴-۳-۱-۱ . عوامل استقبال از مرگ …………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۴-۳-۱-۱-۱ . آگاهی و رازدانی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۴-۳-۱-۱-۲ . دنیاگریزی و اجتناب از فساد ……………………………………………………………………………… ۱۱۵

۴-۳-۱-۱-۳ . روح پذیری …………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۴-۳-۱-۱-۴ . طلب حیات جاوید ………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

۴-۳-۱-۱-۵ . عشق ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

۴-۳-۲ . مرگ پیش از مرگ ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۴-۳-۲-۱ . جهاد با نفس ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۴-۳-۲-۲ . مذهب جانسپاری …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۴-۳-۲-۳ . حشر دنیایی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

ح

۴-۳-۲-۴ . تولد دوباره ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۴-۳-۲-۵ . جان دوم ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۴-۳-۲-۶ . مولانا : زاده ی ثانی …………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۴-۴ . غلبه بر مرگ …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۴-۴-۱ . راه های غلبه بر مرگ …………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

۴-۴-۱-۱ . ستیز با مرگ ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

۴-۴-۱-۲ . ایمان ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۴-۴-۱-۳ . توحید ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۴-۴-۱-۴ . نبوت گرایی ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵

۴-۴-۱-۵ . ذکر مرگ …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

۴-۴-۱-۶ . آگاهی و رازدانی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

۴-۴-۱-۷ . حرکت و کوشش ……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۴-۴-۱-۸ . عشق ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۴-۴-۱-۹ . سرمدیت ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۴-۴-۱-۱۰ . از روح وارگی تا روحانیت محض ………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۴-۴-۱-۱۱ . فقر و فنا ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۰

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادها ………………………………………………………………….. ۱۳۲

۵-۱ . بیان خلاصه ای از مساله ی پژوهش ……………………………………………………………………………….. ۱۳۳

۵-۲ . نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳

۵-۳ . مقایسه ی نتایج این تحقیق با پیشینه ی تحقیق …………………………………………………………… ۱۳۸

۵-۴ . ارائه ی پیشنهادها و توصیه ها …………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

کتاب ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۰

مقالات …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

تارنماها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

 

 

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *