گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه سنجش عملکرد بانک مسکن درخصوص اعطای تسهیلات مسکن مهر بااستفاده ازمدل کارت امتیاز متوازن (BSC) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه سنجش عملکرد بانک مسکن درخصوص اعطای تسهیلات مسکن مهر بااستفاده ازمدل کارت امتیاز متوازن (BSC)
۱۳۹۶-۰۹-۰۲
299 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه سنجش عملکرد بانک مسکن درخصوص اعطای تسهیلات مسکن مهر بااستفاده ازمدل کارت امتیاز متوازن (BSC)


تعداد صفحات ۱۶۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده :

محدودیتهای موجود در روشهای سنتی سنجش عملکرد از یک سو ونگرانی جدید نسبت به سازمان یا بنگاه اقتصادی از سوی دیگر در تقویت تغییر نگرش در خصوص سنجش عملکرد سازمانها نقش چشمگیری داشته است .مدل کارت امتیاز متوازن از جمله روشهایی است که نارسائیها و نواقص روشهای سنتی سنجش عملکرد را پوشانده است. این مدل تلفیقی است از معیار سنجش عملکرد که شاخص های عملکرد جاری،گذشته وآتی را شامل می شود وبرای سنجش عملکرد سازمان،معیارهای غیر مالی را درکنار معیارهای مالی قرارمی دهد.

در این تحقیق در خصوص عملکرد بانک مسکن شهرستان بابل در اعطای تسهیلات مسکن مهر با استفاده از مدل کارت امتیاز متوازن (BSC) واولویت بندی هریک از آنها و شاخصهای هر یک از ابعاد مباحث گسترده ای ارائه شده است. هدف از این تحقیق سنجش عملکرد بانک مسکن شهرستان بابل درخصوص تسهیلات مسکن مهر بااستفاده ازمدل کارت امتیاز متوازن ورتبه بندی ابعاد شاخصهای مربوط به آن می باشد. به همین منظور پرسشنامه ای مبنی بر۴۱ مولفه طراحی گردیدودر اختیار مدیران وکارکنان قرارگرفت وبااستفاده از نرم افزار spss پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. نتایج این تحقیق نشان می دهد،عملکرد بانک مسکن شهرستان بابل در اعطای تسهیلات مسکن مهر بر اساس ۴بعد فرایندهای داخلی،رشد ویادگیری ، مشتریان وبعد مالی کاملاًمشهود ونمایان بوده است وتفاوت معنی داری بین مولفه های فوق الذکر از دیدگاه پاسخگویان وجود دارد.یعنی عملکرد بانک مسکن برمبنای ۴ بُعدِ مدل کارت امتیاز متوازن در اعطای تسهیلات مسکن مهر مطلوب می باشد.

 

کلیدواژه: بانک مسکن، سنجش عملکرد،کارت امتیاز متوازن،

فهرست مطالب
عنوان
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۲- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۳-۱- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                         
۱-۳-۲-هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                  
۲-۳-۳-اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                     
۱-۴- سوال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۴-۱- سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۴-۲- سوال فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۵-۱- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۵-۲- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۵-۳-قلمرومکانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۵-۴-قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                           
۱-۶-تعریف نظری (مفهومی) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل دوم:ادبیات تحقیق
۲    ۲-۱–مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-  ۲-۲-تعریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۲-۱-تعریف عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۲-۲-تعریف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۲-۳-فرایند ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۳-اصول حاکم در ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۴-عوامل موثر در ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۵-عوامل تأثیر گذار در نوع سیستم ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۵-۱- اندازه سازمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۵-۲- پویایی سازمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۶-ظهور شاخص های نوین عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………………………...
۲-۷-نظام مدیریت کیفیت جامع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۸-ارزیابی به شیوه جایزه مالکوم بالدریج…………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۹-الگوهای بین المللی ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۱۰- مدل اروپایی مدیریت کیفیت جهت دریافت جایزه کیفیتE.F.Q.M……………………………………………………………………………
۲-۱۰۱-مفاهیم کلیدی وارزشی درمدلE.F.Q.M…………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۱۰-۲-حوزه های اصلی ومعیارهای مدلE.F.Q.M……………………………………………………………………………………………………………….
۲-۱۱-مدیریت بر مبنای هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۱۱-۱-محاسن مدیریت بر مبنای هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۱۱-۲-معایب مدیریت بر مبنای هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۱۲-کارت امتیازمتوازن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۱۳- سیر تکامل کارت امتیاز متوازن……………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۱۳-۱-کارت امتیاز متوازن نسل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۱۳-۲-کارت امتیاز متوازن نسل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۱۳-۳-کارت امتیاز متوازن نسل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲- ۱۴-کارت امتیازمتوازن چیست………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲ – ۱۵-توازن درکارت امتیازمتوازن…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
۲ -۱۵-۱-توازن بین شاخص های مالی و غیرمالی……………………………………………………………………………………………………………………..
۲ ۱۵- ۲-توازن بین اجزاءاصلی داخلی وخارجی سازمان………………………………………………………………………………………………………….
۲-۱۵- ۳-توازن بین شاخص های گذشته نگروشاخص های آینده نگر……………………………………………………………………………………..                                                                                                       
۲ -۱۶-دستاوردهای کارت امتیازمتوازن……………………………………………………………………………………………………………………………..……….
۲- ۱۷-دیدگاه های کارت امتیازمتوازن……………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۱۷-۱-دیدگاه مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۱۷- ۲-دیدگاه مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
۲- ۱۷-۳-دیدگاه فرآیندهای داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
۲- ۱۷-۴-دیدگاه یادگیری و رشد کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………………………
۲- ۱۸-مدل کارت امتیازمتوازن………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
۲- ۱۸-۱-مأموریت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۱۸-۲-ارزشها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۱۸-۳-چشم انداز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۱۸-۴-استراتژی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۱۹-مراحل طراحی یک سیستم کارت امتیازمتوازن……………………………………………………………………………………………………………….
۲-۲۰-مراحل برنامه ریزی کارت امتیاز متوازن………………………………………………………………………………………………………………….………..
۲-۲۱-مراحل توسعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۲۲- ویژگیهایBSC………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۲۳-مروری برپیشینه تحقیق انجام شده………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۲۳-۱- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۲۳-۲- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۲۴-پیدایش بانکداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
۲-۲۵-بانکداری درایران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۲۶-آشنایی بابانک مسکن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۲۷-بانک رهنی ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۲۸-منابع مالی واعطای تسهیلات…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۳-۲-  روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۳-۳- جامعه آماری،حجم نمونه وروش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………
۳-۴-ابزارگردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۵-پایایی و روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۵-۱-روایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۵-۲-پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۶- روش های  تجزیه وتحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………..……….
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
۴-۲-یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۴-۲-۱-بررسی ویژگی های فردی پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………………………….
۴-۲-۲-توصیف سنجش متغیررشدویادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………
۴-۲-۳-توصیف سنجش متغیرمالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴-۲-۴-  توصیف سنجش متغیرفرایندهای داخلی……………………………………………………………………………………………………………………..
۴-۲-۵-  توصیف سنجش متغیرمشتریان……………………………………………………………………………………………………………………………………
۴-۳- یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴-۳-۱-یافته های حاصل از آزمونtتک نمونه ای (one-sample t test) …………………………………………………………………………
۴-۳-۲-آزمون پرسش اول، بعدرشد ویادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………
۴-۳-۳-آزمون پرسش دوم،بعد مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………
۴-۳-۴-آزمون پرسش سوم،بعدفرایندهای داخلی………………………………………………………………………………………………………………..……..
۴-۳-۵-آزمون پرسش چهارم،بعد مشتریان. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
۴-۴-آزمون پرسش اصلی،عملکرد بانک مسکن…………………………………………………………………………………………………………………………..
۴-۵-یافته های حاصل از آزمون فریدمن(friedman) …………………………………………………………………………………………………………..
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۵-۲-۱-  نتیجه آزمون سوال اول وتفسیر آن………………………………………………………………………………………………………………………………
۵-۲-۲- نتیجه آزمون سوال دوم  وتفسیر آن……………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۲-۳- نتیجه آزمون سوال سوم وتفسیر آن……………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۲-۴- نتیجه آزمون سوال چهارم وتفسیر آن……………………………………………………………………………………………………………………….….
۵-۳- نتیجه آزمون سوال اصلی وتفسیر آن………………………………………………………………………………………………………………………….……..
۵-۴-محدودیتها وموانع اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
۵-۵-مقایسه نتایج تحقیق باتحقیقات مشابه………………………………………………………………………………………………………………………..……..
۵-۶-نتایج حاصل ازآزمون مقایسه تاثیر متغیرهای مختلف بر عملکرد بانک مسکن  ……………………………………………………………….
۵-۷-پیشنهاد های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
۵-۷-۱-پیشنهاد مبتنی بر سوال اول…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
۵-۷-۲- پیشنهاد مبتنی بر سوال دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
۵-۷-۳- پیشنهاد مبتنی بر سوال سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۷-۴- پیشنهاد مبتنی بر سوال چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………..………
۵-۸-پیشنهاد کلی درمورد سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
۵-۹-پیشنهادمبتنی بر تجربه محقق……………………………………………………………………………………………………………………………………………
پیوست شماره ۱……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
پیوست شماره ۲پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
پیوست شماره ۳سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فهرست منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
چکیده لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *