گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه سنجش شاخص های بلوغ سازمانی شرکت نفت و تعیین تاثیر عوامل موثر بر بلوغ سازمانی شرکت (مطالعه موردی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری)


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه سنجش شاخص های بلوغ سازمانی شرکت نفت و تعیین تاثیر عوامل موثر بر بلوغ سازمانی شرکت (مطالعه موردی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری)
2017-11-04
421 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه سنجش شاخص های بلوغ سازمانی شرکت نفت و تعیین تاثیر عوامل موثر بر بلوغ سازمانی شرکت (مطالعه موردی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری)


تعداد صفحات ۹۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”608″]

چکیده:

هدف از بلوغ این است که چارچوبی را فراهم نمایند تا به سازمانها کمک کنند درجه فعلی تکامل خود را ارزیابی کنند و در کنار آن با طی مسیر مشخص شده به تعالی بیشتر دست یابند و بتوانند فعالیتهای خود را بهتر مدیریت کرده و به نتیجه برسانند.

این پژوهش به منظور سنجش شاخص های بلوغ سازمانی و تعیین تاثیر آنها بر ارتقاء بلوغ سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری صورت پذیرفت که جهت دستیابی به این منظور به بررسی عوامل و عناصر  تأثیر گذار بر بلوغ سازمانی و همچنین نشان دادن اولویت این شاخص ها و میزان تاثیر آنها بر ارتقاء بلوغ سازمانی، پرداخته شده است.

این تحقیق از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی محسوب گردیده و از نظر روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماریِ این پژوهش را کلیه کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری که N=300 نفر می باشد برای انتخاب حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردیده، که n=169 نفر می باشد . روش انتخاب نمونه از جامعه ، روش تصادفی ساده می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که پایایی آن با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ضریب آلفای کرونباخ ۹۵/۰ محاسبه گردیده است. کمیت این عدد نشان دهندۀ پایایی مطلوب پرسشنامه تلقی می گردد.

در این تحقیق از آمار توصیفی برای تحلیل توصیفی داده ها و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کولموگروف –اسمیرنوف و آزمون T استفاده شده است.نتایج آزمون نشان می دهد که شاخص های بلوغ سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری که شامل شاخص فردی ، رهبری و مدیریت ، ساختاری و تشکیلاتی ، امکاناتی و تجهیزاتی ، محیطی و پاسخگوئی می باشد ،معنی دار هستند و اینکه شاخص رهبری و مدیریت بیش ترین تاثیر را بر ارتقاء بلوغ سازمانی داشته است.

 

کلید واژه : بلوغ ، بلوغ سازمانی ، شاخص های بلوغ سازمانی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

چکیده——————————————————–۱

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

۱-۱- مقدمه —————————————————- ۳

۱-۲  بیان مسئله ————————————————- ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت مسئله————————————– ۶

۱-۴- مدل مفهومی تحقیقی- تحلیلی ——————————— ۷

۱-۵  اهداف—————————————————-

۱-۵-۱- اهداف اصلی——————————————— ۹

۱-۵-۲- اهداف ثانویه——————————————— ۹

۱-۶- سوالات اصلی———————————————- ۱۰

۱-۷- فرضیه ها————————————————– ۱۰

۱-۸-  متغیرهای تحقیق——————————————– ۱۰

۱-۸-۱- متغیرهای مستقل—————————————— ۱۱

۱-۸-۲  متغیر وابسته———————————————- ۱۱

۱-۹-  تعاریف واژه ها و اصطلاحات ——————————— ۱۱

۱-۹-۱-تعاریف نظری——————————————— ۱۱

۱-۹-۲-  تعاریف عملیاتی—————————————— ۱۳

۱-۱۰- قلمرو تحقیق ——————————————— ۱۴

۱-۱۰-۱-  قلمرو موضوعی —————————————– ۱۵

۱-۱۰-۲- قلمرو مکانی ——————————————- ۱۵

۱-۱۰-۳- قلمرو زمانی——————————————– ۱۵

 

فصل دوم: ادبّیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه—————————————————- ۱۶

۲-۲- بلوغ سازمانی———————————————– ۱۶

۲-۳- تاریخچه بلوغ سازمانی ————————————— ۱۹

۲-۴- ویژگیهای مرحله بلوغ—————————————– ۲۲

۲-۵-  مدل های بلوغ سازمانی————————————— ۲۴

۲-۶- سطوح بلوغ سازمانی—————————————– ۲۵

۲-۷-  گذر از مرحله بلوغ—————————————— ۲۷

۲-۸-  بلوغ سازمانی و کاربرد آن در سازمان—————————– ۲۹

۲-۹- فرآیند بلوغ سازمانی —————————————– ۲۹

۲-۱۰-  چرایی بلوغ سازمانی—————————————- ۲۹

۲-۱۰-۱-  افزایش رقابت—————————————— ۳۰

۲-۱۰-۲-  اثرات فناوری بر محیط کار——————————— ۳۰

۲-۱۰-۳-  ضرورت پاسخگوئی سریع به نیازهای مشتریان و تقاضابرای کیفیت برتر——- ۳۰

۲-۱۰-۴-نیاز به کارکنان با مهارت بالا———————————- ۳۰

۲-۱۰-۵-  ضرورت انعطاف پذیری سازمان——————————– ۳۰

۲-۱۰-۶-تامین منابع———————————————- ۳۰

۲-۱۱-شاخص های بلوغ سازمانی———————————— ۳۲

۲-۱۱-۱– ساختاری و تشکیلاتی و فرآیندکاری————————— ۳۲

۲-۱۱-۲ –رهبری و مدیریت—————————————- ۳۴

۲-۱۱-۳- محیطی———————————————— ۳۵

۲-۱۱-۴- فردی ————————————————- ۳۷

۲-۱۱-۵- سازمان———————————————— ۳۹

۲-۱۲- پیشینه ها————————————————- ۴۰

۲-۱۲-۱- سابقه تحقیقات در ایران———————————— ۴۰

۲-۱۲-۲- سابقه تحقیقات در خارج———————————– ۴۱

۲-۱۴- خلاصه————————————————– ۵۶

فصل سوّم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه—————————————————- ۵۰

۳-۲- نوع و روش تحقیق—————————————— ۵۰

۳-۳- روشهای جمع آوری اطلاعات———————————– ۵۱

۳-۴-  جامعۀ آماری———————————————- ۵۲

۳-۵- حجم نمونه و روش نمونه گیری ——————————— ۵۲

۳-۶-  جمع آوری اطلاعات—————————————– ۵۲

۳-۷-  ابزار جمع آوری اطلاعات ———————————— ۵۳

۳-۷-۱- پرسشنامه———————————————— ۵۳

۳-۷-۲-  روایی ( اعتبار) پرسشنامه———————————— ۵۳

۳-۷-۳- پایایی ( قابلیت اعتماد) پرسشنامه—————————— ۵۳

۸-۳- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات——————————– ۵۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه —————————————————- ۵۶

۴-۲- توصیف جمعیت شناختی نمونه ها——————————– ۵۷

۴-۲-۱- جنسیت ———————————————— ۵۷

۴-۲-۲- تحصیلات ———————————————- ۵۸

۴-۲-۳-  وضعیت تاهل——————————————– ۵۹

۴-۲-۴-سن—————————————————- ۶۰

۴-۲-۵-  نوع استخدام——————————————— ۶۱

۴-۲-۶-سابقه خدمت——————————————— ۶۲

۴-۲-۷- شغل یا پست سازمانی————————————– ۶۳

۴-۳- توصیف متغیرهای بلوغ سازمانی به تفکیک جمعیت شناختی————- ۶۴

۴-۳-۱- جنسیت ———————————————— ۶۴

۴-۳-۲- وضعیت تاهل ——————————————– ۶۴

۴-۳-۳- سطح تحصیلات —————————————— ۶۵

۴-۳-۴- نوع استخدام——————————————— ۶۶

۴-۳-۵- سابقه خدمت ——————————————– ۶۷

۴-۳-۶- شغل یا پست سازمانی————————————– ۶۸

۴-۳-۷-سن—————————————————- ۶۹

۴-۴- آزمون نرمالیته نظرات—————————————– ۷۰

۴-۵- تجزیه وتحلیل فرضیه ها————————————— ۷۱

۴-۵-۱ فرضیه اول : وضعیت بلوغ سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری معنی دار است.————————————-۷۲

۴-۵-۲ فرضیه دوم : شاخص های بلوغ سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری معنی دار است —————————————۷۳

۴-۵-۲-۱- شاخص ساختاری و تشکیلاتی وفرآیندکاری در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری معنی دار است ——————————–۷۳

۴-۵-۲-۲- شاخص رهبری و مدیریت در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری معنی دار است ——————————————-۷۴

۴-۵-۲-۳- شاخص امکانات وتجهیزات و فناوری ها در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری معنی دار است ———————————–۷۵

۴-۵-۲-۴- شاخص محیطی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری معنی دار است —————————————————-۷۶

۴-۵-۲-۵- شاخص فردی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری معنی دار است —————————————————-۷۷

۴-۵-۳-۱- سطح توسعه یافتگی فردی(منابع انسانی) بر بلوغ سازمانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری تأثیر معنی داری دارد.———————-۷۸

۴-۵-۳-۲- سطح توسعه یافتگی امکانات و تجهیزات و فن آوری ها بر بلوغ سازمانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری تأثیر معنی داری دارد.———۷۹

۴-۵-۳-۳-سطح توسعه یافتگی تشکیلات و روشها و فرآیندهای کاری بر بلوغ سازمانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری تأثیر معنی داری دارد.———۸۰

۴-۵-۳-۴-سطح توسعه یافتگی محیطی و پاسخگوئی بر بلوغ سازمانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری تأثیر معنی داری دارد.———————-۸۱

۴-۵-۳-۵- سطح توسعه یافتگی رهبری ومدیریت بر بلوغ سازمانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری تأثیر معنی داری دارد.———————-۸۲

۴-۵-۴- رتبه بندی عوامل و متغیرها———————————– ۹۲

۴-۶- خلاصه فصل چهارم—————————————— ۹۳

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه—————————————————- ۸۷

۵-۲-  نتایج تحقیق———————————————– ۸۸

۵-۳- محدودیت های تحقیق—————————————- ۸۹

۵-۳-۱- محدودیت های در حیطه اختیار محقق————————— ۸۹

۵-۳-۲-  محدودیت های خارج از اختیار محقق————————– ۹۰

۵-۴-  تفسیر و تطبیق نتایج—————————————– ۹۱

۵-۴-۱- بررسی رابطه بین ویژگی های ساختار سازمانی و سطح بلوغ کارکنان صف و ستاد دانشگاه تربیت معلم و ارائه الگوی ساختاری مناسب  ———————————- ۹۰

۵-۴-۲-  تعیین سطح بلوغ منابع انسانی شرکتهای سازنده قطعات خودرو بر اساس الگوی بلوغ قابلیت کارکنان——————————————————– ۹۱

۵-۴-۳- مدل بلوغ دولت الکترونیکی با استفاده از مدل بلوغ  قابلیت یکپارچه—— ۹۲

۵-۵-  پیشنهادها بر اساس نتایج ————————————- ۹۲

۵-۵-۳-  توصیه به تحقیقات آتی ———————————— ۹۵

منابع و مأخذ—————————————————- ۹۶

پیوستها——————————————————– ۹۹

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *