گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه سنجش تفکر سیستمی در شرکت پتروشیمی مروارید و تاثیر آن بر ابعاد بهره وری نیروی انسانی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه سنجش تفکر سیستمی در شرکت پتروشیمی مروارید و تاثیر آن بر ابعاد بهره وری نیروی انسانی
۱۳۹۶-۰۶-۰۶
533 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه سنجش تفکر سیستمی در شرکت پتروشیمی مروارید و تاثیر آن بر ابعاد بهره وری نیروی انسانی


تعداد صفحات ۱۱۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده فارسی:

تفکر سیستمی درصدد فهم کل (سیستم) و اجزای آن، روابط بین اجزاء و کل و روابط بین کل با محیط آن (فراسیستم) است. این نوع تفکر با بهره وری که به معنای استفاده موثرتر از منابع اعم از نیروی کار، سرمایه، زمین، مواد، انرژی، ماشین‌آلات و ابزار، تجهیزات و اطلاعات در فرآیند تولید کالاها و خدمات است، رابطه مستقیمی دارد.

این پژوهش به دنبال سنجش تفکر سیستمی در شرکت پتروشیمی مروارید و تاثیر آن بر ابعاد بهره وری نیروی انسانی می باشد.

پس از بررسی منابع نظری موضوع تعدادی از عوامل که بر تفکر سیستمی و بهره وری اثر گذارند، مشخص شدند. بر آن اساس، شش فرضیه در نظر گرفته شده عوامل موثر بر تفکر سیستمی تعیین و رتبه بندی شد. در ابتدای آنالیز تحقیق نرمال بودن توزیع جامعه با استفاده از آزمون معتبر کلموگروف- اسمیرنوف مورد تایید قرار گرفت. به منظور تعیین  پایائی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و پایایی پرسشنامه نیز مورد قبول واقع شد. پس از ان با بهره گیری از تحلیل آماری نرم افزار SPSS و آزمون میانگین، یافته های پژوهش حاکی از آن است که   معیار ” خدمات رسانی به جامعه و مشتریان از طریق سیستم مشتری مداری ”  مهمترین تأثیر و سپس به ترتیب اولویت توجه به ارتباطات و توسعه منابع انسانی، توجه به بازخورهای حاصله از فعالیتهای قبلی ، جذب،  انتصاب و ارتقاء واجدین شرایط در مشاغل مدیریتی ، توجه به کل نگری  و جزء نگری به طور همزمان ،کمترین رتبه مربوط به کسب اطلاعات از شرایط اقتصادی، اجتماعی و جهانی و بررسی تأثیرات آنها بر طرحها و فعالیتهای جاری  و توجه به کیفیت و کمیت به طور همزمان می باشد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                              صفحه

فصل اول۱

کلیات پژوهش۱

۱٫۱      مقدمه- ۲

۱٫۲      بیان مسأله- ۲

۱٫۳       قلمرو پژوهش —————————————————————— —–۵

۱٫۴      ضرورت پژوهش– ۵

۱٫۵      اهداف پژوهش– ۶

۱٫۶      سوالات پژوهش– ۷

۱٫۷      فرضیات پژوهش– ۷

۱٫۸     مدل مفهومی پژوهش: ۸

۱٫۹     تعریف واژه ها و اصطلاحات: ۹

فصل دوم۱۰

۱‚۲ مقدمه- ۱۰

۲‚۲ مبانی نظری- ۱۲

۱‚۲‚۲ یادگیری سازمانی- ۱۲

۱‚۲‚۲ تعریف سیستم و نگرش های محتلف نسبت به آن- ۱۲

۱‚۲‚۲‚۲ نگرش های مختلف به سیستم- ۱۶

۳‚۲‚۲ تفکر تحلیلی- ۱۹

۴‚۲‚۲ تفکر ترکیبی- ۲۱

۵‚۲‚۲ مدیریت بنا بر تفکر تحلیلی و سیستمی- ۲۲

۶‚۲‚۲ روش های برخورد با سیستم ها ۲۵

۷‚۲‚۲ مفهوم و دیدگاه تفکر سیستمی- ۲۶

۸‚۲‚۲ فرایند مدل سازی در تفکر سیستمی- ۲۷

۹‚۲‚۲ تعاریف بهره وری- ۳۰

۱‚۹‚۲‚۲  مولفه های بهره وری- ۳۲

۲‚۹‚۲‚۲ اندازه گیری بهره وری- ۳۳

۳‚۹‚۲‚۲  مدل های سنجش بهره وری ۳۳

۱۰‚۲‚۲ سطوح بهره وری- ۳۸

۱۱‚۲‚۲  مدل های بیانگر عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی- ۳۹

۱۲‚۲‚۲ هدف بهره وری- ۴۰

۱۳‚۲‚۲ عوامل موثر بر بهره وری- ۴۱

۱‚۱۳‚۲‚۲  عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی- ۴۳

۲‚۱۳‚۲‚۲ مهمترین عوامل موثر بر کاهش بهره وری- ۴۵

۱۴‚۲‚۲  بهره وری از دیدگاه مناتبع انسانی- ۴۶

۱۵‚۲‚۲ بهره وری سازمانی- ۴۷

۱۶‚۲‚۲ شرط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها ۴۸

۱۷‚۲‚۲  تاریخچه استفاده از مفهوم بهره وری- ۵۰

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                              صفحه

۱۸‚۲‚۲ تداوم نگرش سیستمی در بهره وری و بهبود آن- ۵۱

۱۹‚۲‚۲ منابع انسانی و نقش آن در سازمان ها ۵۳

۳‚۲ پیشینه پژوهش– ۵۴

۱‚۳‚۲ تحقیقات خارجی- ۵۴

۲‚۳‚۲ تحقیقات داخلی- ۵۶

فصل سوم۶۰

۱‚۳ مقدمـه- ۶۱

۲‚۳ روش تحقیق: ۶۱

۳‚۳ روش گردآوری اطلاعات : ۶۱

۴‚۳  ابزار گردآوری اطلاعات : ۶۱

۵‚۳ شاخص های مرتبط با سنجش تفکر سیستمی و ابعاد بهره وری نیروی انسانی- ۶۲

۶‚۳ روایی و پایایی پرسش نامه : ۶۳

۷‚۳ جامعه آماری و حجم نمونه  و  روش نمونه گیری: ۶۵

۸‚۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۶۵

۱‚۸‚۳ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف : ۶۶

۲‚۸‚۳ آزمون تی – استیودنت : ۶۷

۳‚۸‚۳ آنالیز فاکتور  pls : 69

فصل چهارم۷۰

۱‚۴ مقدمه- ۷۱

۲‚۴ آمار توصیفی متغیرها : ۷۱

۲‚۲‚۴ آمار توصیفی اطلاعات دموگرافیک : ۷۶

۳‚۴ بررسی نرمال بودن داده ها : ۷۸

۴‚۴  محاسبه  پایایی پرسش نامه: ۷۸

۵‚۴ تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش– ۸۰

۶‚۴ تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون t : 82

۷‚۴  رتبه بندی ابعاد بهره وری با استفاده از آزمون فریدمن- ۸۶

۸‚۴ نتایج تحلیل فاکتور با روش PLS- 90

۱‚۸‚۴ بررسی صحت مدل ساختاری- ۹۱

۲‚۸‚۴ بررسی صحت مدل اندازه گیری شده: ۹۱

۱‚۲‚۸‚۴ تک بعدی بودن شاخص ها : ۹۱

۲‚۲‚۸‚۴ شاخص پایایی ترکیبی- ۹۲

۳‚۲‚۸‚۴ شاخص AVE- 92

۳‚۸‚۴ تفسیر ضرایب متغیرهای مستقل : ۹۲

۴‚۸‚۴ ضریب تعیین مدل R2 : 93

فصل پنجم۹۵

۱‚۵ مقدمه- ۹۶

۲‚۵ نتیجه گیری- ۹۶

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                              صفحه

۱‚۲‚۵   نتایج اصلی تحقیق- ۹۶

۱‚۱‚۲‚۵  نتایج آزمون تی – استیودنت جهت ارزیابی تفکر سیستمی و ابعاد بهره وری- ۹۶

۲‚۱‚۲‚۵ نتایج آزمون فریدمن- ۹۶

۳‚۱‚۲‚۵ نتایج مدل سازی معادلات ساختاری- ۹۸

۲‚۵ نتایج فرعی تحقیق- ۹۸

۳‚۵  پیشنهادها مرتبط با نتایج پژوهش– ۹۹

۴‚۵  سایرپیشنهادات کاربردی- ۱۰۰

۵‚۵  محدودیتهای تحقیق- ۱۰۱

منابع و مواخذ۱۰۲

پیوست خروجی نرم افزار ۱۰۷

پرسشنامه۱۱۱

چکیده انگلیسی۱۱۴

 

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *