گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه سنجش اثربخشی تسهیلات اعطایی بانک های عامل به بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی مازندران با تاکید بر اهداف طرح(مطالعه موردی: بانک ملی استان مازندران)


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه سنجش اثربخشی تسهیلات اعطایی بانک های عامل به بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی مازندران با تاکید بر اهداف طرح(مطالعه موردی: بانک ملی استان مازندران)
2017-09-02
469 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه سنجش اثربخشی تسهیلات اعطایی بانک های عامل به بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی مازندران با تاکید بر اهداف طرح(مطالعه موردی: بانک ملی استان مازندران)


تعداد صفحات ۱۵۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنبد

[zarinpalpaiddownloads id=”298″]

چکیده

    اهمیت SMEs فقط در ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصار خلاصه نمی شود چرا که در اشتغال زایی، توزیع عادلانه منابع، ایجاد شهرک های صنعتی پویا، تربیت نیروی انسانی متخصص برای دیگر واحدها، افزایش صادرات، کاهش واردات و… نیز می تواند نقش موثری داشته باشد.

هدف از اجرای تحقیق حاضر سنجش اثربخشی تسهیلات اعطایی بانک ملی به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در مازندران بوده است. بدین منظور چهار متغیر ایجاد اشتغال، کارایی تسهیلات بانکی، توزیع عادلانه منابع و توسعه و رونق شهرک های صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است.

جهت بررسی متغیر اشتغال از اسناد و مدارک موجود در وزارت کار و امور اجتماعی مربوط به ۱۲۳۱ طرح زودبازده اقتصادی و جهت بررسی متغیرهای کارایی تسهیلات بانکی، توزیع عادلانه منابع و توسعه و رونق شهرک های صنعتی از پرسشنامه استفاده گردیده است که در بین ۷۰ نفر از مدیران، کارشناسان، روسای شعب و کارکنان درگیر با این طرح توزیع گردید. نتایج نشان داد که تسهیلات اعطایی بانک ملی به SMEs  در براورده ساختن اهداف بانکی و توزیع عادلانه منابع موثر نبوده، همچنین در ایجاد اشتغال نیز برای طرح های جدید و نیمه تمام موثر نبوده اما در ایجاد اشتغال برای طرح های توسعه ای و همچنین در توسعه و رونق شهرک های صنعتی موثر بوده است.

 

کلید واژه: تسهیلات بانک ملی، طرح های زودبازده، بنگاه های کوچک و متوسط مازندران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول- کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۴- چهارچوب مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………… ۵

۱-۵- اهداف و مهمترین پرسشهای تحقیق……………………………………………………………………….. ۷

۱-۵-۱- هدف اصلی………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۵-۲- اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۶-فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶-۱-  فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶-۲- فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۷- متغیرها……………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷-قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷-۱-قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷-۲-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۷-۳-قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۸-تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………… ۹

۱-۸-۱- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۸-۲-تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………. ۱۱

فصل دوم-  ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۲-اثربخشی…………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۲-۱-تعریف اثربخشی……………………………………………………………………………………………

۲-۱-۲-۲- مدل‌های اثربخشی سازمانی                                                                                                                                                                                             

۲-۱-۲-۳-کارایی…………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۳-سنجش اثربخشی……………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۴- تسهیلات مالی…………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۴-۱- مشارکت مدنی……………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۴-۲-مشارکت حقوقی……………………………………………………………………………………………

۲-۱-۴-۳-مضاربه………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۴-۴-فروش اقساطی……………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۴-۵-اجاره به شرط تملیک………………………………………………………………………………………

۲-۱-۴-۶-سلف………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۴-۷-جعاله………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۴-۸-سرمایه گذاری مستقیم……………………………………………………………………………………..

۲-۱-۴-۹-مزارعه…………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۴-۱۰-مساقات……………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۴-۱۱-خرید دین………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۴-۱۲-قرض الحسنه………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۵-بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی……………………………………………………………………..

۲-۱-۵-۱-تعریف بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی………………………………………………………..

۲-۱-۵-۲- SME ها و کارآفرینی…………………………………………………………………………………..

۲-۱-۵-۳-انواع کارآفرینی و دیدگاه کارآفرینانه……………………………………………………………………

۲-۱-۵-۴- صنایع کوچک در ایران و اهداف توسعه آن…………………………………………………………

۲-۱-۵-۵ صنایع کوچک ایران، قوتها و فرصتها…………………………………………………………………..

۲-۱-۶-تسهیلات اعطایی بانک ها به SMEs…………………………………………………………………….

۲-۱-۶-۱-مدت طرح……………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۶-۲-نوع طرح……………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۶-۳-بخش های اقتصادی……………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۲- پیشینه های تحقیقاتی در ارتباط با موضوع………………………………………………………………

۲-۲-۳-جمع بندی  سابقه تحقیقات مشابه………………………………………………………………………….

فصل سوم- روش تحقیق

۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۲- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….

جدول ۳-۱-اشتغال ایجاد شده…………………………………………………………………………………………

۳-۴- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….

۳-۵- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………..

۳-۶- چگونگی سنجش روایی و پایایی تحقیق (Validity & Reliability)…………………………..

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات……………………………………………………………………

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..

۴-۲- داده‌های توصیفی………………………………………………………………………………………………….

۴-۳-تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده………………………………………………………..

۴-۳-۱- مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………..

۴-۳-۱-۱- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت…………………………………………….

۴-۳-۱-۲- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن………………………………………………….

۴-۳-۱-۳- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات………………………………….

۴-۳-۱-۴- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تجربه کاری……………………………………….

۴-۳-۲- تحلیل آماری داده‌های جمع آوری شده………………………………………………………………….

۴-۳-۲-۱- آزمون پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده…………………………………………….

۴-۳-۲-۲- آزمونهای مربوط به متغیرهای تحقیق………………………………………………………………….

۴-۳-۲-۲-۱- آزمونT تک نمونه ای مربوط به متغیر کارایی تسهیلات بانکی……………………………….

۴-۳-۲-۲-۲- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغیر توزیع عادلانه منابع…………………………………..

۴-۳-۲-۲-۳- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغیر توسعه و رونق شهرکهای صنعتی………………….

۴-۳-۲-۲-۴- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغیر طرحهای جدید اشتغالزا……………………………..

۴-۳-۲-۲-۵- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغیر طرحهای نیمه تمام اشتغالزا…………………………

۴-۳-۲-۲-۶- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغیر طرحهای توسعه ای اشتغالزا………………………..

۴-۳-۲-۲-۷- آزمون فریدمن(مربوط به متغیرهای پرسشنامه)…………………………………………………..

۴-۳-۲-۲-۷- آزمون معادلات ساختاری مربوط به متغیرها………………………………………………………

فصل پنجم- بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..

۵-۲- مروری مختصر بر مسئله و هدف تحقیق…………………………………………………………………….

۵-۳-یافته‌ها………………………………………………………………………………………………………………..

۵-۴- بحث و مقایسه……………………………………………………………………………………………………

۵-۵-نتیجه‌گیری و پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………..

۵-۶-پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………..

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *