گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه سنتز تیواترها به روش اولمان با استفاده از کاتالیست نانو ذرات اکسیدمس و پتاسیم فلوئورید نشانده شده بر روی زئولیت طبیعی به عنوان بستر بازی جدید


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه سنتز تیواترها به روش اولمان با استفاده از کاتالیست نانو ذرات اکسیدمس و پتاسیم فلوئورید نشانده شده بر روی زئولیت طبیعی به عنوان بستر بازی جدید
2017-09-26
393 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه سنتز تیواترها به روش اولمان با استفاده از کاتالیست نانو ذرات اکسیدمس و پتاسیم فلوئورید نشانده شده بر روی زئولیت طبیعی به عنوان بستر بازی جدید


تعداد صفحات ۷۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 [zarinpalpaiddownloads id=”372″]

چکیده

تیواترها طبقه مهمی از ترکیبات آلی می­باشند و بسیاری از آنها فعالیت بیولوژی قابل توجهی دارند. مهم­ترین روش تهیه این ترکیبات پروتکل اولمان می­باشد و در این تحقیق از یک سیستم بازی ارزان کلینوپتیلولیت/ پتاسیم فلوئورید (KF/CP) درکنار استفاده کاتالیتیکی از نانو ذرات اکسیدمس  برای سنتز تیواترها استفاده گردید.  نانو ذرات اکسیدمس به عنوان کاتالیزورهای ناهمگن بکار برده شدند و قابل بازیابی می­باشند ضمن اینکه این کاتالیزور باعث بهبود شرایط واکنش می­گردد. متغیرهایی همچون حلال ، دما ، نوع سوبسترا ، نوع نوکلئوفیل، مقدار بستر بازی نسبت مولی واکنش­دهنده­ها و مقدار کاتالیزور مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که این بستر بازی باعث کاهش زمان واکنش و افزایش راندمان واکنش گردید.

کلمات کلیدی: تیواتر، کلینوپتیلولیت/ پتاسیم فلوئورید، نانو ذرات اکسیدمس، پروتکل اولمان

 

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳-۱- اهداف علمی………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۳-۲- اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۳-۳- ضرورت­های خاص انجام تحقیق…………………………………………………………………….. ۵

۱-۳-۴- فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم: ادبیات ­و پیشینه ­تحقیق       

۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۱-۱- تیواترها……………………………………………………………………………………………………… ۷

۲-۱-۲- نامگذاری…………………………………………………………………………………………………… ۸

۲-۱-۳- ساختا­ر ­و خواص…………………………………………………………………………………………. ۸

۲-۱-۴- کاربردها…………………………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۱-۵- چند مورد از روش­های سنتز تیواترها………………………………………………………………… ۸

۲-۲- واکنش­ها……………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۲-۱- اکسیداسیون………………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۲-۲- آلکیلاسیون……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۲-۳- اتصال به فلزات ­انتقالی………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۲-۴- هیدروژن ­کافت………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۳- پیشینه سنتز تیواترها ……………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۳-۱- سنتز تیواترها و آریل­تیواترها…………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۳-۲- سنتز β- فلوئوروآلکیل فنیل(متیل) تیواترها………………………………………………………… ۱۱

۲-۳-۳- سنتز بی­آریل­تیواترها به کمک بازهای فسفازین………………………………………………….. ۱۱

۲-۳-۴- سنتز تیواترها در مجاورت مقدار کاتالیزوری کربوکسیلات مس(I)………………………….. 12

CSF-Celite 2-3-5- سنتز تیواترها به وسیله کاتالیزور……………………………………………………. ۱۳

۲-۳-۶- سنتز تیواترها از الکل­های ­فعال و سولفونیل­کلریدها……………………………………………… ۱۳

۲-۳-۷- سنتز آریل­تیواترها……………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۳-۸- سنتز تیواترها به کمک نانو ذرات نیکل به عنوان کاتالیزور……………………………………… ۱۵

۲-۳-۹- سنتز دی­آریل­تیواترها و دی­آریل­اترها………………………………………………………………. ۱۵

۲-۳-۱۰- سنتز تیواترها از طریق واکنش­های اتصالی درون ­مولکولی از نوع اولمان…………………. ۱۶

۲-۳-۱۱- α- فلوئورین­دارکردن اترها، تیواترها، آمین­ها و فسفین­ها…………………………………….. ۱۶

۲-۳-۱۲- سنتز اولمان آریل­اترهای هتروسیکل………………………………………………………………. ۱۷

۲-۳-۱۳- سنتز α،α- دی­فلوئوروآلکیل­آریل­تیواترها…………………………………………………………. ۱۸

۲-۳-۱۴- سنتز و فعالیت بیولوژیکی­ اترها، تیواترها و سلنواترها………………………………………… ۱۸

۲-۳-۱۵- سنتز آریل­سولفیدها توسط کاتالیزور فلزی حدواسط………………………………………….. ۱۹

۲-۳-۱۶- سنتز دی­آریل­سولفیدها با تشکیل پیوند کربن-گوگرد………………………………………….. ۲۰

۲-۳-۱۷- سنتز تیواترهای ­محتوی­ آزول……………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۳-۱۸- سنتز دی­آریل­تیواترهای ­نامتقارن……………………………………………………………………. ۲۱

۲-۳-۱۹- سنتز β،’β- دی­هیدروکسی­دی­تیواترها…………………………………………………………….. ۲۲

۲-۳-۲۰- سنتز β،’β- دی­کتودی­تیواترها……………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۴- شیمی مس…………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۵- واکنش اولمان……………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۶- مکانیسم واکنش اولمان……………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۷- نانو ذرات…………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۸- نانو ذرات و واکنش اولمان ……………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۹- واکنش­های جانشینی هسته­دوستی آروماتیکی………………………………………………………… ۳۰

۲-۱۰- مکانیسم واکنش­های جانشینی هسته­دوستی آروماتیکی…………………………………………… ۳۱

۲-۱۰-۱- گروه فعال­کننده الکترون­کشنده بر روی حلقه……………………………………………………. ۳۲

۲-۱۰-۲- گروه ترک­کننده………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۱۰-۳- هسته­دوست……………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۱۰-۴- حلال…………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱۱- بسترهای جامد…………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۱۲- زئولیت­ها…………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱۳- کلینوپتیلولیت………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱۳-۲- خواص ­کلینوپتیلولیت………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱۳-۲-۱- اطلاعات ­کلی………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱۳-۲-۲- خواص ­فیزیکی ­کلینوپتیلولیت…………………………………………………………………… ۳۷

۲-۱۳-۲-۳- ظرفیت ­تبادل­ کاتیون………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱۳-۲-۴- خواص ­شیمیایی کلینوپتیلولیت………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۱۳-۲-۵- کاربردها……………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱۳-۲-۶- انواع کلینوپتیلولیت………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱۳-۳- خاصیت جذب آب…………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۱۳-۴- خاصیت جابه­جایی یونی…………………………………………………………………………….. ۴۰

فصل سوم: روش ­تحقیق

۳-۱- اطلاعات ­عمومی……………………………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۱-۱- مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۱-۲- وسایل و تجهیزات مورد استفاده…………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۲- تهیه کلینوپتیلولیت/پتاسیم فلوئورید……………………………………………………………………… ۴۴

۳-۳- تهیه نانو اکسیدمس…………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۴- به دست آوردن شرایط بهینه در مجاورت بستر بازی کلینوپتیلولیت/پتاسیم فلوئورید………… ۴۵

۳-۴-۱- انتخاب حلال مناسب………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۴-۲- بهینه­سازی دما……………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۴-۳- بهینه­سازی مقدار بستر بازی کلینوپتیلولیت/پتاسیم فلوئورید……………………………………. ۴۶

۳-۴-۴- بهینه­سازی نسبت مولی واکنش­دهنده­ها ……………………………………………………………. ۴۷

KF/CP3-5- بهینه­سازی نوع کاتالیزور با بستر بازی ………………………………………………………. ۴۷

۳-۶- بهینه­سازی نانو اکسیدمس…………………………………………………………………………………. ۴۷

۳-۷- روش کلی برای انجام واکنش در مجاورت بستر بازی کلینوپتیلولیت/پتاسیم فلوئورید …….. ۴۸

۳-۸- تهیه کلینوپتیلولیت/سزیم فلوئورید ……………………………………………………………………… ۴۸

۳-۸-۱- بهینه­سازی مقدار بستر بازی کلینوپتیلولیت/سزیم فلوئورید ……………………………………. ۴۸

۳-۸-۲- روش کلی برای انجام واکنش در مجاورت بستر بازی کلینوپتیلولیت/سزیم فلوئورید……. ۴۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

KF/CP بستر ۴-۱- نتایج حاصل از آزمایش­های اصلاح شده برای تشکیل پیوند کربن-گوگرد با.. ۵۱

۴-۱-۱- انتخاب حلال مناسب………………………………………………………………………………….. ۵۱

۴-۱-۲- بهینه­سازی دما……………………………………………………………………………………………. ۵۲

۴-۱-۳- بهینه­سازی مقدار بستر بازی کلینوپتیلولیت/پتاسیم فلوئورید……………………………………. ۵۲

۴-۱-۴- بهینه­سازی نسبت مولی واکنش­دهنده­ها…………………………………………………………….. ۵۲

۴-۲- بهینه­سازی نوع کاتالیزور با بستر بازی کلینوپتیلولیت/پتاسیم فلوئورید…………………………… ۵۳

۴-۳- بهینه­سازی مقدار نانو اکسیدمس…………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۴- نتایج حاصل از آزمایش­های اصلاح شده برای تشکیل پیوند کربن-گوگرد با بستر بازی KF/CP در مجاورت کاتالیزور نانو اکسیدمس……………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۴-۵- نتایج حاصل از آزمایش­های مربوط به بهینه­سازی شرایط برای تشکیل پیوند کربن-گوگرد با بستربازی CsF/CP 56

۴-۵-۱- بهینه­سازی مقدار بستر بازی CsF/CP ……………………………………………………………… 56

۴-۵-۲-  نتایج حاصل از آزمایش­های مربوط به بهینه­سازی شرایط برای تشکیل پیوند کربن-گوگرد با بستر   CsF/CPدر مجاورت کاتالیزور نانو اکسیدمس………………………………………………………………………………. ۵۷

۴-۶- اطلاعات طیفی مربوط به ترکیبات سنتز شده…………………………………………………………. ۵۸

۴-۶-۱- داده­های طیفی مربوط به سنتز ترکیب فنیل تیونفتالن……………………………………………. ۵۸

۴-۶-۲- داده­های طیفی مربوط به سنتز ترکیب ۴-برمو-۱-فنیل تیوبنزن………………………………… ۵۸

۴-۶-۳- داده­های طیفی مربوط به سنتز ترکیب ۴-متوکسی-۱-فنیل تیوبنزن…………………………… ۵۸

۴-۶-۴- داده­های طیفی مربوط به سنتز ترکیب ۴-متیل-۱-فیل تیوبنزن ……………………………….. ۵۸

۴-۶-۵- داده­های طیفی مربوط به سنتز ترکیب ۲-متیل-۱-فیل تیوبنزن ……………………………….. ۵۹

۴-۶-۶- داده­های طیفی مربوط به سنتز ترکیب فیل تیونفتالن ……………………………………………. ۵۹

۴-۶-۷- داده­های طیفی مربوط به سنتز ترکیب ۴-کلرو-۱-فیل تیوبنزن ……………………………….. ۵۹

فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

KF/CP 5-2- به ­دست ­آوردن شرایط بهینه در مجاورت بستر بازی …………………………………. ۶۲

۵-۲-۱- بهینه­سازی حلال………………………………………………………………………………………… ۶۲

۵-۲-۲- بهینه­سازی دما……………………………………………………………………………………………. ۶۲

۵-۲-۳- بهینه­سازی مقدار بستر بازی KF/CP ………………………………………………………………. 63

۵-۲-۴- بهینه­سازی نسبت مولی واکنش­دهنده­ها…………………………………………………………….. ۶۳

CsF/CP5-3- بهینه­سازی مقدار بستر بازی ………………………………………………………………….. ۶۳

۵-۴- بررسی مکانیسم…………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۵-۵- بهینه­سازی مقدار نانو اکسیدمس…………………………………………………………………………. ۶۴

۵-۶- بررسی نتایج…………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۵-۷- مقایسه کاتالیزورهای استفاده شده در این پایان نامه………………………………………………… ۶۵

۵-۸- مقایسه نتایج…………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۵-۹- تفسیر طیف­ها……………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۵-۹-۱- تفسیر طیف ترکیب فنیل تیوبنزن…………………………………………………………………….. ۶۶

۵-۹-۲- تفسیر طیف ترکیب ۴-برمو-۱-فنیل تیوبنزن …………………………………………………….. ۶۶

۵-۹-۳- تفسیر طیف ترکیب ۴-متوکسی-۱-فنیل تیوبنزن…………………………………………………. ۶۶

۵-۹-۴- تفسیر طیف ترکیب ۴-متیل-۱-فنیل تیوبنزن………………………………………………………. ۶۷

۵-۹-۵- تفسیر طیف ترکیب ۲-متیل-۱-فنیل تیوبنزن………………………………………………………. ۶۷

۵-۹-۶- تفسیر طیف ترکیب فنیل تیونفتالن………………………………………………………………….. ۶۸

۵-۹-۷- تفسیر طیف ترکیب ۴-کلرو-۱-فنیل تیوبنزن……………………………………………………… ۶۸

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

پیوست……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *