دانلود پایان نامه سنتز تک ظرف سه جزئی ترکیبات β-آمینوکربونیلی از طریق واکنش مانیخ با استفاده ازکاتالیزور نانوحفره آبگریز قابلی بازیافت SBA-15-Ph-PrSO3H در حلال آب

تعداد صفحات ۷۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

در این پایان نامه در راستای بسط مطالعاتمان در زمینه شیمی سبز،  روشی جدید، ساده، اقتصادی و عملی جهت سنتز β–آمینوکتون­ها از آلدهیدها، آمین­ها و کتون­ها با استفاده از کاتالیزور سیلیکایی هتروژن سولفونه شده نانوحفره SBA-15-Ph-Pr-SO3H در حلال آب با موفقیت معرفی شده است. با انجام واکنش مانیخ در دمای محیط در حلال آب، ترکیبات β–آمینو‌کربونیلی با راندمان خوب  بدست آمدند. محصولات سنتزی به ­سادگی در اثر شستشو با اتانول از کاتالیزور، قابل جداسازی بوده و کاتالیزور نیز پس از پراندن حلال می‌تواند برای هشت بار بدون آنکه کاهش قابل توجهی در فعالیت آن ایجاد گردد مورد استفاده مجدد قرار گیرد که موجب می­شود این روش از لحاظ زیست محیطی مقبول باشد. همچنین واکنش در حلال سبز آب انجام شده و نیازی به استفاده از واکنشگرهای گران­قیمت یا دمای بالا نیست.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

۱ چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۳ ۱-۱- مقدمه
۳ ۱-۲-بیان مسئله
۳ ۱-۳-اهداف تحقیق
۴ ۱-۳-۱-اهداف علمی
۴ ۱-۳-۲-اهداف کاربردی
۴ ۱-۳-۳-ضرورت‌های خاص انجام تحقیق
۴ ۱-۴-فرضیه‌ها
۴ ۱-۵-تعریف اصطلاحات و متغیرها
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۷ ۲-۱-شیمی سبز
۱۰ ۲-۲-کاتالیزور
۱۱ ۲-۲-۱-طبقه‌بندی کاتالیزورها
۱۲ ۲-۳-بسترهای مختلف جهت هتروژن نمودن کاتالیزورهای هموژن
۱۲ ۲-۳-۱-تثبیت کاتالیزورها روی سطوح معدنی
۱۳ ۲-۳-۲-تثبیت کاتالیزورها روی سطوح پلیمری
۱۳ ۲-۳-۳-مواد نانوحفره‌ها به عنوان بستر‌هایی برای تثبیت کاتالیزور‌ها
۱۴ ۲-۴-کاتالیزورهای بین فازی
۱۴ ۲-۵- تهیه‌ کاتالیزورهای بین فازی
۱۸ ۲-۶-کاتالیزورهای اسیدی جامد
۲۰ ۲-۷-اسیدهای سولفونیک بر پایه بسترهای سیلیکایی
۲۱ ۲-۸-کنترل خصلت آبگریزی سطح در مزوساختارهای سولفونیک‌اسید
۲۳ ۲-۹- مروری بر واکنش‌ مانیخ
۲۸ ۲-۱۰-واکنش‌های آلی سیلیکا در آب
فصل سوم: روش تحقیق
۳۱ ۳-۱-اطلاعات عمومی
۳۱ ۳-۲- تهیه‌SBA-15-PrSH
۳۲ ۳-۳- تهیه‌SBA-15-Ph-PrSH
۳۲ ۳-۴- تهیه‌SBA-15-Ph-PSO3H
۳۲ ۳-۵- تهیه‌ مشتقات β-آمینو‌‌‌‌کربونیل طی واکنش مانیخ
۳۲ ۳-۵-۱-روش کلی
۳۳ ۳-۵-۲-تهیه‌ترکیب β-آمینو‌‌‌‌کربونیلی به عنوان روش نمونه جهت بهینه نمودن شرایط واکنش
۳۳ ۳-۶-بازیافت کاتالیزور
۳۴ ۳-۷-استخراج محصول از مخلوط واکنش وآماده‌سازی آن جهت ۱H-NMRو ۱۳C-NMR
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده‌ها
۳۶ ۴-۱-آنالیزهای وزن‌سنجی حرارتی، جذب- واجذب نیتروژن و BJH گونه SBA-15-PrSH
۳۷ ۴-۲-آنالیزهای وزن‌سنجی حرارتی،جذب- واجذب نیتروژن و BJHگونهSBA-15-Ph-PrSH
۳۹ ۴-۳-آنالیزهای وزن‌سنجی حرارتی،جذب- واجذب نیتروژن و BJHگونهSBA-15-Ph-PrSO3H
۴۰ ۴-۴- جداول مربوط به بهینه‌سازی شرایط واکنش
۴۰ ۴-۴-۱- جدول بهینه‌سازی حلال
۴۱ ۴-۴-۲- جدول بهینه‌سازی مقدار کاتالیزور
۴۱ ۴-۵- جدول مربوط به نتایج واکنش مانیخ
۴۴ ۴-۶-آنالیزطیف‌های۱H-NMRو۱۳C-NMRواکنش تهیه β-آمینو‌‌‌‌کربونیل
۴۴ ۴-۶-۱- آنالیز طیف‌ محصول ۳-(۴- متیل فنیل)-۱ – فنیل-۳- (فنیل آمینو) پروپان-۱- ان
۴۴ ۴-۶-۲- آنالیز طیف محصول ۳-(۴- متوکسی فنیل)-۱- فنیل-۳- (فنیل آمینو) پروپان-۱- ان
۴۴ ۴-۶-۳- آنالیز طیف‌ محصول ۳-(۴- برومو فنیل) -۱-  فنیل-۳- (فنیل آمینو) پروپان-۱- ان
۴۵

 

۴۵

۴-۶-۴- آنالیز طیف‌ محصول ۳-(۴- کلرو فنیل) -۱-  فنیل-۳- (فنیل آمینو) پروپان-۱- ان

۴-۶-۵- آنالیز طیف محصول ۳-(۴-کلرو فنیل آمینو) -۳- (۴-متوکسی فنیل) -۱- فنیل پروپان -۱- ان

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵۷

۵۸

۵-۱- مقدمه

۵-۲- شناسایی کاتالیزور

۵۸ ۵-۲-۱-آنالیزهای وزن‌سنجی حرارتی (TGA)
۵۸ ۵-۲-۲-آنالیزهای تخلخل‌سنجی
۵۹ ۵-۳-استفاده از کاتالیزورSBA-15-Ph-PrSO3H در واکنش تهیه β-آمینو‌‌‌‌کربونیلاز طریق واکنش مانیخ
۶۰ ۵-۳-۱- بهینه‌سازی شرایط واکنش تهیه‌β-آمینو‌‌‌‌کربونیل
۶۰ ۵-۳-۱-۱-انتخابحلالمناسبجهت تهیه ‌ β-آمینو‌‌‌‌کربونیل
۶۱ ۵-۳-۱-۲- بهینه‌سازی مقدار کاتالیزور
۶۲ ۵-۴-بررسی نتایج حاصل از واکنش آلدهید‌های مختلف، آمین‌های آروماتیک با آلدهید یا کتون‌های متفاوت جهت تهیه ترکیبات β-آمینو‌‌‌‌کربونیلی
۶۶ ۵-۵-استخراج محصولات واکنش تهیه ترکیبات‌β-آمینو‌‌‌‌کربونیلیو بررسی ساختار آنها با طیف

۱H-NMRو۱۳C-NMR

۶۶ ۵-۵-۱-آنالیزطیف‌ محصول ۳-(۴- متیل فنیل)-۱ – فنیل-۳- (فنیل آمینو) پروپان-۱- ان
۶۷ ۵-۵-۲-آنالیز طیف محصول ۳-(۴- متوکسی فنیل)-۱- فنیل-۳- (فنیل آمینو) پروپان-۱- ان
۶۷ ۵-۵-۳- آنالیزطیف‌ محصول ۳-(۴- برومو فنیل) -۱-  فنیل-۳- (فنیل آمینو) پروپان-۱- ان
۶۸ ۵-۵-۴- آنالیز طیف‌ محصول ۳-(۴- کلرو فنیل)-۱ – فنیل-۳- (فنیل آمینو) پروپان-۱- ان
۶۹ ۵-۵-۵- آنالیز طیف محصول ۳-(۴-کلرو فنیل آمینو) -۳- (۴-متوکسی فنیل) -۱- فنیل پروپان -۱- ان
۶۹ ۵-۶- بازیافت کاتالیزور SBA-15-Ph-PrSO3H در واکنش تهیه ترکیب‌ β-آمینو‌‌‌‌کربونیلیاز سه جزء پارا- متیل بنزالدهید، آنیلین و استوفنون
۷۱ منابع و مآخذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *