گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه سنتز تک ظرف سه جزئی ترکیبات β-آمینوکربونیلی از طریق واکنش مانیخ با استفاده ازکاتالیزور نانوحفره آبگریز قابلی بازیافت SBA-15-Ph-PrSO3H در حلال آب * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه سنتز تک ظرف سه جزئی ترکیبات β-آمینوکربونیلی از طریق واکنش مانیخ با استفاده ازکاتالیزور نانوحفره آبگریز قابلی بازیافت SBA-15-Ph-PrSO3H در حلال آب
۱۳۹۶-۰۸-۰۳
151 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه سنتز تک ظرف سه جزئی ترکیبات β-آمینوکربونیلی از طریق واکنش مانیخ با استفاده ازکاتالیزور نانوحفره آبگریز قابلی بازیافت SBA-15-Ph-PrSO3H در حلال آب


تعداد صفحات ۷۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

در این پایان نامه در راستای بسط مطالعاتمان در زمینه شیمی سبز،  روشی جدید، ساده، اقتصادی و عملی جهت سنتز β–آمینوکتون­ها از آلدهیدها، آمین­ها و کتون­ها با استفاده از کاتالیزور سیلیکایی هتروژن سولفونه شده نانوحفره SBA-15-Ph-Pr-SO3H در حلال آب با موفقیت معرفی شده است. با انجام واکنش مانیخ در دمای محیط در حلال آب، ترکیبات β–آمینو‌کربونیلی با راندمان خوب  بدست آمدند. محصولات سنتزی به ­سادگی در اثر شستشو با اتانول از کاتالیزور، قابل جداسازی بوده و کاتالیزور نیز پس از پراندن حلال می‌تواند برای هشت بار بدون آنکه کاهش قابل توجهی در فعالیت آن ایجاد گردد مورد استفاده مجدد قرار گیرد که موجب می­شود این روش از لحاظ زیست محیطی مقبول باشد. همچنین واکنش در حلال سبز آب انجام شده و نیازی به استفاده از واکنشگرهای گران­قیمت یا دمای بالا نیست.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

۱چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۳۱-۱- مقدمه
۳۱-۲-بیان مسئله
۳۱-۳-اهداف تحقیق
۴۱-۳-۱-اهداف علمی
۴۱-۳-۲-اهداف کاربردی
۴۱-۳-۳-ضرورت‌های خاص انجام تحقیق
۴۱-۴-فرضیه‌ها
۴۱-۵-تعریف اصطلاحات و متغیرها
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۷۲-۱-شیمی سبز
۱۰۲-۲-کاتالیزور
۱۱۲-۲-۱-طبقه‌بندی کاتالیزورها
۱۲۲-۳-بسترهای مختلف جهت هتروژن نمودن کاتالیزورهای هموژن
۱۲۲-۳-۱-تثبیت کاتالیزورها روی سطوح معدنی
۱۳۲-۳-۲-تثبیت کاتالیزورها روی سطوح پلیمری
۱۳۲-۳-۳-مواد نانوحفره‌ها به عنوان بستر‌هایی برای تثبیت کاتالیزور‌ها
۱۴۲-۴-کاتالیزورهای بین فازی
۱۴۲-۵- تهیه‌ کاتالیزورهای بین فازی
۱۸۲-۶-کاتالیزورهای اسیدی جامد
۲۰۲-۷-اسیدهای سولفونیک بر پایه بسترهای سیلیکایی
۲۱۲-۸-کنترل خصلت آبگریزی سطح در مزوساختارهای سولفونیک‌اسید
۲۳۲-۹- مروری بر واکنش‌ مانیخ
۲۸۲-۱۰-واکنش‌های آلی سیلیکا در آب
فصل سوم: روش تحقیق
۳۱۳-۱-اطلاعات عمومی
۳۱۳-۲- تهیه‌SBA-15-PrSH
۳۲۳-۳- تهیه‌SBA-15-Ph-PrSH
۳۲۳-۴- تهیه‌SBA-15-Ph-PSO3H
۳۲۳-۵- تهیه‌ مشتقات β-آمینو‌‌‌‌کربونیل طی واکنش مانیخ
۳۲۳-۵-۱-روش کلی
۳۳۳-۵-۲-تهیه‌ترکیب β-آمینو‌‌‌‌کربونیلی به عنوان روش نمونه جهت بهینه نمودن شرایط واکنش
۳۳۳-۶-بازیافت کاتالیزور
۳۴۳-۷-استخراج محصول از مخلوط واکنش وآماده‌سازی آن جهت ۱H-NMRو ۱۳C-NMR
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده‌ها
۳۶۴-۱-آنالیزهای وزن‌سنجی حرارتی، جذب- واجذب نیتروژن و BJH گونه SBA-15-PrSH
۳۷۴-۲-آنالیزهای وزن‌سنجی حرارتی،جذب- واجذب نیتروژن و BJHگونهSBA-15-Ph-PrSH
۳۹۴-۳-آنالیزهای وزن‌سنجی حرارتی،جذب- واجذب نیتروژن و BJHگونهSBA-15-Ph-PrSO3H
۴۰۴-۴- جداول مربوط به بهینه‌سازی شرایط واکنش
۴۰۴-۴-۱- جدول بهینه‌سازی حلال
۴۱۴-۴-۲- جدول بهینه‌سازی مقدار کاتالیزور
۴۱۴-۵- جدول مربوط به نتایج واکنش مانیخ
۴۴۴-۶-آنالیزطیف‌های۱H-NMRو۱۳C-NMRواکنش تهیه β-آمینو‌‌‌‌کربونیل
۴۴۴-۶-۱- آنالیز طیف‌ محصول ۳-(۴- متیل فنیل)-۱ – فنیل-۳- (فنیل آمینو) پروپان-۱- ان
۴۴۴-۶-۲- آنالیز طیف محصول ۳-(۴- متوکسی فنیل)-۱- فنیل-۳- (فنیل آمینو) پروپان-۱- ان
۴۴۴-۶-۳- آنالیز طیف‌ محصول ۳-(۴- برومو فنیل) -۱-  فنیل-۳- (فنیل آمینو) پروپان-۱- ان
۴۵

 

۴۵

۴-۶-۴- آنالیز طیف‌ محصول ۳-(۴- کلرو فنیل) -۱-  فنیل-۳- (فنیل آمینو) پروپان-۱- ان

۴-۶-۵- آنالیز طیف محصول ۳-(۴-کلرو فنیل آمینو) -۳- (۴-متوکسی فنیل) -۱- فنیل پروپان -۱- ان

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵۷

۵۸

۵-۱- مقدمه

۵-۲- شناسایی کاتالیزور

۵۸۵-۲-۱-آنالیزهای وزن‌سنجی حرارتی (TGA)
۵۸۵-۲-۲-آنالیزهای تخلخل‌سنجی
۵۹۵-۳-استفاده از کاتالیزورSBA-15-Ph-PrSO3H در واکنش تهیه β-آمینو‌‌‌‌کربونیلاز طریق واکنش مانیخ
۶۰۵-۳-۱- بهینه‌سازی شرایط واکنش تهیه‌β-آمینو‌‌‌‌کربونیل
۶۰۵-۳-۱-۱-انتخابحلالمناسبجهت تهیه ‌ β-آمینو‌‌‌‌کربونیل
۶۱۵-۳-۱-۲- بهینه‌سازی مقدار کاتالیزور
۶۲۵-۴-بررسی نتایج حاصل از واکنش آلدهید‌های مختلف، آمین‌های آروماتیک با آلدهید یا کتون‌های متفاوت جهت تهیه ترکیبات β-آمینو‌‌‌‌کربونیلی
۶۶۵-۵-استخراج محصولات واکنش تهیه ترکیبات‌β-آمینو‌‌‌‌کربونیلیو بررسی ساختار آنها با طیف

۱H-NMRو۱۳C-NMR

۶۶۵-۵-۱-آنالیزطیف‌ محصول ۳-(۴- متیل فنیل)-۱ – فنیل-۳- (فنیل آمینو) پروپان-۱- ان
۶۷۵-۵-۲-آنالیز طیف محصول ۳-(۴- متوکسی فنیل)-۱- فنیل-۳- (فنیل آمینو) پروپان-۱- ان
۶۷۵-۵-۳- آنالیزطیف‌ محصول ۳-(۴- برومو فنیل) -۱-  فنیل-۳- (فنیل آمینو) پروپان-۱- ان
۶۸۵-۵-۴- آنالیز طیف‌ محصول ۳-(۴- کلرو فنیل)-۱ – فنیل-۳- (فنیل آمینو) پروپان-۱- ان
۶۹۵-۵-۵- آنالیز طیف محصول ۳-(۴-کلرو فنیل آمینو) -۳- (۴-متوکسی فنیل) -۱- فنیل پروپان -۱- ان
۶۹۵-۶- بازیافت کاتالیزور SBA-15-Ph-PrSO3H در واکنش تهیه ترکیب‌ β-آمینو‌‌‌‌کربونیلیاز سه جزء پارا- متیل بنزالدهید، آنیلین و استوفنون
۷۱منابع و مآخذ


ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *