گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه سنتز ترکیبات جدید آلی با استفاده از واکنشهای ترکیباتNH -اسید * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه سنتز ترکیبات جدید آلی با استفاده از واکنشهای ترکیباتNH -اسید
۱۳۹۶-۰۸-۰۳
294 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه سنتز ترکیبات جدید آلی با استفاده از واکنشهای ترکیباتNH -اسید


تعداد صفحات ۶۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

یک روش موثر و آسان برای سنتز مشتقات ١،۳- دی­هیدرو-H ۲–ایندول-۲-اون، با استفاده از واکنش ایساتین یا N-آلکیل ایساتین با متیل کتونﻫﺎ در مجاورت تریﺍﺗﻴﻞﺁﻣﻴﻦ تحت شرایط بدون حلال توصیف شده است. دراین واکنش ، سنتز ١،۳- دی­هیدرو-H ۲ –ایندول-۲-اون تحت شرایط بدون حلال و بدون استفاده از کاتالیست امکان پذیر است.

یک واکنش موثر، تک مرحلهﺍی و سه جزئی بین ایزاتوئیک انیدرید و نوکلئوفیلﻫﺎیی مانند الکلﻫﺎ و تیولﻫﺎ در مجاورت ۴- متوکسی فناسیل برمید، برای تولید محصولات جدیدی از  مشتقات بنزوئیک اسید، تحت شرایط بدون حلال و بدون استفاده از کاتالیست توصیف شده است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………… ۱

فـصل اول:‌ کـلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲ بیان مساله تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۴ فرضیهﻫﺎ…………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۵ اصلاحات و متغیرها………………………………………………………………………………………. ۴

فـصل دوم:‌ ادبیات پـیشینه تحقیق

۲-۱-کاربرد ایزاتوئیک انیدرید در سنتز  ترکیبات آلی…………………………………………………… ۶

۲-۱-۱- جهت گزینی واکنش سه جزئی برای سنتز مشتقات جدید از ‘ H ۱اسپیرو ایزوایندولین-۱،′٢کینازولین-(′ H ۳) ٫۳ ′۴-دیﺍون……………………………………………………………………………………………… ۶

۲-۱-۲-واکنش بنزویلنﺍوره و ایزاتوئیک انیدرید با واکنشگر ویلسمر……………………………….. ۶

۲-۱-۳-سنتز ۱،٢-دی­هیدرو-٢-تیواکسی-H٣-۱،۴-بنزوتیازین-۴-اون……………………………… ۶

۲-۱-۴-روش جدید برای سنتز آسان تک استخلافی و دو استخلافی کینازولین-H)٣  (۴-اونﻫﺎ تحت شرایط بدون حلال                                                                                        ۷

۲-۱-۵- واکنش سه جزئی برای سنتز٢،٣-دی­هیدروکینازولین- (H١)۴ -اونﻫﺎ و مشتقات اسپیرواکس ایندول آنها توسط کاتالیزور اتیلنﺩیﺁمینﺩیﺍستات                                                   ۷

۲-۱-۶-سنتز موثر ٢،٣- دیﻫیدرو کینازولین-(H۱)۴-اونﻫﺎی تک استخلافی و دو استخلافی با استفاده از کاتالیزور KAl(SO4)2·۱۲H2O                                                                       ۸

۲-۱-۷-سنتز سریع از سیتوتوکسید آلکالوئید لوتونینA به کمک مایکروویو                        ۸

۲-۱-۸- سنتز آسان ٣-(٢-بنزایمیدازولیل)-٢-آلکیل-۴-(H٣)-کینازولین­ها تحت تابش مایکروویو   ۸

۲-۱-۹-سنتز هیدرازیدها جانشینیN سیکلوهگزن کربونیل از ٢-آمینوبنزوئیک اسید و تهیه ٣- سیکلوهگزنیل-آمیدو-۱،٢-دی­هیدرو کینازولین-۴-اون بر پایه آنها                                  ۹

۲-۱-۱۰-سنتز پیشرفته، موثر و تک مرحلهﺍی ٢،٣-دی­هیدرو کینازولین-(H۱)۴-اون از استیک اسید  ۹

۲-۱-۱۱- روش جدید برای سنتز سه جزئی تک مرحلهﺍی ٢،٣-دی­هیدرو کینازولین-(H۱)۴-ﺍون ۱۰

۲-۱-۱۲- محصولات افزایشی از آنترانیلات-استیلن دی کربوکسیلات یک راه آسان برای حلقهﺍی شدن ٢،۸-دیکربوکسیلات(H۱)۴- کینولینﻫﺎ…………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱-۱۳-سنتز ﺳﻪجزئی تک مرحلهﺍﻯ ٢،٣-دی­هیدروکینازولین (H۱)۴-اون با استفاده از کاتالیزور کوپلیمر  پارا-ﺗولوئنﺳولفونیک اسید- پاراﻓرمآلدهید ……………………………………………………………………. ۱۱

۲-۱-۱۴- سنتز سازگار با محیط زیست ۴٬١-بنزودیازپین-۵٬٢-دی اون در مایع یونی [bmim]Br   ۱۱

۲-۱-۱۵- تراکم ایزاتویک انیدرید با هتاریل گوانیدین…………………………………………………. ۱۱

۲-۱-۱۶-تهیه ٣- آمینو-٢ فنیل-(H۱)۴ کینولینﻫﺎازآنترانیل آمید…………………………………….. ۱۲

۲-۱-۱۷-سنتز٣،۴-دی هیدرو-H۵-١،٣،۴-بنزوتری­آزپین-۵-ﺍون………………………………………۱۲

۲-۱-۱۸- مطالعه واکنش پذیری H١-تینو-b] ٢،٣][ ۱،٣ [اکسازین-٢،۴-دی اون در سنتز مشابه بی سیکلیک ٣،۴-دی هیدرو-H١- تینو-e] ٣،٢[ ]۴٬١ [ دی ازوپین-۵٫٢-دی اون………………… ۱۳

۲-۱-۱۹- کربوآمین‌دار کردن آلکین توسط ایزاتوئیک انیدرید با کربوکسیل زدائی کاتالیزور نیکل ۱۳

۲-۱-۲۰-ستنز٢،٣-دی­هیدروکینازولین-H)١(۴–اون توسط کاتالیزور نانو ذره مغناطیسی Fe3O4 در آب         ۱۴

۲-۱-۲۱-واکنش حلقهﺯایی٣٬١ دوقطبی و کربوکسیل زدایی آزومتین ایلید با ایزاتوئیک انیدرید ۱۴

۲-۱-۲۲- کاتالیزور پرفلوئورواکتانوات­ روی(II)   [ZN (PFO)2] کاتالیزور واکنش سه جزئی تک مرحلهﺍی برای سنتز مشتقات  کینازولین……………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱-۲۳- سنتز گزینش­پذیر و تک مرحلهﺍی ٢،٣دی­هیدرو­کینازولین-(H١)۴-اون و کینازولین-(H٣)۴-اون با استفاده ازکاتالیزور تریفیلات گالیمIII))…………………………………………………………………… 15

۲-۱-۲۴-واکنش ایزاتوئیک انیدرید باآمونیاک……………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۲۵- واکنش ایزاتوئیک انیدرید با آمینﻫﺎﻯ نوع اول و دوم و برخی آمیدﻫﺎ………………… ۱۶

۲-۲-ایساتین……………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۳-کاربرد ایستاتین در سنتز ترکیباتﺁلی……………………………………………………………….. ۱۸

۲-۳-۱-سنتز بدون کاتالیست جانشینی آزارن ٣- هیدروکسی -٢- اکس ایندولﻫﺎ……………… ۱۸

۲-۳-۲- سنتز تک مرحلهﺍی اسپیرو ] ایندولین-٬٣۴– پیرازلو e] -۴ ٣٬][۴٬١ [ تیازپین[  دی اونﻫﺎ    ۱۸

۲-۳-۳-یک استراتژی موثر برای عامل دار کردن اسپیرو لاکتون ها، دی اسپیرودی هیدرو فورانیل اکس­ایندولﻫﺎ و آلکینﻫﺎی فعال…………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۳-۴- واکنش چند جزئی دومینو در آب: دیاستروگزینی بالا برای سنتزاسپیرو]ایندولین-٬٣’۴-پیرازولوb]-٣٬۴[پیریدینها[توسط کاتالیزور NaCL……………………………………………………………………. 19

۲-۳-۵-سنتز جدید دی اسپیرو-اکس ایندولﻫﺎ از طریق واکنش حلقهﺯﺍﻳﻰ ٣٫۱دوقطبی ایلید آزومتین ۱۹

۲-۳-۶- سنتز ۱α-اکس ایندول- α- هیدروکسی فسفوناتﻫﺎ تحت شرایط بدون کاتالیزور با استفاده از پلی اتیلن گلیسول(۴۰۰PEG-)موثر و قابل بازیافت در محیط ﻭاکنش………………………………………….. ۲۰

۲-۳-۷-واکنش ایساتین با عوامل آلکیل­دار کننده متیلنﻫﺎﻯ اسیدی…………………………………. ۲۰

۲-۳-۸-ساختار مستقیم هتروسیکلﻫﺎی دی اسپیرو جدید از طریق حلقهﺯایی٣٫۱دوقطبیﺍیلیدآزومتین ۲۱

۲-۳-۹-مسیرغیرﻋﺎدی مکانیکی برای سنتزاسپیرواکسیﺍیندولﻫﺎی جدید از طریق شکافتگی حلقه ٣- فنیل -۵-ایزواکسازولون توسط آمینوﺍسیدﻫﺎی نوع دوم……………………………………………………………. ۲۱

۲-۳-۱۰-سنتز’۱-آریل-‘٢-(٢-اکسوایندولین-٣-ایل)اسپیرو]ایندولین  -٣، ‘۵-پیرولین]- ٬٢’٣ دىﺍون ۲۲

۲-۵-۱۱- سنتز موثر چند استخلافی اسپیرواکس­ایندولﻫﺎ جوش خورده- پیرانو با کاتالیزور آلی ۲۲

۲-۳-۱۲-سنتز٣-هیدروکسی-٣-(نیترومتیل)ایندولین-٢-اون با کاتالیزور   DABCO…………. 23

۲-۳-۱۳-سنتز مشتقات اسپیرو]ایندولین-٬٣’۴- پیریدین[-‘٣-کربوکسیلات……………………….. ۲۳

۲-۳-۱۴- سنتر سهﺟزئی اکس ﺍیندولﻫﺎی جدید نامتقارن از طریق واکنش فریدل کرافتس……. ۲۴

۲-۳-۱۵-اسپیرواکسیﺍیندولﻫﺎ:ﻭاکنش۶٬۲-دی آمینوپیریمیدین- (H٣)۴-اون و ایساتین………. ۲۴

فـصل سوم: روش تـحقیق

۳- بخش تجربی……………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۳-۱- حلال‌ها، مواد و دستگاههای استفاده شده…………………………………………………………. ۲۷

۳-۲- روش کار عمومی سنتز مشتقات ۱، ۳- دی هیدرو- H2- ایندول-۲- اون……………….. ۲۷

۳-۳-روش کار عمومی سنتز مشتق جدید اسید­بنزوئیک……………………………………………….. ۲۸

فـصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۴-۲- سنتز مشتقات  ۱، ۳- دی هیدرو- H2- ایندول-۲- اون………………………………………. ۳۱

۴-۲-۱- اطلاعات طیفی ترکیب۳a ………………………………………………………………………. 31

۴-۲-۲- اطلاعات طیفی ترکیب ۶a………………………………………………………………………. 31

۴-۲-۳- اطلاعات طیفی ترکیب ۶b………………………………………………………………………. 32

۴-۲-۴-اطلاعات طیفی ترکیب ۶c………………………………………………………………………… 32

۴-۲-۵- اطلاعات طیفی ترکیب ۶d………………………………………………………………………. 32

۴-۲-۶- اطلاعات طیفی ترکیب ۶e……………………………………………………………………….. 33

۴-۳-سنتز مشتقات جدید اسید­ بنزوئیک………………………………………………………………….. ۳۳

۴-۳-۱- اطلاعات طیفی ترکیب ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۴

فـصل پنجم:‌ بحث، نتیجه گیری

۵-۱-بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. ۳۶

۵-۱-۱- سنتز مشتقات ۱, ۳- دی هیدرو- H2- ایندول-۲- اون…………………………………… ۳۶

۵-۱-۲-تهیه مشتق جدید اسید­بنزوئیک……………………………………………………………………. ۴۰

پیوست…………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

مراجع…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

چکیده لاتین ……………………………………………………………………………………………………. ۶۵

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *