گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه ستایش و نیایش در آثار سعدی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ستایش و نیایش در آثار سعدی
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
202 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ستایش و نیایش در آثار سعدی


تعداد صفحات ۱۱۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده:

اغلب نویسندگان و شعرا در آثــار و اشعار خـود به نوعی به حمد خداوند ، و به نعت پیامبر و دیگر بزرگان دین و حتی به مدح شاهان پرداختند . و سعدی ، فرمانروای مُلک سخن از این امر مستثنی نیست .

سعدی یکی از بزرگان نظم و نثر فارسی در قرن هفتم هجری است ، که از دیدگاه او ، خدا معبود و محبوب است ، و بندگان در ایمان و اعتقاد و عشق به او پایدارند .

در بوستان سعدی ، تفکر در نشانه های آفرینش و نعمت های خدا ، انسان را به شکرگزاری وامی دارد . در مناجات های وی ، اخلاص او را بـه خدایی می توان دیدکه آفریننده ی جهان مطلوب است . شیخ اجل از از بـزرگان عصر خود هم مـداحی کرده اما مدایح او هیچ شباهتی به ستایش گوینـدگان ندارد ، نه تملـق می گوید و نه مبالغه می کند، بلکه سراسر گفتارش مـوعظه و پند و اندرز است . لحن او آکنـده از خضـوع وایمان است .

این پژوهش براساس هـدف از نـوع تحقیقات بنیادی نظری و روش تحقیق آن به صورت توصیفی و تحلیلی است . و به پنج فصل تقسیم شده است کـه در فصل چهـارم بـا توجّه به پرسش تحقیق بـه بحث کیفیت ستـایـش و نیایش و تأثیر نیایش در زندگی انسان پرداخته شده است .

همچنین در این پایان نامه ، تفاوت ستایش و نیایش و کیفیت آن ها در آثـار سعدی ، مـورد بررسی قرار گرفته است .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………….              ۱

فصل اوّل : کلیات تحقیق

۱ ـ ۱ مقدّمه …………………………………………………………………………………………………………………………..              ۳

۱ ـ۲ بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………….              ۴

۱ ـ ۳ اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..              ۴

۱ ـ ۴ سؤال پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………               ۴

۱ ـ ۵ فرضیه ی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….               ۴

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲ ـ ۱ مقدّمه …………………………………………………………………………………………………………………………                ۶

۲ ـ ۱ ـ ۱ سعدی   ……………………………………………………………………………………………………………….                ۷

۲ ـ ۱ ـ ۲ آثار سعدی …………………………………………………………………………………………………………..                ۹

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ بوستان یا سعدی نامه  ………………………………………………………………………..                      ۱۰

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ گلستان …………………………………………………………………………………………………                     ۱۱

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳  قصاید عربی …………………………………………………………………………………………                     ۱۲

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۴ قصاید فارسی …………………………………………………………………………………………                    ۱۲

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۵ مراثی ……………………………………………………………………………………………………..                    ۱۲

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۶ ملمّعات و مثلّثات و ترجیعات ……………………………………………………………….                     ۱۲

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۷ غزلیّات …………………………………………………………………………………………………..                     ۱۲

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۸ مجالس پنجگانه ……………………………………………………………………………………                     ۱۳

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۹ نصیحه الملوک ………………………………………………………………………………………                     ۱۳

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۰ صاحبیّه ……………………………………………………………………………………………….                     ۱۳

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۱ خبیثات ……………………………………………………………………………………………….                     ۱۳

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۲ رسالات ………………………………………………………………………………………………..                    ۱۳

۲ ـ ۱ ـ ۳ سبک سعدی ……………………………………………………………………………………………………….               ۱۳

۲ ـ ۱ ـ ۴ دنیای شعر و فکر سعدی …………………………………………………………………………………….               ۱۴

۲ ـ ۱ ـ ۵ دیدگاه سعدی نسبت به خود ……………………………………………………………………………….              ۱۵

۲ ـ ۱ ـ ۶ ویژگی های کلام سعدی ………………………………………………………………………………………              ۱۷

۲ ـ ۱ ـ ۷ مسائل معنوی و اخلاقی در سخن سعدی …………………………………………………………..               ۱۸

۲ ـ ۱ ـ ۸ راضی بودن نسبت به خواست خدا ……………………………………………………………………….              ۲۲

۲ ـ ۱ ـ ۹ شکر گزاری …………………………………………………………………………………………………………..              ۲۵

۲ ـ ۱ ـ ۱۰ صبر و تحمّل ………………………………………………………………………………………………………..             ۲۵

۲ ـ ۱ ـ ۱۱ صدق و راستی ………………………………………………………………………………………………………            ۲۶

۲ ـ ۱ ـ۱۲ طاعت ……………………………………………………………………………………………………………………             ۲۷

۲ ـ ۱ ـ ۱۳عقیده مذهبی سعدی …………………………………………………………………………………………              ۲۸

۲ ـ ۱ ـ۱۴ سعدی و قرآن …………………………………………………………………………………………………….              ۲۸

۲ ـ ۱ ـ ۱۵ اهمّیّت ستایش و نیایش …………………………………………………………………………………..               ۳۰

۲ ـ ۱ ـ ۱۶ اهمّیّت دعا و نیایش از نظر شرع و عقل ……………………………………………………………              ۳۰

۲ ـ ۱ ـ ۱۷ نیایش راه خدا شناسی ……………………………………………………………………………………….             ۳۲

۲ ـ ۱ ـ ۱۸ ویژگی مدح سعدی …………………………………………………………………………………………….             ۳۲

۲ ـ ۱ ـ ۱۹ ستایش و نیایش در حوزه اجتماعی ………………………………………………………………….              ۳۶

۲ ـ ۱ ـ ۲۰ تأثیر نیایش در روح و روان انسان ……………………………………………………………………..             ۳۷

۲ ـ ۱ ـ ۲۱ اهمّیّت شهرت سعدی  ………………………………………………………………………………………              ۳۸

۲ ـ ۲ پیشینه ی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..              ۳۹

فصل سوم : روش تحقیق

۳ ـ ۱ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..             ۴۲

۳ ـ ۲ محدوده های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….             ۴۲

۳ ـ ۳ روش و ابزار گرد آوری داده های تحقیق ……………………………………………………………………..              ۴۲

۳ ـ ۴ روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ………………………………………………………………………..              ۴۲

۳ ـ ۵ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………               ۴۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴ ـ ۱ مقدّمه …………………………………………………………………………………………………………………………..                ۴۵

۴ ـ ۲ نیایش در کلام سعدی …………………………………………………………………………………………………..               ۴۷

۴ ـ ۲ ـ ۱ ذکر خدا و عبادت …………………………………………………………………………………………………..               ۵۰

۴ ـ ۲ ـ ۲ نیایش در حوزه اخلاق …………………………………………………………………………………………..               ۵۷

۴ ـ ۳ـ ۱ مدیحه های سعدی …………………………………………………………………………………………………               ۵۸

۴ ـ ۳ـ ۲ سعدی و نو آوری در مدح ……………………………………………………………………………………….               ۶۱

غزل و قصیده ها ………………………………………………………………………………………………………………………               ۶۳

قصیده های کوتاه ………………………………………………………………………………………………………………………              ۶۷

۴ ـ ۳ـ ۳ ویژگی مدیحه های سعدی ………………………………………………………………………………………..              ۶۹

۴ ـ ۳ـ ۴ ممدوحان سعدی ……………………………………………………………………………………………………….              ۷۱

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۱ ستایش سعدی نسبت به پروردگار ……………………………………………………………………..              ۷۲

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۲ نعت حضرت محمّد مصطفی ( ص ) …………………………………………………………………..              ۷۴

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۳ حضرت ابراهیم ( ع ) …………………………………………………………………………………………..              ۷۶

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۴ حضرت علی ( ع ) ……………………………………………………………………………………………….              ۷۷

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۵ سعد زنگی ……………………………………………………………………………………………………………              ۷۸

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۶ اتابک مظفرالدین ابوبکر سعدبن زنگی ………………………………………………………………..               ۷۹

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۷ اتابک مظفرالدین سعدبن ابوبکر سعدبن زنگی ……………………………………………………              ۸۲

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۸ اتابک مظفرالدین یا عضدالدین محمّد بن ابوبکرسعدبن زنگی ……………………………              ۸۴

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۹  ترکان خاتون ………………………………………………………………………………………………………              ۸۶

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۱۰ اتابک مظفرالدین سلجوق شاه بن سلغورشاه بن سعدبن زنگی …………………………             ۸۸

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۱۱ اتابک ابش خاتون بنت اتابک سعدبن ابوبکر سعدبن زنگی ………………………………              ۸۹

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۱۲ امیرفخرالدین ابوبکربن ابو نصرحوایجی ………………………………………………………………            ۹۰

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۱۳ امیر انکیانو……………………………………………………………………………………………………………..            ۹۱

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۱۴ امیر محمّد بیک ( سیف الدین ) …………………………………………………………………………..          ۹۳

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۱۵ شمس الدین حسین علکانی ………………………………………………………………………………..           ۹۴

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۱۶ مجدالدین رومی …………………………………………………………………………………………………..            ۹۵

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۱۷ نورالدین صیّاد ……………………………………………………………………………………………………….           ۹۶

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۱۸ قاصی رکن الدین ………………………………………………………………………………………………….           ۹۷

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۱۹ مستعصم بالله …………………………………………………………………………………………………………..         ۹۷

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۲۰ ایلخان ( هولاکو ) ……………………………………………………………………………………………………          ۹۸

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۲۱ شمس الدین محمّد جوینی ……………………………………………………………………………………..         ۹۹

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۲۲ علاءالدین عطاملک جوینی ……………………………………………………………………………………….      ۱۰۱

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۲۳ عزّالدین احمدبن یوسف ……………………………………………………………………………………………      ۱۰۳

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۲۴ ابراهیم ادهم …………………………………………………………………………………………………………….       ۱۰۴

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۲۵ ابراهیم خواص ……………………………………………………………………………………………………………     ۱۰۴

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۲۶ بایزیدبسطامی …………………………………………………………………………………………………………..      ۱۰۵

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۲۷جنید …………………………………………………………………………………………………………………………..     ۱۰۶

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۲۸ حاتم اصم ………………………………………………………………………………………………………………….     ۱۰۶

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۲۹ حاتم طائی ………………………………………………………………………………………………………………..     ۱۰۷

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۳۰ داود طائی …………………………………………………………………………………………………………………       ۱۰۸

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۳۱ ذوالنّون مصری ………………………………………………………………………………………………………….       ۱۰۹

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۳۲ شبلی ………………………………………………………………………………………………………………………        ۱۰۹

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۳۳ عبدالقادر گیلانی …………………………………………………………………………………………………….        ۱۱۰

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۳۴ عمربن عبدالعزیز ……………………………………………………………………………………………………..        ۱۱۱

۴ ـ ۳ـ ۴ ـ ۳۵ معروف کرخی …………………………………………………………………………………………………………        ۱۱۲

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهاد ها

۵ ـ ۱ نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………         ۱۱۵

۵ ـ ۲ پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………        ۱۱۶

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………..         ۱۱۷

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *