گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه زمینه یابی روش های بومی سازی کارآفرینی در سازمان بیمه و تامین اجتماعی استان مازندران در سال ۱۳۸۹ * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه زمینه یابی روش های بومی سازی کارآفرینی در سازمان بیمه و تامین اجتماعی استان مازندران در سال ۱۳۸۹
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
188 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه زمینه یابی روش های بومی سازی کارآفرینی در سازمان بیمه و تامین اجتماعی استان مازندران در سال ۱۳۸۹


تعداد صفحات ۱۱۲  صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

در این پژوهش هدف اصلی تحقیق، بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی در سازمان بیمه و تامین اجتماعی استان مازندران می­باشد که برای  دستیابی و قابل فهم بودن هدف اصلی، هدف اصلی به سه هدف فرعی زیر تقسیم می­شود:

ـ بررسی روابط  میان مولفه­های ساختار سازمانی با تولید ایده سازمانی.

ـ بررسی روابط میان مولفه­های ساختار سازمانی با اجرای ایده.

ـ بررسی روابط میان مولفه­های ساختار سازمانی با برداشت و بهره­برداری از ایده.

برای نیل به این هدف نمونه آماری به تعداد ۱۰۰ نفر از کارکنان سازمان بیمه و تامین اجتماعی استان مازندران به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته داده­های مورد نیاز این تحقیق جمع­آوری و از طریق آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

این تحقیق بنا دارد ساختار سازمانی با میزان بهره­برداری و برداشت ایده از فرایند کارآفرینی سازمانی در سازمان بیمه و تامین اجتماعی استان مازندران را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.

برای این منظور سازمان بیمه و تامین اجتماعی استان مازندران را میدان مطالعاتی موضوع تحقیق قرار گرفته است با عنایت به موارد فوق، بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی در سازمان بیمه و تامین اجتماعی استان مازندران، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین جهت بررسی و تحلیل فروض از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

نتایج نشان داده که ضریب همبستگی اسپیرمن ۸۸/۰ به دست آمده و در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنی‌دار بوده است که نشان می‌دهد همبستگی بالایی بین متغیرها وجود داشته و به عبارتی بین ساختار سازمانی با میزان کارآفرینی سازمانی در سازمان بیمه و تامین اجتماعی استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول. کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲ بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳ ضرورت و اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴ مدل مفهومی………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۵ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۶ سؤالات / فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷ متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۸ دامنه و قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱۰

فصل دوم. ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ بخش اول. مبانی نظری کارآفرینی……………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۲ سازماندهی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۳ ابعاد ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۴ فنون ایجاد رسمیت…………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۵ ارتباط تمرکز، پیچیدگی، رسمیت…………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۶ وظایف اساسی ساختار………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۷ ساختار سازمانی از دیدگاه دراکر……………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۸ متغیرهای زمینه­ای اثرگذار بر ساختار……………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱-۹ استراتژی…………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-۱۰ اندازه…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۱۱ تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۱۲ محیط……………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۱۳ قدرت ـ کنترل………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۱-۱۴ ساختار مکانیکی و ارگانیکی……………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱-۱۵ انواع ساختارهای سازمانی…………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱-۱۶ ساختارهای جدید سازمانی…………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱-۱۷ نظام پارندی……………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱-۱۸ طراحی شغل…………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۲ بخش دوم. مبانی نظری کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۲-۲ مفهوم کارآفرینی و سیر تاریخی آن………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۲-۳ تعاریف کارآفرینی……………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۲-۴ اهمیت فرایند کارآفرینی………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۲-۵ کارآفرینی در بطن دیدگاههای مختلف……………………………………………………………………. ۴۴

۲-۲-۶ کارآفرینی ازدیدگاه اقتصاددانان……………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۲-۷ کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم رفتاری…………………………………………………………….. ۴۷

۲-۲-۸ کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم اجتماعی…………………………………………………………… ۴۸

۲-۲-۹ کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت…………………………………………………………………… ۴۹

۲-۲-۱۰ ویژگی های رفتاری کارآفرینان……………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۲-۱۱ انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۲-۱۲ ضرورت کارآفرینی در سازمان……………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۲-۱۲-۱ تفاوت کارآفرینان سازمانی و کارآفرینان مستقل……………………………………………………. ۵۴

۲-۲-۱۳ مدل های کارآفرینی………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۲-۱۴ نقش کارآفرینی در توسعه صنعتی و اقتصادی………………………………………………………….. ۵۷

۲-۲-۱۵ کارآفرینان اجتماعی………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۲-۲-۱۶ نقش دولت در توسعه کارآفرینی………………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۲-۱۷ فرهنگ سازی و ترویج روحیه­ی کارآفرینی…………………………………………………………….. ۶۲

۲-۲-۱۸ اصلاحات ساختاری و نهادسازی ………………………………………………………………………… ۶۲

۲-۲-۱۹ ایجاد موسسات آموزشی دولتی- خصوصی…………………………………………………………….. ۶۳

۲-۲-۲۰ پرورشگاه های کسب و کار کوچک……………………………………………………………………… ۶۴

۲-۲-۲۱ آموزش کارآفرینی……………………………………………………………………………………………. ۶۴

۲-۲-۲۲-۱ مشاوره های مالی ­ـ فنی و مدیریتی…………………………………………………………………… ۶۵

۲-۲-۲۲ نقش اطلاع رسانی دولت…………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۲-۲۳ کارآفرینی زنان………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۲-۲۳-۱ مقایسه ویژگی‌های کارآفرینان زن با کارآفرینان مرد………………………………………………. ۶۶

۲-۲-۲۳-۲ مشکلات کارآفرین……………………………………………………………………………………….. ۶۹

۲-۲-۲۳-۳ کارآفرینی زنان در ایران  ……………………………………………………………………………….. ۷۰

۲-۲-۲۴ تاریخچه آموزش کارآفرینی………………………………………………………………………………… ۷۲

۲-۲-۲۵ اهمیت آموزش………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۲-۲-۲۶ اهداف آموزش کارآفرینی…………………………………………………………………………………… ۷۴

۲-۲-۲۷ چالش های آموزش کارآفرینی…………………………………………………………………………….. ۷۵

۲-۳ بخش سوم. سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده…………………………………………………………. ۷۶

۲-۳-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………………………. ۷۶

۲-۳-۲ مرور مختصر مطالعات و تحقیقات…………………………………………………………………………. ۷۷

۲-۳-۳ تحقیقات خارجی انجام شده…………………………………………………………………………………. ۷۹

۲-۳-۴ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………. ۸۱

فصل سوم. روش تحقیق

۳-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۳-۲ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۳-۳ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۳-۴ حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۳-۵ شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۳-۶ ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………. ۹۰

۳-۶-۱ شاخص سازی………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۲ تحلیل توصیفی داده­ها…………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۴-۳ آزمون فروض………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

۴-۳-۱ فرض اصلی……………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۴-۳-۲ فرض فرعی اول……………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۳-۳ فرض فرعی دوم……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۳-۴ فرض فرعی سوم………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

فصل پنجم. بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۵-۲ تحلیل نتایج و مقایسه آن با نتایج سایرین…………………………………………………………………….. ۱۰۳

۵-۳ مشکلات و محدودیت­های انجام تحقیق……………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۳-۱ محدودیت­های تحت کنترل………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۵-۳-۲ محدودیت های خارج از کنترل محقق ……………………………………………………………………. ۱۰۸

۵-۴ پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق ………………………………………………………………………… ۱۰۸

۵-۴-۱ پیشنهادهای مبتنی بر نتایج فرضیه های تحقیق ………………………………………………………….. ۱۰۸

۵-۴-۲ پیشنهادهای مبتنی بر مطالعات و تجربیات ………………………………………………………………. ۱۰۹

۵-۵ توصیه هایی  برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………… ۱۱۱

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

پیوست …………………………………………………………………………………………………………………….ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *