گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه زمینه یابی تدوین الگوی بومی مدیریت طرح شجره طیبه صالحین درجامعه هدف برمبنای رهنمودمقام معظم رهبری(بامطالعه موردی درشهرستان بابل) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه زمینه یابی تدوین الگوی بومی مدیریت طرح شجره طیبه صالحین درجامعه هدف برمبنای رهنمودمقام معظم رهبری(بامطالعه موردی درشهرستان بابل)
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
422 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه زمینه یابی تدوین الگوی بومی مدیریت طرح شجره طیبه صالحین درجامعه هدف برمبنای رهنمودمقام معظم رهبری(بامطالعه موردی درشهرستان بابل)


تعداد صفحات ۷۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوی بومی ، مدیریت طرح شجره طیبه صالحین در جامعه هدف بر مبنای رهنمود مقام معظم رهبری در شهرستان بابل صورت پذیرفته است.

روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی-پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل فرمانده هان پایگاه مقاومت بسیج و اعضای شوراهای ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بابل می باشد که براساس معیارهایی چون سن،تحصیلات،سمت تعیین گردید.جامعه آماری مورد بررسی۲۳۰ نفر بوده که بر اساس جدول مورگان نمونه مورد بررسی۱۴۴ نفر می باشد. با توجه به نوع پژوهش، برای توصیف اطلاعات از جداول، نمودار، میانگین و شاخص‌های پراکندگی استفاده شد. برای تحلیل اطلاعات وپاسخگویی به فرضیات پژوهش نیز متناسب با نوع متغیرها آزمون تک نمونه ای

تی – استودنت استفاده گردید.

یافته ها: یافته ها نشان داد که متوسط امتیاز متغیر میزان تناسب کل و تمامی مولفه های مدل مبتنی بر طرح صالحین برابر با ۳٫۸۸از ۵ می باشد و با توجه به سطح معنی داری آزمون (۰٫۰۰) می توان گفت که در سطح معنی داری ۰٫۰۱ فرض صفر رد شده و فرض مقابل تائید می شود. یعنی با اطمینان ۹۹ درصد نظام بازخورد ، میزان تناسب کل و تمامی مولفه های مدل میتنی بر طرح صالحین از عملکرد مناسب برخوردار می باشد.

نتیجه گیری: در یک نتیجه گیری کلی به نظر می رسد حال که اجرای طرح شجره طیبه صالحین با پشتوانه فرامین مقام معظم رهبری(مد) وفرماندهان ارشد ابلاغ و جاری شده مربوطه بهتر است که به شایستگی اجرا شود و  مسئولان مربوطه با فاصله گرفتن از فضای اداری خود و با  نگاهی به بیرون از دایره بروکراسی و موانع سازمانی به متن مسجد و پایگاه رفته و مانند یک فرمانده بسیجی در درون محور عملیاتی جنگی به هدایت نیروها برای مقابله با جنگ نرم دشمن بپردازند.

کلیدواژه: طرح صالحین، الگوی بومی

فهرست مندرجات

عنوان ………………………………………………………………………..صفحه              

چکیده فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .۱

فصل اول: طرح پژوهش                                                                                          ۶-۲

۱-۱ . مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .۳

۱-۲٫ بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………….. .۴

۱-۳٫ ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. .۴

۱-۴ . اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. .۵

۱-۴-۱٫ هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………. .۵

۱-۴-۲٫ اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………….. .۵

۱-۵٫ فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۶ . تعاریف مفهومی و تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… .۵

۱-۸ . متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… .۶

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌های پژوهش                                                           ۳۷ -۷

۲-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۲-۱-۱٫ معرفی طرح صالحین……………………………………………………………………………………………………………۸

۲-۱-۲ . پیشینه تاریخی اجرای شجره طیبه صالحین……………………………………………………………………….۸

۲-۱-۳ . رهنمودها و مبانی طرح صالحین از دیدگاه مقام معظم رهبری…………………………………………..۱۴

۲-۱-۴٫ خروجی های طرح صالحین………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱-۵٫ چگونگی اجرای طرح صالحین…………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۱-۶ . پیشینه اجرای طرح صالحین……………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۱-۷٫ مخاطبان طرح………………………………………………………………………………………………………… ………۱۶

۲-۱- ۸ . ارکان گروه تربیتی صالحین………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۱-۹٫ تشریح مختصر شجره طیبه صالحین……………………………………………………………………………………۱۷

۲-۱-۱۰٫ ساختار جلسات حلقه های تربیتی شجره طیبه صالحین……………………………………………………۱۸

۲-۱-۱۱٫ حلقه تربیتی………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۱-۱۲٫ تفاوت آموزش و تربیت……………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۱-۱۳٫ استانداردهای حلقه‌های تربیتی………………………………….. ……………………………………………………۲۲

۲-۱-۱۴٫ آشنایی با فعالیت‌های حلقه‌های تربیتی متربیان………………………………………………………………..۲۳

۲-۱-۱۵٫ طرح حدیث…………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۱-۱۶٫ طرح مسئله شرعی…………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۱-۱۷٫ بیانات ولایت……………………………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۱-۱۸٫ پیامی کوتاه از وصیت‌نامه، سیره یا خاطرات شهداء………………………………………………………….۲۹

۲-۱-۱۹٫ روش‌های پیشنهادی ارائه نتیجه‌گیری عبارتند از……………………………………………………………..۳۱

۲-۱-۲۰٫ فعالیت‌های حلقه‌های تربیتی…………………………………………………………………………………………..۳۲

 

فصل سوم: روش انجام پژوهش                                                                           ۴۲-۳۸

۱-۳٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………....۳۹

۳-۲٫ نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۳۹

۳۳٫ روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………..۳۹

۳-۴٫ جامعه آماری مورد پژوهش…………………………………………………………………………………………………۳۹

۳-۵٫روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………۴۰

۳-۶٫ محدودیت‌ها و مشکلات پژوهش………………………………………………………………………………………..۴۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش                                                       ۶۱-۴۳

۴-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

۴-۲٫ تحلیل داده‌های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………….۴۵

۴-۳٫ تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………………….۵۵

۴-۳-۱٫ فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۵۷

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث                                                                      ۷۰-۶۲

۵-۱٫مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳

۵-۲٫ نتیجه گیری از یافته‌های پژوهش………………………………………………………………………………………۶۳

۵-۲-۱٫ نتیجه گیری از اطلاعات جمعیت شناختی پژوهش………………………………………۶۳

۵-۲-۲٫ نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………..۶۵

۵-۳٫ بحث………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

۵-۴٫ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۵-۲٫ پیشنهادات اجرایی……………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۵-۳٫ پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آینده……………………………………………………………………………………۷۰

فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….۷۳

پیوست : پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………۷۵

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………۷۲ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *