گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه روش های ارتقاء تمکین مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه روش های ارتقاء تمکین مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران
2017-09-28
308 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه روش های ارتقاء تمکین مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران


تعداد صفحات ۱۲۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”395″]

چکیده:

با توجه به نقش و اهمیت مالیات در کشورهای مختلف، خصوصاً در کشور ما، که بعنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت محسوب شده و افزایش میزان وصول آن مورد تاکید زیادی قرار دارد، و نظر به اینکه یکی از مهمترین و اصولی‌ترین راه‌های افزایش درآمدهای مالیاتی تلاش برای افزایش تمکین مالیاتی است. به همین خاطر یکی از عنوان های تحقیقاتی دفتر پژوهش های سازمان امور مالیاتی در قالب پایان نامه حاضر با هدف دست یافتن به روشهای ارتقاء تمکین مالیاتی اجراء شد و با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مالیاتی شاغل در اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران با بهره جستن از روش دلفی و فرایند سلسله مراتبی، ۴۳  روش و راه حل احصاء شده که ضمن امتیازدهی و اولویت بندی هریک از آنها نتایج به شرح زیر مشخص گردید،

معیارهای اصلی مؤثر در تمکین مالیاتی به ترتیب اولویت شامل عوامل قانونی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی می باشند.که در این تحقیق، هریک از زیر معیارها نیز اولویت بندی شده است. ضمناً در انتهای تحقیق به ارائه پیشنهادات پرداخته شد.

کلید واژه ها: تمکین مالیاتی، راه های ارتقاء تمکین مالیاتی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                               صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………….۲

  • طرح تحقیق: کلیات………………………………………………………………………………………………۲
  • بیان مسئله پژوهش…………………………………………………………………………………………………۴
  • مدل تحلیلی پژوهش………………………………………………………………………………………………۵
  • اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۶
  • سوال اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………۶
  • قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۶
  • تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………..۶

۱-۷-۱) تعریف نظری……………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۷-۲) تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………….۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………۹

بخش اول: ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………..۱۰

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۲-۱) مفهوم کلی مالیات، جایگاه و اهمیت آن…………………………………………………………………..۱۱

۲-۲) تاریخچه مالیات در ایران……………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۳) سازمان امور مالیاتی کشور………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۳-۱) وظایف و اختیارات و نمودار سازمان امور مالیاتی…………………………………………………۱۷

۲-۴-۲) اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران (تاریخچه و نمودار آن)………………………………۲۰

۲-۴-۲-۱) واحدهای مالیاتی……………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۵)      اهداف وضع مالیات………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۶)  عوامل تشخیص مالیات…………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۶-۱) پایه  یا مبنای مالیات ……………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۶-۲) نرخ مالیات………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۶-۳) مبلغ مالیات ………………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۷) ظرفیت مالیاتی…………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۷-۱) عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی…………………………………………………………………………….۲۷

۲-۷-۱-۱) فرهنگ مالیاتی………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۸) نظام مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۸-۱) مشکلات و نارسائی های اصولی ساختار کنونی نظام مالیاتی………………………………………۳۰

۲-۸-۲) مشخصات یک سیستم مالیاتی مناسب……………………………………………………………….۳۱

۲-۸-۳) سیستم اخذ مالیات در ایران…………………………………………………………………………….۳۲

۲-۸-۳-۱) نظام فعلی تشخیص و وصول مالیات………………………………………………………………۳۲

۲-۸-۳-۱-۱) مرحله تشخیص درآمد مشمول وصدور برگ تشخیص مالیات………………………۳۴

۲-۸-۳-۱-۲) مرحله ابلاغ برگ تشخیص مالیات……………………………………………………………..۳۴

۲-۸-۳-۱-۳) مرحله رسیدگی پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی………………………………….۳۶

۲-۸-۳-۱-۳) مرحله وصول مالیات…………………………………………………………………………………۳۸

۲-۹)   طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی………………………………………………………………………….۳۹

۲-۹-۱)  اهداف راهبردی نظام مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی. …………………………………. ۴۳

۲-۱۰) اصول مالیات……………………………………………………………………………………………………..۴۴

۲-۱۰-۱) اصل عدالت مالیاتی…………………………………………………………………………………………۴۴

۲-۱۰-۲) اصل مشخص و معین بودن مالیات…………………………………………………………………. ۴۴

۲-۱۰-۳) اصل سهل الوصول بودن مالیات…………………………………………………………………………۴۴

۲-۱۰-۴) اصل صرفه جویی……………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۱۰-۵) اصل بهای خدمات و اصل فداکاری……………………………………………………………………..۴۵

۲-۱۰-۶) اصل شخصی ساختن مالیات……………………………………………………………………………..۴۵

۲-۱۰-۷) اصل دخالت…………………………………………………………………………………………………….۴۵

۲-۱۰-۸) اصل مطلوبیت درآمد……………………………………………………………………………………….۴۶

۲-۱۰-۹) سادگی و قابل فهم بودن قانون مالیات ها…………………………………………………………….۴۶

۲-۱۰-۱۰) اصل تنوع منابع مالیاتی…………………………………………………………………………………..۴۶

۲-۱۰-۱۱) اصل حداقل بار اضافی…………………………………………………………………………………….۴۶

۲-۱۱) تمکین مالیاتی …………………………………………………………………………………………………۴۴

۲-۱۱-۱) تعریف های موجود از تمکین مالیاتی……………………………………………………………..۴۷

۲-۱۲) موانع تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی………………………………………………………………….۵۰

۲-۱۳) فرار مالیاتی چیست؟…………………………………………………………………………………………۵۲

۲-۱۴) عوامل مؤثر برتمکین مؤدیان مالیاتی…………………………………………………………………..۵۵

۲-۱۴-۱) عوامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………….۵۵

۲-۱۴-۲) عوامل سیاسی  ……………………………………………………………………………………………..۵۵

۲-۱۴-۳) عوامل مدیریتی……………………………………………………………………………………………۵۵

۲-۱۴-۴) عوامل اجتماعی……………………………………………………………………………………………….۵۵

۲-۱۴-۵) عوامل قانونی…………………………………………………………………………………………………..۵۵

۲-۱۴-۶) راهکارهای دیگر بهبود روش های عملیاتی اخذ مالیات……………………………………..۵۶

۲-۱۴-۶-۱) راههای دیگر افزایش تمکین مالیاتی ………………………………………………………..۵۶

۲-۱۴-۶-۱-۱) مالیات های ساده……………………………………………………………………………………۵۷

۲-۱۴-۶-۲) طرح خوداظهاری مالیاتی و مزایای آن………………………………………………………….۵۹

۲-۱۴-۶-۲-۱) مزایای روش خوداظهاری در محاسبه مالیات……………………………………………………..۶۰

۲-۱۴-۲-۲) اقدامات انجام گرفته جهت ارتقاء فرهنگ خود اظهاری در ایران …………………………۶۰

۲-۱۴-۶-۲-۳) موانع سد راه خود اظهاری مالیاتی……………………………………………………………..۶۱

۲-۱۵) تقسیم بندی مؤدیان از نظر تمکین……………………………………………………………………..۶۲

۲-۱۶) تمهیدات قانونی برای افزایش تمکین مالیاتی……………………………………………………..۶۳

۲-۱۶-۱)  ثبت در سیستم مالیاتی………………………………………………………………………………………….۶۳

۲-۱۶-۲) تسلیم اظهارنامه…………………………………………………………………………………………………۶۴

۲-۱۶-۳) نگهداری و ارائه اسناد و مدارک………………………………………………………………………………۶۴

۲-۱۶-۴) گزارش صحیح…………………………………………………………………………………………………۶۴

۲-۱۶-۵) پرداخت بدهی مالیاتی…………………………………………………………………………………………۶۵

۲-۱۷)  ابزارهای ارتقاء تمکین مالیاتی…………………………………………………………………………….۶۵

۲-۱۷-۱) ضمانت اجرائی ………………………………………………………………………………………………۶۶

۲-۱۷-۲) خدمات مؤدیان……………………………………………………………………………………………..۶۸

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۲-۱۸) پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………….۶۹

۲-۱۸-۱) تحقیقات در کشور ایران…………………………………………………………………………………….۶۹

۲-۱۸-۲) تحقیقات خارج از کشور ایران……………………………………………………………………………۷۲

۲-۱۸-۳) جمع بندی تحقیقات…………………………………………………………………………………………۷۳

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….۷۶

۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۷۷

۳-۲) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۷۷

۳-۲-۱) آشنائی با روش دلفی و کاربرد آن در تصمیم گیری………………………………………………….۷۸

۳-۳) فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ………………………………………………………………………..79.

۳-۳-۱) اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی………………………………………………………………………..۸۰

۳-۳-۲) مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………۸۰

۳-۳-۲-۱) مدل سازی……………………………………………………………………………………………………۸۰

۳-۳-۲-۲) قضاوت ترجیحی (مقایسات زوجی)………………………………………………….. …………….۸۱

۳-۳-۲-۳) محاسبات وزن‌های نسبی…………………………………………………………………………………۸۳

۳-۳-۲-۴) ادغام وزنهای نسبی…………………………………………………………………………………………۸۳

۳-۳-۲-۵) بردار ویژه……………………………………………………………………………………………………..۸۳

۳-۳-۲-۶)نرخ ناسازگاری:سازگاری در قضاوت‌ها……………………………………………………………….۸۴

۳-۴) جامعه ونمونه آماری………………………………………………………………………………………………….۸۷

۳-۵) روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه  …………………………………………………………………….۸۷

۳-۶) روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………۸۷

۳-۶-۱) روش میدانی…………………………………………………………………………………………………….۸۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………….۸۹

۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۹۰

۴-۲ شناسائی شاخص‌های نهائی با تکنیک دلفی ………………………………………………………………..۹۰

۴-۳) تعیین اولویت عناصر مدل با استفاده از تکنیک AHP………………………………………………….91

۴-۳-۱) تعیین اولویت معیارهای اصلی براساس هدف ……………………………………………………….۹۳

۴-۳-۲) مقایسه و تعیین اواویت زیر معیارها……………………………………………………………………..۹۵

۴-۳-۲-۱) تعیین اولویت زیرمعیارهای قانونی ………………………………………………………………….۹۵

۴-۳-۲-۲) تعیین اولویت زیرمعیارهای سیاسی…………………………………………………………………..۹۷

۴-۳-۲-۳) تعیین اولویت زیرمعیارهای اقتصادی………………………………………………………………..۹۹

۴-۳-۲-۴) تعیین اولویت زیرمعیارهای اجتماعی……………………………………………………………….۱۰۱

۴-۳-۲-۵) تعیین اولویت زیرمعیارهای مدیریتی………………………………………………………………..۱۰۳

۴-۳-۳) اولویت بندی نهائی شاخص ها با تکنیک AHP…………………………………………………..105

فصل پنجم: نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………..۱۰۹

۵-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰

۵-۲) بررسی نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………….۱۱۰

۵-۳) پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲

۵-۴) پیشنهادهایی برای پژوهش های  آتی………………………………………………………………………۱۱۳

۵-۵) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۵-۵-۱) محدودیت های در اختیار محقق………………………………………………………………………..۱۱۴

۵-۵-۲) محدودیت های خارج از اختیار محقق………………………………………………………………..۱۱۴

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….۱۲۰

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

پیوست شماره ۱) پرسشنامه اولیه……………………………………………………………………………………۱۱۹

پیوست شماره ۲) پرسشنامه مرحله دوم…………………………………………………………………………..۱۲۰

پیوست شماره ۳) تصویر تقدیرنامه…………………………………………………………………………………۱۲۹

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *