گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه رتبه بندی عملکرد های رهبری مدیران (تحولگرا و عملگرا و …) با تکنیک TOPSIS در شرکت سهامی بیمه ایران: مطالعه موردی در استان مازندران


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه رتبه بندی عملکرد های رهبری مدیران (تحولگرا و عملگرا و …) با تکنیک TOPSIS در شرکت سهامی بیمه ایران: مطالعه موردی در استان مازندران
2017-09-03
345 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه رتبه بندی عملکرد های رهبری مدیران (تحولگرا و عملگرا و …) با تکنیک TOPSIS در شرکت سهامی بیمه ایران: مطالعه موردی در استان مازندران


تعداد صفحات ۱۲۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”323″]

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر رتبه‌بندی عملکرد رهبری مدیران در شرکت سهامی بیمه ایران استان مازندران. بوده که در چهارچوب این هدف کلی شناسایی ترتیب اولویت عملکرد مدیران در رهبری با توجه به  شاخص‌های سبک رهبری شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان اهداف فرعی این تحقیق بوده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران، معاونان ارشد و کارکنان رسمی و پیمانی شرکت بیمه ایران استان مازندران می‌باشند که در زمان انجام تحقیق تعداد آنها ۲۰۰=Ν  نفر می‌باشد.

که از بین این تعداد، با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی منظم یا سیستماتیک تعداد ۱۳۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده و از پرسشنامه پرسشنامه چند عاملی رهبری[۱] که توسط باس و آولیو که روایی ان توسط اساتید راهنما و مشاور و مدیران سازمان مربوطه مورد تایید واقع گردید، استفاده شد. ضمنا این پرسشنامه دارای ضریب الفای کرونباخ ۸۵/۰ بوده است. پس از جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات لازم بوسیله پرسشنامه، همگی آنها کدگذاری شده، سپس وارد نرم‌افزار SPSS شدند و به صورت زیر تجزیه و تحلیل صورت می‌گیرد. از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق استفاده شده است. از آزمون TOPSIS برای ارزیابی عملکرد مدیران با توجه به سبک‌های مختلف رهبری شرکت سهامی بیمه ایران در استان مازندران بر اساس مهارت‌های آنان استفاده می‌شود.

که نتایج حاصله بیانگر در ارزیابی عملکرد شرکت بیمه ایران استان مازندران از دیدگاه کارکنان شرکت بیمه ایران استان مازندران به ترتیب سبک‌های عمل‌گرا، تحول و بی‌قید و بند از بیشترین رتبه در ارزیابی برخوردار می‌باشند.

 

کلید واژها: ارزیابی عملکرد /سبک رهبری

 

۱-MLQ

  فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۴  مدل مفهومی تحقیق:………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۵- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۵-۱- هدف اصلی………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۵-۲- اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۶- سوال‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۶-۱- سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۶-۲- سوالهای فرعی…………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷- قلمرو تحقیق:………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۸- تعریف واژه‌ها  و اصطلاحات…………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۸-۱- تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات……………………………………………………………….. ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- تاریخچه رهبری……………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲- رهبری………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۳- معنای لغوی رهبری…………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۴- منابع قدرت رهبری…………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۵- تفاوت مدیر با رهبر…………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۶-خصوصیات رهبران…………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۶-۱- ویژگیهای شخصیتی رهبر:……………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۷- شیوه رهبری…………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۷-۱- سبک یک (آمرانه)……………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۷-۲- سبک دو (دلسوزانه)…………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۷-۳- سبک سه (مشاوره‌ای)…………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۷-۴- سبک چهار (مشارکتی)…………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۸- وظیفه رهبری…………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۹- نظریه‌های هدایت و رهبری……………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۰- نظریات نوین رهبری……………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱۰-۱-  نظریه صفات شخصی……………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۱۰-۲- جایگزین­های رهبری………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۱۰-۳- تئوری اسنادی رهبری…………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۱۰-۴- نظریه رهبری کاریزماتیک…………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۱۰-۴-۱- عوامل ظهور رهبری کاریزماتیک…………………………………………………………………. ۴۰

۲-۱۰-۴- ۲- ویژگی‌ها و مؤلفه‌های رهبری کاریزماتیک……………………………………………………. ۴۱

۲-۱۱- تئوری رهبری تحول گرا و عمل گرا…………………………………………………………………… ۴۳

۲-۱۱-۱- تفاوت رهبری تحول گرا و عمل­گرا……………………………………………………………….. ۴۷

۲-۱۱- ۲- نمونه­ای از رهبران تحول­گرا…………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۱۲- تاثیر جنسیت بر سبکهای رهبری:………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۱۳- تاثیر سن بر سبک‌های رهبری:………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۱۴-بررسی تطبیقی سبکهای رهبری:…………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۱۴-۱- ویژگی‌های رهبری کارگرا:……………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۱۴-۲- رهبری کارمندگرا:………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۱۵- مدل اقتضایی رهبری میان- فرهنگی:…………………………………………………………………… ۵۳

۲-۱۶- تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………… ۵۵

۲-۱۷- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………….. ۶۰

۲-۱۷- نتیجه گیری از پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………….. ۷۰

فصل سوم: روش‌ تحقیق

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۳-۲- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۳-۳- توصیف آزمودنی‌های تحقیق  …………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۳-۱ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۳-۲-نمونه آماری………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. ۷۴

۳-۵-۱- ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………. ۷۵

۳-۶- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………. ۷۶

۳-۶-۱- روایی……………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۳-۶-۲- پایایی……………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………….. ۷۹

۳-۷-۱- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۳-۸)  TOPSIS ………………………………………………………………………………………………….. 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ )مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۴-۲) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۲-۱) مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت ………………………………………….. ۸۸

۴-۲-۲) مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تاهل……………………………………………….. ۸۹

۴-۲-۳) مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن………………………………………………… ۹۰

۴-۲-۴) مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سابقه کاری………………………………………. ۹۱

۴-۳-۲) محاسبه ضریب اهمیت (وزن) هر یک از مهارت‌ها با تکنیکAHP-FUZZY ………….. 92

۴-۳-۲-۱)محاسبه وزن سبک رهبری تحول……………………………………………………………………. ۹۳

۴-۳-۲-۲)محاسبه سبک رهبری عمل گرا………………………………………………………………………. ۹۶

۴-۳-۲-۳) محاسبه وزن سبک رهبری بی قید و بند (بی خاصیت)………………………………………. ۹۹

۴-۳-۳) رتبه بندی ارزیابی عملکرد شرکت بیمه ایران استان مازندران با تکنیکT O  P S IS …. 100

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۵-۲- مروری کلی بر تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۳- بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۵-۴- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۵-۵- محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۵-۶- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

۵-۶-۱-بخش مبتنی بر تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۵-۶-۱-۱-پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اصلی:…………………………………………………………………….. ۱۱۱

۵-۶-۱-۲- پیشنهادات مبتنی بر فرضیه‌های فرعی…………………………………………………………… ۱۱۱

۵-۶-۱-۲-۱- پیشنهاد مبتنی بر سبک رهبری تحول:………………………………………………………… ۱۱۱

۵-۶-۱-۲-۲- پیشنهاد مبتنی بر سبک رهبری عمل گرا:……………………………………………………. ۱۱۲

۵-۶-۱-۲-۳- پیشنهاد مبتنی بر سبک رهبری بی قید و بند:……………………………………………….. ۱۱۲

۵-۷- توصیه‌های برای محققین آینده…………………………………………………………………………… ۱۱۲

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

پیوست………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *