گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه رتبه بندی توسعه یافتگی استان های کشور به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه رتبه بندی توسعه یافتگی استان های کشور به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
204 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه رتبه بندی توسعه یافتگی استان های کشور به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)


تعداد صفحات ۹۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

یکی از ویژگی‌های کشورهای جهان سوم، تمرکز شدید و عدم تعادل است، این ویژگی معلول نتایج سیاست‌های رشد قطبی به شمار می‌آید که در نتیجه این سیاست، تمام امکانات و قدرت در یک یا چند منطقه تمرکز می‌یابد. سایر مناطق به صورت حاشیه‌ای عمل می‌نمایند. برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب وهمگون، بحث برنامه ریزی منطقه‌ای مطرح شده و اولین گام در برنامه ریزی منطقه‌ای شناخت نابرابریهای اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می‌باشد.

این پژوهش در این راستا به بررسی نابرابریهای  استان‌ها از طریق رتبه بندی آنها پرداخت. در این پژوهش

۸ شاخص اصلی در نظر گرفته شد که این شاخص‌ها در زمینه آموزشی، فرهنگی، جمعیت و اشتغال، بهداشت، خدمات اجتماعی، زیربنایی، کشاورزی و دامداری و صنعت انتخاب گردیده اند و سال مورد بررسی در این پژوهش دوره ۱۳۸۹ است. فرایند تحلیل سلسه مراتبیAHP روش اصلی به کار برده شده در تحقیق است. نرم افزار بکار برده شده در این تحقیق  Excel است. رتبه بندی نهایی استان‌ها نشان داد از حیث شاخص آموزشی در طی دوره مورد بررسی استان‌های  تهران و فارس و اصفهان وضعیتی رو به بهبود و استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد دارای وضعیت بدتری هستند. همچنین از نظر شاخص فرهنگی استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی دارای وضعیت رو به بهبود و استان‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان دارای وضعیت بدتری هستند. از نظر شاخص بهداشتی استان‌های تهران و خراسان رضوی دارای وضعیت رو به بهبود و استان‌های اردبیل، ایلام، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی دارای وضعیت بدتری هستند. از نظر شاخص جمعیت و اشتغال تنها استان تهران دارای وضعیت رو به بهبود است. از نظر شاخص خدمات اجتماعی استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، مازندران دارای وضعیت رو به بهبود و استان‌های اردبیل، همدان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان دارای وضعیت بدتری هستند. از نظر شاخص زیر بنایی تنها استان‌های تهران و اصفهان و خراسان رضوی دارای وضعیت خوبی هستند. از نظر شاخص کشاورزی استان‌های خراسان رضوی، فارس، مازندران وضعیت رو به بهبود و استان‌های تهران، ایلام و سیستان دارای وضعیت بدی هستند. در زمینه شاخص صنعت استان‌های تهران، اصفهان و خوزستان وضعیت خوبی داشتند.

 

کلیدواژه: استان- مدیریت استان ها- توسعه- فرایند تحلیل سلسله مراتبی- شاخص‌های توسعه یافتگی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲ شرح و بیان مسئله پژوهشی……………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۵  فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۶ کاربرد نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۷  محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲  شهر……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۱  مفهوم شهر…………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۳ دلایل وجود شهر…………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۳-۱ نظریه برتری نسبی…………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۳-۲صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس…………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۳-۳ مفهوم شهر به معنای منطقه………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۴ روند تاریخی رتبه بندی مناطق………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۵ برنامه ریزی منطقه ای……………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۵-۱ اهمیت و جایگاه برنامه ریزی منطقه ای………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۶ مفهوم توسعه در منطقه………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۷ روند تاریخی شاخص‌های اندازه گیری توسعه…………………………………………………………….. ۲۵

۲-۸ مبانی نظری نابرابریها و نحوه اندازه گیری آنها…………………………………………………………….. ۲۷

۲-۹ نحوه انتخاب شاخص ها……………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۹–۱ بخش آموزشی………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۹-۲ بخش فرهنگی…………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۹-۲- ۱تعداد کتابخانه ها………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۹-۳ جمعیت و اشتغال…………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۹-۴ بخش بهداشت و درمان……………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۹-۴-۱ سرانه داروخانه…………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۹-۴-۲ سرانه آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۹-۵ بخش خدمات اجتماعی……………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۹-۶ بخش زیر بنایی……………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۹-۷ بخش کشاورزی و دامداری………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۹-۸  بخش صنعت…………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۱۰ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱۰-۱ مروری بر کارهای انجام شده خارجی………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱۰-۲مروری بر کارهای انجام شده داخلی…………………………………………………………………….. ۳۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۲ فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP……………………………………………………………………………. 39

۳-۲-۱ اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ……………………….. ۴۰

۳-۳ محاسبه وزن در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی………………………………………………………………. ۴۵

۳-۳-۱روش‌های محاسبه وزن نسبی……………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۳-۲روش حداقل مربعات…………………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۳-۳  روش حداقل مربعات لگاریتمی………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۳-۴روش بردار ویژه……………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۳-۴-۱در روش بردار ویژه برای محاسبه وزن‌ها، …………………………………………………………… ۴۸

۳-۳-۵ روش‌های تقریبی ……………………………………………………………………………………………. ۴۹

۳-۳-۵-۱مجموع سطری………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۳-۵-۲مجموع ستونی ……………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۳-۵-۳میانگین حسابی……………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۳-۵-۴میانگین هندسی……………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۳-۶محاسبه وزن نهایی…………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۷ محاسبه نرخ ناسازگاری:………………………………………………………………………………………… ۵۱

۳-۷-۱ماتریس سازگار و خصوصیات آن…………………………………………………………………………. ۵۱

۳-۷-۲هر ماتریس سازگار دارای خصوصیات زیر است:………………………………………………………. ۵۲

۳-۷-۳ ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۷-۴ الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس…………………………………………………………. ۵۲

۳-۷-۵ الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی………………………………………………….. ۵۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۲ تصریح مدل……………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۳ ترسیم و تشریح درخت سلسله مراتبی ……………………………………………………………………… ۵۶

۴-۴ ماتریس مقایسات زوجی……………………………………………………………………………………….. ۵۸

۴-۵ محاسبه وزن نسبی……………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۴-۵ محاسبه وزن نسبی……………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۶ وزن نهایی…………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۴-۷پاسخ به سؤال تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۸۲

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۵-۲ نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۵-۳ مقایسه با کارهای مشابه انجام شده:…………………………………………………………………………… ۸۸

۵-۴ پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *