گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه رابطه میان هوش هیجانی و شادکامی کارکنان در نظام اداری آموزش وپرورش گلستان


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه رابطه میان هوش هیجانی و شادکامی کارکنان در نظام اداری آموزش وپرورش گلستان
2017-09-25
352 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه رابطه میان هوش هیجانی و شادکامی کارکنان در نظام اداری آموزش وپرورش گلستان


تعداد صفحات ۸۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”366″]

چکیده تحقیق

هوش هیجانی تاثیر زیادی بر شادکامی و رضایت مردم دارد. کسانی که هوش هیجانی خود را به کار می‌گیرند با محیط اطرف خود سازگاری بیشتری دارند و اعتماد به نفس بالایی نشان می‌دهند و از توانایی‌های خود آگاهند. هرچه از مهارتهای هوش هیجانی خود بیشتر استفاده کنید از زندگی دستاوردهای بیشتری خواهید داشت.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در نظام اداری آموزش و پرورش گلستان می­باشد. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان  نظام اداری زن و مرد و با استخدام رسمی و قطعی آموزش و پرورش گلستان می­باشد، نمونه پژوهش شامل کارکنان نظام اداری آموزش و پرورش گلستان می­باشد، که به ‌شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق شامل، پرسشنامه هوش هیجانی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه برروشهای آمار توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و شادکامی درسطح اطمینان ۹۵ درصد (۰۵/۰=α) همبستگی مثبت معنا داری وجود دارد. و با استفاده از آزمون t مستقل نشان داده شد که جنسیت در میزان هوش هیجانی، شادکامی تاثیر ندارد.

 

کلید واژه‌ها: هوش هیجانی، شادکامی، مهارتهای درون فردی و مهارتهای برون فردی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول:کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………… ۲

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………… ۵

اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………… ۷

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۹

متغیرها تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۹

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۰

تعاریف متغیرها و اصطلاحات……………………………………………………………………………. ۱۱

الف) تعاریف نظری(مفهومی)…………………………………………………………………………….. ۱۱

ب) تعریف عملی(عملیاتی)………………………………………………………………………………. ۱۱

فصل دوم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….. ۱۲

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

الف )هوش هیجانی ………………………………………………………………………………………… ۱۳

ریشه‌های تاریخی هوش هیجانی…………………………………………………………………………. ۱۳

تعریف هوش هیجانی………………………………………………………………………………………. ۱۸

هوش هیجانی و خودشکوفایی……………………………………………………………………………. ۲۱

چند نظریه در رابطه با هوش هیجانی……………………………………………………………………. ۲۳

نظریه سالووی و مایر……………………………………………………………………………………….. ۲۳

نظریه گلمن…………………………………………………………………………………………………… ۲۴

نظریه بار‌ـ آن ………………………………………………………………………………………………… ۲۵

اساس زیست عصبی هوش هیجانی……………………………………………………………………… ۲۸

جنسیت و هوش هیجانی…………………………………………………………………………………… ۳۰

ب) شادکامی ………………………………………………………………………………………………… ۳۳

تعریف شادکامی……………………………………………………………………………………………… ۳۳

دیدگاه نظری در مورد شادکامی………………………………………………………………………….. ۳۵

چند نظریه در مورد شادکامی……………………………………………………………………………… ۳۶

نظریه داینر و همکاران……………………………………………………………………………………… ۳۶

نظریه آرجیل و همکاران…………………………………………………………………………………… ۳۷

دیدگاه مقابله و شادکامی…………………………………………………………………………………… ۳۸

جنسیت و شادکامی…………………………………………………………………………………………. ۳۹

فعالیت مغز و خلق و خو ………………………………………………………………………………………………۴۱

تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق…………………………………………………………………….۴۳

الف) تحقیقات انجام شده در خارج کشور…………………………………………………………….. ۴۳

ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………. ۴۵

فصل سوم: روش انجام تحقیق (متدولوژی)…………………………………………………………. ۵۰

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ۵۱

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………. ۵۱

نمونه آماری و شیوه نمونه گیری………………………………………………………………………….. ۵۲

ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………… ۵۲

پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن روایی و اعتبار آن………………………………………………… ۵۲

پرسشنامه شادکامی آکسفورد روایی و اعتبار آن………………………………………………………. ۵۳

روشهای آماری………………………………………………………………………………………………. ۵۴

فصل چهارم:تبیین داده ها از طریق آزمون فرضیه ها……………………………………………… ۵۵

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

الف) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………….. ۵۷

ب) تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها…………………………………………………………………… ۶۳

فصل پنجم:خلاصه،نتیجه گیری ،پیشنهادات…………………………………………………………. ۷۳

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۷۵

محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۷۷

پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۷۷

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. ۷۹

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..۷۹

فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..۸۴

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *