گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه رابطه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مودیان (مطالعه موردی : اداره کل امور مالیاتی استان مازندران) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه رابطه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مودیان (مطالعه موردی : اداره کل امور مالیاتی استان مازندران)
۱۳۹۶-۰۸-۰۲
177 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه رابطه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مودیان (مطالعه موردی : اداره کل امور مالیاتی استان مازندران)


تعداد صفحات ۱۲۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران بوده است که به این منظور از جامعه ۷۴۵ نفری کارکنان امور مالیاتی مازندران ۲۵۵ نفر و از جامعه ۹۵۰ نفری مؤدیان  ۲۷۵ نفر از اداره کل امور مالیاتی استان مازندران به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنـامه های استاندارد ارگان ( با آلفای کرونباخ ۰٫۷۸) و پرسشنامه محقق ساختۀ تمکین مالیاتی مودیان(آلفای کرونباخ ۰٫۸۸)، بود. همچنین، در این پژوهش از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کلموگروف اسمیرینف و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج تحلیل ها براساس ضریب همبستگی پیرسون در سطح ۰٫۰۱ نشان داد که ۱٫ بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری  وجود دارد.۲٫ بین وجدان کاری کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری وجود دارد. ۳٫ بین جوانمردی کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری وجود دارد. ۴٫ بین فضیلت مدنی کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری وجود دارد. ۵٫ بین نوع دوستی کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری وجود دارد. ۶٫ بین ادب و نزاکت کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری وجود دارد و نتایج آزمون فریدمن نشان داد که ادب و نزاکت، الویت اول را در بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالیاتی ( Mean Rank برابر ۳۲/۳ ) به خود اختصاص داده است.

واژگان کلیدی:

رفتار شهروندی سازمانی، تمکین مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴- اهمیت و ضرورت مسئله…………………………………………………………………………….. ۷

۱-۵- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۵-۱- هدف اصلی………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۵-۲- اهداف فرعی……………………………………………………………………………………… ۹

۱-۶- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………… ۹

۱-۶-۱- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۶-۲- فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۷- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۸ – قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۸-۱- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۸-۲- قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۸-۳- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۹-   تعریف مفاهیم و واژه ها………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۹-۱- تعاریف نظری واژه ها………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۹-۲- تعریف عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………… ۱۵

۱-۱۰- خلاصه فصل اول…………………………………………………………………………………… ۱۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۱ – ادبیات نظری – تحلیلی تحقیق…………………………………………………………… ۱۸

۲-۲- رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۲-۱- مفهوم رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۲- تاریخچه و تعاریف رفتارشهروندی سازمانی……………………………………………. ۲۱

۲-۲-۳- ضرورت مطالعه رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۴- انواع رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………… ۲۴

۲-۲-۵- نحوه شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………. ۲۶

۲-۲-۶- ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۷- عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۸- پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………. ۳۰

۲-۲-۹- الگوهای معتبر در زمینه رفتار شهروندی سازمانی………………………………………. ۳۳

۲-۲-۹-۱- الگوی نت مایر………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۲-۹-۲- الگوی ارگان…………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۲-۹-۳- الگوی گراهام……………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۳- بخش دوم: تمکین مالیاتی مودیان………………………………………………………………… ۴۰

۲-۳-۱- مفهوم کلى مالیات…………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۳-۲- تاریخچه مالیات در ایران…………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۳-۳- ویژگی های یک فرهنگ مالیاتی مطلوب…………………………………………………. ۴۴

۲-۳-۴- تعریف فرار مالیاتی…………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۳-۵- فرق بین فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات……………………………………………….. ۴۵

۲-۳-۶- زمینه های پیدایش فرار مالیاتی……………………………………………………………… ۴۶

۲-۳-۷- راه های ارتکاب فرار از مالیات و جلوگیری از آن…………………………………….. ۴۶

۲-۳-۸- وضعیت فرار مالیاتی در ایران و کارهای انجام گرفته در ارتباط با آن……………… ۴۷

۲-۳-۹- وضعیت فرار مالیاتی در سایر کشورها و کارهای انجام گرفته در ارتباط با آن…… ۴۸

۲-۳-۱۰- وضعیت هزینه وصول مالیات در ایران………………………………………………….. ۴۹

۲-۳-۱۱- اقدامات انجام شده در خصوص فرهنگ مالیاتی در ایران…………………………… ۵۰

۲-۳-۱۲- خوداظهاری و تمکین مالیاتی……………………………………………………………… ۵۰

۲-۳-۱۳- وضعیت خوداظهاری در ایران…………………………………………………………….. ۵۴

۲-۳-۱۴- جرایم مالیاتی و تمکین…………………………………………………………………….. ۵۶

۲-۳-۱۵- مالیات بر ارزش افزوده و تمکین………………………………………………………… ۵۸

۲-۴- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۲-۴-۱- پیشینه داخلی پژوهش………………………………………………………………………… ۶۴

۲-۴-۲- پیشینه خارجی پژوهش………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۵- خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………….. ۶۹

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۳-۲- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۳- مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۴- روشهای جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………….. ۷۵

۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………… ۷۶

۳-۷- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………… ۷۸

۳-۸- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………… ۷۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۲- بخش تحلیل توصیفی تحقیق………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۲-۱- تحصیلات………………………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۲-۲- جنسیت………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۲-۳- تأهل……………………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۲-۴- نوع استخدام……………………………………………………………………………………. ۸۵

۴-۲-۵- سابقه کار………………………………………………………………………………………… ۸۶

۴-۲-۶- تحصیلات………………………………………………………………………………………. ۸۷

۴-۲-۷- جنسیت………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۲-۸- تأهل……………………………………………………………………………………………… ۸۹

۴-۲-۹- نوع کسب و کار……………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۲-۱۰- میزان مالیات دهی……………………………………………………………………………. ۹۱

۴-۳- بخش تحلیل استنباطی تحقیق……………………………………………………………………… ۹۲

۴-۳-۱- بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری وجود دارد. ۹۴

۴-۳-۲- بین وجدان کاری کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری وجود دارد.    ۹۵

۴-۳-۳- بین جوانمردی کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری وجود دارد.       ۹۶

۴-۳-۴- بین فضیلت مدنی کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری وجود دارد.    ۹۷

۴-۳-۵- بین نوع دوستی کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری وجود دارد.      ۹۸

۴-۳-۶- بین ادب و نزاکت کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری وجود دارد.   ۹۹

۴-۴- آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۵-۲- نتایج سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۵-۲-۱- بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری وجود دارد. ۱۰۲

۵-۲-۲- بین وجدان کاری کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری وجود دارد.    ۱۰۳

۵-۲-۳- بین جوانمردی کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری وجود دارد.       ۱۰۴

۵-۲-۴- بین فضیلت مدنی کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری وجود دارد.    ۱۰۵

۵-۲-۵- بین نوع دوستی کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری وجود دارد.      ۱۰۶

۵-۲-۶- بین ادب و نزاکت کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری وجود دارد.   ۱۰۷

۵-۳- پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۵-۳-۱- پیشنهادات اجرایی…………………………………………………………………………… ۱۰۸

۵-۳-۲- پیشنهادات تحقیقی………………………………………………………………………….. ۱۱۲

۵-۴- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۵-۴-۱- محدودیت های قابل کنترل برای محقق………………………………………………… ۱۱۳

۵-۴-۲- محدودیت های خارج ازکنترل برای محقق…………………………………………….. ۱۱۳

‏ پیوست ها……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *