گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان بانک ملی استان گیلان (مطالعه موردی شعب بانک ملی حوزه بندرانزلی) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان بانک ملی استان گیلان (مطالعه موردی شعب بانک ملی حوزه بندرانزلی)
۱۳۹۶-۰۸-۰۴
207 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان بانک ملی استان گیلان (مطالعه موردی شعب بانک ملی حوزه بندرانزلی)


تعداد صفحات ۱۱۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

این پژوهش به بررسی سنجش رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی شعب استان گیلان شهرستان بندرانزلی پرداخته است که حجم نمونه، بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه۱۲۰ نفر انتخاب گردیده که با استفاده از شیوه نمونه گیری از جمعیت یاد شده انتخاب شده اند. برای بررسی پرسش های پژوهش، به منظور سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی  وسنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندی استفاده شده و برای تحلیل نتایج، آمار توصیفی و همچنین نمودار دایره ای واز طریق نرم افزار SPSS انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین تعهد سازمانی کارکنان و رفتار شهروندی آنان رابطه معنادار وجود دارد. و هر قدر میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش یابد، تأثیر بیشتری بر رفتار شهروندی داشته و باعث ارتقاء رفتار شهروندی می شود که در مجموع باعث افزایش اثربخشی و کارایی فعالیت های سازمان می شود. نیروی انسانی وفادار، سازگار با اهداف و ارزش های سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر، فعالیت کند، می تواند عامل مهمی در اثربخشی سازمان باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با بالا رفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت، تأخیر و ترک خدمت کارکنان است و وجهه سازمان را در اجتماع، مناسب جلوه داده زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می کند بر خلاف گذشته که از کارکنان انتظار می رفت تا در حد نقش های رسمی عمل کنند ، در قراردادهای روانشناختی جدید رفتارهای فراتر از نقش مورد انتظار است امروزه مدیریت دولتی باید ابعاد اجتماعی و عمومی خود رابشناسد واز آثار سازمان خود بر محیط اجتماعی آن آگاه باشد و مسائل شهروندان و شهروندی را دغدغه ذهنی قرار دهد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

چکیده                                                                                                                  ۱                               

فصل اوّل: کلیات تحقیق                                                                         ۲

۱-۱) مقدمه                                                                                                         ۳

۱-۲ ) بیان مسئله                                                                                                    ۴

۱-۳ ) چهار چوب نظری ومدل مفهومی                                                                          ۷

۱-۴) اهمیت وضرورت مسئله                                                                                   ۱۰

۱-۵) اهداف تحقیق                                                                                               ۱۱

۱-۶ ) فرضیه های تحقیق                                                                                         ۱۱

۱-۷) متغیر های تحقیق                                                                                           ۱۲

۱-۷-۱) متغیرهای  مستقل                                                                                        ۱۲

۱-۷-۲) متغیرهای وابسته                                                                                         ۱۲

۱-۸) تعاریف،اصطلاحات و وازه ها                                                                            ۱۲

۱-۸-۱) تعاریف نظری                                                                                           ۱۲

۱-۸-۲) تعاریف عملیاتی                                                                                         ۱۴

۱-۹) قلمرو تحقیق                                                                                                ۱۶

۱-۹-۱) قلمرو موضوعی                                                                                         ۱۶

۱-۹-۲) قلمرو زمانی                                                                                             ۱۶

۱-۹-۳) قلمرو مکانی                                                                                             ۱۶

فصل دوّم:ادبیات وپیشینه تحقیق                                                                                ۱۷

۲-۱) مقدمه                                                                                                        ۱۸

ادبیات نظری- تحلیلی                                                                                            ۱۹

۲-۲) تعهد سازمانی                                                                                               ۱۹

۲-۳) تعریف تعهد سازمانی                                                                                      ۲۱

۲-۴) ضرورت توجه به تعهد سازمانی                                                                          ۲۳

۲-۵) انواع تعهد                                                                                                   ۲۴

۲-۵-۱) تعهد نسبت به مشتریان                                                                                 ۲۵

۲-۵-۲) تعهد نسبت به سازمان                                                                                  ۲۵

۲-۵-۳) تعهد نسبت به خود                                                                                     ۲۵

۲-۵-۴) تعهد نسبت به افراد                                                                                     ۲۶

۲-۵-۵) تعهد نسبت به کار                                                                                      ۲۶

۲-۶) عوامل موثر بر تعهد سازمانی                                                                              ۲۸

۲-۶-۱) ویژگی های شخصی موثر بر تعهد سازمانی                                                          ۲۸

۲-۶-۲) خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی                                                                   ۳۰

۲-۶-۳) تأثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی                                                ۳۰

۲-۶-۴) ویژگی های سازمان و تعهد سازمانی                                                                  ۳۱

۲-۶-۵) وضعیت نقش و تعهد سازمانی                                                                         ۳۱

۲-۶-۶) تمایز بین تعهد و وجدان کاری                                                                        ۳۲

۲-۶-۷) سه رویکرد در تعهد سازمانی                                                                          ۳۲

۲-۷) دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی                                                         ۳۳

۲-۷-۱) دیدگاه ریچرز                                                                                            ۳۳

۲-۷-۲) دیدگاه بکر و بیلینگس                                                                                  ۳۴

۲-۷-۳) تعهد سازمانی مفهومی یک بعدی                                                                      ۳۵

۲-۷-۴ ) تعهد سازمانی مفهومی چند بعدی                                                                     ۳۵

۲-۷-۵) مدل آنجل و پری                                                                                        ۳۶

۲-۷-۶) مدل مایر و شورمن                                                                                      ۳۷

۲-۷-۷) مدل پنلی و گولد                                                                                        ۳۷

۲-۷-۸) مدل استیرز و همکاران                                                                                  ۳۸

۲-۷-۹) مدل سه بخشی آلن و مایر                                                                             ۳۸

۲-۷-۱۰) تعهد عاطفی (اثربخش)- تعهد مستمر- تعهد هنجاری                                             ۳۸

۲-۷-۱۱) جاروس و همکاران                                                                                   ۴۰

۲-۸) دیدگاه عاطفی و رفتاری به تعهد سازمانی                                                                ۴۰

۲-۹) ویژگی های سازمان و تعهد سازمانی                                                                     ۴۳

۲-۱۰ ) تعهدات سازمانی در قرن بیست و یکم                                                                ۴۴

۲- ۱۱) راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی                                                               ۴۵

۲-۱۲) عوامل تعیین کننده تعهد سازمانی                                                                        ۴۶

۲-۱۳) نتایج وپیامد های تعهد سازمانی                                                                         ۴۷

۲-۱۴) رفتار شهروندی سازمانی                                                                                 ۴۸

۲-۱۴-۱) مفهوم رفتار شهروند سازمانی                                                                         ۴۹

۲-۱۴-۲) ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی                                                                 ۵۱

۲-۱۴-۳) عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی                                                        ۵۲

۲-۱۴-۴) انواع رفتار شهروندی سازمانی.                                                                       ۵۵

۲-۱۴-۵) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه ارگان                                                     ۵۶

۲-۱۴-۶) الگوی پادساکوف                                                                                      ۵۹

۲-۱۴-۷) الگوی کلمن و بورمن                                                                                 ۶۱

۲-۱۴-۸) رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی                                                  ۶۲

۲-۱۴-۹) سیاست های تشویق رفتار شهروندی                                                                ۶۴

۲-۱۴-۱۰) مقایسه رفتار شهروندی سازمانی با رفتارهای فرا سازمانی و خود جوش                       ۶۷

۲-۱۵) پیشینه‏های تحقیق                                                                                         ۶۸

۲-۱۵-۱) پیشینه‏های داخلی                                                                                      ۶۸

۲-۱۵-۲) پیشینه‏های خارجی                                                                                     ۷۱

فصل سوّم:روش تحقیق                                                                                          ۷۷

۳-۱) مقدمه                                                                                                        ۷۸

۳-۲) روش تحقیق                                                                                                ۷۹

۳-۳) جامعه آماری                                                                                                ۷۹

۳-۴) نمونه آماری روش نمونه گیری                                                                            ۷۹

۳-۵) روش جمع اوری اطلاعات                                                                                ۷۹

۳-۶) ابزار گرد آوری داده ها                                                                                    ۷۹

۳-۷) پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی اورگان و کونوسکی                                                  ۸۰

۳-۸) پرسشنامه تعهد سازمانی                                                                                    ۸۰

۳-۹) روایی ابزار اندازه گیری                                                                                    ۸۱

۳-۱۰) پایایی                                                                                                      ۸۱

۳-۱۱) روش آماری و تجزیه وتحلیل داده ها                                                                  ۸۱

۳-۱۲) شروط تجزیه وتحلیل                                                                                    ۸۱

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها                                                            ۸۲

۴-۱) مقدمه                                                                                                        ۸۳

۴-۲) بخش اوّل: توصیف جمعیت شناسی نمونه ها                                                            ۸۴

۴-۲-۱) جنسیت                                                                                                   ۸۴

۴-۲-۲) سن                                                                                                       ۸۵

۴-۲-۳) سابقه کار                                                                                                 ۸۶

۴-۲-۴) تحصیلات                                                                                                ۸۷

۴-۳) بخش دوّم: آزمون نرمال                                                                                    ۸۸

۴-۳-۱) آزمون کالماگروف-اسمیرنف:                                                                          ۸۸

۴-۴) بخش سوّم: بررسی فرضیه های تحقیق                                                                   ۸۹

۴-۴-۱) سنجش میزان وابعادتعهد سازمانی در کارکنان بانک ملی                                            ۸۹

۴-۴-۲) سنجش میزان و ابعاد رفتار شهروند در کارکنان بانک ملی                                          ۹۰

۴-۵) فرضیه ها:                                                                                                    ۹۱

۴-۵-۱) فرضیه اوّل:میان تعهد مستمر وابعاد رفتار شهروند سازمانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.  ۹۱

۴-۵-۲) فرضیه دوّم:میان تعهد عاطفی کارکنان وابعاد رفتار شهروند سازمانی آنان رابطه معنی داری      ۹۲

وجود دارد.

۳-۴-۵) فرضیه سوّم:میان تعهد هنجاری وابعاد رفتار شهروند سازمانی آنان رابطه معنی داری             ۹۳

وجود دارد .

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها                                                            ۹۴

۵-۱) مقدمه                                                                                                        ۹۵

۵-۲) یافته های تحقیق(نتایج)                                                                                   ۹۶

۵-۳) تفسیر نتایج                                                                                                  ۹۷

۵-۴) پیشنهادات                                                                                                   ۹۸

۵-۵) توصیه به سایر محققین                                                                                   ۱۰۰

۶-۵) محدودیتهای تحقیق                                                                                       ۱۰۱

ضمائم                                                                                                            ۱۰۲

فهرست منابع                                                                                                     ۱۰۳

پرسشنامه                                                                                                          ۱۱۰

نحوه محاسبه آلفای کرانباخ        ۱۱۶ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *