گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی و میزان تعهد سازمانی در کارکنان بانک کشاورزی استان مازندران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی و میزان تعهد سازمانی در کارکنان بانک کشاورزی استان مازندران
۱۳۹۶-۰۷-۰۶
195 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی و میزان تعهد سازمانی در کارکنان بانک کشاورزی استان مازندران


تعداد صفحات ۱۲۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده

از مهم ترین اهداف هر سازمانی، افزایش بهره وری، عملکرد سازمانی و ایجاد انگیزش درکارکنان است.  برای تحقّق این اهداف، نیروی انسانی آن سازمان نقش مهمّی را ایفا می کنند.  بنابراین، سازمان‌ها برای رسیدن به این مقاصد در تلاش برای طراحی نظام‌ها و راهکارهایی اند که از یک سو تعهّد سازمانی کارکنان را بالا ببرند و از دیگر سو، آنان را به شغل خود وابسته کنند.  فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است.  به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. در این تحقیق رابطه فرهنگ سازمانی و میزان تعهد سازمانی در بانک کشاورزی مدنظر قرار گرفته است. پرسشنامه ای با ۳۳ سوال برای جمع آوری داده مورد استفاده قرار گرفته است و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس به تجزیه و تحلیل فرضیه ها پرداخته شده است.  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کار توصیفی، کتابخانه ای و میدانی(پیمایشی) از نوع همبستگی است. تمامی فرضیات در این پژوهش مورد تایید قرار گرفته است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

 

چکیده فارسی…………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲بیان مسئله پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۴-۱اهداف اصلی…………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۴-۲اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۴-۳اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۵فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶روش پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶-۱نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۷روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷-۱ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………۸

۱-۷-۲روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………۸

۱-۸قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۹٫

۱-۸-۱قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………..۹

۱-۸-۲قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………………………………….۹

۱-۸-۳قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………………………………….۹

۱-۹الگوی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۱۰مزایای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۱۱انتظارات کاربردی نتایج……………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۱۲ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………..۱۱٫

۱-۱۳تعریف واژگان………………………………………………………………………………………………………….۱۱٫

۱-۱۳-۱فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………۱۱٫

۱-۱۳-۲تعهد……………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۱۴تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………۱۲٫

۱-۱۵تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………..۱۳

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۲مفهوم فرهنگ……………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۳مفهوم سازمان……………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۳-۱ابعاد سازمان……………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۳-۱-۱ ابعاد ساختاری سازمان…………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۳-۱-۲رسمی بودن…………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۳-۱-۳تخصصی بودن……………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۳-۱-۴ داشتن استاندارد…………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۳-۱-۵سلسله مراتب اختیارات……………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳-۱-۶پیچیدگی………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳-۱-۷متمرکز بودن………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۳-۱-۸حرفه ای بودن…………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۳-۱-۹نسبت های پرسنلی………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۳-۲ابعاد محتوایی سازمان………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۳-۲-۱اندازه…………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۳-۲-۲تکنولوژی سازمان……………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۳-۲-۳محیط………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۳-۲-۴اهداف و استراتژی سازمان…………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۳-۲-۵فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۴فرهنگ سازمان………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۴-۱شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………… ۲۳

۲-۴-۲سطوح فرهنگی………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۴-۳فرهنگ سازمتنی و جو سازمانی……………………………………………………………………… ۲۶

۲-۴-۴سیر تاریخی مطالعات فرهنگی سازمان…………………………………………………………….. ۲۷

۲-۴-۵انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران………………………………………………………. ۲۹

۲-۴-۵-۱انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه کتز دوریس میلر……………………………………………. ۲۹

۲-۴-۵-۲ انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه دانی سان……………………………………………………. ۳۱

۲-۴-۵-۳ انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه فیزی…………………………………………………………. ۳۲

۲-۴-۵-۴ انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه کوئین………………………………………………………… ۳۳

۲-۴-۵-۵ انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه سان فیلد…………………………………………………….. ۳۴

۲-۴-۵-۶ انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه چالز هندی………………………………………………….. ۳۴

۲-۴-۵-۷ انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه هاروی و براون……………………………………………. ۳۵

۲-۴-۵-۸ انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه روبرت کافی و کارت جونز…………………………….. ۳۶

۲-۴-۶ الگوها و ویژگی های فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران………………………………… ۳۷

۲-۴-۶-۱الگوی ویلیام اوشی…………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۴-۶-۲الگوی پیترز و واترمن………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۴-۶-۳الگوی اوریلی و چاتمن……………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۴-۶-۴الگوی هافتسد………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۴-۶-۵الگوی دنیسون……………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۴-۶-۶الگوی ارائه شده توسط استیفن رابینز……………………………………………………………. ۴۱

۲-۵تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۶تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی…………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۷اهمیت تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۷-۱انواع تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۷-۲CLIENT………………………………………………………………………………………………. 44

۲-۸عوامل موثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۹راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی………………………………………………………………. ۴۹

۲-۱۰مفاهیم تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۱۱دیدگاه های ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی………………………………………….. ۵۲

۲-۱۲تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی……………………………………………………………………….. ۵۶

۲-۱۳دو مدل تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۱۴دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی……………………………………………………………………….. ۶۰

۲-۱۵مدلهای تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۱۶اهمیت تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۱۷عوامل موثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………… ۶۶

۲-۱۸مطالعه کری و همکاران………………………………………………………………………………….. ۶۸

۲-۱۹راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی…………………………………………………………….. ۷۳

۲-۲۰ضرورت سیستم مدیریت تعهد گرا………………………………………………………………………………۷۳

۲-۲۱شیوه های تقویت تعهد کارکنان در سازمان……………………………………………………………………۷۴

۲-۲۲مرور مختصر بر مطالعات و تحقیقات مشابه…………………………………………………………………..۷۵

۲-۲۳جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………….۷۸

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۸۱

۳-۲جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………. ۸۲

۳-۳حجم نمونه و روش اندازه گیری………………………………………………………………………… ۸۲

۳-۴ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش……………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۴-۱داده های ثانویه………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۴-۲داده های اولیه……………………………………………………………………………………………. ۸۴

۳-۵پایایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………………… ۸۴

۳-۶روایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………………… ۸۵

۳-۷بررسی پایایی ابزار سنجش……………………………………………………………………………………………۸۶

۳-۸روش تجزیه و تحلیل یافته ها……………………………………………………………………………………….۸۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲-۱وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………………………………۸۹

۴-۲-۲جنسیت………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۲-۳سن……………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

۴-۲-۴تجربه کاری……………………………………………………………………………………………………………۹۲

۴-۲-۵خرده مقیاس های فرهنگی کارکنان………………………………………………………………………….۹۴

۴-۲-۶خرده مقیاس های تعهد…………………………………………………………………………………………..۹۵

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن………………………………………………………………..۱۱۳

۵-۲پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………۱۱۷

۵-۳پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………..۱۱۸

۵-۴محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۱۸

۴-۵-۱محدودیتهای قابل کنترل………………………………………………………………………………………….۱۱۸

۴-۵-۲محدودیتهای غیرقابل کنترل……………………………………………………………………………………..۱۱۸

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

 

 

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *