گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی و میزان تعهد سازمانی در کارکنان بانک کشاورزی استان مازندران


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی و میزان تعهد سازمانی در کارکنان بانک کشاورزی استان مازندران
2017-09-28
299 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی و میزان تعهد سازمانی در کارکنان بانک کشاورزی استان مازندران


تعداد صفحات ۱۲۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

[zarinpalpaiddownloads id=”391″]

چکیده

از مهم ترین اهداف هر سازمانی، افزایش بهره وری، عملکرد سازمانی و ایجاد انگیزش درکارکنان است.  برای تحقّق این اهداف، نیروی انسانی آن سازمان نقش مهمّی را ایفا می کنند.  بنابراین، سازمان‌ها برای رسیدن به این مقاصد در تلاش برای طراحی نظام‌ها و راهکارهایی اند که از یک سو تعهّد سازمانی کارکنان را بالا ببرند و از دیگر سو، آنان را به شغل خود وابسته کنند.  فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است.  به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. در این تحقیق رابطه فرهنگ سازمانی و میزان تعهد سازمانی در بانک کشاورزی مدنظر قرار گرفته است. پرسشنامه ای با ۳۳ سوال برای جمع آوری داده مورد استفاده قرار گرفته است و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس به تجزیه و تحلیل فرضیه ها پرداخته شده است.  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کار توصیفی، کتابخانه ای و میدانی(پیمایشی) از نوع همبستگی است. تمامی فرضیات در این پژوهش مورد تایید قرار گرفته است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

 

چکیده فارسی…………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲بیان مسئله پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۴-۱اهداف اصلی…………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۴-۲اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۴-۳اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۵فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶روش پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶-۱نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۷روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷-۱ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………۸

۱-۷-۲روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………۸

۱-۸قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۹٫

۱-۸-۱قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………..۹

۱-۸-۲قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………………………………….۹

۱-۸-۳قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………………………………….۹

۱-۹الگوی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۱۰مزایای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۱۱انتظارات کاربردی نتایج……………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۱۲ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………..۱۱٫

۱-۱۳تعریف واژگان………………………………………………………………………………………………………….۱۱٫

۱-۱۳-۱فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………۱۱٫

۱-۱۳-۲تعهد……………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۱۴تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………۱۲٫

۱-۱۵تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………..۱۳

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۲مفهوم فرهنگ……………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۳مفهوم سازمان……………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۳-۱ابعاد سازمان……………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۳-۱-۱ ابعاد ساختاری سازمان…………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۳-۱-۲رسمی بودن…………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۳-۱-۳تخصصی بودن……………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۳-۱-۴ داشتن استاندارد…………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۳-۱-۵سلسله مراتب اختیارات……………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳-۱-۶پیچیدگی………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳-۱-۷متمرکز بودن………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۳-۱-۸حرفه ای بودن…………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۳-۱-۹نسبت های پرسنلی………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۳-۲ابعاد محتوایی سازمان………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۳-۲-۱اندازه…………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۳-۲-۲تکنولوژی سازمان……………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۳-۲-۳محیط………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۳-۲-۴اهداف و استراتژی سازمان…………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۳-۲-۵فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۴فرهنگ سازمان………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۴-۱شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………… ۲۳

۲-۴-۲سطوح فرهنگی………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۴-۳فرهنگ سازمتنی و جو سازمانی……………………………………………………………………… ۲۶

۲-۴-۴سیر تاریخی مطالعات فرهنگی سازمان…………………………………………………………….. ۲۷

۲-۴-۵انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران………………………………………………………. ۲۹

۲-۴-۵-۱انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه کتز دوریس میلر……………………………………………. ۲۹

۲-۴-۵-۲ انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه دانی سان……………………………………………………. ۳۱

۲-۴-۵-۳ انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه فیزی…………………………………………………………. ۳۲

۲-۴-۵-۴ انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه کوئین………………………………………………………… ۳۳

۲-۴-۵-۵ انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه سان فیلد…………………………………………………….. ۳۴

۲-۴-۵-۶ انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه چالز هندی………………………………………………….. ۳۴

۲-۴-۵-۷ انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه هاروی و براون……………………………………………. ۳۵

۲-۴-۵-۸ انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه روبرت کافی و کارت جونز…………………………….. ۳۶

۲-۴-۶ الگوها و ویژگی های فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران………………………………… ۳۷

۲-۴-۶-۱الگوی ویلیام اوشی…………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۴-۶-۲الگوی پیترز و واترمن………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۴-۶-۳الگوی اوریلی و چاتمن……………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۴-۶-۴الگوی هافتسد………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۴-۶-۵الگوی دنیسون……………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۴-۶-۶الگوی ارائه شده توسط استیفن رابینز……………………………………………………………. ۴۱

۲-۵تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۶تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی…………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۷اهمیت تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۷-۱انواع تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۷-۲CLIENT………………………………………………………………………………………………. 44

۲-۸عوامل موثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۹راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی………………………………………………………………. ۴۹

۲-۱۰مفاهیم تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۱۱دیدگاه های ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی………………………………………….. ۵۲

۲-۱۲تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی……………………………………………………………………….. ۵۶

۲-۱۳دو مدل تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۱۴دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی……………………………………………………………………….. ۶۰

۲-۱۵مدلهای تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۱۶اهمیت تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۱۷عوامل موثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………… ۶۶

۲-۱۸مطالعه کری و همکاران………………………………………………………………………………….. ۶۸

۲-۱۹راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی…………………………………………………………….. ۷۳

۲-۲۰ضرورت سیستم مدیریت تعهد گرا………………………………………………………………………………۷۳

۲-۲۱شیوه های تقویت تعهد کارکنان در سازمان……………………………………………………………………۷۴

۲-۲۲مرور مختصر بر مطالعات و تحقیقات مشابه…………………………………………………………………..۷۵

۲-۲۳جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………….۷۸

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۸۱

۳-۲جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………. ۸۲

۳-۳حجم نمونه و روش اندازه گیری………………………………………………………………………… ۸۲

۳-۴ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش……………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۴-۱داده های ثانویه………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۴-۲داده های اولیه……………………………………………………………………………………………. ۸۴

۳-۵پایایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………………… ۸۴

۳-۶روایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………………… ۸۵

۳-۷بررسی پایایی ابزار سنجش……………………………………………………………………………………………۸۶

۳-۸روش تجزیه و تحلیل یافته ها……………………………………………………………………………………….۸۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲-۱وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………………………………۸۹

۴-۲-۲جنسیت………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۲-۳سن……………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

۴-۲-۴تجربه کاری……………………………………………………………………………………………………………۹۲

۴-۲-۵خرده مقیاس های فرهنگی کارکنان………………………………………………………………………….۹۴

۴-۲-۶خرده مقیاس های تعهد…………………………………………………………………………………………..۹۵

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن………………………………………………………………..۱۱۳

۵-۲پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………۱۱۷

۵-۳پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………..۱۱۸

۵-۴محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۱۸

۴-۵-۱محدودیتهای قابل کنترل………………………………………………………………………………………….۱۱۸

۴-۵-۲محدودیتهای غیرقابل کنترل……………………………………………………………………………………..۱۱۸

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

 

 

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *