گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه حکمت عملی در کلیله و دمنه * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه حکمت عملی در کلیله و دمنه
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
213 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه حکمت عملی در کلیله و دمنه


تعداد صفحات ۱۰۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

در آسمان ادب فارسی،سخن آفرینان بسیار درخشیده اند وآثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته اند.ازجمله این آثار ارزشمند، کتاب کلیله ودمنه است.پند نامه ای آموزنده که نصایح اخلاقی ،اجتماعی و سیاسی را در بر دارد.وهمچنان در آسمان ادب فارسی خوش درخشیده است.اصل این کتاب از هند است،که ایرانیان آن را از هند آورده،خود بابی چند بر آن افزوده وبدین صورت تنظیم و تبویب کرده اند.

کلیله و دمنه از حیث سلامت انشاء وقوت ترکیب  عبارت و حسن اسلوب و آراستگی کلام یکی از عالی ترین نمونه های نثر پارسی است،می توان آنرا از نخستین آثار نثر مصنوع بر فارسی شمرد.

این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی نظری و روش تحقیق آن  تحلیلی و توصیفی می باشدکه شامل پنج فصل است ، که در فصل اوّل به کلیات تحقیق پرداخته که شامل مقدمه،بیان مسأله،ضرورت تحقیق،اهداف تحقیق و فرضیه ها است. و در فصل دوّم پیشینه تحقیق را ذکر کرده است که نگاه کلی از کلیله و دمنه و مترجمان آن و تعریف حکمت از دیدگاه مختلف را بیان کرده است.ودر فصل سوّم روش تحقیق ،روش و ابزار گردآوری اطلاعات،روش تجزیه و تحلیل داده ها و قلمرو تحقیق را آورده است و  فصل چهارم به دو بخش تقسیم شده که نگارنده حکمت عملی را در داستان های کلیله و دمنه  تحت دو عنوان باید های اخلاقی و نبایدهای اخلاقی مورد بررسی قرار داده است.و در پایان با بررسی درستان های این اثر ارزشمند به این نتیجه رسیده است که نبایدهای اخلاقی در کلیله و دمنه بیش از باید های اخلاقی  آن است۰

 

کلید واژه: کلیله ودمنه ،اخلاق،حکمت عملی

فهرست

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اوّل:کلیات

۱-۱ مقدمه:………………………………………………………………………………..…………………..………………۱

۱-۲-بیان مسئله و ضرورت تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۴-اهداف تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۵- فرضیه ها:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

فصل دوّم: ادبیات وپیشینه تحقیق

۲-۱-ابوالمعالی نصرالله منشی…………………………………………………………………………………………………………………………..۵

۲-۲ کلیله و دمنه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶

۲-۳ سبک کلیله و دمنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۶

۲-۳-۱ استعمال یا ی استمراری و شرح حال و تمنایی و غیره در افعال ………………………………………………………۷

۲-۳-۲ لغات فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۲-۳-۳  تر کیبات فارسی و عربی مختص این کتاب……………………………………………………………………………………….۷

۲-۳-۴ لغات عربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۲-۳-۵صنایع و تکلفات……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۲-۳-۶ احتراز از تکرار جمله ها………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۲-۳-۷ تکرار افعال در آخر جمله ها…………………………………………………………………………………………………………………۸

۲-۳-۸ افکندن افعال به آخر جمله…………………………………………………………………………………………………………………..۹

۲-۳-۹ ابتدا کردن به فعل در جمله…………………………………………………………………………………………………………………۹

۲-۴ ترجمه های کلیله و دمنه

۲-۴-۱ ترجمه پهلوی کلیله و دمنه………………………………………………………………………………………………………………….۹

۲-۴-۲ ترجمه سریانی کلیله و دمنه……………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۴-۳  ترجمه عربی کلیله و دمنه………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۴-۴ کلیله و دمنه بهرامشاهی …………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۴-۵ ترجمه بخاری،داستانهای بید پای……………………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۴-۶    کیله و دمنه منظوم قانعی طوسی………………………………………………………………………………………………….۱۰

۲-۴-۷-انوار سهیلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۴-۸   عیار دانش ابوالفضل دکنی………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۵  تعریف حکمت

۲-۵-۱  از نظر لغوی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۵-۲ از دید گاه فقها……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۵ -۳ از دید گاه مشاییان اسلام…………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۵-۴  از دید گاه صوفیه………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۵-۵ از دید گاه فلسفه اسلام………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۶ پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

فصل سوّم:روش تحقیق

۳-۱-معرفی روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۳-۲- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۳-۳-ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۳-۴-روش تجربه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۳-۵-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اوّل: ۴-۱باید های اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۴-۱-۱  پیروی ازعقل و خرد در زند گی……………………………………………………………………………………………………….۱۹

۴-۱-۱-۱ داستان سه ماهی که در آبگیری زندگی می کردند……………………………………………………………………..۲۰

۴-۱-۱-۲ داستان بوزینه و باخه …………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۴-۱-۱-۳داستان گربه و موش ……………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۴-۱-۱-۴داستان مار پیر و ملک غوکان…………………………………………………………………………………………………………۲۳

۴-۱-۲ صبر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۴-۱-۲-۱داستان پادشاه و براهمنان………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۴-۱-۲-۲داستان شیر و شغال……………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۴- ۱-۳قناعت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۴-۱-۳-۱داستان شیر و گاو……………………………………………………………………………………………………………………………۲۸

۴-۱-۳-۲داستان دوشریک یکی زرنگ و دیگری ساده لوح…………………………………………………………………………..۳۰

۴-۱-۴-پای بندی به عهد و پیمان و دوستی های دیرینه……………………………………………………………………………۳۱

۴-۱-۴-۱داستان دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو…………………………………………………………………………۳۲

۱-۴-۵ مشورت در کارها………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۱- ۴-۵-۱داستا ن بوف و جغد………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

۴-۲-۶فریفته نشدن به حیله های دشمن……………………………………………………………………………………………………..۳۵

۴-۱-۶-۱داستان پادشاه و فنزه………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۴-۱-۷-چاره گری………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

۴-۱-۷-۱داستان زاغی که بر بالای درختی خانه داشت……………………………………………………………………………….۳۸

۴-۱-۷-۲داستان خرگوشی که به حیلت شیری را هلاک کرد……………………………………………………………………..۳۸

۴-۱-۷-۳داستان ملک  پیلان و خرگوش………………………………………………………………………………………………………۴۰

۴-۱-۸-اعتقاد داشتن به قضا وقدر الهی: ……………………………………………………………………………………………………..۴۱

۴-۱-۸- ۱ داستان شاهزاده و یاران او……………………………………………………………………………………………………………۴۲

۴-۱-۸-۲داستان مردی که جفتی طوطی خرید و آزاد کرد…………………………………………………………………………۴۴

بخش دوّم:نبایدها ی اخلاقی

۴-۲-۱-حرص…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

۴-۲-۱-۱-مردی یک خانه پر عود داشت………………………………………………………………………………………………………۴۸

۴-۲-۱-۲سگی که بر لب جوی استخوانی یافت……………………………………………………………………………………………۴۹

۴-۲-۱-۳ داستان مردی که از پیش شتر مست گریخت………………………………………………………………………………۴۹

۴-۲-۱-۴ زاهدی که پادشاه به او کسوتی داد……………………………………………………………………………………………….۵۱

۴-۲-۱-۵داستان موش و زاهد و مهمان او…………………………………………………………………………………………………….۵۳

۴-۲-۱-۶داستان آهو و خوک و گرگ……………………………………………………………………………………………………………۵۵

۴-۲-۲سخن چینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

۴-۲-۲-۱داستان شیروگاو………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

۴-۲-۳-غفلت و نادانی……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

۴-۲-۳-۱داستان زن و کنجد بخته کرده………………………………………………………………………………………………………۵۹

۴-۲-۳-۲داستان مردی که بایاران خود به دزدی رفت…………………………………………………………………………………۶۰

۴-۲-۳-۳ داستان شیر گر گرفته و روباه و خر………………………………………………………………………………………………۶۱

۴-۲-۳-۴پارسا مرد و کوزۀ شهد و روغن……………………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۲-۳-۵ داستان طبیب حاذق ومدعی جاهل. ……………………………………………………………………………………………۶۴

۴-۲-۴نسنجیده سخن گفتن………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۲-۴-۱داستان مرغانی که می خواستند جغد را امیر خود سازند……………………………………………………………..۶۶

۴-۲-۵عدم پندپذیری……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶

۴-۲-۵-۱داستان بوزینگان و کرم شب تاب…………………………………………………………………………………………………..۶۸

۴-۲-۵-۲داستان دو بط و لاک پشت دوست آنان…………………………………………………………………………………………۶۹

۴-۲-۶غنیمت  نشمردن وقت………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۲-۶-۱داستان بازرگانی که جواهر بسیار داشت………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۲-۷- شهوت رانی و خیانت به همسر………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۴-۲-۷-۱داستان درودگر و زن او و دستکان زن…………………………………………………………………………………………..۷۲

۴-۲- ۷-۲ داستان زن بازرگان و نقاش و غلام او…………………………………………………………………………………………۷۳

۴-۲-۸تقلید کردن………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

۴-۲-۸-۱زاغی که آرزوی روش کبک داشت…………………………………………………………………………………………………۷۵

۴-۲-۸-۲ داستان بوزینه ای که درودگری پیش گرفت………………………………………………………………………………..۷۶

۴-۲-۹عجله درکارها:……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۴-۲-۹-۱داستان زاهد و راسو………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۴-۲-۹-۲ داستان جفتی کبوتر که دانه ذخیره کردند…………………………………………………………………………………..۷۹

۴-۲-۹-۳ داستان شیروگاو…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

۴-۲-۱۰ ریا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱

۴-۲-۱۰-۱داستان کبک انجیر و خرگوش و گربه روزه دار…………………………………………………………………………..۸۱

۴-۲-۱۱ ظلم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳

۴-۲-۱۱-۱-داستان تیرانداز و شیرماده…………………………………………………………………………………………………………۸۳

۴-۲ -۱۲-خیانت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

۴-۲-۱۲-۱-داستان زرگر و سیاح………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

۴-۲-۱۲-۲-داستان بازرگانی که صد من آهن داشت. …………………………………………………………………………………۸۷

۴-۲-۱۳تهمت زدن………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

۴-۲-۱۳-۱ داستان مرزبان و زن او وبازداراو………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲-۱۴عُجب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۲-۱۴-۱داستان طیطوی و وکیل دریا……………………………………………………………………………………………………….۹۱

۴-۲-۱۵سطحی نگری و تکیه بر ظواهر…………………………………………………………………………………………………………۹۲

۴-۲-۱۵-۱داستان روباهی که در بیشه ای طبلی دید………………………………………………………………………………….۹۲

۴-۲-۱۵-۲داستان بطی که در آب روشنایی ستاره می دید…………………………………………………………………………۹۳

۴-۲-۱۶حیله گری………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

۴-۲-۱۶-۱ماهی خوارو خرچنگ……………………………………………………………………………………………………………………۹۴

۴-۲-۱۶-۲ زاهدی که گوسفندی خریده بود………………………………………………………………………………………………..۹۵

۴-۲-۱۶-۳زاغ و گرگ و شغال و شیر و شتر…………………………………………………………………………………………………۹۶

فصل پنجم : نتیجه گیری وارائه پیشنهاد

۵-۱-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

۵-۲- مقایسه نتیجه گیری با پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………..۹۹

۵-۳-ارائه پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *